Hà Nội, Ngày 17/02/2020

Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ở Việt Nam

Ngày đăng: 14/02/2020   05:16
Mặc định Cỡ chữ
Nói về tầm quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng (ĐTBD) cán bộ, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định “Huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ “Có phẩm chất chính trị tốt, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, hết lòng phấn đấu vì lợi ích của nhân dân, của dân tộc; có bản lĩnh chính trị vững vàng, không dao động trước những khó khăn, thử thách; có năng lực hoàn thành nhiệm vụ được giao; có nhân cách và lối sống mẫu mực, trong sáng; có ý thức tổ chức kỷ luật cao, tôn trọng tập thể, gắn bó với nhân dân” là nhiệm vụ cấp thiết đặt ra. Do đó, việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác ĐTBD hướng tới mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ theo quan điểm chỉ đạo tại Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 7, khóa XII của Đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong giai đoạn hiện nay. 
Ảnh minh họa: internet

1. Những kết quả chính 

1.1. Về xây dựng, ban hành thể chế 

Trong lĩnh vực này, Chính phủ và các bộ, ngành địa phương đã chú trọng việc xây dựng và ban hành hệ thống văn bản pháp luật về ĐTBD cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC), cụ thể là: Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2025”; Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 về ĐTBD cán bộ, công chức, viên chức; Thông tư số 10/2017/TT-BNV ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Thông tư số 01/2018/TT-BNV ngày 08/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về ĐTBD cán bộ, công chức, viên chức; Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác ĐTBD cán bộ, công chức, viên chức; Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức; Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 07/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan trong hệ thống chính trị đến năm 2030”; Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 19/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019-2030”.

Trên cơ sở các văn bản quan trọng nêu trên, Chính phủ và Bộ Nội vụ đã tăng cường phân cấp cho các bộ, ngành, địa phương trong quản lý, tổ chức thực hiện công tác ĐTBD; bảo đảm quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của cơ quan quản lý, đơn vị sử dụng CBCCVC. Qua đó, đã giúp tiết kiệm ngân sách nhà nước và chi phí xã hội, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động ĐTBD đội ngũ CBCCVC.

Bên cạnh đó, các bộ, ngành, địa phương đã tích cực, chủ động xây dựng hệ thống văn bản quy định về ĐTBD CBCCVC của bộ, ngành, địa phương, như: Quy chế ĐTBD CBCCVC; Kế hoạch xây dựng đội ngũ giảng viên thỉnh giảng; Quy chế quy định trách nhiệm đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp tham gia giảng dạy… Các văn bản này có tác dụng nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành đối với công tác ĐTBD CBCCVC; tạo điều kiện khuyến khích CBCCVC học và tự học nhằm không ngừng nâng cao năng lực làm việc, năng lực thực thi nhiệm vụ, công vụ.

1.2. Về xây dựng đội ngũ giảng viên và quản lý đào tạo, bồi dưỡng

Thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã phối hợp với Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch số 112/KH-HVCTQG ngày 27/6/2016 về ĐTBD giảng viên lý luận chính trị giai đoạn 2016-2020; Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 3542/QĐ-BNV ngày 14/10/2016 về Kế hoạch bồi dưỡng nâng cao năng lực giảng dạy cho giảng viên quản lý nhà nước giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 4036/QĐ-BNV ngày 14/11/2016 phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý công tác ĐTBD CBCCVC giai đoạn 2016-2020.

Thông qua các kế hoạch này, đội ngũ giảng viên được bồi dưỡng, cập nhật về tình hình chính trị trong nước và thế giới, về xu hướng chính trị, hành chính, các phương pháp giảng dạy mới, kỹ năng truyền đạt… góp phần nâng cao năng lực sư phạm, nâng cao chất lượng ĐTBD. 

1.3. Về chương trình, tài liệu 

Bộ Nội vụ đã hoàn thành việc tổ chức biên soạn lại các chương trình, tài liệu bồi dưỡng: cán sự, chuyên viên, chuyên viên chính; các chương trình lãnh đạo, quản lý cấp phòng, cấp huyện, cấp sở và cấp vụ; chương trình, tài liệu bồi dưỡng thứ trưởng và tương đương theo quy định của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP.

Đối với các chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành, đến nay đã có 74 bộ chương trình của 30 chức danh thuộc 09 lĩnh vực viên chức chuyên ngành được ban hành, như: giáo dục và đào tạo, nông nghiệp và phát triển nông thôn, lao động - thương binh và xã hội, xây dựng, nội vụ… Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tư pháp, thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hồ Chí Minh… tiến hành biên soạn các chương trình bồi dưỡng ngắn ngày, cập nhật, nâng cao kiến thức, kỹ năng theo nhu cầu công việc. 

1.4. Về quản lý chất lượng bồi dưỡng 

Triển khai Nghị định số 101/2017/NĐ-CP, Bộ Nội vụ đã xây dựng và ban hành Thông tư số 10/2017/TT-BNV ngày 29/12/2017 quy định về đánh giá chất lượng bồi dưỡng CBCCVC. Đến nay, có khoảng 35% các cơ quan, tổ chức triển khai thực hiện việc đánh giá chất lượng bồi dưỡng CBCCVC theo quy định của Thông tư số 10/2017/TT-BNV. Thông qua hoạt động đánh giá, các cơ quan, đơn vị nắm được chất lượng các lớp bồi dưỡng, để đưa ra đề xuất, kiến nghị cải tiến đối với chương trình, đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị học tập, hình thức bồi dưỡng.

1.5. Về kết quả đào tạo, bồi dưỡng

Đối với cán bộ, công chức ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện: có gần 90% cán bộ, công chức đáp ứng các tiêu chuẩn quy định trước khi bổ nhiệm ngạch, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý; hàng năm có khoảng 87% cán bộ, công chức được cập nhật kiến thức pháp luật, 85% được bồi dưỡng về đạo đức công vụ; 75% được bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực thi công vụ.

Đối với cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã: có khoảng 90% cán bộ, công chức cấp xã có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên (vùng đô thị, đồng bằng đạt gần 99%; vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo đạt khoảng 89%). Trong đó, có gần 86% công chức cấp xã có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm đang đảm nhiệm; ít nhất có khoảng 68% cán bộ, công chức cấp xã được bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng, phương pháp, đạo đức công vụ hàng năm; gần 30% cán bộ, công chức người dân tộc Kinh công tác tại vùng có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống sử dụng được ít nhất một thứ tiếng dân tộc tại địa bàn công tác; khoảng 97% người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được bồi dưỡng cập nhật và nâng cao kỹ năng, phương pháp hoạt động công vụ ít nhất 01 lần.

Đối với viên chức: có khoảng 40% số viên chức được bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; số viên chức giữ chức vụ quản lý được bồi dưỡng năng lực, kỹ năng quản lý trước khi bổ nhiệm đạt khoảng gần 40%; hàng năm, có khoảng hơn 50% viên chức được bồi dưỡng về đạo đức nghề nghiệp; cập nhật nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành.

Đối với đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp: có khoảng 98% đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 được bồi dưỡng kiến thức pháp luật; kiến thức, kỹ năng và phương pháp hoạt động.

Kết quả bồi dưỡng ở nước ngoài: từ năm 2016 đến năm 2018, cả nước đã cử đi ĐTBD ở nước ngoài hơn 39.000 lượt CBCCVC. Trong đó, đối tượng cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý là khoảng 17.000 lượt người (45%); công chức làm công tác tham mưu, hoạch định chính sách là hơn 7.200 lượt người (19%); số lượt giảng viên của các cơ sở ĐTBD được cử đi ĐTBD ở nước ngoài là khoảng 6.000 lượt người (16%). 

Mặc dù đạt được nhiều kết quả, tuy nhiên công tác ĐTBD CBCCVC vẫn còn một số hạn chế sau đây:

Hoạt động ĐTBD vẫn còn dàn trải, chưa chuyển mạnh sang bồi dưỡng theo nhu cầu, yêu cầu của vị trí việc làm của CBCCVC.

Các chương trình, tài liệu bồi dưỡng còn nặng tính hàn lâm, thời gian học tập dài; nội dung chưa thực sự sát với yêu cầu công việc, vị trí việc làm của người học. 

Hoạt động của các cơ sở ĐTBD còn nhiều chồng chéo, trùng lắp, chất lượng chưa cao. Cơ sở vật chất, trang thiết bị của các cơ sở còn nghèo nàn, chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới trong hoạt động ĐTBD là bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp làm việc cho CBCCVC. Việc thu hút các cơ sở giáo dục - đào tạo, viện nghiên cứu tham gia bồi dưỡng CBCCVC chưa được đẩy mạnh theo định hướng của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Năng lực của đội ngũ giảng viên còn hạn chế, chưa đồng đều giữa các bộ, ngành và địa phương. Đội ngũ giảng viên thỉnh giảng chưa được quan tâm xây dựng và sử dụng đúng tiềm năng. Phương pháp giảng dạy của nhiều giảng viên, nhiều cơ sở ĐTBD vẫn nặng về thuyết trình (mặc dù các chương trình đều quy định cụ thể số tiết giảng lý thuyết, số tiết thảo luận, thực hành).

Tình trạng trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ quản lý công tác ĐTBD dẫn đến sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan ở bộ, ngành, địa phương trong việc tổ chức các hoạt động ĐTBD CBCCVC còn có hiện tượng thiếu thống nhất; làm giảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác ĐTBD cán bộ, công chức, viên chức.

2. Những giải pháp cần thực hiện 

Để thực hiện thành công mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ theo quan điểm chỉ đạo tại Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 7, khóa XII của Đảng, công tác ĐTBD CBCCVC cần tập trung vào một số giải pháp sau:

2.1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước trong công tác ĐTBD CBCCVC. Nâng cao nhận thức về vai trò, nhiệm vụ của hoạt động ĐTBD; trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị quản lý và sử dụng CBCCVC trong việc bảo đảm chất lượng, hiệu quả ĐTBD. Thực hiện nghiêm quy định về trách nhiệm nêu gương, nhất là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc học tập, bồi dưỡng để nâng cao trình độ, năng lực, phẩm chất. Đề cao tinh thần học và tự học; tăng cường nhận thức về trách nhiệm học tập suốt đời, không ngừng nâng cao năng lực làm việc, năng lực thực thi nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ CBCCVC.

2.2. Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động ĐTBD CBCCVC, tập trung vào 03 nội dung chính sau đây:

Về cơ chế, chính sách: tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý nhà nước về công tác ĐTBD CBCCVC. Đồng thời, có cơ chế, chính sách khuyến khích CBCCVC, các cơ quan, tổ chức tích cực tham gia hoạt động ĐTBD; gắn công tác ĐTBD với quy hoạch, sử dụng CBCCVC. 
Tiếp tục đổi mới tổ chức và cơ chế hoạt động của các cơ sở ĐTBD. Củng cố, kiện toàn hệ thống và tổ chức bộ máy của các cơ sở ĐTBD CBCCVC theo hướng tinh gọn về tổ chức, hiệu quả về hoạt động, không ngừng nâng cao chất lượng bồi dưỡng; xây dựng cơ chế thu hút, tạo điều kiện để các cơ sở đào tạo, nghiên cứu có đủ năng lực và điều kiện tham gia bồi dưỡng CBCCVC. Tăng cường sự phối hợp, thống nhất giữa các cơ quan quản lý về công tác ĐTBD; giữa các cơ sở ĐTBD và các cơ quan, đơn vị liên quan; nghiên cứu đổi mới cơ chế tài chính theo hướng giao dự toán ngân sách cho các cơ sở ĐTBD theo phương thức đặt hàng ĐTBD, nghiên cứu khoa học dựa trên nhu cầu của cơ quan quản lý, sử dụng CBCCVC.

Về chương trình, tài liệu bồi dưỡng: khẩn trương rà soát và sửa đổi, cập nhật, bổ sung các chương trình, tài liệu bồi dưỡng; tổ chức nghiên cứu, đánh giá chất lượng các chương trình hiện hành; tiến hành cập nhật, biên soạn lại (nếu cần thiết) bảo đảm tính khoa học, tính ứng dụng của các chương trình; hạn chế tối thiểu sự trùng lặp. Tăng cường, khuyến khích biên soạn những chương trình bồi dưỡng ngắn ngày cập nhật, nâng cao kiến thức, kỹ năng theo nhu cầu; kỹ năng theo hướng cầm tay chỉ việc.

Về xây dựng đội ngũ giảng viên: phát triển đội ngũ giảng viên, bảo đảm yêu cầu giảng viên bồi dưỡng có kinh nghiệm hoạt động thực tiễn quản lý và có năng lực sư phạm. Huy động và khai thác tối đa tiềm năng của đội ngũ những người được mời thỉnh giảng là những nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành trong các lĩnh vực. Hoàn thiện hệ thống chế độ, chính sách cho đội ngũ giảng viên bồi dưỡng, trong đó chú trọng việc quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ chức danh nghề nghiệp giảng viên bồi dưỡng trong các cơ sở ĐTBD. 

2.3. Đẩy mạnh hoạt động bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với CBCCVC. Thực hiện đồng bộ các giải pháp, phấn đấu hoàn thành mục tiêu của Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ: Bảo đảm đến hết năm 2021, 100% CBCCVC phải bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý trước khi được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại.

2.4. Nâng cao năng lực quản lý ĐTBD. Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý ĐTBD chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo; đẩy mạnh hoạt động đánh giá chất lượng bồi dưỡng để từ đó có đánh giá, tổng kết, nhân rộng các hình thức, phương pháp, nội dung bồi dưỡng hiệu quả góp nâng cao trình độ, năng lực, phẩm chất của đội ngũ CBCCVC.

2.5. Bố trí kinh phí ĐTBD thỏa đáng nhằm bảo đảm thực hiện được các mục tiêu đề ra. Quản lý, sử dụng nguồn kinh phí ĐTBD hiệu quả, đúng quy định. Nghiên cứu đề xuất cơ chế thu hút các nguồn lực ngoài nhà nước đầu tư, tham gia công tác ĐTBD CBCCVC. 

3. Một số nhiệm vụ cụ thể

3.1. Đối với Bộ Nội vụ

Nghiên cứu và xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ “Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện hệ thống thể chế theo hướng tăng cường bồi dưỡng theo nhu cầu, yêu cầu của vị trí việc làm” quy định tại Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án tổ chức, sắp xếp lại các cơ sở ĐTBD CBCCVC thuộc các cơ quan trong hệ thống chính trị đến năm 2030; Đề án Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho CBCCVC giai đoạn 2019-2030.

Phối hợp với các cơ quan trong việc xây dựng, ban hành các quy định về ĐTBD cán bộ của các cơ quan Đảng, đoàn thể; chế độ bồi dưỡng lý luận chính trị, quốc phòng - an ninh đối với từng chức danh, chức vụ của CBCCVC.

Nghiên cứu, xây dựng và tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách, các hoạt động nhằm thu hút các cơ sở giáo dục - đào tạo, viện nghiên cứu tham gia bồi dưỡng CBCCVC.

Tổ chức đánh giá, xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về ĐTBD CBCCVC, phù hợp với quy định của Luật cán bộ, công chức, Luật Viên chức (sửa đổi, bổ sung) vừa được Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội khóa XIV thông qua.

Nghiên cứu, xây dựng và tổ chức thực hiện các giải pháp, các hoạt động nhằm đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác ĐTBD CBCCVC.

3.2. Đối với các bộ, ngành và địa phương

Tiếp tục chủ động phối hợp với Bộ Nội vụ triển khai thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 07/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở ĐTBD CBCCVC thuộc các cơ quan trong hệ thống chính trị đến năm 2030; Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 19/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho CBCCVC giai đoạn 2019-2030”.

Các bộ quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khẩn trương hoàn thành việc biên soạn các chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức; ban hành điều kiện, tiêu chuẩn để các cơ sở đào tạo, nghiên cứu tham gia tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng viên chức chuyên ngành.

Tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị đối với các cơ sở ĐTBD CBCCVC bảo đảm các điều kiện dạy và học có chất lượng; tăng cường sử dụng, phát huy đội ngũ giảng viên thỉnh giảng; bố trí thỏa đáng kinh phí ĐTBD nhằm bảo đảm thực hiện được các mục tiêu của Đề án.

3.3. Đối với các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng 

Cần tích cực, chủ động nghiên cứu, đổi mới các chương trình, tài liệu bồi dưỡng CBCCVC đã được phân cấp ĐTBD.

Xây dựng đội ngũ giảng viên, trong đó chú trọng đội ngũ thỉnh giảng; bảo đảm sau năm 2020, giảng viên thỉnh giảng đảm nhiệm từ 50% trở lên thời lượng của các chương trình ĐTBD mà cơ sở được giao thực hiện.

Có kế hoạch thường xuyên cập nhật, nâng cao năng lực, trình độ và phương pháp sư phạm cho đội ngũ giảng viên ĐTBD.

Trước yêu cầu của cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức và hội nhập quốc tế, bên cạnh việc thực hiện các nội dung khác của công tác cán bộ, hoạt động ĐTBD CBCCVC ngày càng đóng vai trò quan trọng. Vì vậy, việc nâng cao chất lượng ĐTBD, xây dựng đội ngũ CBCCVC đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác cán bộ của Đảng và Nhà nước ta trong thời gian tới./.

 

PGS.TS Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ

tcnn.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Bàn về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan nhà nước trong công tác cán bộ

Ngày đăng 11/02/2020
Quan hệ giữa trách nhiệm của người đứng đầu với trách nhiệm tập thể (bao gồm trách nhiệm tập thể lãnh đạo, cấp ủy và chính quyền), là mối quan hệ đan xen, khó xác định rõ ràng thẩm quyền, nhiệm vụ, quyền hạn dẫn đến khó xác định trách nhiệm của người đứng đầu cũng như cơ sở để xem xét, xác định trách nhiệm nên khó làm rõ ai sẽ chịu hậu quả và trách nhiệm. Vì vậy, làm rõ phạm vi trách nhiệm, vai trò người đứng đầu hiện nay là vấn đề cần được nghiên cứu cả về lý luận và thực tiễn.

Báo chí điện tử phát huy vai trò trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Ngày đăng 20/01/2020
Trong công cuộc đổi mới ở nước ta, báo chí nói chung, báo chí điện tử nói riêng đã có sự phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng, từng bước đổi mới nội dung và phương thức, thích ứng với xu thế phát triển của nền báo chí hiện đại. Báo chí ngày càng đóng góp tích cực vào mọi mặt đời sống, xã hội, nhất là trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Quá trình hình thành và phát triển pháp luật về thực hiện dân chủ cơ sở ở Việt Nam

Ngày đăng 16/01/2020
Bài viết phân tích quá trình hình thành và phát triển của pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở ở Việt Nam, qua đó đề xuất giải pháp tiếp tục hoàn thiện pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở, với phạm vi, đối tượng điều chỉnh phù hợp, cụ thể hơn.

Dũng khí bản lĩnh cuả Đảng, bài học về xây dựng Đảng từ cải cách ruộng đất

Ngày đăng 10/01/2020
Đảng ta đã dũng cảm tự nhìn nhận vào những sai lầm trong cải cách ruộng đất và chấn chỉnh, để có thêm niềm tin yêu từ nhân dân.

Tinh gọn bộ máy, tăng hiệu quả hoạt động

Ngày đăng 08/01/2020
Qua 2 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đã thực sự đem lại những kết quả rất tích cực, rõ nét trong toàn hệ thống.

Tiêu điểm

Giữ vững kỷ luật, kỷ cương, hoàn thiện thể chế về công tác cán bộ

Nhân dịp đầu xuân Canh Tý 2020, Tạp chí Tổ chức nhà nước đăng tải bài viết về những điểm mới, nổi bật trong công tác cán bộ và định hướng tiếp tục hoàn thiện thể chế về cán bộ, công chức, viên chức trong thời gian tới của đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ.