Hà Nội, Ngày 02/12/2020

Hướng tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X