Hà Nội, Ngày 30/05/2020

Vai trò của Văn phòng điều phối nông thôn mới các cấp tỉnh Đồng Nai

Ngày đăng: 24/12/2019   02:41
Mặc định Cỡ chữ
Đồng Nai là một trong hai tỉnh đầu tiên của cả nước (cùng với tỉnh Nam Định) hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, là một trong hai địa phương (cùng với tỉnh Bình Dương) có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới và là tỉnh đứng đầu cả nước trong xây dựng nông thôn mới nâng cao với 31 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đạt được kết quả đó là do có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh xuống cơ sở, sự đồng lòng, chung sức của người dân với vai trò là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới và không thể không kể đến vai trò quan trọng của Văn phòng điều phối nông thôn mới các cấp của tỉnh Đồng Nai.

Báo cáo tham luận tại Hội thảo “Mô hình bộ máy tổ chức triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025” vừa được Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức mới đây tại Hà Nội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai đã tập trung đánh giá vai trò của Văn phòng điều phối nông thôn mới tại các địa phương của tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011-2020; chỉ ra những vướng mắc, bất cập và đề xuất định hướng mô hình bộ máy tổ chức triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn tiếp theo.

Hội thảo “Mô hình bộ máy tổ chức triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025”, do Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức tại Hà Nội, ngày 09/12/2019. 

1. Vai trò của Văn phòng điều phối nông thôn mới các cấp tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011-2020
1.1. Về tổ chức bộ máy:
Đối với Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh Đồng Nai (do UBND tỉnh quyết định thành lập): không bố trí các phòng/ban chuyên môn. Hiện nay, Văn phòng có tổng số 09 công chức và lao động hợp đồng, trong đó Chánh Văn phòng do Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiêm nhiệm. Chức danh Chánh Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm.

Đối với Văn phòng điều phối nông thôn mới cấp huyện (do UBND cấp huyện quyết định thành lập): được đặt tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc Phòng Kinh tế (tùy huyện, thành phố trực thuộc tỉnh), không có con dấu riêng mà sử dụng con dấu chung của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc Phòng Kinh tế. Chánh Văn phòng do Phó Chủ tịch UBND cấp huyện kiêm nhiệm. Văn phòng được bố trí từ 01 đến 02 công chức làm việc tại Văn phòng.

1.2. Về thực hiện nhiệm vụ
Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được xác định, Văn phòng điều phối các cấp đã xây dựng quy chế hoạt động, xác định rõ trách nhiệm của của từng bộ phận, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Trong hoạt động, Văn phòng điều phối các cấp đã có sự vận dụng linh hoạt các quy định, chính sách vào thực tiễn; tham mưu giúp việc Ban Chỉ đạo, UBND các cấp trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đem lại hiệu quả rõ nét, cụ thể:

- Tham mưu cho Ban Chỉ đạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, sâu sát và đồng bộ; đề cao và gắn trách nhiệm của người đứng đầu; xác định rõ trách nhiệm của các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể (thành viên Ban Chỉ đạo) theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Qua đó, vai trò điều phối được thể hiện rõ và hiệu quả hơn, khắc phục được bất cập trong thời gian đầu thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới chủ yếu là sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức ngành nông nghiệp kiêm nhiệm.

- Tham mưu nhiều văn bản hướng dẫn, cơ chế, chính sách để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn có hiệu quả; ban hành các văn bản phân cấp cho địa phương về công tác xây dựng nông thôn mới, chỉ đạo các sở, ngành xây dựng kế hoạch hàng năm và kế hoạch 5 năm; tổ chức lồng ghép các nguồn vốn theo kế hoạch được giao hàng năm để đầu tư cho xây dựng nông thôn mới tại các xã. Chỉ đạo triển khai, hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia và Bộ tiêu chí của tỉnh về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn các xã vùng nông thôn của tỉnh.

- Tham mưu ban hành kịp thời các chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện như: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh, Bộ tiêu chí xã nông thôn mới của tỉnh, Kế hoạch thực hiện Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 của tỉnh…

- Chủ động xây dựng kế hoạch, theo dõi thường xuyên và kiểm tra định kỳ, đột xuất về tình hình triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới để có biện pháp kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tại cơ sở. Trong gần 9 năm triển khai thực hiện Chương trình, tỉnh Đồng Nai đã thực hiện hơn 500 lượt kiểm tra, giám sát tại các sở, ban, ngành, cấp huyện, cấp xã; đặc biệt là các địa phương miền núi, có nhiều khó khăn.

- Thực tiễn cho thấy, Văn phòng điều phối được tổ chức riêng, chuyên trách, chuyên nghiệp, có hệ thống tổ chức theo ngành dọc đã tạo nhiều thuận lợi trong quá trình quản lý, điều hành thực hiện Chương trình. Đặc biệt, công tác tham mưu, chỉ đạo thực hiện Chương trình ở cấp huyện, cấp xã có sự chuyển biến rõ nét, phát huy được trách nhiệm và vai trò của các thành viên Ban Chỉ đạo, cũng như sự vào cuộc của các cấp, các ngành, nâng cao hiệu quả trong công tác phối hợp, chỉ đạo, điều hành thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới từ tỉnh xuống cơ sở đảm bảo đồng bộ, thống nhất.

2. Những vướng mắc, bất cập của mô hình Văn phòng điều phối nông thôn mới các cấp

- Do mô hình tổ chức Văn phòng điều phối nông thôn mới các cấp chưa được quy định rõ và cụ thể nên hiện tại mô hình tổ chức và cơ chế làm việc ở từng địa phương có sự khác nhau (có địa phương trực thuộc tỉnh, có địa phương trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; có địa phương làm việc theo cơ chế phòng, có địa phương làm việc theo chế độ chuyên viên).

- Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh Đồng Nai làm việc theo chế độ chuyên viên nên việc phối hợp công tác với lãnh đạo phòng, đơn vị của các sở, ngành có khó khăn; công tác quy hoạch cán bộ, bố trí đào tạo chuyên môn, lý luận chính trị còn bất cập do chỉ có một vị trí quy hoạch là Phó Văn phòng chuyên trách, nên chưa thực sự khích lệ, thu hút công chức tham gia công tác tại Văn phòng điều phối nông thôn mới.

- Văn phòng điều phối cấp huyện không có con dấu riêng mà sử dụng con dấu chung của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc Phòng Kinh tế, nên hạn chế tính chủ động trong quá trình triển khai công việc.

- Biên chế, lao động hợp đồng bố trí cho Văn phòng điều phối cấp tỉnh không đồng nhất giữa các địa phương (có địa phương gần 30 người, có địa phương dưới 10 người). Cụ thể, Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh Đồng Nai chỉ có 06 biên chế chuyên trách và 03 lao động hợp đồng, công việc thường xuyên bị áp lực cả về tiến độ và chất lượng.

- Hiện nay, Văn phòng điều phối nông thôn mới các cấp được giao thêm nhiệm vụ thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” - OCOP; ngoài ra trong thời gian tới, Văn phòng điều phối các cấp còn phải thực hiện các nhiệm vụ như xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới gắn với đô thị hóa… Trong khi đó, với số lượng biên chế ít, mô hình tổ chức không thống nhất, đồng bộ sẽ là khó khăn rất lớn để Văn phòng điều phối nông thôn mới các cấp hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Chế độ phụ cấp cho công chức kiêm nhiệm, công chức chuyên trách cũng như lao động hợp đồng chưa có quy định thống nhất giữa các địa phương (có nơi chế độ phụ cấp của Phó Chánh Văn phòng điều phối chuyên trách là 0,7, có nơi là 0,5).

3. Kiến nghị, đề xuất

- Về mô hình tổ chức: cần nghiên cứu sửa đổi Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng bổ sung các quy định về tổ chức bộ máy Văn phòng điều phối nông thôn mới các cấp đảm bảo cụ thể, thống nhất giữa các địa phương, rõ hơn cả về mô hình tổ chức và cơ chế làm việc nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn tiếp theo, đồng thời khuyến khích, tạo điều kiện trong việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đối với công chức, người lao động công tác tại Văn phòng điều phối nông thôn mới các cấp để họ có điều kiện phấn đấu trên con đường chức nghiệp.

- Về biên chế: thống nhất quy định mức biên chế tối thiểu bố trí cho Văn phòng điều phối nông thôn mới các cấp. Cụ thể, Văn phòng điều phối cấp tỉnh: 15 biên chế chuyên trách và 03 lao động hợp đồng; Văn phòng điều phối cấp huyện: 06 biên chế và 02 lao động hợp đồng.

- Về phụ cấp: cần có một mức quy định chung, thống nhất giữa các địa phương, để trách tình trạng tùy tiện trong chi trả chế độ phụ cấp./.

Nhật Nam

Tin tức cùng chuyên mục

Huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày đăng 04/05/2020
Ngày 28/4/2020, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký Quyết định số 584/QĐ-TTg công nhận huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày đăng 16/04/2020
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định công nhận huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới, đô thị văn minh

Ngày đăng 15/04/2020
Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa thống nhất Chương trình phối hợp về xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2020-2025.

Thành phố Thái Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Ngày đăng 14/04/2020
Ngày 13/4/2020, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký Quyết định số 512/QĐ-TTg công nhận thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao danh hiệu "Huyện nông thôn mới" đầu tiên vùng Tây Bắc

Ngày đăng 31/01/2020
Sáng ngày 30/01/2020, tại tỉnh Yên Bái, dự Lễ trao quyết định công nhận huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái đạt chuẩn nông thôn mới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên, lâu dài, không có điểm dừng, chặng đường phía trước còn nhiều khó khăn và rất nhiều thách thức, nhất là những huyện vùng cao của các tỉnh Tây Bắc nói chung.

Tiêu điểm

Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật - nền tảng tư tưởng chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện nhà nước và pháp luật Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn khẳng định nghiên cứu, học tập, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ quan trọng của cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân. Nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chính là để thực hiện đúng tinh thần Người đã căn dặn: Học để làm người, để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, phụng sự giai cấp và nhân loại. Nhân dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ có bài viết: "TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT - NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG, HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM DƯỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG". Tạp chí Tổ chức nhà nước trân trọng giới thiệu bài viết của Bộ trưởng.