Hà Nội, Ngày 26/10/2020

Tạp chí số Tháng 2- 2009

Ngày đăng: 31/08/2013 09:33

 

 

1. 40 năm tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng quét sạch chủ nghĩa cá nhân”  của Bác Hồ, suy nghĩ thêm về tiêu chí đạo đức cán bộ trong thời kỳ mới.

2. Rèn luyện phong cách tư duy Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ta hiện nay.

3. Những nội dung mới của Luật Cán bộ, công chức năm 2008.

4. Trách nhiệm của cơ quan sử dụng lao động trong việc đánh giá các khóa đào tạo, bồi dưỡng.

5. Những nét lớn về cải cách tổ chức bộ máy các bộ, cơ quan ngang bộ - Chính phủ khóa XII.

6. Sớm ban hành quy chế tuyển chọn cán bộ quản lý doanh nghiệp nhà nước.

7. Xây dựng cơ cấu công chức theo phương pháp phân tích công việc.

8. Thực trạng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và những nội dung cần nghiên cứu khi xây dựng Luật Viên chức.

9. Tây Ninh nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp xã.

10. Thành phố Đồng Hới thực hiện “một cửa liên thông” hiện đại.

11. Giải pháp nâng cao năng lực đội ngũ đảng viên ở cơ sở.

12. Vài nét về nền hành chính công Ấn Độ.