Hà Nội, Ngày 28/09/2020

Quảng Bình: Thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân

Ngày đăng: 17/01/2020   03:46
Mặc định Cỡ chữ
Năm 2019, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Quang Bình đã huy động sức mạnh tổng hợp trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở (QCDCCS), gắn với công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Nhờ vậy, việc thực hiện QCDCCS trên một số nhiệm vụ chính trị trọng tâm, ở các loại hình cơ sở, lĩnh vực tiếp tục đi vào nền nếp và ngày càng phát huy hiệu quả.

Trong chỉ đạo thực hiện QCDCCS, cấp ủy các cấp đã gắn trách nhiệm của người đứng đầu với quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp.

Chính quyền các cấp đã lồng ghép thực hiện QCDCCS trong quá trình triển khai các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội; trong đó chú trọng các biện pháp bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của người dân và công khai, minh bạch các hoạt động của UBND, các cơ quan nhà nước gắn với trách nhiệm đối thoại của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Lãnh đạo UBND TP. Đồng Hới tổ chức đối thoại với thanh niên, tạo cầu nối gắn kết mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền với thanh niên.

Bên cạnh đẩy mạnh cải cách hành chính, gắn thực hiện QCDCCS trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, UBND các cấp đã tập trung giải quyết những kiến nghị, vướng mắc, vấn đề nổi lên ở cơ sở. Các lĩnh vực liên quan đến quyền lợi thiết thực của nhân dân, như: bình xét hộ nghèo, thực hiện chế độ chính sách, vận động đóng góp xây dựng hạ tầng, việc xây dựng, bổ sung hương ước, quy ước phù hợp với các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới... đều được bàn bạc dân chủ và giám sát thực hiện.

Thực hiện QCDCCS trong các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, lãnh đạo, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị đã bám sát quy định, đổi mới lề lối làm việc, phát huy dân chủ, trí tuệ, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Theo đó, thủ trưởng các cơ quan đã ban hành quy chế và tổ chức đối thoại, trao đổi trực tiếp với cán bộ, công chức, người lao động; đồng thời tạo điều kiện phát huy dân chủ thông qua hội nghị cơ quan đầu năm. Các cuộc họp cơ quan, đơn vị tập trung vào các nội dung: xây dựng kế hoạch chương trình công tác, lấy ý kiến tham gia vào xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý tài sản công, việc sử dụng kinh phí, công tác đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, tuyển dụng cán bộ, khen thưởng, nâng lương…

Các doanh nghiệp nhà nước đã gắn thực hiện QCDCCS với việc cụ thể hóa các quy định về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cải cách hành chính, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; thực hiện khá đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người lao động. Tổ chức công đoàn đã phối hợp với chủ doanh nghiệp kết nối người lao động thỏa thuận xây dựng “Thỏa ước lao động tập thể” với nhiều điều khoản có lợi cho người lao động.

Các doanh nghiệp đã lồng ghép xây dựng và thực hiện QCDCCS với thực hiện nội quy hoạt động. Nhiều doanh nghiệp đã tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa giám đốc với cán bộ, đoàn viên, người lao động trong giải quyết các khó khăn, vướng mắc, các chế độ, chính sách liên quan đến người lao động. Qua tổ chức hội nghị, người lao động đã được phát huy dân chủ trong việc tham gia ý kiến, bàn bạc, quyết định và giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình; góp phần giúp doanh nghiệp phát triển ổn định, bền vững, bảo đảm đời sống, việc làm cho người lao động.

Công tác kiểm tra, giám sát trách nhiệm tập thể, cá nhân người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị trong thực hiện QCDCCS được cấp ủy, tổ chức đảng các cấp chú trọng. Qua kiểm tra, giám sát đã đánh giá sát thực trạng xây dựng và thực hiện QCDCCS, phát hiện những vấn đề còn vướng mắc để đề xuất các giải pháp tháo gỡ trong thời gian tới; đồng thời, kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn, khắc phục những hạn chế, góp phần đưa việc thực hiện QCDCCS vào chiều sâu, nền nếp, thiết thực và toàn diện hơn.

Năm 2019, UBND tỉnh đã tổ chức nhiều cuộc đối thoại giữa lãnh đạo UBND tỉnh, các ban, ngành cấp tỉnh, lãnh đạo huyện, thị xã với người dân địa phương để giải quyết những vướng mắc trong quá trình chuẩn bị xây dựng dự án đập thủy lợi Rào Nan (xã Quảng Sơn, TX. Ba Đồn), trong công tác giải phóng mặt bằng khu B chợ Tréo (huyện Lệ Thủy). UBND các huyện, thị xã, thành phố đã tiếp hàng trăm lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo và tổ chức các cuộc đối thoại với nhân dân. Nội dung kiến nghị, phản ánh của công dân tập trung vào những vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách, giải phóng mặt bằng, tranh chấp đất đai, môi trường và đô thị, bồi thường sự cố môi trường biển...

Đánh giá hiệu quả thực hiện QCDCCS năm 2019, đồng chí Phan Xuân Khánh, Phó Trưởng ban Ban Dân vận Tỉnh ủy cho hay: “Bằng các giải pháp chỉ đạo cụ thể, thiết thực, cấp ủy, chính quyền các cấp đã tạo điều kiện cho nhân dân ngày càng phát huy tốt hơn quyền làm chủ tại cơ sở. Việc thực hiện QCDCCS ở các xã, phường, thị trấn đã tạo không khí dân chủ, đồng thuận, tin tưởng, đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân. Vai trò tự quản của thôn, bản, tổ dân phố ngày càng được thể hiện rõ; ý thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân của các cấp chính quyền được chú trọng, người dân ngày càng tin tưởng vào các hoạt động của bộ máy chính quyền và thực hiện tốt hơn quyền, nghĩa vụ công dân.

Nhờ thực hiện tốt QCDCCS, đã góp phần huy động nguồn lực to lớn trong dân để xây nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; giảm bớt đơn thư, khiếu nại, tố cáo; xây dựng tình làng nghĩa xóm, giúp nhau khắc phục khó khăn, giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở”./.

Theo: danvan.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Yên Bái: Nhìn từ công tác cán bộ

Ngày đăng 25/09/2020
Nhiệm kỳ 2015 - 2020, toàn tỉnh vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, phát huy mạnh mẽ vai trò Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ và xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc, huy động mọi nguồn lực cho phát triển nhanh, toàn diện, bền vững, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực, trong đó phải kể đến những kết quả nổi bật trên lĩnh vực công tác xây dựng Đảng.

Quảng Ninh tạo dấu ấn về xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả

Ngày đăng 23/09/2020
Một trong những dấu ấn nổi bật trong nhiệm kỳ 2015-2020 là Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã có nhiều đổi mới trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đổi mới, đột phá xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Hà Nội: Đổi mới hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp

Ngày đăng 23/09/2020
Với phương châm “Đổi mới - dân chủ - trách nhiệm - hiệu quả - vì dân”, từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay, HĐND các cấp thành phố Hà Nội đã đổi mới và nâng cao chất lượng tổ chức các kỳ họp, kịp thời ban hành các nghị quyết thuộc thẩm quyền, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

TP. Hồ Chí Minh: Lấy ý kiến cử tri về việc sáp nhập quận, phường

Ngày đăng 23/09/2020
Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong vừa có chỉ đạo chính quyền địa phương phát phiếu lấy ý kiến phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp quận/huyện, xã/phường đến từng gia đình. Thời gian lấy ý kiến vào ngày 03/10/2020, từ 07 giờ đến 19 giờ.

Xây dựng chính quyền địa phương trong sạch, vững mạnh - một nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của ngành Tổ chức nhà nước

Ngày đăng 23/09/2020
Quá trình 75 năm xây dựng và phát triển của ngành Nội vụ nói chung, Bộ Nội vụ nói riêng luôn gắn với công tác xây dựng chính quyền địa phương. Ngay từ khi mới được thành lập (ngày 28/8/1945), Bộ Nội vụ đã được giao nhiệm vụ tập trung vào công tác xây dựng, củng cố chính quyền cách mạng của nhân dân. Đây là nhiệm vụ được Bộ Nội vụ thực hiện xuyên suốt trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ để giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước và trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay.

Tiêu điểm

Nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ

 Trong bài viết Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: "Nhìn lại nhiệm kỳ Ðại hội XII, chúng ta vui mừng nhận thấy, toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta đã phát huy tinh thần đoàn kết, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, sự nỗ lực sáng tạo, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng".