Hà Nội, Ngày 02/12/2020

Hướng tới đại hội Đảng bộ Bộ Nội vụ lần thứ III