Hà Nội, Ngày 06/07/2020

Đề án 500 trí thức trẻ tình nguyện về các xã nghèo