Hà Nội, Ngày 04/06/2020

Cơ chế, chính sách để tinh giản biên chế - cách làm hiệu quả từ một số địa phương, cơ sở

Ngày đăng: 08/01/2019   04:57
Mặc định Cỡ chữ
Thực hiện mục tiêu Nghị quyết 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhiều địa phương, đơn vị đã kiên trì thực hiện chủ trương tinh giản biên chế, có những cách làm linh hoạt, hiệu quả về cơ chế, chính sách, nguồn kinh phí trong thực hiện tinh giản biên chế. 
Kỳ họp thứ 7 khóa XVIII, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh thông qua Nghị quyết số 100/2018/NQ-HĐND về việc hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức.

Vĩnh Phúc: Ban hành, triển khai thực hiện Nghị quyết 22/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của HĐND tỉnh quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp và một số chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội ở cấp xã, thôn, tổ dân phố. Trong đó, quy định số lượng cán bộ không chuyên trách cấp xã là 8 người; số người hoạt động không chuyên trách thôn loại 1 là 7 người; thôn loại 2,3 là 5 người. Đến nay, số lượng người hoạt động không chuyên trách của tỉnh Vĩnh Phúc còn 7.996 (cấp xã 1.089 người; thôn, tổ dân phố 6.907); giảm so với thời điểm tháng 4-2015 là 10.704 người (cấp xã 2.410 người; thôn, tổ dân phố 8.294 người). Một số địa phương đang tiếp tục thực hiện giảm số lượng người hoạt động không chuyên trách thôn, tổ dân phố xuống còn 3 người. 

Bắc Ninh: Để việc thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế đạt hiệu quả thiết thực; Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh đã giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tham mưu, xây dựng chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức người lao động nghỉ công tác theo nguyện vọng. Ngày 17/4/2018, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XVIII, kỳ họp thứ bảy đã thông qua Nghị quyết số 100/2018/NQ-HĐND về việc hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng nghỉ công tác theo nguyện vọng. Trong đó quy định rõ đối tượng được áp dụng, đối tượng không được áp dụng chính sách; điều kiện được hưởng chính sách và mức hỗ trợ. Theo đó: “ Đối tượng nghỉ công tác theo nguyện vọng, ngoài được hưởng các chế độ thôi việc hoặc nghỉ hưu theo quy định của pháp luật, còn được tỉnh hỗ trợ một lần với mức 1.000.000đồng/người/1 tháng làm việc được tính đóng bảo hiểm xã hội (kể cả thời gian làm việc ngoài tỉnh). Mức hỗ trợ tối đa không quá 300 triệu đồng/người”. Sau khi Nghị quyết số 100/2018/NQ-HĐND ban hành đã tạo được sự đồng thuận của đông đảo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đến nay, tỉnh Bắc Ninh đã có 194 người xin nghỉ công tác theo nguyện vọng (khối Đảng 10, khối Nhà nước 184). 

Thành phố Hồ Chí Minh: Trong 9 tháng đầu năm 2018, Thành ủy TP. Hồ Chí Minh đã thực hiện tinh giản biên chế cho 33 cán bộ, công chức, trong đó có 15 trường hợp đã được Bộ Nội vụ phê duyệt (14 nghỉ hưu trước tuổi, 1 thôi việc ngay) với tổng dự toán kinh phí chi trả trợ cấp hơn 1,3 tỉ đồng, nâng tổng số đề nghị tinh giản biên chế sau 3 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ở cơ quan Đảng, mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội là 81 người; trong đó, trong đó, 63 người đã được Bộ Nội vụ phê duyệt, gồm 58 nghỉ hưu trước tuổi, 5 thôi việc ngay, tổng dự toán kinh phí chi trả 5,5 tỉ đồng. Phối hợp với Văn phòng Thành ủy, Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan trong triển khai thực hiện trợ cấp cho người được tinh giản biên chế theo Kết luận số 222-KL/TU ngày 16/6/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy và Nghị quyết số 25/2017/NQ-HĐND ngày 7/12/2017 của HĐND Thành phố. Tham mưu, đề xuất các phương án giải quyết chế độ thôi việc trước tuổi theo nguyện vọng cho 9 đồng chí diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý; trong đó, đã được Thường trực Thành ủy chấp thuận chủ trương trợ cấp thêm từ ngân sách Đảng bộ Thành phố cho 5 đồng chí cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy tự nguyện nghỉ việc trước tuổi với tổng kinh phí trợ cấp hơn 890 triệu đồng. Ngày 31-8-2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 113/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20-11-2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế, qua đó, mở rộng hơn về đối tượng, giúp địa phương tháo gỡ khó khăn trong việc tinh giản biên chế. 

Với một số cách làm sáng tạo, cụ thể về cơ chế, chính sách để tinh giản biên chế của một địa trên đã thể hiện quyết tâm, nỗ lực để hoàn thành mục tiêu kế hoạch tinh giản biên chế theo lộ trình Nghị quyết 39-NQ/TW đề ra.

Ngọc Thảo - Ban Tổ chức Trung ương

Theo: xaydungdang.org.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch

Ngày đăng 04/05/2020
Hiện nay, các thế lực thù địch, phản động và những phần tử cơ hội chính trị đang gia tăng các hoạt động tuyên truyền chống phá Đảng và Nhà nước ta. Đẩy mạnh công tác đấu tranh phản bác quan điểm sai trái của các thế lực thù địch là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của cấp ủy, tổ chức đảng, cả hệ thống chính trị và mọi cán bộ, đảng viên để góp phần ngăn chặn, đẩy lùi những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch là nhiệm vụ rất quan trọng trong giai đoạn các bộ, ngành, địa phương đang tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Giải pháp tinh giản biên chế

Ngày đăng 08/04/2020
Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị khóa XI về “tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”; Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 về “tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” đã thu được một số kết quả cụ thể. Tuy nhiên, nhìn tổng thể các kết quả này chưa phản ánh đủ tinh thần tinh giản biên chế, xây dựng tổ chức bộ máy gọn nhẹ, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, xã hội hóa và tăng tính tự chủ các hoạt động sự nghiệp. Thực trạng này có nhiều nguyên nhân, cần được đánh giá một cách khách quan.

Càng khó khăn, phức tạp cán bộ, đảng viên càng phải gương mẫu, đi đầu

Ngày đăng 06/04/2020
Thực tiễn cách mạng Việt Nam đã chứng minh càng trong gian khó, hiểm nguy càng đòi hỏi vai trò tiền phong, gương mẫu, đi đầu của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Không chỉ trong kháng chiến mà cả trong hòa bình, vào những lúc “nước sôi, lửa bỏng”, trong gian khó, hiểm nguy, trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm của đất nước, càng đòi hỏi đội ngũ cán bộ, đảng viên thể hiện rõ tính tiền phong, gương mẫu.

Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc đường lối hội nhập quốc tế của Đảng, Nhà nước

Ngày đăng 11/03/2020
Tư tưởng chủ yếu của đường lối đối ngoại và hội nhập quốc tế của Đảng và Nhà nước ta là: Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế nâng cao vị thế đất nước, vì lợi ích quốc gia dân tộc, vì một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Phát triển văn hóa đổi mới sáng tạo trong các cơ quan nhà nước ở Việt Nam

Ngày đăng 10/03/2020
Phát triển văn hóa đổi mới sáng tạo của các cơ quan nhà nước để thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp là việc xây dựng nền tảng hệ giá trị nhằm thúc đẩy sự đam mê, khát vọng, động lực kinh doanh, sự tự tin, biết chấp nhận rủi ro để bắt đầu một sự nghiệp, phát triển sản phẩm mới, thị trường mới; nền tảng để nâng cao năng lực cạnh tranh của mọi cá nhân, tổ chức đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Tiêu điểm

Nổi lửa, giữ lửa và cái chớp mắt lịch sử

“Lửa” chống tham nhũng, “lửa” nhiệt huyết phát triển kinh tế cùng bùng lên trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng. Nổi lửa khó khăn, nhưng giữ lửa còn khó khăn hơn khi một nhiệm kỳ, theo nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, “chỉ là cái chớp mắt của lịch sử”.