Hà Nội, Ngày 11/08/2022

THÔNG TIN TÒA SOẠN

Ngày đăng: 10/01/2018   03:59
Mặc định Cỡ chữ
 THÔNG TIN TÒA SOẠN

          Tạp chí Tổ chức nhà nước là cơ quan của Bộ Nội vụ, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực tổ chức nhà nước theo quy định của Luật Báo chí và của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; là diễn đàn khoa học, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, lý luận, nghiệp vụ về tổ chức, hoạt động của nền hành chính nhà nước. 

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TẠP CHÍ TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC

          - Phòng Biên tập;

          - Phòng Thư ký tòa soạn;

          - Phòng Trị sự;

          - Ban Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước.

II. LÃNH ĐẠO TẠP CHÍ TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC: 

        - Tổng biên tập: TS. Trần Nghị

          Điện thoại: 0804.8575 - Email: trannghi.tcnn@gmail.com

        - Phó Tổng biên tập: ThS Nguyễn Văn Vỹ

          Điện thoại: 0804.9320 - Email: nguyenvanvy.tcnn@gmail.com

        - Phó Tổng biên tập: ThS Nguyễn Thị Bích Hợp 

          Điện thoại: 0804.6542 - Email: nguyenthibichhop.tcnn@gmail.com

        - Phòng Thư ký tòa soạn:

          Trưởng phòng: Hoàng Hữu Lâm

          Điện thoại: 0804.6543 – Email: hoanghuulam.tcnn@gmail.com

        - Phòng Biên tập:

         Trưởng phòng: ThS Phạm Thị Thúy Hồng

         Điện thoại: 0804.6605 Email: phamthithuyhong.tcnn@gmail.com

        - Ban Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước

         Trưởng ban: ThS Trần Ngọc Kiên

         Điện thoại: 0804.6164  – Email: tranngockien.tcnn@gmail.com

       - Phòng Trị sự

        Trưởng phòng: Văn Tất  Thịnh

         Điện thoại: 0804.6422 – Email: vantatthinh.tcnn@gmail.com

         Phó Trưởng phòng: Đỗ Thị Hồng

         Điện thoại: 08046163 – Email: dothihongbnv@gmail.com 

 

      III. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

       3.1. Vị trí và chức năng

- Tạp chí Tổ chức nhà nước là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, thực hiện chức năng giúp Bộ trưởng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực tổ chức nhà nước theo quyết định của Luật báo chí và của Bộ Nội vụ; là diễn đàn khoa học, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, lý luận, nghiệp vụ về tổ chức, hoạt động của nền hành chính nhà nước

- Tạp chí Tổ chức nhà nước gồm hai hình thức: Tạp chí Tổ chức nhà nước in (báo giấy) và Tạp chí Tổ chức nhà nước điện tử (báo mạng) là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực tổ chức nhà nước theo quy định của Luật Báo chí và của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; là diễn đàn khoa học, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, lý luận, nghiệp vụ về tổ chức, hoạt động của nền hành chính nhà nước.

- Tạp chí Tổ chức nhà nước là đơn vị sự nghiệp có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, được mở tài khoản tại các ngân hàng và kho bạc nhà nước.

- Tạp chí Tổ chức nhà nước có trụ sở chính đặt tại Hà Nội; có đại diện tại các địa phương theo quy định của Luật Báo chí và Bộ Nội vụ.

        3.2. Nhiệm vụ và quyền hạn

- Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch, quy hoạch phát triển của Tạp chí và tổ chức thực hiện sau khi được Bộ trưởng phê duyệt.

- Tổ chức biên tập, xuất bản và phát hành tạp chí theo giấy phép của Bộ Thông tin và Truyền thông, theo quy định của Bộ Nội vụ và Luật Báo chí.

- Tổ chức biên tập, xuất bản và phát hành các chuyên đề, đặc san phục vụ yêu cầu công tác theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ Nội vụ; làm đầu mối, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ tổ chức biên tập, xuất bản, phát hành các ấn phẩm tài liệu, thông tin, sách nghiệp vụ phục vụ công tác tổ chức nhà nước theo quy định của Luật Báo chí và Bộ Nội vụ.

- Tham gia, phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo hoặc các sự kiện lớn của ngành và của Bộ Nội vụ.

- Thực hiện và tham gia nghiên cứu các chuyên đề, các đề tài khoa học, đề án phục vụ công tác của Tạp chí và nhiệm vụ công tác của Bộ Nội vụ.

- Xây dựng và sử dụng đội ngũ cộng tác viên, thông tin viên trong phạm vi cả nước để thực hiện nhiệm vụ của Tạp chí theo các quy định của Nhà nước và của Bộ Nội vụ.

- Thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế theo phân công, phân cấp của Bộ Nội vụ.

- Tạp chí Tổ chức nhà nước được quyền:

a) Tham dự các hội nghị của Bộ Nội vụ, của các đơn vị thuộc Bộ; được lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ cung cấp thông tin, tài liệu về các lĩnh vực đơn vị phụ trách để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Tạp chí;

b) Tổ chức các cuộc họp, hội thảo, tọa đàm về chuyên môn, nghiệp vụ phục vụ công tác tuyên truyền, xuất bản của Tạp chí;

c) Dự các hội nghị của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về lĩnh vực công tác tổ chức nhà nước để thu thập thông tin phục vụ công tác tuyên truyền của Tạp chí;

d) Được đề nghị các Vụ (Ban) Tổ chức cán bộ các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cung cấp thông tin, tình hình công tác để thực hiện nhiệm vụ công tác của Tạp chí.

- Quan hệ phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Nội vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao trong quá trình tổ chức triển khai các hoạt động của Bộ, phục vụ công tác tuyên truyền của Tạp chí.

- Ký kết các hợp đồng thông tin, tuyên truyền, xây dựng chuyên đề với các bộ, ngành và địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện quản lý, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, quản lý tài chính, tài sản của Tạp chí theo quy định của Nhà nước và Bộ Nội vụ.

      III. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Tạp chí Tổ chức nhà nước, tiền thân là tờ Thông tin công tác Tổ chức nhà nước hoạt động theo Giấy phép xuất bản số 1351/BC-GPXB do Bộ Văn hóa - Thông tin, Thể thao và Du lịch cấp ngày 24 tháng 11 năm 1990. Trải qua quá trình 24 năm phát triển và trưởng thành, Tạp chí Tổ chức nhà nước đã ghi dấu ấn với các mốc thời gian như sau:

Thời kỳ 1990 – 1995, Tờ Thông tin công tác tổ chức nhà nước xuất bản định kỳ 3 tháng/1 số, một năm 04 số; khổ 19 x 26 cm; số trang 32; số lượng phát hành 1000 bản. Chịu sự chỉ đạo và lãnh đạo trực tiếp của Bộ trưởng - Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ.

   Thời kỳ 1995 – 2003: Tờ Thông tin công tác tổ chức nhà nước được nâng cấp thành Tạp chí Tổ chức nhà nước theo Giấy phép số 2191 do Bộ Văn hóa Thông tin cấp ngày 19/6/1995. Tháng 9/1995 Tạp chí ra số đầu tiên phát hành trong phạm vi cả nước định kỳ 2 tháng số, khổ 19 x 27 cm, dung lượng 40 - 56 trang; từ tháng 1 năm 1997 Tạp chí phát hành đều kỳ hàng tháng. Về cơ cấu tổ chức, Tạp chí Tổ chức nhà nước là 1 phòng thuộc Viện nghiên cứu khoa học Tổ chức nhà nước, do Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm Tổng biên tập kiêm nhiệm.

Thời kỳ 2003 – đến nay: Ngày 17 tháng 7 năm 2003 Bộ trưởng Bộ Nội vụ  đã ban hành Quyết định số 40/QĐ-BNV quy định Tạp chí trở thành đơn vị sự nghiệp có thu, có địa vị pháp lý tương đương cấp vụ thuộc Bộ Nội vụ. Tạp chí giữ vai trò là cơ quan thông tin, lý luận của ngành Tổ chức nhà nước; được biên chế thành các phòng chức năng và có Tổng biên tập chuyên trách.

- Ngày 30/12/2008, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 1738/QĐ-BNV Quy  định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Tổ chức nhà nước.

 - Ngày 10/7/ 2013, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 818/QĐ-BNV Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Tạp chí Tổ chức nhà nước thay thế Quyết định số 1738/QĐ-BNV.

 - Ngày 26 tháng 01 năm 2016, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 70/QĐ-BNV Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Tạp chí Tổ chức nhà nước thay thế Quyết định số 818/QĐ-BNV.

- Ngày 10 tháng 10 năm 2017, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 2638/QĐ-BNV Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Tạp chí Tổ chức nhà nước thay thế Quyết định số 70/QĐ-BNV.

          Sự thay đổi về mặt tổ chức trong những năm qua đã tạo ra cơ hội và thuận lợi mới cho sự phát triển của Tạp chí Tổ chức nhà nước, đáp ứng ngày một tốt hơn nhiệm vụ đã được Bộ Nội vụ giao là cơ quan thông tin lý luận và nghiệp vụ của ngành Nội vụ, phù hợp với sự phát triển mạnh mẽ của các loại hình báo chí hiện nay. 

          Tạp chí Tổ chức nhà nước hoạt động theo giấy phép xuất bản số 914/GP –BTTTT  ngày  19/6/1995 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Chỉ số ISSN 2588 - 137X.

          Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước hoạt động theo Giấy phép hoạt động số 407/GP – BTTTT ngày 27/9/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

        IV. HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

          Hội đồng biên tập của Tạp chí Tổ chức nhà nước là các nhà khoa học có uy tín trong lĩnh vực hành chính, tổ chức giữ vai trò tư vấn giúp lãnh đạo Tạp chí Tổ chức nhà nước trong việc định hướng phát triển và thẩm định khoa học các bài viết trước khi đăng trên ấn phẩm Tạp chí Tổ chức nhà nước.

          Các thành viên Hội đồng biên tập bao gồm:

         -  ThS Trương Hải Long ( Chủ tịch)

          - TS. Trần Anh Tuấn  

          - GS.TS. Lê Hữu Nghĩa

          - GS.TS. Nguyễn Hữu Khiển

          - GS.TS. Phạm Hồng Thái

          - PGS.TS Văn Tất Thu

          - TS. Thang Văn Phúc

          - ThS Nguyễn Đức Tuấn

          - TS Trần Nghị

      V. CÁC XUẤT BẢN PHẨM CỦA TẠP CHÍ TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC

        1. Tạp chí Tổ chức nhà nước

          Tạp chí khoa học, chuyên về thông tin nghiên cứu lý luận và nghiệp vụ của ngành tổ chức nhà nước. Xuất bản mỗi tháng 1 kỳ, phát  hành định kỳ vào ngày 20-23 hàng tháng.

Nội dung Tạp chí bao gồm các chuyên mục chính: Thời sự - Chính trị, Xây dựng Chính quyền địa phương, Cải cách hành chính, Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Nghiên cứu – Trao đổi, Thực tiễn – Kinh nghiệm, Bạn đọc viết, Nhìn ra thế giới, Văn bản chính sách mới.

        2. Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước

          Địa chỉ truy cập: http://www.tochucnhanuoc.gov.vnhttp://www.tochucnhanuoc.vnhttp://www.tcnn.vn; nội dung phong phú với các thông tin về hoạt động Tổ chức nhà nước, các bài nghiên cứu, trao đổi, bình luận chuyên sâu các vấn đề khoa học tổ chức trong nước và quốc tế.

        VI. NHỮNG THÀNH TÍCH HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT

          Liên tục trong chặng đường xây dựng và phát triển của mình, Tạp chí Tổ chức nhà nước đã hoàn thành xuất sắc yêu cầu và nhiệm vụ được Bộ Nội vụ đặt ra, cụ thể:

          - Đã bám sát được các định hướng chung của Lãnh đạo Bộ về công tác tuyên truyền, kịp thời chuyển tải đầy đủ những chủ trương đường lối, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước và của Ngành để các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân nắm bắt và nhận thức đầy đủ hơn về lĩnh vực tổ chức nhà nước, đồng thời động viên, khuyến khích mọi người đồng tình ủng hộ, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

          - Số lượng, chất lượng các bài viết mang tính chất nghiên cứu, trao đổi lý luận về lĩnh vực tổ chức nhà nước có chất lượng ngày càng được tăng cường, thông qua đó góp phần giúp cho Lãnh đạo Bộ và các đơn vị chức năng trong Bộ kiểm tra lại chất lượng các chính sách, văn bản đã ban hành, kịp thời điều chỉnh, nghiên cứu bổ sung sửa đổi hoặc đề ra các giải pháp khắc phục khó khăn, nâng cao chất lượng văn bản ban hành cũng như công tác quản lý, điều hành, góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của toàn Ngành.

          - Nhiều bài viết trên Tạp chí Tổ chức nhà nước đã giúp cho cán bộ ngành tổ chức nhà nước nói riêng và xã hội nói chung có những luận cứ để hiểu một cách sâu sắc về lý luận tổ chức nhà nước, về các lĩnh vực nội vụ. Đặc biệt giúp cho các nhà nghiên cứu, các nhà hoạch định chính sách, nghiên cứu sinh, sinh viên... có những tài liệu quý giá cho công việc của mình.

          - Trong thời kỳ đổi mới đất nước, Tạp chí Tổ chức nhà nước đã có nhiều thành tích xuất sắc, đóng góp vào sự nghiệp phát triển của ngành Nội vụ nói riêng và sự phát triển của đất nước nói chung. Tạp chí Tổ chức nhà nước luôn đi đầu trong việc tuyên truyền những chính sách mới, góp phần đưa chính sách, chế độ vào cuộc sống. Tạp chí Tổ chức nhà nước đã bám sát các vấn đề trọng tâm thời sự của đất nước, tổ chức tuyên truyền sâu rộng tiến trình đổi mới, cải cách, đồng thời có nhiều bài viết bồi dưỡng kiến thức, hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ trong và ngoài Ngành. Tạp chí Tổ chức nhà nước thực sự trở thành nhịp cầu nối giữa lý luận và thực tiễn trên các lĩnh vực: Tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước; chính quyền địa phương, cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; hội, tổ chức phi chính phủ; thi đua, khen thưởng; tôn giáo; văn thư, lưu trữ nhà nước, thanh niên.

          Hiện nay, Tạp chí Tổ chức nhà nước đã tập hợp được một đội ngũ cộng tác viên là đông đảo các nhà khoa học, nhà quản lý – tổ chức trong và ngoài Ngành, trở thành nơi tập trung tư tưởng, trí tuệ của các chuyên gia về khoa học hành chính - tổ chức, về nghiệp vụ ngành hàng đầu; nơi công bố các công trình nghiên cứu về lĩnh vực tổ chức, hành chính nhà nước có giá trị lý luận và thực tiễn, được dư luận quan tâm và đánh giá cao.

          Tạp chí Tổ chức nhà nước luôn thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích là cơ quan thông tin lý luận và nghiệp vụ của ngành Tổ chức nhà nước; đội ngũ lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên luôn thể hiện được lập trường tư tưởng vững vàng và phẩm chất của người làm báo cách mạng, có trình độ nghiệp vụ và thực tiễn, đảm bảo được yêu cầu nhiệm vụ hiện tại và trong tương lai.

          Tạp chí Tổ chức nhà nước được Ban Tư tưởng Văn hoá Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo Trung ương), Bộ Văn hoá Thông tin (nay là Bộ Thông tin & Truyền thông), Hội Nhà báo Việt Nam, Bộ Nội vụ và đông đảo bạn đọc đánh giá cao, xứng đáng là một Tạp chí thông tin chuyên ngành hàng đầu về tổ chức nhà nước của Việt Nam.

          Với những thành tích đạt được, Tạp chí Tổ chức nhà nước đã được tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý:

          - Năm 2005 được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho Tạp chí Tổ chức nhà nước “ đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2002 đến năm 2004, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc”

          - Năm 2010 được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba;

          Nhiều cán bộ, biên tập viên của Tạp chí Tổ chức nhà nước đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen;

          Tập thể Tạp chí Tổ chức nhà nước và các phòng ban, cá nhân liên tục được Bộ trưởng Bộ Nội vụ, nhiều cấp ngành trao tặng bằng khen  và  các danh hiệu thi đua cao quý khác.

          Chi bộ Tạp chí Tổ chức nhà nước liên tục được Đảng uỷ Bộ Nội vụ công nhận Chi bộ trong sạch, vững mạnh; nhiều đảng viên của Chi bộ Tạp chí Tổ chức nhà nước vinh dự được nhận bằng khen, giấy khen của cấp trên trao tặng.

 

Tiêu điểm

Hà Tĩnh đảm bảo hoàn thành tiến độ tuyển dụng đội viên Đề án 500 trí thức trẻ trước 31/12/2025

Ngày 10/8/2022, Đoàn công tác của Bộ Nội vụ đã làm việc với Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh để kiểm tra, khảo sát việc thực hiện chính sách đối với thanh niên xung phong; chính sách thu hút tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ (Nghị định 140); tình hình bố trí sử dụng đội viên Đề án 500 trí thức trẻ sau khi hoàn thành nhiệm vụ, theo Nghị quyết số 136/NQ-CP ngày 01/11/2021 của Chính phủ (Nghị quyết 136). Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên Hoàng Quốc Long làm Trưởng đoàn công tác.