Hà Nội, Ngày 04/06/2020

Mục tiêu, giải pháp xây dựng nông thôn mới vùng Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ đến năm 2025

Ngày đăng: 21/08/2019   02:56
Mặc định Cỡ chữ
Tại Hội nghị tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) vùng Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ giai đoạn 2010-2020 vừa diễn ra tại tỉnh Nghệ An, trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được và phân tích những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình; quán triệt quan điểm “nông nghiệp, nông dân, nông thôn là chiến lược; NTM là căn bản; tái cơ cấu ngành nông nghiệp là then chốt; người nông dân là chủ thể”, các địa phương trong vùng Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ đã đề xuất mục tiêu, giải pháp nhằm tiếp tục triển khai thành công, hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn sau năm 2020.
Xã Hải Lộc, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định xây dựng, duy trì tuyến đường hoa, góp phần cải tạo cảnh quan môi trường nông thôn. Ảnh: Báo Xây dựng.
 
Mục tiêu xây dựng NTM đến năm 2025
 
Đối với cấp tỉnh: có ít nhất 08/17 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong vùng được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, trong đó vùng Đồng bằng sông Hồng có ít nhất 07 địa phương; vùng Bắc Trung Bộ có ít nhất 01 địa phương.
 
Đối với cấp huyện: vùng Đồng bằng sông Hồng có ít nhất 60% đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; vùng Bắc Trung Bộ có ít nhất 30% đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Toàn vùng có ít nhất 09 huyện NTM kiểu mẫu (trong đó, vùng Đồng bằng sông Hồng có 07 huyện và Bắc Trung Bộ có 02 huyện).
 
Đối với cấp xã: có 85% số xã đạt chuẩn NTM, trong đó có ít nhất 30% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao và khoảng 7,5% số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.
 
Đối với cấp thôn: có 85% số thôn/bản ở vùng đặc biệt khó khăn (chủ yếu ở vùng Bắc Trung Bộ) được công nhận đạt chuẩn NTM theo các tiêu chí NTM áp dụng đối với cấp thôn theo quy định của các địa phương.
 
Các công trình hạ tầng thiết yếu (giao thông, điện, nước, trường học, trạm y tế) ở vùng Đồng bằng sông Hồng đảm bảo hiện đại, được duy tu, bảo dưỡng thường xuyên; ở vùng Bắc Trung Bộ đảm bảo đồng bộ, liên thông và thích ứng với biến đổi khí hậu. Chất lượng cuộc sống của cư dân nông thôn được nâng cao, thu nhập bình quân của người dân nông thôn trong vùng đến năm 2025 tăng ít nhất 1,8 lần so với năm 2020.
 
Đường làng, ao hồ trên địa bàn huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội được cải tạo trong quá trình xây dựng NTM.

Giải pháp chủ yếu

Thứ nhất, tiếp tục phát động và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua trong xây dựng NTM; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền để nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và người dân về ý nghĩa nhân văn của Chương trình xây dựng NTM, quán triệt tư tưởng “Xây dựng NTM có điểm khởi đầu, nhưng không có điểm kết thúc”.
 
Thứ hai, các địa phương trong vùng tiếp tục rà soát và hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM của giai đoạn 2016-2020; chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch xây dựng NTM giai đoạn sau năm 2020 theo hướng xác định rõ mục tiêu công việc, đảm bảo sát với điều kiện thực tiễn.
 
Thứ ba, tập trung chỉ đạo xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đối với các xã, các huyện đã đạt chuẩn NTM theo tiêu chí quy định hiện hành; xác định nội dung, giải pháp thực hiện để đảm bảo giữ vững và đạt chuẩn NTM theo Bộ tiêu chí xã NTM giai đoạn 2021-2025; có bước đột phá trong ban hành khung chính sách để hỗ trợ, thúc đẩy các xã miền núi, khó khăn tiệm cận với quy định đạt chuẩn các tiêu chí NTM hiện hành.
 
Thứ tư, chủ động nghiên cứu và xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ xây dựng NTM mang tính đột phá, theo hướng lồng ghép các chương trình, dự án trên địa bàn nông thôn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, nhằm thống nhất cơ chế triển khai thực hiện các nội dung của Chương trình, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư các nguồn lực, đảm bảo không chồng chéo, lãng phí nguồn lực. Vận động các địa phương trong vùng có điều kiện, lợi thế hỗ trợ các địa phương còn khó khăn trong xây dựng NTM (như cơ chế hiện nay của thành phố Hà Nội giao các quận hỗ trợ các huyện ngoại thành).
 
Thứ năm, rà soát, điều chỉnh và ban hành Bộ tiêu chí về NTM theo các cấp (thôn, xã, huyện) và theo các mức độ (đạt chuẩn, nâng cao, kiểu mẫu) theo hướng tách biệt rõ các nhóm tiêu chí bắt buộc (thu nhập, hộ nghèo, môi trường, an ninh trật tự, hệ thống chính trị,…) và nhóm tiêu chí vận dụng linh hoạt cho từng địa phương, theo hướng tăng cường nhóm tiêu chí linh hoạt, phù hợp với các vùng sinh thái, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và đặc trưng văn hoá của từng địa phương.
 
Thứ sáu, trong xây dựng NTM sau năm 2020, phải đặc biệt chú trọng phát huy vai trò của chính quyền cấp huyện, nhất là trong chuyển đổi cơ cấu sản xuất, xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, kết nối với nông thôn và đô thị, các chuỗi liên kết sản xuất hỗ trợ nông dân, công tác bảo vệ môi trường (nhất là xử lý chất thải rắn, nước thải,…).
 
Thứ bảy, thực hiện hiệu quả các nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, trong đó tập trung phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập của người dân; hoàn thiện và nâng cao chất lượng hệ thống hạ tầng cơ bản ở nông thôn; chú trọng đầu tư hình thành và phát triển hệ thống cung ứng, kết nối nông sản hiện đại cấp huyện; ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu. Nâng cao chất lượng y tế, giáo dục, xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao để nâng cao đời sống tinh thần của người dân nông thôn. Giữ gìn và phát huy sự đa dạng, phong phú về văn hóa của các dân tộc; chú trọng trùng tu, bảo dưỡng các di tích lịch sử, công trình văn hóa hiện có ở các địa phương, làm cơ sở để nhân rộng các mô hình du lịch trải nghiệm, du lịch khám phá ở các vùng nông thôn. Tăng cường bảo vệ môi trường nông thôn (tăng tỷ lệ chất thải rắn, nước thải sinh hoạt, bao gói thuốc bảo vệ thực vật được phân loại, thu gom và xử lý), tái sử dụng chất thải nông nghiệp đảm bảo đúng quy định về vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm, cải tạo cảnh quan môi trường; tập trung phát triển các mô hình thôn, xóm “xanh, sạch, đẹp” làm tiền đề cho phát triển du lịch nông thôn. Đẩy nhanh tiến độ triển khai chủ trương đưa lực lượng công an chính quy về làm công an xã, nhất là ở những khu vực trọng yếu, các điểm nóng, phức tạp; đồng thời, nhân rộng và phát huy hiệu quả các mô hình tự quản, phát huy vai trò của nhân dân trong giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn nông thôn.
 
Thứ tám, tăng cường thực hiện hiệu quả các giải pháp huy động nguồn lực thực hiện Chương trình theo hướng lồng ghép, thống nhất cơ chế đầu tư, hỗ trợ trên cùng địa bàn; huy động tối đa nguồn lực của địa phương (tỉnh, huyện, xã) để tổ chức triển khai Chương trình, trong đó tiếp tục thực hiện cơ chế cho cấp xã giữ lại tiền đấu giá sử dụng đất để đầu tư cho xây dựng NTM. Đề xuất có cơ chế quy định mức tỷ lệ tối thiểu trong ngân sách của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong vùng bố trí thực hiện Chương trình xây dựng NTM. Khuyến khích các thành phần kinh tế, các doanh nghiệp tham gia đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và xây dựng NTM; vận động nhân dân tự nguyện tham gia đóng góp kinh phí, ngày công lao động, hiến đất,… để tập trung phát triển hệ thống hạ tầng cơ bản (giao thông, thủy lợi, nước sạch, môi trường, công trình văn hóa,…) ở nông thôn.
 
Thứ chín, giữ vững và củng cố hệ thống Văn phòng Điều phối NTM các cấp theo hướng chuyên nghiệp hóa, chuyên môn hóa, đồng thời nghiên cứu đổi mới, nâng cao năng lực và hiệu quả tham mưu.
 
Thứ mười, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quá trình xây dựng NTM, trong đó chú trọng quản lý chặt chẽ việc sử dụng các nguồn lực thực hiện Chương trình; tiếp tục phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và sự giám sát chặt chẽ của cộng đồng dân cư trong quá trình xây dựng NTM./.
 

Thành Chung

Tin tức cùng chuyên mục

Tỉnh Long An có huyện đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày đăng 01/06/2020
Ngày 31/5/2020, UBND tỉnh Long An tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Châu Thành đạt chuẩn nông thôn mới. Đây là huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Long An.

Huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày đăng 04/05/2020
Ngày 28/4/2020, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký Quyết định số 584/QĐ-TTg công nhận huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày đăng 16/04/2020
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định công nhận huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới, đô thị văn minh

Ngày đăng 15/04/2020
Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa thống nhất Chương trình phối hợp về xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2020-2025.

Thành phố Thái Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Ngày đăng 14/04/2020
Ngày 13/4/2020, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký Quyết định số 512/QĐ-TTg công nhận thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019.

Tiêu điểm

Nổi lửa, giữ lửa và cái chớp mắt lịch sử

“Lửa” chống tham nhũng, “lửa” nhiệt huyết phát triển kinh tế cùng bùng lên trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng. Nổi lửa khó khăn, nhưng giữ lửa còn khó khăn hơn khi một nhiệm kỳ, theo nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, “chỉ là cái chớp mắt của lịch sử”.