Hà Nội, Ngày 06/07/2020

Hướng tới đại hội Đảng bộ Bộ Nội vụ lần thứ III