Hà Nội, Ngày 17/02/2020

Học Bác đã trở thành việc làm thường xuyên, nền nếp

Ngày đăng: 05/02/2020   04:46
Mặc định Cỡ chữ
Hơn 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị 05), Thành phố Hồ Chí Minh đã chú trọng gắn việc học tập và làm theo Bác với thực hiện các nghị quyết về xây dựng Đảng, với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị; từ đó nâng cao ý thức, trách nhiệm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đổi mới tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên và tổ chức cơ sở đảng. 

Qua đó góp phần quan trọng tạo bước chuyển mạnh về chấp hành kỷ luật, kỷ cương; ý thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức các cấp trên địa bàn Thành phố.

Đồng chí Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tuyên dương Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã có thành tích thực hiện tốt Chỉ thị số 05.

Nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu 

Ban Thường vụ Thành ủy đã tổ chức quán triệt nghiêm túc Chỉ thị 05, Kế hoạch 03 về triển khai thực hiện Chỉ thị 05 trong cán bộ chủ chốt thành phố; xây dựng và triển khai Kế hoạch 54-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Chỉ thị 05 đến các cấp ủy, tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố sát với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Thành phố.

Thành phố xác định ngay từ đầu nhiệm kỳ đối với Đảng bộ Thành phố là học tập và làm theo tình yêu thương con người, chăm lo cho nhân dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh, làm cho toàn Đảng bộ Thành phố chuyển biến nhận thức sâu sắc về tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống, có thái độ và thực tâm là công bộc của nhân dân; tự giác học tập và làm theo tấm gương đạo đức cao cả của Người, nghiêm túc thực hành đạo đức công vụ; nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu, tích cực phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Đặc biệt, học tập và làm theo Bác, Thành phố xác định và đưa vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X để tập trung thực hiện có hiệu quả 7 chương trình đột phá của Thành phố.

Nhìn chung, qua 3 năm thực hiện Chỉ thị 05, trên địa bàn Thành phố đã có sự chuyển biến bước đầu tích cực, có mặt sâu sắc hơn trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên. Tinh thần trách nhiệm, ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong công tác và thực hành chuẩn mực đạo đức công vụ trong cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị đã dần trở nên tự giác và thường xuyên hơn.

Ngày càng xuất hiện nhiều hơn các gương điển hình, những cách làm mới, những mô hình hay, hiệu quả trong học tập và làm theo Bác. Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 đã và đang trở thành việc làm thường xuyên, nền nếp, tự giác trong sinh hoạt chi bộ và trong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Chỉ thị 05 vẫn còn tồn tại, khuyết điểm như: còn có cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị chưa nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo Bác; vẫn còn cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thiếu gương mẫu trong rèn luyện, tu dưỡng, chưa thực tâm gắn bó và nêu cao trách nhiệm phục vụ nhân dân; việc học tập và làm theo Bác của một số tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên chưa thực sự trở thành ý thức tự giác, thường xuyên.

Xây dựng lòng tin trong nhân dân bằng hành động cụ thể

“Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là chủ đề trong năm 2020, nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tiếp tục đưa nội dung học tập và làm theo Bác trở thành nền nếp, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Việc thực hiện tốt nội dung chủ đề này đối với Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh có một vai trò rất quan trọng, qua đó bồi đắp niềm tin và động lực góp phần tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn Thành phố thực sự trong sạch, vững mạnh.

Một trong những nội dung quan trọng nhất mà Đảng bộ thành phố xác định rất rõ là việc tăng cường mối quan hệ mật thiết với nhân dân chính là con đường cơ bản và ngắn nhất để nâng cao chất lượng đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng. Có gần dân, sát dân, hiểu dân, đặt mình trong sự giám sát của nhân dân mới ngăn ngừa suy thoái tư tưởng chính trị, phai nhạt lý tưởng cách mạng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đó chính là dựa vào dân để xây dựng Đảng theo tư tưởng của Bác Hồ.

Việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ tới, đặc biệt là trong công tác xây dựng văn kiện và nhân sự, sẽ được các cấp ủy đảng trên địa bàn Thành phố tập trung thực hiện. Cấp ủy, chính quyền các cấp cần quan tâm chăm lo đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát, sàng lọc cán bộ; quán triệt lời dạy của Bác “cán bộ là gốc của mọi công việc”. Từ đó, có căn cứ để lựa chọn, đề bạt, bổ nhiệm những cán bộ có đủ năng lực, đạo đức, uy tín và trách nhiệm vào các vị trí trong hệ thống chính trị, đồng thời đưa những người không xứng đáng, không đủ tiêu chuẩn ra khỏi bộ máy.

Trong quá trình chuẩn bị văn kiện và việc thảo luận, quyết nghị tại đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở và các cấp trong thời gian tới cần xem xét, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội trên quan điểm tăng cường mối quan hệ mật thiết, gắn bó máu thịt với nhân dân và thực hiện những cách thức lấy ý kiến để đo lường hiệu quả thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ qua bằng sự tham gia của nhân dân, sự đánh giá của nhân dân, khi đó sẽ dễ dàng xác định được những chủ trương, chính sách nào được lòng dân để từ đó phát huy.

Đồng thời những nội dung nào chưa thuận lòng dân, chưa sát với thực tiễn cuộc sống, chưa đáp ứng các nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân thì nhanh chóng xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp, để sớm đưa được những nghị quyết thiết thực đi vào đời sống.

Để triển khai có hiệu quả và có sức lan tỏa chủ đề năm 2020 của Chỉ thị 05, Ban Thường vụ Thành ủy đề cao yêu cầu nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên; đặc biệt là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, của người đứng đầu các cấp, trong từng việc làm, trong cuộc sống hàng ngày để tạo ra sự lan tỏa bằng hành động và bằng việc trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện tại cấp ủy, tổ chức đảng của mình.

Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, xây dựng đảng bộ các cấp trong sạch vững mạnh, tập trung khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng các cấp và chất lượng đảng viên. Cốt lõi vẫn là cán bộ, đảng viên sát dân, hiểu dân, thực tâm lo cho dân, luôn vì dân, phục vụ dân, “nói đi đôi với làm”, nói ít làm nhiều thì khi đó mới thuyết phục, lôi cuốn, vận động được đông đảo nhân dân cùng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Thành phố./.

Theo: sggp.org.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Tạo bước đột phá trong xây dựng văn hóa, con người ở nước ta hiện nay

Ngày đăng 20/01/2020
Việc giáo dục các giá trị truyền thống sẽ góp phần quan trọng cho sự phát triển đất nước hiện nay. Kinh nghiệm chỉ ra rằng nếu không hiểu biết chúng ta từ đâu tới thì cũng khó xác định chúng ta sẽ đi về đâu, đặc biệt trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay.

“Trồng cây” và “trồng người” như lời Bác dặn

Ngày đăng 15/01/2020
Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, “trồng cây” và “trồng người” đều quan trọng, có ý nghĩa lịch sử sâu sắc.

Chủ tịch Hồ Chí Minh - tấm gương mẫu mực về nói đi đôi với làm

Ngày đăng 14/01/2020
Rèn luyện đạo đức cách mạng và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo tấm gương tiêu biểu, mẫu mực của Chủ tịch Hồ Chí Minh là việc làm có ý nghĩa thiết thực nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự thoái hóa, biến chất, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Những chỉ dẫn của Bác Hồ về cải tạo tư tưởng của đảng viên

Ngày đăng 10/01/2020
Trong bài viết “Tiêu chuẩn của người đảng viên” đăng trên Báo Nhân dân, số 2093, ngày 09/12/1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Đảng viên tốt thì Đảng mới mạnh”­ và Người nhấn mạnh, để trở thành đảng viên tốt thì trước hết không thể không cải tạo tư tưởng(1).

Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - Giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng

Ngày đăng 09/01/2020
Thực tiễn những thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong 90 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng đã chứng minh rằng: Nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam là chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Những thành tựu đạt được trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ đất nước, nhất là trong hơn 30 năm đổi mới, hội nhập quốc tế sâu rộng chính là nhờ sự kiên định, nắm vững và vận dụng sáng tạo, đúng đắn chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển bức thiết của cách mạng Việt Nam và phù hợp với quy luật phát triển của thời đại.

Tiêu điểm

Giữ vững kỷ luật, kỷ cương, hoàn thiện thể chế về công tác cán bộ

Nhân dịp đầu xuân Canh Tý 2020, Tạp chí Tổ chức nhà nước đăng tải bài viết về những điểm mới, nổi bật trong công tác cán bộ và định hướng tiếp tục hoàn thiện thể chế về cán bộ, công chức, viên chức trong thời gian tới của đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ.