Hà Nội, Ngày 12/04/2021

Hướng tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X