Hà Nội, Ngày 03/12/2023

THÔNG TIN TÒA SOẠN

Ngày đăng: 20/12/2022   15:59
Mặc định Cỡ chữ
 THÔNG TIN TÒA SOẠN

THÔNG TIN TÒA SOẠN

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TẠP CHÍ TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC

- Ban Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước;

- Phòng Thư ký - Biên tập;

- Phòng Trị sự.

II. LÃNH ĐẠO TẠP CHÍ TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC

- Tổng Biên tập: TS Trần Nghị

Điện thoại: 0804.8575 - Email: trannghi.tcnn@gmail.com

- Phó Tổng Biên tập: ThS Nguyễn Văn Vỹ

Điện thoại: 0804.9320 - Email: nguyenvanvy.tcnn@gmail.com

- Phó Tổng Biên tập: ThS Nguyễn Thị Bích Hợp 

Điện thoại: 0804.6542 - Email: nguyenthibichhop.tcnn@gmail.com

- Ban Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước

Trưởng ban: ThS Trần Ngọc Kiên

Điện thoại: 0804.6164  – Email: tranngockien.tcnn@gmail.com

- Phòng Thư ký - Biên tập:

Trưởng phòng: ThS Phạm Thị Thúy Hồng

Điện thoại: 0804.6605 Email: phamthithuyhong.tcnn@gmail.com

Phó Trưởng phòng: Hoàng Hữu Lâm

Điện thoại: 0804.6543 – Email: hoanghuulam.tcnn@gmail.com

- Phòng Trị sự

Trưởng phòng: Văn Tất Thịnh

Điện thoại: 0804.6422 – Email: vantatthinh.tcnn@gmail.com

Phó Trưởng phòng: Đỗ Thị Hồng

Điện thoại: 08046163 – Email: dothihongbnv@gmail.com 

III. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Vị trí và chức năng

- Tạp chí Tổ chức nhà nước là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, thực hiện chức năng giúp Bộ trưởng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực tổ chức nhà nước theo quyết định của Luật Báo chí và của Bộ Nội vụ; là diễn đàn khoa học, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, lý luận, nghiệp vụ về tổ chức, hoạt động của nền hành chính nhà nước.

- Tạp chí Tổ chức nhà nước có hai hình thức xuất bản là Tạp chí Tổ chức nhà nước in và Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước.

- Tạp chí Tổ chức nhà nước là đơn vị sự nghiệp có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; trụ sở làm việc đặt tại thành phố Hà Nội.

Nhiệm vụ và quyền hạn

- Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch, quy hoạch phát triển của Tạp chí và tổ chức thực hiện sau khi được Bộ trưởng phê duyệt.

- Tổ chức biên tập, xuất bản và phát hành tạp chí theo giấy phép của Bộ Thông tin và Truyền thông, theo quy định của Bộ Nội vụ và Luật Báo chí.

- Tổ chức biên tập, xuất bản và phát hành các chuyên đề, đặc san phục vụ yêu cầu công tác theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ Nội vụ; phối hợp với các đơn vị của Bộ tổ chức biên tập, xuất bản, phát hành các ấn phẩm tài liệu, thông tin, sách nghiệp vụ phục vụ công tác tổ chức nhà nước theo quy định của Luật Báo chí và của Bộ Nội vụ.

Ứng dụng chuyển đổi số trong công tác chuyên môn, công tác thông tin phục vụ Lãnh đạo Bộ; tạo lập dữ liệu số về công tác báo chí, truyền thông đáp ứng yêu cầu kết nối, chia sẻ tài nguyên thông tin và dữ liệu.

Tổ chức, phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo, sự kiện lớn của Nội vụ, ngành Nội vụ.

Thực hiện và tham gia các chuyên đề, các đề tài nghiên cứu khoa học, đề án phục vụ công tác của Tạp chí và nhiệm vụ công tác của Bộ Nội vụ.

Xây dựng và sử dụng đội ngũ cộng tác viên trong phạm vi cả nước để thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn của Tạp chí theo quy định của Nhà nước và của Bộ Nội vụ.

Thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế theo phân công, phân cấp của Bộ Nội vụ.

Tạp chí Tổ chức nhà nước được quyền: Tham dự các hội nghị của Bộ Nội vụ, của các đơn vị thuộc Bộ; được lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ cung cấp thông tin, tài liệu về các lĩnh vực do đơn vị phụ trách để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Tạp chí. Tổ chức các cuộc họp, hội thảo, tọa đàm về chuyên môn, nghiệp vụ phục vụ công tác tuyên truyền, xuất bản của Tạp chí. Dự các hội nghị của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về lĩnh vực công tác tổ chức nhà nước để thu thập thông tin phục vụ công tác tuyên truyền của Tạp chí. Đề nghị các vụ (ban) tổ chức cán bộ các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cung cấp thông tin, tình hình công tác để thực hiện nhiệm vụ công tác của Tạp chí. Phối hợp với các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao trong quá trình triển khai các hoạt động của Bộ và phục vụ công tác tuyên truyền của Tạp chí. Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Thông tin và tạp chí của các đơn vị trực thuộc Bộ xây dựng, thực hiện chương trình, kế hoạch tuyên truyền về nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn của Bộ Nội vụ. Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ tổ chức bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động báo chí chuyên ngành để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo chí, truyền thông của Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ. Ký kết các hợp đồng thông tin, tuyên truyền, xây dựng chuyên đề với các bộ, ngành và địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Thực hiện quản lý, xây dựng, phát triển đội ngũ viên chức và người lao động theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả; quản lý tài chính, tài sản của Tạp chỉ theo quy định của pháp luật và của Bộ Nội vụ. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng phân công.

IV. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Tạp chí Tổ chức nhà nước, tiền thân là tờ Thông tin công tác Tổ chức nhà nước hoạt động theo Giấy phép xuất bản số 1351/BC-GPXB do Bộ Văn hóa - Thông tin, Thể thao và Du lịch cấp ngày 24/11/1990. Trải qua hơn 30 năm phát triển và trưởng thành, Tạp chí Tổ chức nhà nước đã ghi dấu ấn với các mốc thời gian như sau:

Thời kỳ 1990 – 1995, Tờ Thông tin công tác tổ chức nhà nước xuất bản định kỳ 3 tháng/số, khổ 19 x 26 cm, 32 trang/số, số lượng phát hành 1.000 bản. Chịu sự chỉ đạo và lãnh đạo trực tiếp của Bộ trưởng - Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ.

Thời kỳ 1995 – 2003: Tờ Thông tin công tác tổ chức nhà nước được nâng cấp thành Tạp chí Tổ chức nhà nước theo Giấy phép số 2191 do Bộ Văn hóa Thông tin cấp ngày 19/6/1995. Tháng 9/1995, Tạp chí ra số đầu tiên phát hành trong phạm vi cả nước định kỳ 2 tháng/số, khổ 19 x 27 cm, 40 - 56 trang/số; từ tháng 01/1997 Tạp chí phát hành đều kỳ hàng tháng. Về cơ cấu tổ chức, Tạp chí Tổ chức nhà nước là đơn vị cấp phòng thuộc Viện Nghiên cứu khoa học tổ chức nhà nước, do Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm Tổng Biên tập kiêm nhiệm.

Thời kỳ 2003 – đến nay: Ngày 17/7/2003, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 40/QĐ-BNV quy định Tạp chí trở thành đơn vị sự nghiệp có thu, có địa vị pháp lý tương đương cấp vụ thuộc Bộ Nội vụ. Tạp chí giữ vai trò là cơ quan thông tin, lý luận của ngành Tổ chức nhà nước; được biên chế thành các phòng chức năng và có Tổng Biên tập chuyên trách.

- Ngày 30/12/2008, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 1738/QĐ-BNV Quy  định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Tổ chức nhà nước.

 - Ngày 10/7/2013, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 818/QĐ-BNV quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Tổ chức nhà nước thay thế Quyết định số 1738/QĐ-BNV.

 - Ngày 26/01/2016, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 70/QĐ-BNV quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Tổ chức nhà nước thay thế Quyết định số 818/QĐ-BNV.

- Ngày 10/10/2017, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 2638/QĐ-BNV quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Tổ chức nhà nước thay thế Quyết định số 70/QĐ-BNV.

- Ngày 30/12/2022, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 1285/QĐ-BNV quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Tổ chức nhà nước thay thế Quyết định số 2638/QĐ-BNV.

Sự thay đổi về mặt tổ chức trong những năm qua đã tạo ra cơ hội và thuận lợi mới cho sự phát triển của Tạp chí Tổ chức nhà nước, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, thực hiện chức năng giúp Bộ trưởng Bộ Nội vụ thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực tổ chức nhà nước theo quyết định của Luật Báo chí và của Bộ Nội vụ; là diễn đàn khoa học, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, lý luận, nghiệp vụ về tổ chức, hoạt động của nền hành chính nhà nước, phù hợp với sự phát triển mạnh mẽ của các loại hình báo chí hiện nay. 

Tạp chí Tổ chức nhà nước hoạt động theo Giấy phép hoạt động số 427/GP-BTTTT ngày 08/7/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Chỉ số ISSN 2588 - 137X. Mã số chuẩn quốc tế ISSN Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước: 2815  - 6439.

V. HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Hội đồng biên tập của Tạp chí Tổ chức nhà nước là các nhà khoa học có uy tín trong lĩnh vực hành chính, tổ chức giữ vai trò tư vấn giúp lãnh đạo Tạp chí Tổ chức nhà nước trong việc định hướng phát triển và thẩm định khoa học các bài viết trước khi đăng trên các xuất bản phẩm của Tạp chí Tổ chức nhà nước.

Các thành viên Hội đồng biên tập bao gồm:

-  PGS.TS Triệu Văn Cường (Chủ tịch)

- TS Trần Anh Tuấn;  

- GS.TS Lê Hữu Nghĩa;

- GS.TS Nguyễn Hữu Khiển;

- GS.TS Phạm Hồng Thái;

- TS Thang Văn Phúc;

- PGS.TS Văn Tất Thu;

- ThS Nguyễn Đức Tuấn;

- TS Trần Nghị.

VI. CÁC XUẤT BẢN PHẨM CỦA TẠP CHÍ TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC

Tạp chí Tổ chức nhà nước in

Tạp chí khoa học, chuyên về thông tin nghiên cứu lý luận và nghiệp vụ của ngành Tổ chức nhà nước. Xuất bản mỗi tháng 1 kỳ, phát  hành định kỳ vào ngày 20-23 hàng tháng.

Nội dung Tạp chí bao gồm các chuyên mục chính: Thời sự - Chính trị, Cải cách hành chính, Xây dựng chính quyền địa phương, Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghiên cứu – Trao đổi, Thực tiễn – Kinh nghiệm, Nhìn ra thế giới, Văn bản chính sách mới.

Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước

Địa chỉ truy cập:

 http://www.tcnn.vn, http://www.tochucnhanuoc.gov.vnhttp://www.tochucnhanuoc.vn; nội dung phong phú với các thông tin về hoạt động của Bộ và ngành Nội vụ, các bài nghiên cứu, trao đổi, bình luận chuyên sâu các vấn đề khoa học tổ chức trong nước và quốc tế.

VII. NHỮNG THÀNH TÍCH NỔI BẬT

Liên tục trong chặng đường xây dựng và phát triển, Tạp chí Tổ chức nhà nước đã hoàn thành xuất sắc yêu cầu và nhiệm vụ được Bộ trưởng Bộ Nội vụ giao, cụ thể:

- Đã bám sát được các định hướng chung của Lãnh đạo Bộ về công tác tuyên truyền, kịp thời chuyển tải đầy đủ những chủ trương đường lối, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước và của Ngành Nội vụ để các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân nắm bắt và nhận thức đầy đủ hơn về lĩnh vực tổ chức nhà nước, đồng thời động viên, khuyến khích mọi người đồng tình ủng hộ, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

- Số lượng, chất lượng các bài viết mang tính chất nghiên cứu, trao đổi lý luận về lĩnh vực tổ chức nhà nước có chất lượng ngày càng cao, qua đó góp phần giúp cho Lãnh đạo Bộ và các đơn vị chức năng trong Bộ Nội vụ kiểm tra lại chất lượng các chính sách, văn bản đã ban hành, kịp thời điều chỉnh, nghiên cứu bổ sung sửa đổi hoặc đề ra các giải pháp khắc phục khó khăn, nâng cao chất lượng văn bản ban hành cũng như công tác quản lý, điều hành, góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của Bộ và toàn Ngành.

- Nhiều bài viết trên Tạp chí Tổ chức nhà nước đã giúp cho cán bộ, công chức, viên chức ngành Tổ chức nhà nước nói riêng và xã hội nói chung có những luận cứ để hiểu một cách sâu sắc về lý luận tổ chức nhà nước, về các lĩnh vực nội vụ. Đặc biệt giúp cho các nhà nghiên cứu, các nhà hoạch định chính sách, nghiên cứu sinh, sinh viên... có những tài liệu quý phục vụ cho công việc của mình.

- Trong thời kỳ đổi mới đất nước, Tạp chí Tổ chức nhà nước đã có nhiều thành tích xuất sắc, đóng góp vào sự nghiệp phát triển của ngành Nội vụ nói riêng và sự phát triển của đất nước nói chung. Tạp chí Tổ chức nhà nước luôn đi đầu trong việc tuyên truyền những chính sách mới, góp phần đưa chính sách vào cuộc sống. Tạp chí Tổ chức nhà nước đã bám sát các vấn đề trọng tâm thời sự của đất nước, tổ chức tuyên truyền sâu rộng tiến trình đổi mới, cải cách, đồng thời có nhiều bài viết bồi dưỡng kiến thức, hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ trong và ngoài Ngành. Tạp chí Tổ chức nhà nước thực sự trở thành nhịp cầu nối giữa lý luận và thực tiễn trên các lĩnh vực: Tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước; chính quyền địa phương, cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; hội, tổ chức phi chính phủ; thi đua, khen thưởng; tôn giáo; văn thư và lưu trữ nhà nước, công tác thanh niên...

- Hiện nay, Tạp chí Tổ chức nhà nước đã tập hợp được một đội ngũ cộng tác viên là đông đảo các nhà khoa học, nhà quản lý – tổ chức trong và ngoài Ngành, trở thành nơi tập trung tư tưởng, trí tuệ của các chuyên gia về khoa học hành chính - tổ chức, về nghiệp vụ ngành hàng đầu; nơi công bố các công trình nghiên cứu về lĩnh vực tổ chức, hành chính nhà nước có giá trị lý luận và thực tiễn, được dư luận quan tâm và đánh giá cao.

- Tạp chí Tổ chức nhà nước luôn thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích là cơ quan thông tin lý luận và nghiệp vụ của ngành Tổ chức nhà nước; đội ngũ lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên luôn thể hiện được lập trường tư tưởng vững vàng và phẩm chất của người làm báo chí cách mạng, có trình độ nghiệp vụ và thực tiễn, đảm bảo được yêu cầu nhiệm vụ hiện tại và trong tương lai.

- Tạp chí Tổ chức nhà nước được Ban Tư tưởng Văn hoá Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo Trung ương), Bộ Văn hoá Thông tin (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông), Hội Nhà báo Việt Nam, Bộ Nội vụ và đông đảo bạn đọc đánh giá cao, xứng đáng là một Tạp chí thông tin chuyên ngành hàng đầu về tổ chức nhà nước của Việt Nam.

Với những thành tích đạt được, Tạp chí Tổ chức nhà nước đã được tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý:

- Năm 2005, được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2002 đến năm 2004, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

- Năm 2010, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

- Năm 2020 được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì.

- Nhiều viên chức, biên tập viên của Tạp chí Tổ chức nhà nước đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

- Tập thể Tạp chí Tổ chức nhà nước và các phòng, ban, cá nhân liên tục được Bộ trưởng Bộ Nội vụ, nhiều cấp, ngành tặng Bằng khen và các danh hiệu thi đua cao quý khác.

- Chi bộ Tạp chí Tổ chức nhà nước liên tục được Đảng uỷ Bộ Nội vụ công nhận là Chi bộ trong sạch, vững mạnh; nhiều đảng viên của Chi bộ Tạp chí Tổ chức nhà nước vinh dự được tặng Bằng khen, Giấy khen của cấp trên.

- Công đoàn Tạp chí Tổ chức nhà nước và nhiều đoàn viên được các cấp công đoàn cấp trên tặng Giấy khen./.

 

Bình luận