Hà Nội, Ngày 01/04/2020

Đảng ủy Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 11 (khóa XII)

Ngày đăng: 12/02/2020   05:18
Mặc định Cỡ chữ
Chiều ngày 12/02/2020, tại Trụ sở Bộ, Đảng ủy Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 11 (khóa XII) của Đảng và một số văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; đồng chí Nguyễn Trọng Thừa, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; đồng chí Trần Thị Hà, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Nội vụ cùng đảng viên của một số đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ Nội vụ.

Đồng chí Trần Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Trần Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, từ ngày 07/10/2019 đến ngày 12/10/2019, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII họp Hội nghị lần thứ 11 và đã ban hành Nghị quyết số 53-NQ/TW về Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Kết luận số 63-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; Đã thảo luận, cho ý kiến về dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Đồng thời, sáng ngày 07/02/2020, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì cuộc họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng để hoàn thiện thêm một bước dự thảo Báo cáo Chính trị (đầy đủ và tóm tắt) và một số dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011.

Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm, chú ý lắng nghe đồng chí báo cáo viên truyền đạt Nghị quyết để nhận thức sâu sắc hơn nữa những nội dung cơ bản của Nghị quyết; Chỉ thị và các văn bản mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

PGS.TS Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt những nội dung chính của Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 11 (khóa XII).

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe PGS.TS Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt các nội dung cơ bản chủ yếu và quan trọng của Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 11 (khóa XII) và một số văn bản mới của Đảng như: Nghị quyết số 53-NQ/TW ngày 12/10/2019 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; Kết luận số 63-KL/TW ngày 18/10/2019 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị; Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư; Kết luận số 54-KL/TW ngày 07/8/2019 của Bộ Chính trị; Kết luận số 56-KL/TW ngày 23/8/2019 của Bộ Chính trị; Kết luận số 57-KL/TW ngày 16/9/2019 của Bộ Chính trị; Thông báo số 156-TB/TW ngày 01/10/2019 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 26-HD/TW của 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương.

PGS.TS Nguyễn Viết Thông nhấn mạnh, 6 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, Trung ương gồm:

Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh chỉnh đốn Đảng gắn với xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch về mọi mặt, nâng cao năng lực lãnh đạo cầm quyền của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy vận hành thông suốt hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược ngang tầm nhiệm vụ.

Thứ hai, đổi mới mô hình tăng trưởng, phù hợp với nền kinh tế thị trường, phù hợp các loại hình sản xuất kinh doanh; đẩy nhanh ứng dụng mạnh mẽ tiến bộ khoa học vào sản xuất kinh doanh.

Thứ ba, nâng cao chất lượng hoạt động đối ngoại, chủ động xử lý tốt các vấn đề an ninh phi truyền thống, tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh, giữ vững môi trường hòa bình ổn định phát triển.

Thứ tư, tiếp tục xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, phát huy sức mạnh, giá trị văn hóa con người Việt Nam, thực hiện hiệu quả công bằng xã hội, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Thứ năm, phát huy quyền làm chủ, quyền con người, tăng cường, củng cố niềm tin của dân với Đảng.

Thứ sáu, quản lý, sử dụng hợp lý tài nguyên đất, nước, rừng, biển, tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ đa dạng sinh học, thích nghi và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Quang cảnh Hội nghị

Kết luận Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn đề nghị các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII thật đầy đủ, chất lượng, thiết thực, không hình thức; kết hợp nghe giới thiệu, luận giải trên hội trường với thảo luận, tự đọc, tự nghiên cứu. Các cấp ủy đảng có hình thức tổ chức học tập, quán triệt và xác định nội dung quán triệt cho phù hợp với từng đối tượng, từng cấp. Việc học tập, quán triệt các nghị quyết là trách nhiệm chung của mọi cán bộ, đảng viên. Khẩn trương xây dựng chương trình hành động thực hiện các nội dung của Nghị quyết, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị .

Các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị chủ động rà soát lĩnh vực mình phụ trách, các nội dung trên tinh thần nêu gương, phấn đấu từ nay đến cuối năm 2020, tất cả các cơ quan đơn vị, đều hoàn thành nhiệm vụ chính trị và kế hoạch đề ra.  

Đảng ủy Bộ sẽ nghiên cứu xây dựng kế hoạch hành động để toàn Đảng bộ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, nhất là việc gương mẫu, nêu gương của cán bộ, đảng viên, mà trước hết là các đồng chí trong cấp ủy, người đứng đầu ở các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ trong việc xây dựng đơn vị đoàn kết, tập trung hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Bộ trưởng và Lãnh đạo Bộ giao./.

Mạnh Quân

Tin tức cùng chuyên mục

Bộ Nội vụ: Báo cáo công tác phòng, chống dịch COVID-19 từ ngày 14/3/2020 đến nay

Ngày đăng 31/03/2020
Ngày 31/3/2020, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Nội vụ ban hành Báo cáo số 1644/BC-BCĐ về công tác phòng, chống dịch COVID-19 từ ngày 14/3/2020 đến nay của Bộ.

Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác quý I, triển khai công tác quý II năm 2020

Ngày đăng 30/03/2020
Chiều ngày 30/3/2020, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác quý I, triển khai công tác quý II năm 2020. Đây là một trong những biện pháp của Bộ để phòng tránh lây lan dịch bệnh COVID-19.

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Nội vụ đóng góp ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19

Ngày đăng 27/03/2020
Tiếp nhận số tiền ủng hộ 300 triệu đồng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Nội vụ từ Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn thông tin, qua 10 ngày kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch bệnh COVID-19, rất nhiều cá nhân, tập thể, cơ quan đơn vị đã đến với Mặt trận để cùng chung tay đẩy lùi đại dịch.

Bộ Nội vụ tổ chức phun thuốc khử trùng Trụ sở làm việc để phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Ngày đăng 27/03/2020
Sáng ngày 27/3/2020, Bộ Nội vụ phối hợp với Binh chủng Hóa học (Bộ Quốc phòng) tổ chức phun thuốc khử trùng toàn bộ Trụ sở làm việc của Bộ.

Trao Quyết định bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Phó Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ

Ngày đăng 27/03/2020
Sáng ngày 27/3/2020, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định điều động, bổ nhiệm đồng chí Phan Trung Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Pháp chế; bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Phi Đa, Chuyên viên chính Phòng Tổng hợp - Thư ký, Văn phòng Bộ giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ. Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì buổi Lễ.

Tiêu điểm

Thủ tướng: Cách ly toàn xã hội từ 0 giờ ngày 01/4/2020 trên phạm vi toàn quốc

Ngày 31/3/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 01/4/2020 trên phạm vi toàn quốc theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh, phân xưởng, nhà máy sản xuất phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định.