Hà Nội, Ngày 14/04/2021

Đề án 500 trí thức trẻ tình nguyện về các xã nghèo