Hà Nội, Ngày 30/05/2020

Thành phố Hồ Chí Minh sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Ngày đăng: 10/01/2020   04:07
Mặc định Cỡ chữ
Sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là mục tiêu mà thành phố Hồ Chí Minh hướng tới. Bài viết khái quát kết quả đạt được và giải pháp nâng cao hiệu quả sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị của thành phố Hồ Chí Minh.

1. Kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy

Để thực hiện tốt việc sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị, ngày 25/6/2018, Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch số 198-KH/TU về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2007 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, chủ động rà soát, xây dựng phương án sắp xếp, kiện toàn tổ chức, giảm số lượng đầu mối, giảm số lượng cấp phó. Thực hiện Kế hoạch này, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng Đề án sắp xếp lại các ban quản lý dự án của thành phố, quận, huyện, ban quản lý dự án đầu tư các khu đô thị, ban quản lý đầu tư các dự án ODA, kết quả đã giảm được 110 biên chế. Mặt khác, UBND thành phố đã phê duyệt danh mục vị trí việc làm đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thành phố làm cơ sở cho việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy. Đến nay, thành phố hoàn thành cơ bản việc chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp có đủ điều kiện thành công ty cổ phần (trừ các đơn vị sự nghiệp ngành giáo dục và y tế); hoàn thành lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công (tính đủ tiền lương, chi phí trực tiếp, chi phí quản lý và khấu hao tài sản) đối với một số lĩnh vực cơ bản như y tế, giáo dục và đào tạo, giáo dục nghề nghiệp.

Xác định chủ đề năm 2019 là “năm đột phá thực hiện cải cách hành chính và Nghị quyết 54 của Quốc hội, kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI”, thành phố đã ban hành nhiều quyết định về phân cấp, ủy quyền cho các sở, ngành, quận, huyện trong thực hiện các công việc hành chính. Kết quả, đã tạo sự chủ động cho các sở, ngành, quận, huyện trong thực hiện nhiệm vụ, từ đó rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp, góp phần tích cực trong việc nâng cao Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hiệu quả quản trị và Hành chính công của thành phố. Hiện nay, thành phố đang tập trung thực hiện Đề án xây dựng đô thị thông minh, chính quyền điện tử. Vì vậy, thành phố tận dụng những kết quả bước đầu để đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Mục tiêu thành phố đề ra trong năm 2019 là tăng tỷ lệ thủ tục hành chính qua mạng mức độ 3, mức độ 4, trong đó đạt 30% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến mức độ 4(1); ứng dụng tối đa công nghệ thông tin trong thực hiện thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; tăng số lượng thủ tục thực hiện liên thông, nhất là nhóm đầu tư, đất đai, xây dựng. Bên cạnh đó, chú trọng đổi mới phương thức quản lý từ tiền kiểm sang hậu kiểm, ban hành các quy chuẩn, tiêu chuẩn đánh giá, kiểm tra minh bạch và công khai; chủ động lắng nghe ý kiến đóng góp của người dân, doanh nghiệp về “độ vênh” giữa thủ tục hành chính và thực tiễn với tinh thần cầu thị và đổi mới nhằm điều chỉnh, tháo gỡ những bất cập trong giải quyết thủ tục hành chính để tăng sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Với quyết tâm sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thành phố đã triển khai các đề án, nội dung theo đúng kế hoạch, tiến độ đề ra và được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua 16 nội dung. Các cơ chế, chính sách ban hành đã góp phần sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy; khuyến khích, nâng cao hiệu quả làm việc của cán bộ, công chức, viên chức; thu hút các chuyên gia, nhà khoa học, nhân tài tham gia đóng góp cho sự phát triển của thành phố. Đồng thời, thành phố còn đặt hàng, mời gọi các chuyên gia đầu ngành trên các lĩnh vực để nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách mới, phù hợp với đặc thù của một đô thị đặc biệt. Ngoài ra, thành phố còn thành lập tổ công tác chỉ đạo công tác bồi thường, tái định cư, giao đất theo quy trình mới, nhanh hơn, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nghiêm trách nhiệm tiếp công dân của người đứng đầu và kiểm tra, rà soát, giải quyết căn bản các vụ khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, dư luận xã hội quan tâm. Ngoài ra, thành phố Hồ Chí Minh còn đẩy mạnh việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn thành phố giai đoạn 2019 - 2021. Cụ thể, tại quận 2 đã sáp nhập phường An Khánh và phường Thủ Thiêm thành một phường; phường Bình Khánh và Bình An thành một phường. Quận 3 đã sáp nhập phường 6, phường 7, phường 8 thành một phường; phường 12, 13, 14 thành một phường. Quận 4 đã sáp nhập phường 5, phường 1 thành một phường; phường 12 và phường 13 thành một phường. Quận 5 đã sáp nhập phường 12, phường 13 thành một phường. Quận 10 đã sáp nhập phường 2, phường 3 thành một phường và quận Phú Nhuận đã sáp nhập phường 11, phường 12 thành một phường; phường 13 và phường 14 thành một phường.

Cùng với sự sắp xếp, tinh gọn bộ máy chính quyền, các cơ quan tham mưu, giúp việc cho Thành ủy cũng được sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy phù hợp với Quy định số 04-QĐi/TW ngày 25/7/2018 của Ban Bí thư “Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy”. Theo đó, đã triển khai thực hiện mô hình Văn phòng phục vụ chung các cơ quan tham mưu giúp việc Thành ủy. Ban Tổ chức Thành ủy ban hành Đề án sắp xếp lại tổ chức bộ máy, đổi mới cơ chế hoạt động của Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ thành phố; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Đề án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập khối đảng, đoàn thể chính trị - xã hội thành phố. Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị “Về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”, Ban Thường vụ Thành ủy đã xây dựng Chương trình hành động, đề ra lộ trình thực hiện tinh giản biên chế trong 7 năm (2015-2021) và từng năm với mục tiêu đến năm 2021 giảm tối thiểu là 10% biên chế so với biên chế Trung ương giao. Trong đó, thực hiện tuyển dụng mới không quá 50% số cán bộ, công chức, viên chức, đã giải quyết chế độ nghỉ hưu hoặc thôi việc theo quy định. Theo đó, sau 3 năm thực hiện, thành phố đã tinh giản 472 trường hợp. Trong số này, công chức là 93 trường hợp, viên chức là 170 trường hợp, hợp đồng theo Nghị định số 68/NĐ-CP ngày 17/11/2000 về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị là 142 trường hợp, khối Đảng - đoàn thể là 67 trường hợp. Thành phố Hồ Chí Minh cũng khuyến khích các đơn vị sự nghiệp công lập chuyển sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, thay thế nguồn trả lương từ ngân sách nhà nước bằng nguồn thu sự nghiệp. Đến giữa năm 2018, có 40 đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ chi thường xuyên, giảm giao biên chế hơn 23.510 người(2). Bên cạnh đó, thành phố khuyến khích đẩy mạnh chuyển đổi thêm 10% số lượng viên chức sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm và xã hội hóa. Trong đó, Báo Sài Gòn Giải phóng, Nhà xuất bản Tổng hợp, Nhà xuất bản Văn hóa - Văn nghệ đã thực hiện tự chủ về tài chính và biên chế. Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ thành phố có 29 biên chế, giảm 7 biên chế so với năm 2017, Học viện Cán bộ thành phố có 186 biên chế, giảm 36 biên chế so với năm 2017(3).

Bên cạnh kết quả đạt được thì việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị ở thành phố Hồ Chí Minh hiện nay vẫn còn những hạn chế, bất cập. Việc phân công, phân cấp, phân quyền giữa các ngành, các cấp và trong từng cơ quan, đơn vị vẫn chưa hợp lý, việc kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đạt kết quả thấp. Số lượng biên chế thực tế còn khá cao so với số biên chế của Trung ương giao. Ngoài ra, vẫn còn một số cấp ủy lúng túng trong tổ chức thực hiện tinh giản biên chế nên việc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chủ yếu về tinh giản biên chế chưa chú trọng đúng mức đến việc cơ cấu lại đội ngũ cán bộ gắn với việc xây dựng vị trí việc làm, sắp xếp, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy nên tổ chức bộ máy chưa thật sự tinh gọn, số lượng tinh giản biên chế ít, hiệu quả công tác chưa cao. Tổ chức bộ máy, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn thành phố còn chậm đổi mới, một số nhiệm vụ còn trùng lắp, vẫn còn tình trạng “hành chính hoá”, “công chức hoá”.

Những hạn chế nêu trên có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan. Đó là nhận thức, ý thức trách nhiệm của một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa đầy đủ, toàn diện về tầm quan trọng, tính cấp thiết và những yêu cầu đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Đảng, kế hoạch, chỉ thị của Thành ủy về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế ở một số cơ quan, đơn vị còn thiếu kiên quyết, đồng bộ; còn tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm. Cơ chế, chính sách khuyến khích việc sắp xếp tinh gọn tổ chức, biên chế chưa phù hợp, thiếu mạnh mẽ. Công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát thiếu thường xuyên; chưa xử lý nghiêm đối với những tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu không hoàn thành nhiệm vụ sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế.

2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị ở thành phố Hồ Chí Minh

Một là, cần tiếp tục rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy các cơ quan Đảng, Hội đồng nhân dân, UBND, các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; giảm bớt khâu trung gian, giảm thiểu sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ. Giải thể, sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan, đơn vị hoạt động không hiệu quả. Phân loại rõ đối tượng công chức, viên chức và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/NĐ-CP trong cơ quan, đơn vị để quản lý thống nhất.

Hai là, các cấp ủy tập trung lãnh đạo công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng và công tác dân vận nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong xã hội và trong mỗi cơ quan, đơn vị về việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Đồng thời, thành phố cần chủ động xây dựng kế hoạch, đề án thực hiện tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện với quyết tâm cao, có lộ trình phù hợp. Phát huy vai trò người đứng đầu và đề cao trách nhiệm giải trình, phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng đơn vị. Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị cần chủ động xây dựng đề án, kế hoạch và tổ chức thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy và xây dựng lộ trình tinh giản biên chế, đảm bảo công khai, minh bạch.

Ba là, quá trình sắp xếp, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, cải cách hành chính và thực hiện cơ chế, chính sách phù hợp theo hướng tổ chức bộ máy của các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của thành phố giảm đầu mối và giảm số lượng cấp phó. Các cơ quan quản lý nhà nước sắp xếp lại theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực; tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Đồng thời, cần giải thể những đơn vị hoạt động kém hiệu quả và chuyển những đơn vị có khả năng khai thác nguồn thu sang đơn vị tự trang trải kinh phí hoạt động.

Bốn là, việc thực hiện tinh gọn bộ máy cần gắn với việc triển khai thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 54/ 2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội. Đặc biệt, cần nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 và công tác cải cách hành chính, thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và trách nhiệm trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức. Bên cạnh đó, thực hiện tốt việc chi trả thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập và người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Năm là, tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị ở các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị. Chú trọng sơ kết, tổng kết để kịp thời rút kinh nghiệm. Xử lý nghiêm những cá nhân, đơn vị, nhất là người đứng đầu không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định, không đạt mục tiêu tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, lấy kết quả thực hiện là một trong những tiêu chí hàng đầu để đánh giá, xếp loại hàng năm đối với tập thể, cá nhân. Không đề bạt, khen thưởng cán bộ là người đứng đầu, cấp phó phụ trách những đơn vị không hoàn thành các chỉ tiêu về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị./.

-----------------------------------------------

Ghi chú:

(1) Sơn Hải, Thành phố Hồ Chí Minh tập trung thực hiện nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, truy cập từ trang http://www.tuyengiao.vn/xa-hoi/ thanh-pho-ho-chi-minh-tap-trung-thuc-hien-nhiem-vu-va-giai-phap-trong-tam-124575, (ngày cập nhật 03/10/2019).

(2) Trường Hoàng, Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh tinh giản biên chế, truy cập từ trang https://nld.com.vn/thoi-su/tp-hcm-day-manh-tinh-gian-bien-che-20190419225846423.htm, (ngày cập nhật 20/4/2019).

(3) Đinh Thành, Kết quả tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế ở Thành phố Hồ Chí Minh, Tạp chí Xây dựng Đảng, số 1+2/2019, tr. 80.

 

ThS. Đoàn Thị Kiều Tiên - Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh

Phạm Ngọc Hòa - Học viện Chính trị khu vực IV, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
 

tcnn.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Thành phố Hồ Chí Minh: Xây dựng thế trận lòng dân vững chắc

Ngày đăng 29/05/2020
“Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phát triển kinh tế tương đối cao, bền vững, trên nền tảng khai thác tốt nhất các nguồn lực, với người dân là trung tâm của đô thị” là nội dung được nêu trong Đề án “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2025” (theo Quyết định số 6179/QĐ-UBND, ngày 23/11/2017).

8 nhiệm vụ, giải pháp xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày đăng 29/05/2020
Chính phủ vừa ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

TP. Hồ Chí Minh: Chuyển công tác hơn 2.350 cán bộ, công chức để ngăn ngừa tham nhũng

Ngày đăng 28/05/2020
Trong năm 2019 và quý I năm 2020, TP. Hồ Chí Minh đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác hơn 2.350 trường hợp là cán bộ, công chức, viên chức tư pháp - hộ tịch, văn hóa - xã hội, thủ quỹ...

Thành phố Hồ Chí Minh sắp xếp các cơ quan báo chí

Ngày đăng 28/05/2020
Ngày 22/5/2020, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Dương Anh Đức đã ký ban hành quyết định phê duyệt Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí TP. Hồ Chí Minh đến năm 2025.

Thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành chi hỗ trợ 100% hộ nghèo vượt qua dịch Covid-19

Ngày đăng 28/05/2020
Thành phố đã hoàn thành chi hỗ trợ cho 100% các hộ nghèo và cận nghèo; cho gần 100% người có công với cách mạng. Tuy nhiên, việc chi trả đối với một số nhóm đối tượng khác chưa đạt tỉ lệ cao.

Tiêu điểm

Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật - nền tảng tư tưởng chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện nhà nước và pháp luật Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn khẳng định nghiên cứu, học tập, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ quan trọng của cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân. Nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chính là để thực hiện đúng tinh thần Người đã căn dặn: Học để làm người, để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, phụng sự giai cấp và nhân loại. Nhân dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ có bài viết: "TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT - NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG, HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM DƯỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG". Tạp chí Tổ chức nhà nước trân trọng giới thiệu bài viết của Bộ trưởng.