Hà Nội, Ngày 06/07/2020

Những quy định về nghĩa vụ của công chức trong pháp luật Trung Quốc - kinh nghiệm đối với Việt Nam

Ngày đăng: 12/11/2019   04:29
Mặc định Cỡ chữ
Bài viết phân tích các quy định về nghĩa vụ của công chức trong pháp luật Trung Quốc và so sánh với các quy định về nghĩa vụ của công chức trong pháp luật Việt Nam, trên cơ sở đó chỉ ra những điểm tương đồng và khác biệt trong quy định của pháp luật hai nước đối với nghĩa vụ của công chức. Điểm tương đồng lớn nhất trong quy định của luật pháp hai nước là công chức đều có hai nhóm nghĩa vụ chính: nghĩa vụ với Đảng, Nhà nước và nhân dân, nghĩa vụ trong thực thi công vụ. Qua đó rút ra một số kinh nghiệm cho việc xây dựng và hoàn thiện pháp luật về công chức của Việt Nam.

Ở Trung Quốc, khái niệm nghĩa vụ của công chức được sử dụng phổ biến và thể chế hóa bằng các quy định cụ thể trong Luật Công chức năm 2018. Nghĩa vụ của công chức để chỉ những điều pháp luật quy định mang tính cưỡng chế hoặc bắt buộc về những hành vi mà công chức phải thực hiện hoặc không được phép thực hiện. 

1. Một số quy định của Trung Quốc về nghĩa vụ của công chức

Ngày 29/12/2018, Kỳ họp thứ 7 của Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc khóa XIII đã thông qua Luật Công chức, bao gồm 18 chương, 113 điều, trong đó Điều 14 của Luật quy định về bảy nghĩa vụ cơ bản của công chức, bao gồm:

Thứ nhất, trung thành và gương mẫu tuân thủ Hiến pháp, tự giác trong việc bảo vệ Hiến pháp và pháp luật, tuân thủ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc(1). Việc tuân thủ Hiến pháp và pháp luật là nghĩa vụ của mỗi cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội và mỗi công dân. Công chức là người sử dụng quyền lực nhà nước nên càng phải bảo vệ tính thượng tôn của Hiến pháp, pháp luật và là tấm gương trong việc tuân thủ Hiến pháp và pháp luật.

Ý nghĩa cốt lõi của việc gương mẫu trong việc tuân thủ Hiến pháp và pháp luật là sự trung thành với Hiến pháp, được thể hiện qua việc sử dụng năng lực và trí lực của bản thân một cách tối đa, dùng lời nói, hành vi của mình để duy trì và bảo vệ quyền uy tối cao của Hiến pháp, đưa Hiến pháp đi vào thực tế. 

Đảng Cộng sản Trung Quốc có vai trò lãnh đạo toàn diện đối với đất nước. Vì vậy, mỗi công chức nhà nước phải quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, tự giác chấp hành sự lãnh đạo của Đảng trong quá trình thực thi công vụ, qua đó chuyển tải, triển khai các đường lối, chủ trương, chính sách tới người dân, duy trì sự ổn định và thúc đẩy sự phát triển của xã hội theo định hướng của Đảng Cộng sản.

Thứ hai, công chức phải trung thành với quốc gia, bảo vệ an toàn, danh dự và lợi ích quốc gia(2). Đây cũng là nghĩa vụ của tất cả công dân. Điều 54 Hiến pháp Trung Quốc quy định: "Công dân nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa có nghĩa vụ bảo vệ an toàn, danh dự và lợi ích của Tổ quốc, không được có những hành vi nguy hại đến an toàn, danh dự và lợi ích của Tổ quốc"(3). Với vai trò là công chức nhà nước, trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ danh dự và lợi ích quốc gia của công chức lại càng lớn hơn so với các công dân khác. Yếu tố an toàn quốc gia bao gồm: bất khả xâm phạm về chủ quyền, lãnh thổ; không uy hiếp chính quyền quốc gia; không phá vỡ các trật tự xã hội; không làm lộ bí mật quốc gia. Danh dự quốc gia bao gồm: không vi phạm đến sự tôn nghiêm của quốc gia, không làm ảnh hưởng đến danh tiếng quốc gia; không làm hoen ố, không sỉ nhục danh tiếng quốc gia. Lợi ích quốc gia là một phạm trù tương đối rộng, bao gồm quyền lợi và lợi ích trên các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hóa, quân sự...

Thứ ba, trung thành với nhân dân, toàn tâm toàn ý vì nhân dân phục vụ, chịu sự giám sát của nhân dân(4). Khoản 2 Điều 27 của Hiến pháp Trung Quốc quy định: "Tất cả các cơ quan nhà nước và các cán bộ, công chức nhà nước bắt buộc phải dựa vào sự ủng hộ của nhân dân, thường xuyên duy trì mối liên hệ mật thiết với nhân dân, lắng nghe ý kiến và kiến nghị của nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, nỗ lực vì nhân dân phục vụ"(5). Căn cứ vào quy định của Hiến pháp, tất cả công chức đều phải nghiêm túc quán triệt quan điểm của Đảng về công tác quần chúng, áp dụng phương pháp làm việc thâm nhập thực tế, điều tra nghiên cứu, tổng hợp ý kiến của quần chúng nhân dân, hình thành kế hoạch, chính sách và pháp luật, pháp quy, quán triệt tinh thần "từ quần chúng, vì quần chúng"; tôn trọng tinh thần sáng tạo và địa vị làm chủ của quần chúng nhân dân; dựa vào sự ủng hộ của nhân dân để hoàn thành công việc.

Khoản 1 Điều 41 của Hiến pháp Trung Quốc quy định: "Công dân nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa có quyền đưa ra ý kiến phê bình, kiến nghị với bất kỳ một cơ quan hay một nhân viên nhà nước nào; có quyền tố cáo hoặc báo cáo cho các cơ quan chức năng đối với những cơ quan hoặc nhân viên nhà nước có hành vi vi phạm pháp luật hoặc thực hiện không đúng chức trách, tuy nhiên không được bóp méo sự thật hoặc đưa ra cáo buộc sai"(6). Trong quá trình các cơ quan và nhân viên nhà nước thực hiện chức trách, nhân dân có quyền thông qua nhiều con đường và hình thức thực hiện quyền giám sát của mình, nhằm đảm bảo việc đại diện thực hiện quyền lực tuyệt đối của nhân dân, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân.

Thứ tư, trung thành trong việc thực hiện nhiệm vụ, tận tâm, siêng năng, phục tùng, chấp hành mệnh lệnh và quyết định của cấp trên nếu đúng pháp luật, thực hiện nhiệm vụ theo đúng thẩm quyền và quy định, nỗ lực nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc(7). Điều 27 Hiến pháp Trung Quốc quy định: các cơ quan nhà nước thực hiện chế độ trách nhiệm công việc(8). Tất cả các vị trí công việc của công chức đều được xác định dựa trên cơ sở chức năng, cơ cấu, biên chế của cơ quan, căn cứ theo yêu cầu của công việc, mỗi một vị trí công việc đều có chức trách, nhiệm vụ rõ ràng. Ở mỗi vị trí công tác, công chức cần phải siêng năng, thận trọng, toàn tâm toàn ý, nghiêm túc thực hiện chức trách của mình, chịu trách nhiệm về các công việc của cá nhân mới có thể nâng cao hiệu suất công việc, bảo đảm được sự vận hành một cách bình thường cho các cơ quan nhà nước.

Nghĩa vụ của các công chức là phục tùng và chấp hành mệnh lệnh của cấp trên, thực thi công việc dựa theo pháp luật. Phương thức tổ chức của hệ thống công chức Trung Quốc là cấp dưới phục tùng cấp trên, đây là điều bắt buộc để bảo đảm tính uy quyền, thống nhất và hiệu quả của hệ thống tổ chức. Quan hệ giữa cấp dưới với cấp trên không phải là mối quan hệ cá nhân mà là mối quan hệ phục tùng dựa trên sự chấp hành pháp luật, phục tùng cấp trên là một hình thức, một biểu hiện của sự phục tùng pháp luật.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, trong quá trình thực hiện chức trách có bốn điểm công chức cần lưu ý, bao gồm: phải căn cứ vào quyền hạn của mình; phải căn cứ quy định về trình tự công việc; phải nghiêm túc và tích cực trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ; không ngừng sáng tạo, cải tiến phương pháp làm việc để nâng cao hiệu suất công việc của bản thân.

Thứ năm, bảo vệ bí mật quốc gia và bí mật công tác(9). Yêu cầu đối với thực hiện nghĩa vụ bảo vệ bí mật là: không nói những điều không nên nói, không hỏi những điều không nên hỏi, không nhìn những điều không nên nhìn, không ghi những điều không nên ghi liên quan đến bí mật quốc gia; trong giao tiếp cá nhân không tham gia vào bí mật quốc gia; ở những nơi công cộng không làm và không bàn luận, thảo luận những việc liên quan đến bí mật quốc gia; không tiến hành xử lý các công việc liên quan đến bí mật quốc gia ở những nơi không an toàn, không được bảo vệ, phòng bị cẩn thận; không thông qua điện thoại, điện báo, bưu phẩm phổ thông, máy tính công cộng, chuyển fax công cộng để chuyển thông tin có liên quan đến bí mật quốc gia; không mang các tài liệu, vật phẩm bí mật quốc gia đi du lịch hoặc đi thăm bạn bè; khi phát hiện những hành vi làm lộ bí mật quốc gia cần kịp thời báo cho các cơ quan chức năng có liên quan. Bí mật quốc gia và bí mật công tác có mối liên hệ với nhau. Có một số bí mật quốc gia được hình thành từ các bí mật công tác, làm lộ bí mật công tác nghĩa là đã gián tiếp làm lộ bí mật quốc gia. Trong quá trình thực hiện chức trách của mình, công chức có nghĩa vụ bảo mật thông tin liên quan đến công tác, những công chức có vị trí công tác đặc thù, được tham dự vào bí mật quốc gia, cho dù có không hài lòng với các quy định của nhà nước cũng không được phép từ nhiệm.

Thứ sáu, đi đầu trong việc thực hiện giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội, tuân thủ pháp quyền, tuân thủ kỷ luật, tuân thủ đạo đức nghề nghiệp, đạo đức xã hội và đạo đức gia đình(10). Giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội được gói gọn trong 24 chữ, trong đó các giá trị mục tiêu đối với nhà nước bao gồm tám chữ: phú cường, dân chủ, văn minh, hài hòa; các giá trị đối với xã hội bao gồm tám chữ: tự do, bình đẳng, công chính, pháp trị; đối với các tầng lớp nhân dân bao gồm tám chữ: yêu nước, kính nghiệp, thành tín, hữu thiện.

Đạo đức xã hội là những chuẩn mực đạo đức công cộng mà tất cả mọi người đều phải cùng thực hiện, bao gồm: tuân thủ kỷ luật, lịch sự, bảo đảm vệ sinh công cộng... Công chức phải là những người đi đầu trong việc thực hiện các nội dung trên. Bên cạnh đó, công chức cũng phải là những người tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện đạo đức gia đình, bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình.

Thứ bảy, trong sạch, liêm khiết, công bằng, nghiêm túc(11). Công chức phải đảm bảo trung thực, liêm khiết, công bằng, công chính, vô tư, lấy lợi ích cá nhân để phục tùng lợi ích quốc gia, nỗ lực vì nhân dân phục vụ. Trung thực, liêm khiết là yêu cầu nhất quán của Đảng và Nhà nước đối với công chức, nhằm bảo vệ hình ảnh tốt đẹp của Đảng và Chính phủ trước nhân dân, là phương thức quan trọng để duy trì mối liên hệ mật thiết giữa Đảng, Chính phủ với nhân dân. Quy định tạm thời của Đảng Cộng sản Trung Quốc hướng dẫn một số quy tắc liêm khiết dành cho cán bộ lãnh đạo, đối với cán bộ lãnh đạo là đảng viên gồm: nghiêm cấm lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thu lợi một cách không chính đáng; nghiêm cấm tham gia các hoạt động kinh doanh thu lợi nhuận; nghiêm cấm các hoạt động sử dụng nguồn lực công phục vụ cho lợi ích cá nhân; nghiêm cấm lợi dụng cán bộ cấp dưới để sử dụng phục vụ cho lợi ích cá nhân; không được tham gia vào các hoạt động tạo lợi nhuận; cấm lợi dụng chức vụ, quyền hạn để làm lợi cho người thân và bạn bè; nghiêm cấm nhận chênh lệch, sử dụng công khoản, lãng phí.
Ngoài các nghĩa vụ trên, công chức Trung Quốc còn phải thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật nước này.

2.  So sánh quy định về nghĩa vụ của công chức trong pháp luật Việt Nam và pháp luật Trung Quốc

Luật cán bộ, công chức năm 2008 của Việt Nam đã dành riêng hai điều để quy định về nghĩa vụ của cán bộ, công chức. Trong đó, Điều 8 quy định về những nghĩa vụ của cán bộ, công chức đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân; Điều 9 quy định về nghĩa vụ của cán bộ, công chức khi thi hành công vụ. 

So sánh giữa Luật Công chức của Trung Quốc và Luật cán bộ, công chức của Việt Nam, có thể thấy các quy định về nghĩa vụ của công chức ở Việt Nam đã được phân định rõ giữa nghĩa vụ với Đảng, Nhà nước, nhân dân với nghĩa vụ của cán bộ, công chức khi thi hành công vụ. Trong khi đó, các quy định về nghĩa vụ của công chức của Trung Quốc được quy định chung, chưa có sự phân định rõ ràng về phạm vi nghĩa vụ của công chức trong hai lĩnh vực này. Mặc dù không được tách thành các điều riêng, nhưng nhìn vào các quy định về nghĩa vụ của công chức trong Luật Công chức của Trung Quốc cho thấy các nghĩa vụ của công chức Trung Quốc tập trung vào ba nhóm nghĩa vụ chính: nghĩa vụ với Đảng, Nhà nước và nhân dân; nghĩa vụ trong thực thi công vụ và các nghĩa vụ trong tuân thủ chuẩn mực đạo đức chung.

Việt Nam và Trung Quốc có đặc thù chung là đang trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội và Đảng Cộng sản giữ vai trò lãnh đạo toàn diện đối với mọi vấn đề của đất nước, công chức hai nước đều được quy định những nghĩa vụ cụ thể liên quan đến việc tuân thủ sự lãnh đạo của Đảng, tuân thủ các quy định của pháp luật, bảo vệ danh dự và lợi ích của quốc gia, bảo vệ bí mật quốc gia.
Với xu hướng chung về cải cách hành chính, việc nâng cao chất lượng nền công vụ, hướng tới phục vụ nhân dân, đáp ứng tốt nhất sự hài lòng của người dân, tăng cường sự tham gia của người dân trong hoạt động quản lý nhà nước… là một trong những mục tiêu quan trọng của đa số các nền hành chính trên thế giới hiện nay, trong đó có Trung Quốc và Việt Nam. Vì vậy, quy định về nghĩa vụ của công chức trong pháp luật hai nước cũng đã quy định cụ thể những nghĩa vụ của công chức đối với nhân dân trong quá trình thực thi công vụ.

Vấn đề tuân thủ thứ bậc trong nền hành chính cũng là một trong những vấn đề được quy định cụ thể trong pháp luật của cả Việt Nam và Trung Quốc. Pháp luật của cả hai nước đều có quy định công chức có nghĩa vụ phải chấp hành mệnh lệnh, ý kiến chỉ đạo, lãnh đạo của cấp trên, nếu như quyết định đó là đúng và phù hợp với pháp luật.

Nghĩa vụ của công chức trong việc đảm bảo hiệu quả và chất lượng thực thi công vụ cũng là một trong những nội dung được quy định cụ thể trong pháp luật của Việt Nam và Trung Quốc.
Trung Quốc là quốc gia chịu ảnh hưởng nhiều bởi tư tưởng đức trị của Nho giáo, vì vậy, trong quy định về nghĩa vụ của công chức có một số nội dung thể hiện rõ yếu tố văn hóa truyền thống này. Theo quy định của Luật Công chức của Trung Quốc, công chức có nghĩa vụ: tuân thủ đạo đức nghề nghiệp, tuân thủ đạo đức xã hội và đạo đức gia đình; trong sạch, liêm khiết, công bằng, nghiêm minh.

Các quy định về nghĩa vụ của công chức trong thực thi công vụ của Việt Nam tương đối chi tiết, cụ thể hơn so với quy định của Trung Quốc. Các vấn đề về nghĩa vụ, trách nhiệm của công chức trong phối hợp công việc, giữ gìn sự đoàn kết nội bộ, bảo vệ và sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả tài sản nhà nước và trách nhiệm của công chức khi phát hiện các quyết định sai phạm của cấp trên… đã được quy định cụ thể trong Luật cán bộ, công chức của Việt Nam.

3. Kinh nghiệm đối với Việt Nam

Trong bối cảnh nước ta đang đẩy mạnh hội nhập quốc tế một cách toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, việc nghiên cứu hệ thống thể chế của các nước để từ đó có những bổ sung, sửa đổi, điều chỉnh cho phù hợp với thông lệ và xu hướng chung của thế giới có ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực của công tác quản lý nhà nước trên mọi lĩnh vực. 

Qua nghiên cứu, so sánh những điểm tương đồng và khác biệt trong pháp luật của Trung Quốc và Việt Nam về các quy định đối với nghĩa vụ của công chức, có thể rút ra một số kinh nghiệm đối với Việt Nam, cụ thể như sau:

Thứ nhất, một số quy định về nghĩa vụ của công chức trong Luật Công chức của Trung Quốc là sự cụ thể hóa các quy định về nghĩa vụ của công dân đã được quy định trong Hiến pháp, tuy nhiên có sự mở rộng nội hàm và gắn với chức trách, nhiệm vụ của công chức trong quá trình thực thi công vụ và trong nền hành chính. Điều này giúp khẳng định tính đồng bộ, nhất quán của hệ thống pháp luật Trung Quốc và giúp cho công chức ý thức rõ hơn các nghĩa vụ của mình với vai trò là một công dân trong xã hội và với vai trò là một đại diện để thực thi quyền lực nhà nước.

Thứ hai, các quy định về nghĩa vụ của công chức trong Luật Công chức của Trung Quốc tương đối ngắn gọn, súc tích, điều này giúp cho đội ngũ công chức có thể dễ dàng nắm bắt được các nghĩa vụ cụ thể của mình và qua đó có những hành vi ứng xử phù hợp với các quy định đó trong quá trình thực thi công vụ. Luật cán bộ, công chức của Việt Nam có 2 điều, 10 khoản để quy định về nghĩa vụ của cán bộ, công chức; trong đó có một số khoản có nội dung quy định tương đối dài, điều này dẫn đến sự hạn chế của cán bộ, công chức trong việc quán triệt đầy đủ các quy định của luật và có thể làm hạn chế hiệu quả việc tuân thủ các quy định của luật trong thực tế.

Thứ ba, việc đưa yêu cầu tuân thủ chuẩn mực đạo đức chung thành quy định cụ thể về nghĩa vụ của công chức trong Luật Công chức giúp đội ngũ công chức Trung Quốc ý thức và phát huy các giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc Trung Hoa, đề cao vai trò tiên phong, gương mẫu của công chức trong việc xây dựng đạo đức xã hội. Hiện nay, Việt Nam đang tích cực tham gia vào quá trình hội nhập quốc tế toàn diện trên tất cả các mặt của đời sống xã hội, trong đó có lĩnh vực văn hóa. Trong thực tế, hệ thống các giá trị, chuẩn mực đạo đức truyền thống của dân tộc cũng đang dần có sự biến đổi, trong đó không tránh khỏi có sự tha hóa và suy thoái đạo đức của một bộ phận người dân, đặc biệt là trong giới trẻ. Công chức là những người có vai trò và tầm ảnh hưởng rất lớn đến xã hội, vì vậy việc đề cao và phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của công chức trong việc tuân thủ, thực hiện và giữ gìn các giá trị đạo đức chung của xã hội có ý nghĩa tích cực trong việc xây dựng đất nước Việt Nam ổn định, phát triển với nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc trong bối cảnh hiện nay.

Những quy định về nghĩa vụ của công chức trong pháp luật Trung  Quốc và Việt Nam có nhiều điểm tương đồng, xuất phát từ thể chế chính trị và từ văn hóa truyền thống của mỗi quốc gia. Từ những phân tích, đánh giá về nội dung các quy định nghĩa vụ của công chức Trung Quốc, tham chiếu với các quy định đối với công chức trong pháp luật Việt Nam, có thể tham khảo, bổ sung, nhất là trong điều kiện Việt Nam đang tiến hành sửa đổi, bổ sung Luật cán bộ, công chức./.

------------------------------------------------

Ghi chú:

(1), (2), (4), (7), (9), (10), (11) Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc khóa XIII (2018), Luật Công chức.

(3), (5), (6), (8) Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc khóa XIII (2018), Hiến pháp nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.

Tài liệu tham khảo:

1. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, Luật cán bộ, công chức năm 2008.

2. Trần Nghị, “Trách nhiệm của công chức trong thực thi công vụ đáp ứng yêu cầu cải cách nền hành chính nhà nước”, Nxb CTQG, H.2017 .

3. Lê Như Thanh, Cơ sở lý luận và thực tiễn về nghĩa vụ, quyền, trách nhiệm của công chức ở Việt Nam hiện nay, Luận án Tiến sĩ Quản lý hành chính công, Học viện Hành chính Quốc gia, H.2009.

4. Vũ Thị Hương Thảo (2018), Trách nhiệm thực thi công vụ của công chức hành chính ở Việt Nam hiện nay, Đề tài cấp cơ sở, Học viện Hành chính Quốc gia. 

 

ThS. Vũ Thị Hương Thảo - Học viện Hành chính Quốc gia.

tcnn.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức các Ban Tổ chức Tỉnh ủy của nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào

Ngày đăng 12/06/2020
Trong những năm qua, chất lượng công chức các Ban Tổ chức Tỉnh ủy của nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào đã được cải thiện đáng kể, tuy nhiên vẫn còn những hạn chế nhất định.

Chính sách thu hút nguồn nhân lực cho vùng dân tộc thiểu số của Australia và những gợi mở đối với Việt Nam

Ngày đăng 27/05/2020
Bài viết giới thiệu khái quát chính sách thu hút nguồn nhân lực của Australia với mục tiêu phát triển bền vững cộng đồng người bản địa và từng bước thu hẹp khoảng cách giữa người bản địa với các nhóm khác trong xã hội; qua đó kiến nghị một số nội dung Việt Nam có thể nghiên cứu, vận dụng trong việc xây dựng chủ trương, chính sách thu hút nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế - xã hội tại các vùng dân tộc thiểu số đạt hiệu quả.

Tiêu chuẩn phục vụ công của cơ quan hành chính ở một số quốc gia trên thế giới và những gợi mở đối với Việt Nam

Ngày đăng 13/05/2020
Từ thập niên 90 của thế kỷ XX, trước những hạn chế và bất cập trong hoạt động của hành chính nhà nước theo mô hình hành chính công truyền thống, nhiều nước trên thế giới đã tiến hành cải cách hành chính (CCHC) theo mô hình “hành chính phục vụ,” cũng như nâng cao chất lượng phục vụ của các cơ quan hành chính (CQHC) với phương châm “người dân là trên hết”, “phục vụ là thứ nhất”. Thực tiễn bảo đảm tiêu chuẩn phục vụ công ở một số quốc gia như Hoa Kỳ, Anh và Australia đã cho thấy rõ điều này.

Mô hình nhà nước kiến tạo phát triển bền vững - từ quan niệm của quốc tế đến những gợi mở đối với Việt Nam

Ngày đăng 06/05/2020
Năm 1982, qua nghiên cứu một cách có hệ thống sự phát triển của nền kinh tế Nhật Bản thời kỳ 1925-1975 (và một số nước ở Đông Á), đặc biệt là nghiên cứu giai đoạn phát triển “thần kỳ” ở Nhật Bản từ năm 1951 đến năm 1973, Chalmers Johnson - nhà khoa học chính trị người Mỹ và là giáo sư danh dự của Đại học California, San Diego đã đưa ra khái niệm “Nhà nước kiến tạo phát triển”. Ch.Jonhson sử dụng ý tưởng về nhà nước kiến tạo phát triển là nhằm “vượt qua sự tương phản giữa nền kinh tế Hoa Kỳ (điển hình của mô hình kinh tế tư bản thị trường tự do) và Liên bang Xô viết (điển hình của mô hình kinh tế kế hoạch hóa tập trung)”(1). Khái niệm của Ch.Johnson đã trở thành nền tảng cho hướng tiếp cận và nghiên cứu về nhà nước kiến tạo phát triển cho đến hiện nay.

COVID-19 thế giới ngày 27/4/2020: Tỉ lệ thất nghiệp ở Mỹ do dịch dự báo tới 16%

Ngày đăng 27/04/2020
Cập nhật dịch COVID-19 của Worldometers tới 6h15 sáng ngày 27/4/2020, giờ Hà Nội cho thấy trên toàn cầu có 2.989.420 ca mắc COVID-19, 206.736 trường hợp tử vong và số bệnh nhân đã phục hồi là 876.494.