Hà Nội, Ngày 30/05/2020

Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra của Đảng đối với cán bộ cấp chiến lược

Ngày đăng: 10/01/2020   03:47
Mặc định Cỡ chữ
Trong thời gian qua, công tác kiểm tra của Đảng đối với đảng viên là cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý, trong đó có cán bộ cấp chiến lược đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo bước đột phá trong công tác kiểm tra, thi hành kỷ luật đảng, được đảng viên và nhân dân đồng tình, góp phần củng cố lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước. Để nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra của Đảng đối với cán bộ cấp chiến lược, cần thực hiện tốt một số giải pháp, trong đó có việc củng cố, kiện toàn, tăng thẩm quyền cho Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đổi mới, hoàn thiện quy trình kiểm tra để chủ động phát hiện sớm những dấu hiệu vi phạm, kịp thời xử lý theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước.

1. Thực trạng công tác kiểm tra của Đảng đối với cán bộ cấp chiến lược

Theo quy định hiện hành, cán bộ cấp chiến lược bao gồm các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng (cả Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư và Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng); cấp trưởng các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương; bí thư các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương. Như vậy, cán bộ cấp chiến lược có vai trò rất quan trọng đối với sự tồn vong của Đảng, chế độ và sự phát triển bền vững đất nước.

Đội ngũ cán bộ cấp chiến lược ở nước ta hiện nay có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có trình độ, năng lực lãnh đạo và giải quyết các tình huống thực tiễn;cơ bản tiêu biểu về chính trị, tư tưởng, phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Tuy nhiên, vẫn còn một số cán bộ cấp chiến lược thiếu tu dưỡng, rèn luyện, thiếu trách nhiệm, lạm quyền, lợi dụng quyền lực trong thi hành công vụ. Điều này được minh chứng qua kết quả công tác kiểm tra đối với đảng viên là cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý, trong đó có nhiều cán bộ cấp chiến lược trong thời gian qua:

- Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đảng viên là cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý, trong đó có nhiều cán bộ cấp chiến lược: nhiệm kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X kiểm tra đối với 128 đảng viên; nhiệm kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI kiểm tra 33 đảng viên. Năm 2016, kiểm tra 20 đảng viên là cán bộ lãnh đạo một số bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế đã lạm quyền, lợi dụng quyền lực đến mức phải thi hành kỷ luật. Năm 2017, kiểm tra 16 đảng viên. Năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, đã kiểm tra đối với 18 đảng viên ở Ban Cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban thường vụ Đảng ủy Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật thuộc Bộ Công an, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Phòng không - Không quân thuộc Bộ Quốc phòng, Ban cán sự đảng Bộ Giao thông - Vận tải... Những kết luận và kiến nghị qua kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Nét nổi bật là Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tiến hành kiểm tra nhiều đảng viên là cán bộ cấp chiến lược, kể cả Ủy viên Bộ Chính trị có dấu hiệu vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, lạm quyền, lộng quyền, lợi dụng quyền lực, cố ý làm trái, gây hậu quả nghiêm trọng.

- Giải quyết tố cáo đối với đảng viên là cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý, trong đó có nhiều cán bộ cấp chiến lược. Nhiệm kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X đã xem xét, giải quyết tố cáo đối với 226 đảng viên. Nhiệm kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI là 61 đảng viên. Trong 3 năm đầu nhiệm kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII (năm 2016, 2017 và năm 2018) là 75 đảng viên. Qua giải quyết tố cáo đã làm rõ khuyết điểm, vi phạm của một số đồng chí đến mức phải thi hành kỷ luật, đồng thời minh oan cho các trường hợp bị tố cáo sai.

- Thi hành kỷ luật đối với đảng viên là cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý, trong đó có nhiều cán bộ cấp chiến lược. Nhiệm kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X là 82 đảng viên; nhiệm kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI là 27 đảng viên; trong hơn ba năm đầu nhiệm kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII (năm 2016, 2017, 2018 và 6 tháng đầu năm 2019) là 70 đảng viên. Trong số đảng viên bị thi hành kỷ luật có cả Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; bí thư tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương; bí thư ban cán sự đảng bộ, ngành và bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng thành viên (hội đồng quản trị) tập đoàn kinh tế của Nhà nước… là những cán bộ cấp chiến lược.

Đặc biệt, từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng lần thứ XII đến nay, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, qua kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kết luận rõ các sai phạm, đồng thời xử lý nghiêm minh những tập thể và cá nhân đương chức hoặc nghỉ hưu có sai phạm, thậm chí phải khởi tố, điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật, được đảng viên, nhân dân đồng tình, góp phần củng cố lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành, quản lý của Nhà nước. Đây là một bước đột phá lớn trong công tác kiểm tra, thi hành kỷ luật đảng, góp phần chủ động phát hiện, ngăn chặn, phòng ngừa xảy ra vi phạm của cán bộ cấp chiến lược và góp phần cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe chung đối với mọi cán bộ, đảng viên.

Tuy nhiên, công tác kiểm tra của Đảng nói chung, đối với cán bộ cấp chiến lược nói riêng vẫn còn những hạn chế, bất cập, hiệu quả chưa cao, chưa được như mong muốn. Việc chủ động phát hiện, xử lý khuyết điểm, vi phạm, nhất là tham nhũng, “lợi ích nhóm” vẫn chưa tương xứng với thực tế vi phạm, khuyết điểm nên chưa đáp ứng yêu cầu; trong khi đó, tình hình vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên ngày càng diễn biến phức tạp, đa dạng với những hình thức mới. Một số vụ việc vi phạm xảy ra, kể cả vi phạm rất nghiêm trọng chậm được phát hiện, kiểm tra, xử lý.

2. Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra của Đảng đối với cán bộ cấp chiến lược

Một là, củng cố và kiện toàn Ủy ban Kiểm tra Trung ương và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nhất là thành viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị Trung ương lần thứ 7, khóa XII. Đây là lực lượng chủ công, chuyên trách giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thực hiện công tác kiểm tra đối với cán bộ cấp chiến lược. Là một trong những chủ thể kiểm tra đối với cán bộ cấp chiến lược, trước hết cán bộ, công chức Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nhất là người đứng đầu và từng thành viên Ủy ban phải thực sự gương mẫu trong thực thi nhiệm vụ, công vụ, quyền hạn của mình.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương và cán bộ cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương cần nâng cao bản lĩnh, dũng khí, công tâm, khách quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Bởi trong thực tế, nếu cán bộ kiểm tra không đủ bản lĩnh, dũng khí, tính chiến đấu không cao thì dễ dẫn đến e ngại, nể nang, né tránh, ngại va chạm khi kiểm tra cán bộ cấp chiến lược, nhất là khi có “sức ép” hoặc “áp lực” từ nhiều phía, vì đối tượng kiểm tra ở đây có quan hệ rộng, hơn nữa cán bộ cấp chiến lược là những người có trình độ, am hiểu quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có điều kiện để che giấu khuyết điểm, vi phạm. Nâng cao năng lực thực tiễn, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị cho các thành viên Ủy ban và đội ngũ cán bộ kiểm tra của cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương tương xứng, ngang tầm với nhiệm vụ được giao. Ủy ban Kiểm tra Trung ương, từng đồng chí thành viên Ủy ban, cán bộ các vụ được phân công theo dõi lĩnh vực, địa bàn phải sâu sát, nắm chắc tình hình diễn biến và hoạt động công tác, sinh hoạt của cán bộ cấp chiến lược theo lĩnh vực, địa bàn được phân công để báo cáo Ủy ban kịp thời lưu ý, cảnh báo, chấn chỉnh, uốn nắn, nhắc nhở và khi phát hiện dấu hiệu vi phạm phải chủ động và kiên quyết tiến hành kiểm tra, xem xét, kết luận, xử lý nghiêm minh theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý.

Tăng cường công tác kiểm tra đối với cán bộ cấp chiến lược để kiểm soát chặt chẽ việc giao và thực thi quyền lực được giao ở các vị trí công tác được phân công. Coi trọng việc giám sát của nhân dân, dư luận, công luận, của cán bộ, nhân viên trong cơ quan, đơn vị đối với cán bộ cấp chiến lược. Đồng thời, cùng với mở rộng dân chủ trong tổ chức đảng, cần mở rộng dân chủ trong cơ quan, đơn vị và ngoài xã hội; cấp ủy, tổ chức đảng, chi bộ, chi ủy phải chủ động và chú trọng thực hiện nắm tình hình hoạt động, công tác, sinh hoạt của cán bộ cấp chiến lược sinh hoạt tại cấp ủy, tổ chức đảng và chi bộ. Có cơ chế tiếp nhận và xử lý kịp thời, kiên quyết, triệt để các thông tin bất thường đối với cán bộ cấp chiến lược; khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm hoặc dung túng, bao che, thậm chí đồng loã, tiếp tay cho sai phạm của tập thể, cá nhân trong tổ chức hoặc của cấp dưới. 

Hai là, cần tăng thẩm quyền cho Ủy ban Kiểm tra Trung ương trong kiểm tra việc giao và thực thi quyền lực của cán bộ cấp chiến lược nhằm kiểm soát chặt chẽ quyền lực được giao để ngăn ngừa điều kiện, cơ hội sinh ra khuyết điểm, vi phạm, nhất là sự tha hoá quyền lực, tham nhũng, “lợi ích nhóm”. Giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” theo tư tưởng Hồ Chí Minh, chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, chống lối sống hưởng lạc, xa hoa để phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng tham nhũng, “lợi ích nhóm”, nhất là tham nhũng chính trị, tham nhũng quyền lực, tham nhũng chính sách thông qua việc thâu tóm, thao túng quyền lực hoặc chạy chức, chạy quyền.

Đổi mới và hoàn thiện phương pháp, quy trình kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đối với cán bộ cấp chiến lược. Đối với những vụ việc phức tạp, liên quan đến tha hóa quyền lực, tham nhũng, “lợi ích nhóm” của cán bộ cấp chiến lược, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cần chỉ đạo, hỗ trợ Ủy ban Kiểm tra Trung ương, khi cần thiết có thể thành lập đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư để tiến hành kiểm tra. Đồng thời, nâng cao hiệu lực, chất lượng, hiệu quả phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Trung ương với các cơ quan có liên quan, nhất là các cơ quan trong khối nội chính, tư pháp trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của cơ quan báo chí và nhân dân trong công tác kiểm tra đối với cán bộ cấp chiến lược.

Chú trọng kiểm tra, kiểm soát quyền lực của cán bộ cấp chiến lược. Những hành vi lạm quyền, lộng quyền, thao túng, thâu tóm, ngăn quyền, chặn quyền, cản quyền, tha hoá quyền lực phải được xem xét, xử lý nghiêm minh về kỷ luật đảng, kỷ luật hành chính và xử lý pháp luật của Nhà nước, bảo đảm “không có vùng cấm, không có vùng trống, không có vùng trắng, không có ngoại lệ, không có nhân nhượng, không có điểm dừng”. Bởi vì, nguyên nhân sâu xa của những vụ việc vi phạm gây hậu quả rất nghiêm trọng vừa qua của một số cán bộ cấp chiến lược đều xuất phát từ sự tha hoá quyền lực, như “lạm dụng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ” hoặc “thiếu trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, công vụ” hoặc “cố ý làm trái”. Vì vậy, cần có quy định việc giao quyền lực phải bảo đảm “đủ quyền, đúng quyền, rõ quyền và thực quyền” cho cán bộ cấp chiến lược và kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc giao và thực thi quyền lực được giao cho từng cán bộ cấp chiến lược.

Ba là, chủ động nắm tình hình, phát hiện sớm dấu hiệu vi phạm, xác định đúng đối tượng, nội dung và thời điểm kiểm tra; tổ chức đoàn kiểm tra bảo đảm số lượng, chất lượng và xây dựng kế hoạch kiểm tra chu đáo; sử dụng linh hoạt các phương pháp cơ bản của công tác kiểm tra, cẩn trọng trong thẩm tra, xác minh một cách kỹ lưỡng, khách quan, toàn diện, thận trọng, chặt chẽ, bảo đảm nguyên tắc, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Tổ chức tốt việc thu thập và giải quyết đơn, thư tố cáo đối với cán bộ cấp chiến lược. Khuyến khích sự tham gia và phát huy vai trò của nhân dân, các tổ chức chính trị - xã hội và các phương tiện thông tin đại chúng trong phát hiện dấu hiệu vi phạm của cán bộ cấp chiến lược. Thực hiện tốt giám sát thường xuyên và tăng cường giám sát chuyên đề đối với cán bộ cấp chiến lược để chủ động phòng ngừa khuyết điểm, vi phạm hoặc khi có dấu hiệu vi phạm báo cáo cấp có thẩm quyền.

Từ nay đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cần tập trung vào kiểm tra việc xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược theo tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW Hội nghị Trung ương lần thứ 7, khóa XII. Cụ thể, kiểm tra việc: phát hiện, lựa chọn từ nguồn quy hoạch những cán bộ tiêu biểu, xuất sắc đã được đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện theo chức danh, nhất là những người đã được thử thách qua thực tiễn, có thành tích nổi trội, có “sản phẩm” cụ thể, có triển vọng phát triển; bổ sung kiến thức, nâng cao trình độ mọi mặt, bồi dưỡng toàn diện về kỹ năng, định kỳ cập nhật kiến thức mới theo từng nhóm đối tượng; xây dựng kế hoạch cụ thể để luân chuyển, điều động giữ vị trí cấp trưởng, phù hợp với chức danh quy hoạch ở địa bàn khó khăn, lĩnh vực trọng yếu, nơi triển khai mô hình mới để thử thách, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, nhân sinh quan cách mạng, năng lực lãnh đạo toàn diện của cán bộ; tổ chức các lớp dự nguồn cán bộ cao cấp để chuẩn bị tốt nguồn nhân sự cho các chức danh cấp chiến lược; đánh giá chính xác nhân sự được quy hoạch, giới thiệu bầu cử, bổ nhiệm vào các chức danh cấp chiến lược. Kiên quyết không để lọt những người không xứng đáng, những người chạy chức, chạy quyền vào đội ngũ cán bộ cấp chiến lược; định kỳ rà soát, bổ sung quy hoạch nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội cho các nhiệm kỳ; xây dựng Ban Chấp hành Trung ương theo hướng nâng cao chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý, thực sự tiêu biểu về đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, trí tuệ, trong sáng, gương mẫu về mọi mặt. Chủ động chuẩn bị nhân sự, xây dựng “hình ảnh” các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư; xây dựng tiêu chuẩn và có kế hoạch, biện pháp đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, thử thách đối với Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng theo hướng chỉ lựa chọn cán bộ trẻ, có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, thật sự ưu tú và có cơ cấu hợp lý giữa Trung ương với địa phương, giữa các ngành nghề, lĩnh vực trong hệ thống chính trị.

Bốn là, cùng với việc hoàn thiện các quy định của Đảng, cần ban hành, bổ sung, sửa đổi chính sách, pháp luật của Nhà nước hoàn chỉnh, đồng bộ, thống nhất, phục vụ có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Cần đổi mới và hoàn thiện các phương pháp, quy trình kiểm tra, giám sát, quy trình giải quyết tố cáo, quy trình thi hành kỷ luật đối với cán bộ cấp chiến lược. Nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra đối với cán bộ cấp chiến lược. Đồng thời, cần có sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với những vụ việc nghiêm trọng, phức tạp của cán bộ cấp chiến lược. Qua một số vụ việc vi phạm rất nghiêm trọng của cán bộ cấp chiến lược đã được kiểm tra, xem xét, kết luận, xử lý, cần tăng cường việc sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm qua từng vụ việc và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, góp phần cảnh báo, cảnh tỉnh, răn đe và chủ động phòng ngừa không để tiếp tục xảy ra vi phạm, khuyết điểm của cán bộ cấp chiến lược.

Hoàn thiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong quan hệ phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Trung ương với các tổ chức có liên quan ở Trung ương; giữa các tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị ở từng cấp và giữa cấp trên với cấp dưới, giữa Trung ương với địa phương, thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp Đảng, Chính phủ, các cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, kiểm tra, giám sát, kiểm soát chặt chẽ việc giao và thực thi quyền lực (quyền lực chính trị, quyền lực lập pháp, quyền lực hành chính, quyền lực tư pháp, quyền lực kinh tế, quyền lực thông tin,..); các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương, cán bộ cấp chiến lược thực hiện tốt và đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; khắc phục tình trạng không thực hiện, thực hiện không kịp thời, thực hiện không đúng, không hết hoặc vượt quá chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. 

Năm là, các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ cấp chiến lược thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc,... từ đó nâng cao trách nhiệm trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, điều hành, quản lý của cán bộ cấp chiến lược. Thực hiện nghiêm và đúng sự phân công nhiệm vụ thành viên trong cấp ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn và trong tổ chức cơ quan, đơn vị gắn liền với việc mở rộng và phát huy dân chủ, trách nhiệm của các cá nhân trong tổ chức, nhất là trong đề xuất, thảo luận và quyết định các vấn đề thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của tập thể. Cán bộ cấp chiến lược phải thực sự cầu thị, lắng nghe ý kiến của cấp dưới, khắc phục biểu hiện độc đoán, chuyên quyền, gia trưởng, áp đặt ý kiến của cá nhân hoặc lợi dụng cơ chế tập thể để quyết định vấn đề mang mục đích cá nhân để trục lợi. Hạn chế sự ủy quyền những công việc thuộc quyền của tập thể cho cá nhân, trong những trường hợp cần thiết phải ủy quyền thì phải có cơ chế rõ ràng, cụ thể, rành mạch và phải kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện ủy quyền. Thực hiện văn hoá “tự giác”, tự nhận và tự chịu trách nhiệm, văn hoá “từ chức” coi đây là việc bình thường, khi thấy mình không thể đảm đương được vị trí, chức vụ đó, không còn đủ uy tín, hoặc có khuyết điểm, vi phạm. Đồng thời, thực hành tốt việc tự phê bình và phê bình tự giác, nghiêm túc, thật thà, trung thực với Đảng nói chung, trong công tác kiểm tra đối với cán bộ cấp chiến lược nói riêng theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và của Đảng ta. 

Sáu là, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cần xử lý công minh, chính xác, kịp thời theo thẩm quyền hoặc đề nghị Ban Bí thư, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng xử lý kịp thời, kiên quyết, nghiêm minh và đồng bộ cả về kỷ luật đảng, kỷ luật nhà nước, kỷ luật đoàn thể và xử lý bằng pháp luật đối với cán bộ cấp chiến lược có vi phạm đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không có khoan nhượng, không nhẹ trên, nặng dưới, bảo đảm bình đẳng trong kỷ luật đảng và tạo lòng tin trong đảng viên, nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng phải đi trước mở đường cho công tác thanh tra, điều tra của các cơ quan bảo vệ pháp luật./.

 

Cao Văn Thống  - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương

tcnn.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Một số định hướng nghiên cứu cơ bản của Bộ Nội vụ trong thời gian tới

Ngày đăng 29/05/2020
Ngày 16/10/2015, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ký ban hành Quyết định số 1585/QĐ-BNV Phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học và Công nghệ của ngành Nội vụ giai đoạn 2015 - 2025. Chiến lược đã đưa ra những định hướng nhiệm vụ phát triển khoa học và công nghệ ngành Nội vụ cụ thể trong từng lĩnh vực thuộc ngành Nội vụ.

Khung chính sách đối với người có tài năng trong hoạt động công vụ

Ngày đăng 29/05/2020
Hiện nay, đang còn nhiều quan điểm khác nhau về người có tài năng; nội dung chính sách đối với người có tài năng và cách thức áp dụng chính sách đối với người có tài năng để đạt mục tiêu đề ra. Bài viết trình bày một số quan điểm và khung chính sách đối với người có tài năng; đề xuất, kiến nghị về hoàn thiện chính sách thu hút và đãi ngộ đối với người có tài năng trong hoạt động công vụ ở Việt Nam.

Chính sách thu hút nguồn nhân lực cho vùng dân tộc thiểu số của Australia và những gợi mở đối với Việt Nam

Ngày đăng 27/05/2020
Bài viết giới thiệu khái quát chính sách thu hút nguồn nhân lực của Australia với mục tiêu phát triển bền vững cộng đồng người bản địa và từng bước thu hẹp khoảng cách giữa người bản địa với các nhóm khác trong xã hội; qua đó kiến nghị một số nội dung Việt Nam có thể nghiên cứu, vận dụng trong việc xây dựng chủ trương, chính sách thu hút nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế - xã hội tại các vùng dân tộc thiểu số đạt hiệu quả.

Một cách tiếp cận đối với tư tưởng, quan điểm và các nội dung sửa đổi Luật Thanh niên năm 2005

Ngày đăng 26/05/2020
Thanh niên là mùa xuân của dân tộc, là tương lai của đất nước. Cho nên các quốc gia đều có các chính sách để thanh niên phát triển, tu dưỡng, rèn luyện và học tập, cống hiến và lập thân, lập nghiệp. Ngược lại, với sức trẻ, nhiệt huyết và ước mơ của mình, thanh niên cũng có trách nhiệm với bản thân, với gia đình và Tổ quốc. Tháng 01/1955, tại Trường Đại học nhân dân Việt Nam, Bác Hồ đã nói: “Nhiệm vụ của thanh niên không phải là hỏi nước nhà đã cho mình những gì, mà phải tự hỏi mình đã làm gì cho nước nhà”. Tổng thống Mỹ John F.Kennedy cũng đã nói với thanh niên Mỹ vào ngày 20/01/1961: “Đừng hỏi Tổ quốc có thể làm gì cho bạn, hãy hỏi bạn có thể làm gì cho Tổ quốc”. Có thể tiếp cận từ góc độ này để xác định tư tưởng, quan điểm và nội dung cần sửa đổi Luật Thanh niên năm 2005.

Bảo đảm sự tham gia của người dân trong xây dựng chính sách công ở Việt Nam

Ngày đăng 11/05/2020
Việc triển khai thực hiện một số chính sách công ở Việt Nam thời gian qua cho thấy còn có sự mâu thuẫn, chồng chéo giữa các nội dung, khó đi vào cuộc sống, gây lãng phí, tốn kém và không phù hợp với năng lực thực thi của địa phương, dẫn đến cản trở sự phát triển của đời sống xã hội - mà một trong những nguyên nhân quan trọng là thiếu sự tham gia của người dân vào quá trình xây dựng chính sách công. Bài viết phân tích, lý giải tầm quan trọng và đề xuất một số giải pháp nhằm đảm bảo sự tham gia của người dân trong quá trình xây dựng, hoạch định chính sách công.

Tiêu điểm

Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật - nền tảng tư tưởng chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện nhà nước và pháp luật Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn khẳng định nghiên cứu, học tập, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ quan trọng của cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân. Nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chính là để thực hiện đúng tinh thần Người đã căn dặn: Học để làm người, để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, phụng sự giai cấp và nhân loại. Nhân dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ có bài viết: "TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT - NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG, HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM DƯỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG". Tạp chí Tổ chức nhà nước trân trọng giới thiệu bài viết của Bộ trưởng.