Hà Nội, Ngày 28/03/2020

Bố trí, sử dụng cán bộ khi hợp nhất đơn vị cấp xã

Ngày đăng: 25/03/2020   03:04
Mặc định Cỡ chữ
Nhiều địa phương đang triển khai, thực hiện chủ trương, quy định của Trung ương về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Thực tế khẳng định, việc làm này sẽ tạo sự thay đổi tích cực, phát huy nguồn lực, tiềm năng phát triển của địa phương, giúp tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế...

Kinh nghiệm cho thấy, lộ trình thực hiện hợp nhất cấp xã nên làm từng bước, thận trọng, không tiến hành đồng loạt, dễ gây xáo trộn, ảnh hưởng đến tâm tư tình cảm và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Ðây là quá trình đòi hỏi có sự phối hợp đồng bộ, khoa học, tiến hành chặt chẽ với sự tham gia đầy trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể trong hệ thống chính trị các cấp. Từ đó, nhiều tỉnh đã thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh do Chủ tịch UBND làm Trưởng ban với sự tham gia của cấp trưởng các cấp, ngành.

Ảnh minh họa

Trong quá trình này cần đặc biệt chú ý khâu rà soát, đánh giá lại đội ngũ cán bộ, bảo đảm công khai, thực chất, khách quan, minh bạch. Các cương vị chủ chốt của xã sau khi sáp nhập phải dựa trên tiêu chuẩn về phẩm chất năng lực, đạo đức và uy tín được cán bộ, đảng viên, nhân dân đồng thuận cao. Quá trình sáp nhập, tránh hợp nhất toàn bộ cán bộ, công chức của các xã cũ vào đơn vị mới. Sau hợp nhất, sẽ dôi dư cán bộ, vì vậy việc giải quyết chế độ chính sách cho số cán bộ này phải bảo đảm thấu tình đạt lý. Nếu không, sẽ tạo dư luận, tư tưởng không tốt cho các cán bộ cơ sở đang công tác, hoặc rời vị trí cũ, về nghỉ chế độ.

Trong số cán bộ dôi dư, có nhiều trường hợp không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thì giải quyết theo chính sách tinh giản biên chế. Cán bộ trong lộ trình 5 năm bảo lưu vị trí, vẫn hưởng chính sách các chức danh được bầu, vì vậy nếu đơn vị hành chính mới gồm 3 xã sáp nhập, sẽ phải luân chuyển cán bộ, vị trí làm việc, thay vì ở nguyên địa phương để hưởng bảo lưu chế độ. Mặt khác, những trường hợp có đủ tiêu chuẩn cần được tạo điều kiện để dự tuyển vào các cơ quan khác, bố trí công việc khác phù hợp tình hình thực tế ở địa phương…./.

Theo: nhandan.com.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Sự ra đời và sứ mệnh lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với giai cấp, dân tộc và xã hội 

Ngày đăng 26/03/2020
Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự kết hợp chặt chẽ giữa chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. Từ khi thành lập cho đến nay, Đảng luôn thể hiện rõ là một đảng cách mạng chân chính, hội tụ sức mạnh của dân tộc, của giai cấp, là đội tiên phong của giai cấp công nhân và của dân tộc Việt Nam. Những thành tựu to lớn của cách mạng Việt Nam suốt 90 năm qua đã minh chứng cho tầm vóc bản lĩnh, trí tuệ của Đảng trên con đường lãnh đạo xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Tăng tỷ lệ đại biểu chuyên trách góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội

Ngày đăng 26/03/2020
Trong quá trình thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Quốc hội (QH) thời gian gần đây, vấn đề tỷ lệ đại biểu QH hoạt động chuyên trách một lần nữa lại được quan tâm đặc biệt.

Kỷ luật ông Lê Thanh Hải: Bài học về công tác cán bộ trước Đại hội XIII

Ngày đăng 24/03/2020
Việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương về công tác cán bộ sẽ là tiền đề quan trọng để có một đội ngũ cán bộ thật sự xứng đáng vào cấp ủy khóa tới.

Tuyên truyền tốt để thúc đẩy chất lượng công tác cán bộ

Ngày đăng 23/03/2020
Ngày 03/2/2020, tại Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức ở Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: “Một đảng cách mạng chân chính có đường lối đúng, có tổ chức chặt chẽ, có đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch, gương mẫu, tận tụy, gắn bó máu thịt với nhân dân, được nhân dân ủng hộ, thì đảng đó có sức mạnh vô địch, không thế lực nào ngăn cản nổi trên con đường dẫn dắt dân tộc đi lên”.

Bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội: Bước tiến dân chủ trong Đảng

Ngày đăng 20/03/2020
“Bí thư là người đứng đầu cấp ủy thì phải do chính đảng viên cấp ủy đó trực tiếp lựa chọn, bầu ra như vậy mới là dân chủ”