Hà Nội, Ngày 30/05/2020

Đảng ủy Bộ Nội vụ tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020

Ngày đăng: 09/01/2020   04:24
Mặc định Cỡ chữ
Sáng ngày 09/01/2020, tại Trụ sở Bộ, Đảng ủy Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020.

Đồng chí Trần Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì Hội nghị. 

Tham dự Hội nghị có đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đại diện các Ban chức năng của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Nội vụ; đại diện lãnh đạo và chuyên viên giúp việc công tác Đảng của các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ Nội vụ; các đồng chí ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Nội vụ; đại diện các tổ chức đoàn thể của Bộ Nội vụ: Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh và đại diện Văn phòng Ban Cán sự đảng Bộ.

Đồng chí Nguyễn Tiến Đạo, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ trình bày Báo cáo tại Hội nghị.

Báo cáo kết quả công tác năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020 của Đảng ủy Bộ Nội vụ do đồng chí Nguyễn Tiến Đạo, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ trình bày tại Hội nghị cho thấy, kết quả công tác Đảng năm 2019 được thể hiện rõ nét trên các mặt công tác: giáo dục, chính trị, tư tưởng; tổ chức xây dựng Đảng; kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; dân vận và lãnh đạo đoàn thể.

Nhìn chung, năm 2019, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Bộ ổn định, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nội bộ các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ về cơ bản là ổn định, đoàn kết; cán bộ, đảng viên xác định rõ trách nhiệm của mình theo từng vị trí trên các lĩnh vực công tác được giao. Các cấp ủy đảng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong toàn Đảng bộ luôn quan tâm đời sống tinh thần, vật chất, điều kiện làm việc của cán bộ, đảng viên và quần chúng.

Thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và sự phối hợp có hiệu quả với Ban Cán sự đảng Bộ; Đảng ủy Bộ Nội vụ đã tập trung chỉ đạo các Đảng ủy, Chi ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị với những nội dung cụ thể phù hợp với đặc điểm, tình hình và gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Qua đó, đã góp phần quan trọng vào thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Bộ Nội vụ.

Việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Bộ.

Đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Bộ luôn có ý thức xây dựng cơ quan, đơn vị, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, phát huy được truyền thống tốt đẹp của Bộ Nội vụ; nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc, có ý thức tổ chức kỷ luật, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Trong đó, thể hiện tinh thần trách nhiệm, mẫn cán, gương mẫu của các đồng chí lãnh đạo, quản lý các cấp trong Bộ, đặc biệt là các đồng chí lãnh đạo Bộ, các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Nội vụ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Báo cáo của Đảng ủy Bộ cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế trong công tác Đảng năm 2019, như: việc thực hiện nhiệm vụ chính trị vẫn có lúc, có việc còn chậm về tiến độ hoặc chất lượng chưa cao, điều này có trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức Đảng các cấp; kỷ luật, kỷ cương hành chính tuy đã được cải thiện, song chưa thực sự đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đề ra; chế độ báo cáo của một số Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc chưa thực hiện đúng quy định, chậm được khắc phục; chế độ, chính sách đối với đội ngũ công chức, viên chức làm chuyên trách đảng, đoàn thể ở các cấp còn chưa thỏa đáng, thiếu sự thống nhất.

Đồng thời, Đảng ủy Bộ cũng đề ra một số biện pháp khắc phục trong thời gian tới: Đảng ủy Bộ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự đảng Bộ trong triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên. Nhất là vấn đề nêu gương, gương mẫu của người đứng đầu trong các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là các đồng chí trong cấp ủy; Đảng ủy Bộ cần thường xuyên hơn nữa trong việc chỉ đạo, giám sát, kiểm tra các cấp ủy Đảng trực thuộc tập trung tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong từng đơn vị, tổ chức; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt phương châm “Tiếp tục học tập, nỗ lực làm theo” trong mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; tăng cường phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; đồng thời, chú trọng tới công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị ở các cơ quan, đơn vị. Thường xuyên nắm bắt tình hình triển khai thực hiện, qua đó phát hiện những vướng mắc để kịp thời hướng dẫn, điều chỉnh, uốn nắn; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra của Đảng ủy, bảo đảm nguyên tắc khách quan, công tâm, xử lý sai phạm đúng và nghiêm theo quy định của Đảng, qua kiểm tra phải xác định rõ được đúng sai và có đề nghị xử lý nghiêm, không để tình trạng nể nang, hình thức, thiếu trách nhiệm trong công tác kiểm tra. Tập trung giải quyết dứt điểm, đúng quy định và thông báo công khai đối với các trường hợp có đơn thư tố cáo.

Tham luận tại Hội nghị, các ý kiến đã tập trung đóng góp vào nội dung dự thảo báo cáo tổng kết: xây dựng Đảng; phát triển đảng viên; phối hợp thực hiện công tác chuyên môn và công tác Đảng; sinh hoạt Đảng; vấn đề nêu gương và trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy các cấp; chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp của Bộ và chất lượng của cấp ủy khóa mới; kiểm tra, giám sát công tác Đảng của Đảng ủy Bộ đối với các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc; vấn đề tự phê bình và phê bình; sinh hoạt chuyên đề và động viên, khuyến khích các tổ chức đảng thực hiện tốt công tác sinh hoạt chuyên đề; tích cực giao lưu giữa các Đảng bộ, Chi bộ trong toàn Đảng bộ Bộ Nội vụ;…

Đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đánh giá cao nội dung dự thảo Báo cáo và 09 ý kiến phát biểu tham luận, đóng góp ý kiến có chất lượng, tinh thần trách nhiệm cao; đồng thời, đánh giá cao kết quả công tác Đảng của Đảng ủy Bộ trong năm 2019, như: công tác tổ chức đảng khá phong phú; học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng khá toàn diện; các đảng viên, các đảng bộ, chi bộ trong Đảng ủy Bộ làm tốt công tác sinh hoạt Chi bộ; kết nạp đảng viên mới; công tác tổ chức, công tác cán bộ được kiện toàn kịp thời; sự tham gia của đảng viên, Đảng bộ, Chi bộ vào tham mưu, xây dựng chính sách để cụ thể hóa các quan điểm, nghị quyết, chỉ thị của Đảng; công tác kiểm tra, giám sát các đảng bộ, chi bộ…

Với nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020 của Đảng ủy Bộ, đồng chí Đỗ Ngọc An nhấn mạnh, Đảng ủy Bộ Nội vụ cần quan tâm thực hiện một số nội dung sau: Tập trung chỉ đạo tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp, sớm có kế hoạch tập huấn triển khai các chỉ thị, hướng dẫn, cần thiết tổ chức Đại hội điểm ở một số đảng bộ, chi bộ để các đảng bộ, chi bộ tổ chức sau làm tốt hơn, làm sao để thực hiện tốt, đúng quy định theo Chỉ thị số 35-CT/TW của Trung ương về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; trong quá trình đại hội phải đảm bảo và tạo môi trường đoàn kết, thống nhất chung trong toàn Đảng bộ; Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đặc biệt, trong năm 2020, cần thực hiện chủ đề “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là rất cần thiết, góp phần tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh đồng bộ và toàn diện công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, đáp ứng yêu cầu cách mạng trong giai đoạn mới”, với tinh thần nâng cao trách nhiệm công vụ của từng cán bộ, đảng viên ở từng cơ quan, đơn vị; đồng thời, khắc phục độ trễ trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng hiện nay; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để giữ nghiêm sinh hoạt Đảng và Điều lệ Đảng; Bộ Nội vụ phối hợp cùng với Ban Tổ chức Trung ương nghiên cứu đánh giá, tổng kết, rà soát lại mô hình hoạt động của Đảng đoàn và Ban Cán sự đảng để tìm ra giải pháp tốt nhất.

Đồng chí Trần Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy Bộ Nội vụ phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy Bộ Nội vụ cảm ơn và ghi nhận những ý kiến phát biểu của đại biểu và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng thời, đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Nội vụ, đại diện các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ Nội vụ nghiêm túc tiếp thu, Văn phòng Đảng ủy Bộ tổng hợp, bổ sung hoàn thiện Báo cáo gửi cấp có thẩm quyền theo quy định.

Quang cảnh Hội nghị

Để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong năm 2020, đồng chí Trần Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy Bộ Nội vụ nhấn mạnh, các đảng bộ, chi bộ cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ: tổ chức thành công đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Bộ nhiệm kỳ mới một cách thành công theo đúng hướng dẫn, quy định, không để đơn vị nào còn khuyết cấp ủy hoặc không bầu được cấp ủy. Bên cạnh đó, cũng phải thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của Bộ Nội vụ được giao trong năm 2020; Thực hiện trách nhiệm nêu gương, gương mẫu của người đứng đầu và các đồng chí trong cấp ủy tránh để đơn thư khiếu nại, tố cáo xảy ra; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng, giải quyết dứt điểm những đơn thư khiếu nại, tố cáo một cách công bằng, công khai, thông qua đó có biện pháp bảo vệ những cán bộ, đảng viên dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; đồng thời, xử lý nghiêm những đảng viên có các hành vi vi phạm; Tăng cường đoàn kết, xây dựng cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, làm tốt công tác dân vận, phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, thông qua công tác dân vận để quan tâm tới đời sống vật chất, tinh thần cũng như nắm bắt tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên để không những góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị trong năm 2020 mà còn góp phần cho việc tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp./.

PV

Tin tức cùng chuyên mục

Quảng Ninh bổ nhiệm Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đồng thời là Giám đốc Sở Nội vụ

Ngày đăng 29/05/2020
Ngày 28/5/2020, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh đã trao Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh về việc phân công, điều động và bổ nhiệm đồng chí Vũ Quyết Tiến, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ, giữ chức vụ Trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy đồng thời là Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh.

Đoàn công tác của Bộ Nội vụ khảo sát hiện trạng phát triển các xã Vĩnh Thạnh Trung, Vĩnh Bình và Cô Tô

Ngày đăng 28/05/2020
Sáng ngày 27/5/2020, Đoàn công tác của Bộ Nội vụ do đồng chí Trần Anh Tuấn – Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc khảo sát hiện trạng phát triển các xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú; xã Vĩnh Bình, huyện Châu Thành và xã Cô Tô, huyện Tri Tôn, thẩm định thành lập thị trấn thuộc tỉnh An Giang.

Bộ Nội vụ khảo sát, kiểm tra thực hiện Đề án thành lập thị trấn Vĩnh Bình

Ngày đăng 28/05/2020
Ngày 26/5/2020, đồng chí Nguyễn Văn Đức, Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ) cùng Đoàn công tác gồm đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở Xây dựng tỉnh An Giang đã đến khảo sát thực tế tại xã Vĩnh Bình huyện Châu Thành theo Đề án thành lập thị trấn Vĩnh Bình thuộc huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.

Bộ Nội vụ đề nghị tỉnh Phú Yên tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về hội, quỹ

Ngày đăng 27/05/2020
Chiều ngày 25/5/2020, Đoàn công tác của Bộ Nội vụ do đồng chí Phạm Trung Giang, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi Chính phủ làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Phú Yên về kiểm tra công tác quản lý nhà nước về hội, quỹ năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Thanh tra Bộ Nội vụ công bố Quyết định thanh tra tại UBND tỉnh Ninh Bình

Ngày đăng 27/05/2020
Thanh tra Bộ Nội vụ vừa công bố Quyết định số 186/QĐ-TTBNV ngày 24/4/2020 của Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính nhà nước của UBND tỉnh Ninh Bình. 

Tiêu điểm

Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật - nền tảng tư tưởng chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện nhà nước và pháp luật Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn khẳng định nghiên cứu, học tập, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ quan trọng của cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân. Nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chính là để thực hiện đúng tinh thần Người đã căn dặn: Học để làm người, để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, phụng sự giai cấp và nhân loại. Nhân dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ có bài viết: "TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT - NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG, HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM DƯỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG". Tạp chí Tổ chức nhà nước trân trọng giới thiệu bài viết của Bộ trưởng.