Hà Nội, Ngày 03/12/2022

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Tổ chức nhà nước

Ngày đăng: 05/05/2018   09:56
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 10/10/2017, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 2638/QĐ-BNV quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Tổ chức nhà nước.

Quyết định số 2638/QĐ-BNV