Hà Nội, Ngày 03/03/2021

Hướng tới đại hội Đảng bộ Bộ Nội vụ lần thứ III