Hà Nội, Ngày 26/10/2020

Tạp chí số Tháng 1- 2009

Ngày đăng: 31/08/2013 10:06
 

 1. Triển khai, thực hiện tốt luật cán bộ, công chức để tiếp tục cải cách chế độ công chức, công vụ ở nước ta hiện nay. 

2. Những thành tựu của công tác tư tưởng – văn hóa trong năm 2008, định hướng công tác tư tưởng – văn hóa năm 2009. 
 
3. Đối với mô hình tổ chức chính quyền ở đô thị đáp ứng yêu cầu cải cách nền hành chính. 
 
4. Thừa Thiên – Huế - 10 năm xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. 
 
5. Kết hợp quan điểm giai cấp và đại đoàn kết trong công tác cán bộ của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
 
6. Tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hiện dân chủ xây dựng nhà nước. 
 
7. Sự điều chỉnh của pháp luật về viên chức. 
 
8. Đổi mới chế độ, chính sách đãi ngộ đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn. 
 
9. Về đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và công tác đào tạo ở thành phố Hồ Chí Minh. 
 
10. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tỉnh Nam Định – Một năm nhìn lại. 
 
11. Hiệu quả sắp xếp, đổi mới, phát triển của tổng công ty lương thực miền Bắc.
 
12. Về xây dựng mô hình tổ chức đào tạo nguồn nhân lực ngành dò tìm xử lý bom mìn, vật nổ. 
 
13. Chương trình ký ức thế giới của UNESCO 
 
14. Những sự kiện nổi bật của Bộ Nội vụ và ngành tổ chức nhà nước trong năm 2008