Hà Nội, Ngày 01/06/2020

Tỉnh Phú Thọ dành 35,2 tỷ đồng cho Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin giai đoạn 2019 - 2020

Ngày đăng: 16/10/2019   02:33
Mặc định Cỡ chữ
Tỉnh Phú Thọ sẽ chi 35,2 tỷ đồng, trong đó từ nguồn sự nghiệp của Trung ương là 24,2 tỷ đồng và từ nguồn sự nghiệp của địa phương là 11 tỷ đồng để thực hiện Kế hoạch Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin giai đoạn 2019 - 2020 của địa phương.

Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin (CNTT) giai đoạn 2019 - 2020 của Tỉnh Phú Thọ nằm trong Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin giai đoạn 2016 - 2020 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Ảnh minh họa

Kết quả đáng nghi nhận

Trong thời gian qua, UBND tỉnh Phú Thọ đã thực hiện đồng bộ các giải pháp, nhiệm vụ nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước hướng tới xây dựng chính quyền điện tử tại địa phương, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước; phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

UBND tỉnh đã ban hành Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh đồng thời tổ chức thực hiện các nhiệm vụ từng bước mang lại những kết quả khả quan.

Đến nay:

- 100% các cơ quan đơn vị đã sử dụng hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành phục vụ công tác. Tỷ lệ văn bản đi/ đến được xử lý trên môi trường mạng đạt trên 71%.

- 100% thủ tục hành chính của tỉnh được cung cấp trực tuyến mức độ 2, 593 thủ tục được cung cấp trực tuyến ở mức độ 3, 7 thủ tục được cung cấp trực tuyến mức độ 4.

Một số cơ sở dữ liệu quốc gia và của tỉnh đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng, từng bước kết nối, chia sẻ với các hệ thống khác.

Hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về CNTT; tiếp cận, sử dụng dịch vụ công trực tuyến được các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh thực hiện. Công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin tiếp tục được cơ quan nhà nước các cấp quan tâm thực hiện cùng với tổ chức khai thác các hệ thống thông tin.

Hạn chế và mục tiêu thực hiện

Tuy nhiên, trong Kế hoạch Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin giai đoạn 2019 - 2020 của tỉnh Phú Thọ cũng đã nêu rõ, hoạt động xây dựng chính quyền điện tử tại địa phương còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu của Chính phủ và thực tế phát triển xã hội tại địa phương. Một số nội dung quan trọng, là nền tảng chính quyền điện tử cấp tỉnh đến nay vẫn chưa được tổ chức, thực hiện như xây dựng nền tảng chia sẻ tích hợp dùng chung cấp tỉnh; hệ thống giám sát tự động, cảnh báo và xử lý sự cố an toàn an ninh thông tin cho hệ thống thông tin trong các cơ quan nhà nước; các hướng dẫn để kết nối liên thông các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chưa đầy đủ; việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến của người dân và doanh nghiệp còn thấp; việc triển khai Chính quyền điện tử tại một số cơ quan còn mang tính hình thức. Do đó, để tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu của Chính phủ đảm bảo hoàn thành các mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử tại địa phương, UBND xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm xác định rõ các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp cần thực hiện trong giai đoạn 2019 - 2020.

Chính vì những hạn chế đó, đồng thời thực hiện nghiêm các quan điểm chỉ đạo của Chính phủ trong tổ chức thực hiện xây dựng chính quyền điện tử các cấp tại địa phương. UBND tỉnh Phú Thọ cho rằng, phải gắn chặt công tác cải cách hành chính với hoạt động ứng dụng và phát triển CNTT. Đảm bảo hoạt động xây dựng chính quyền điện tử phải mang lại hiệu quả tích cực trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành; phục vụ người dân và doanh nghiệp. Coi người dân là trung tâm và mức độ hài lòng của người dân là thước đo, đánh giá mức độ hoàn thành các nhiệm vụ.

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước hướng tới xây dựng thành công chính quyền điện tử tại địa phương, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước; hỗ trợ đắc lực cho công tác cải cách hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp được tốt hơn. Các chỉ tiêu cụ thể của Kế hoạch như sau:

- Hoàn thành xây dựng và từng bước triển khai có hiệu quả nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung của tỉnh, cho phép các ứng dụng dùng riêng tại các cơ quan, đơn vị kết nối chia sẻ dữ liệu.

- Kết nối, liên thông các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của tỉnh với các cơ sở dữ liệu quốc gia, hệ thống thông tin quốc gia khi đảm bảo đầy đủ các điều kiện về kỹ thuật.

- Đảm bảo trên 30% hồ sơ thủ tục hành chính của tỉnh được xử lý trực tuyến tại mức độ 4; 100% dịch vụ công cấp độ 4 có giải pháp xác thực điện tử tập trung. 

- Trên 50% hồ sơ thủ tục hành chính cần trao đổi giữa các bộ phận một cửa liên thông được trao đổi qua môi trường mạng.

- Trên 80% hệ thống thông tin từ cấp độ 3 trở lên của địa phương được áp dụng phương án bảo đảm an toàn thông tin phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

- Triển khai hệ thống giám sát an toàn thông tin mạng cho cổng thông tin điện tử của tỉnh, các trang thông tin của các cơ quan nhà nước.

Tổng kinh phí thực hiện Kế hoạch là 35,2 tỷ đồng, trong đó: kinh phí từ nguồn sự nghiệp của Trung ương: 24,2 tỷ đồng; Kinh phí từ nguồn sự nghiệp của địa phương là 11 tỷ đồng. 

Ngoài ra tỉnh Phú Thọ cũng đặt mục tiêu huy động các nguồn lực tập trung nghiên cứu, đề xuất, triển khai các giải pháp nhằm huy động tối đa, đa dạng các nguồn lực phục vụ xây dựng chính quyền điện tử tại địa phương, hoạt động ứng dụng và phát triển CNTT trong các cơ quan nhà nước của tỉnh. Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với cơ quan cấp trên triển khai hiệu quả các dự án đã được bố trí nguồn lực đảm bảo mục tiêu của các dự án; đảm bảo kinh phí để duy trì, phát triển các ứng dụng CNTT tại cơ quan và các đơn vị trực thuộc sau khi dự án hoàn thành, đi vào sử dụng. Nghiên cứu triển khai thuê các dịch vụ CNTT đối với một số hạng mục phù hợp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả đầu tư và đáp ứng yêu cầu về ứng dụng và phát triển CNTT trong các cơ quan nhà nước./.

Theo: ictvietnam.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Hà Nội: Tăng cường kiểm tra việc giải quyết thủ tục hành chính với người dân, doanh nghiệp

Ngày đăng 29/05/2020
TP. Hà Nội giao Sở Nội vụ, Văn phòng UBND Thành phố triển khai ngay các đợt thanh, kiểm tra thái độ phục vụ và việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của công chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính đối với người dân, doanh nghiệp, trong đó trọng tâm năm 2020 là lĩnh vực tài nguyên, môi trường.

Hà Giang: PAR Index - công cụ phản chiếu hoạt động cải cách hành chính

Ngày đăng 27/05/2020
Trong tiến trình cải cách hành chính (CCHC), PAR Index (Chỉ số CCHC) chính là công cụ theo dõi, đánh giá một cách thực chất, khách quan, công bằng kết quả CCHC hằng năm của các cấp, ngành trong tỉnh. Từ chỉ số này góp phần quan trọng xác định ưu điểm, hạn chế trong thực hiện CCHC nhằm mục tiêu xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả.

Lâm Đồng đặt mục tiêu 50% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 có phát sinh hồ sơ

Ngày đăng 28/05/2020
UBND tỉnh Lâm Đồng vừa công bố danh mục 467 dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 3, mức độ 4 của tỉnh năm 2020. Cơ quan này yêu cầu các đơn vị bảo đảm 50% số thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3 và 4 có phát sinh hồ sơ.

An Giang: Tiếp tục nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công

Ngày đăng 26/05/2020
Công tác cải cách hành chính (CCHC), nâng cao hiệu quả quản trị, hành chính công và năng lực cạnh tranh cấp tỉnh luôn được các cấp, các ngành tỉnh An Giang xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt những năm qua.

5 điều kiện chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử ra văn bản giấy

Ngày đăng 26/05/2020
Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngoài việc hướng dẫn cấp bản sao điện tử cho người dân còn quy định các điều kiện để chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử ra văn bản giấy.

Tiêu điểm

Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật - nền tảng tư tưởng chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện nhà nước và pháp luật Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng

Nhân dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ có bài viết: "TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT - NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG, HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM DƯỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG". Tạp chí Tổ chức nhà nước trân trọng giới thiệu bài viết của Bộ trưởng.