Hà Nội, Ngày 06/07/2020

Bình Định: Trí thức trẻ Đề án 500 nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ

Ngày đăng: 12/12/2019   05:02
Mặc định Cỡ chữ
Thực hiện Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 (Đề án 500 trí thức trẻ), tỉnh Bình Định có 15 đội viên được bố trí đảm nhiệm vị trí công chức tại 15 xã thuộc 06 huyện: Phù Cát, Phù Mỹ, Hoài Nhơn, Vĩnh Thạnh, Vân Canh và An Lão.
Ảnh minh họa

Với sức trẻ, tinh thần nhiệt huyết cùng trình độ, kiến thức khoa học, lực lượng trí thức trẻ tình nguyện đã phát huy tốt vai trò của mình, sát cánh cùng cấp ủy, chính quyền và bà con nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, củng cố quốc phòng - an ninh trên địa bàn nơi công tác. Các đội viên đã thể hiện được tinh thần chủ động, sáng tạo, thường xuyên bám sát cơ sở để triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công; một số đội viên đã tích cực tham mưu làm tốt công tác cải cách hành chính; giải quyết thủ tục hành chính cho người dân theo đúng quy định.

Theo đánh giá của địa phương, sau khi về nhận nhiệm vụ tại cơ sở, các đội viên đều thể hiện ý thức trách nhiệm, quyết tâm cao trước nhiệm vụ được phân công; lập trường, tư tưởng vững vàng, chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế làm việc của cơ quan; tuân thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền xã; tích cực, chủ động nghiên cứu, đi thực tế cơ sở để tìm hiểu phong tục, tập quán, đời sống kinh tế - xã hội của địa phương; tham dự đầy đủ các buổi họp thôn, họp làng để lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của bà con nhân dân.

Sau hơn 04 năm công tác tại địa phương, hầu hết các đội viên Đề án được đánh giá có nhiều cố gắng, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu giúp lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã giải quyết công việc thuộc thẩm quyền của chính quyền xã. Cụ thể:

Các đội viên đảm nhiệm chức danh công chức Văn hóa - Xã hội đã thực hiện công tác tổng điều tra, rà soát và lập danh sách hộ nghèo, cận nghèo của địa phương; tham mưu giải quyết tốt chế độ, chính sách về bảo hiểm y tế, giải quyết chế độ trợ cấp, khám chữa bệnh cho các đối tượng chính sách trên địa bàn; phối hợp với Trưởng thôn, các chức danh khác thực hiện điều tra về thực trạng kinh tế - xã hội của đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống trên địa bàn... Ngoài ra, các đội viên Đề án 500 trí thức trẻ còn tích cực tham gia các hoạt động phong trào đoàn, hội do UBND xã và các ban, ngành, đoàn thể tổ chức.

Các đội viên đảm nhiệm chức danh công chức Văn phòng - Thống kê thực hiện tốt công tác tham mưu tổng hợp; tham gia công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, tài liệu phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Các đội viên đã tham mưu cho lãnh đạo UBND xã thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, đưa hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã từng bước đi vào nền nếp; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác (trao đổi văn bản, giấy tờ qua hòm thư điện tử, tăng cường sử dụng internet để tìm kiếm, cập nhật thông tin) đã góp phần giúp cho công tác cải cách thủ tục hành chính của UBND xã có nhiều chuyển biến tích cực.

Đối với chức danh Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường, các đội viên về đảm nhận công tác đã phối hợp tốt việc đo đạc, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất lâm nghiệp cho các hộ dân; đồng thời, rà soát tham mưu cho UBND xã báo cáo UBND huyện hủy bỏ các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình theo Dự án "Hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam" được cấp sai quy định năm 2014; thực hiện tuyên truyền về công tác quản lý, bảo vệ rừng, xử lý các vi phạm liên quan đến công tác bảo vệ rừng, tham gia tuần tra bảo vệ rừng. Các đội viên đề án 500 trí thức trẻ đã tham mưu triển khai hiệu quả chương trình hỗ trợ tự tạo nước sinh hoạt phân tán cho các hộ nghèo thuộc các thôn đặc biệt khó khăn; đề xuất xử lý các vi phạm thuộc lĩnh vực đất đai, các trường hợp chuyển đổi, sử dụng đất không đúng mục đích, xây dựng nhà ở trái phép. Ngoài ra, các đội viên đã thực hiện tốt công tác giám sát vệ sinh môi trường; tuyên truyền, vận động người dân đăng ký tham gia việc thu gom rác thải.

Bên cạnh kết quả đạt được, việc thực hiện Đề án 500 trí thức trẻ của tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: một số cấp ủy, chính quyền huyện, xã chưa thực sự quan tâm, sâu sát trong công tác theo dõi, chỉ đạo thực hiện Đề án; một số cán bộ, công chức xã chưa thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao trong việc hướng dẫn, giúp đỡ đội viên trong quá trình công tác, sinh hoạt tại địa phương; việc đánh giá năng lực, phẩm chất của đội viên để làm cơ sở cho việc phát triển Đảng, quy hoạch gắn với đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, giúp đội viên trưởng thành chưa được quan tâm đúng mức, thiếu sự chủ động...

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên và tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án 500 trí thức trẻ theo Công văn số 482/BNV-CTTN ngày 31/01/2018 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2018; Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu các địa phương, cơ quan liên quan thực hiện một số nội dung công việc sau:

Thứ nhất,  căn cứ Thông báo kết quả kiểm tra tình hình thực hiện Đề án 500 trí thức trẻ tại địa phương, Chủ tịch UBND các huyện Phù Mỹ, Phù Cát, Hoài Nhơn, Vân Canh, Vĩnh Thạnh, An Lão chỉ đạo UBND các xã khẩn trương xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp cụ thể nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Chương trình Phát triển thanh niên tỉnh xác định thông qua hoạt động kiểm tra, tập trung vào một số nội dung cụ thể như: tiếp tục quán triệt mục đích, ý nghĩa của Đề án 500 trí thức trẻ để tạo sự nhận thức đúng đắn, góp phần làm thay đổi hành vi, thái độ của đội ngũ cán bộ, công chức các xã đối với đội viên, đảm bảo đội viên được làm việc trong một môi trường đoàn kết, thân thiện, cởi mở, có nhiều điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ được giao. Thường xuyên theo dõi sâu sát, đánh giá đúng thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ của đội viên, để có sự điều chỉnh phân công hợp lý, đảm bảo đội viên được phân công lĩnh vực công tác phù hợp với trình độ chuyên môn được đào tạo và điều kiện hoàn cảnh cá nhân, phát huy tốt sở trường công tác; cử đội viên tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ do các cơ quan thẩm quyền tổ chức. Phân công cán bộ, công chức xã có phẩm chất, năng lực và kinh nghiệm công tác để hướng dẫn, giúp đỡ đội viên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ của đội viên là một trong những tiêu chí để xem xét đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức xã được phân công hướng dẫn đội viên. Chủ động xây dựng phương án sắp xếp, bố trí các đội viên làm việc tại các cơ quan, đơn vị thuộc huyện mà không nhất thiết phải chờ đến khi kết thúc Đề án (tháng 12/2020) theo nguyên tắc các đội viên được đánh giá, xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên được sắp xếp, bố trí công việc phù hợp với trình độ, năng lực. Định kỳ kiểm tra tình hình thực hiện Đề án tại các xã, kịp thời giải quyết hoặc kiến nghị UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) giải quyết những khó khăn, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của đội viên.

Thứ hai,  đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy đảng thực hiện công tác phát triển Đảng cho đội viên; chủ trì, hướng dẫn các địa phương thực hiện công tác quy hoạch và đào tạo trình độ lý luận chính trị cho đội viên.

Thứ ba, Sở Nội vụ kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, phối hợp với UBND các huyện: Phù Mỹ, Phù Cát, Hoài Nhơn, Vân Canh, Vĩnh Thạnh, An Lão tổ chức thực hiện các nội dung nhiệm vụ liên quan đến Đề án 500 trí thức trẻ và báo cáo kết quả cho UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo./.

Nhật Vy

Tin tức cùng chuyên mục

Đoàn công tác của Bộ Nội vụ làm việc với UBND huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ về việc bố trí, sử dụng đội viên Đề án 500 trí thức trẻ

Ngày đăng 05/07/2020
Ngày 03/7/2020, Đoàn công tác của Bộ Nội vụ do ông Hoàng Quốc Long, Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ về công tác bố trí, sử dụng đội viên Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 (Đề án 500 trí thức trẻ). Đây cũng là huyện duy nhất của tỉnh Phú Thọ triển khai Đề án này.

Đoàn công tác của Bộ Nội vụ làm việc với tỉnh Bắc Giang về công tác bố trí, sử dụng đội viên Đề án 500 trí thức trẻ

Ngày đăng 01/07/2020
Ngày 30/6/2020, tại UBND huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang, Đoàn công tác của Bộ Nội vụ do ông Hoàng Quốc Long, Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Bắc Giang về công tác bố trí, sử dụng đội viên sau khi kết thúc Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 (Đề án 500 trí thức trẻ).

Đoàn công tác của Bộ Nội vụ làm việc với tỉnh Trà Vinh về công tác bố trí, sử dụng đội viên Đề án 500 trí thức trẻ

Ngày đăng 29/06/2020
Ngày 25/6/2020, Đoàn công tác của Bộ Nội vụ do ông Hoàng Quốc Long, Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên (Bộ Nội vụ) làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc về tình hình thực hiện Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 (Đề án 500 trí thức trẻ) với tỉnh Trà Vinh.

Tỉnh Bạc Liêu luôn đồng hành cùng đội viên Đề án 500 trí thức trẻ

Ngày đăng 25/06/2020
Ngày 23/6/2020, Đoàn công tác của Bộ Nội vụ do ông Hoàng Ngọc Chử, Phó Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Bạc Liêu về kết quả triển khai thực hiện Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 (Đề án 500 trí thức trẻ), đặc biệt là công tác bố trí, sử dụng đội viên sau khi Đề án đã kết thúc.

Kết quả triển khai thực hiện Đề án 500 trí thức trẻ tại tỉnh Sóc Trăng

Ngày đăng 27/06/2020
Ngày 24/6/2020, Đoàn công tác của Bộ Nội vụ do ông Hoàng Ngọc Chử, Phó Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên, Bộ Nội vụ làm Trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Sóc Trăng về tình hình thực hiện Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 (Đề án 500 trí thức trẻ), đặc biệt là công tác bố trí, sử dụng đội viên sau khi kết thúc Đề án.