Hà Nội, Ngày 04/06/2020

Hướng tới đại hội Đảng bộ Bộ Nội vụ lần thứ III