Hà Nội, Ngày 20/06/2024

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Tổ chức nhà nước

Ngày đăng: 30/12/2022   09:56
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 30/12/2022, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 1285/QĐ-BNV quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Tổ chức nhà nước.

Quyết định số 1285/QĐ-BNV

Bình luận