Hà Nội, Ngày 24/01/2020

Đảng ủy Bộ Nội vụ tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020

Ngày đăng: 09/01/2020   04:24
Mặc định Cỡ chữ
Sáng ngày 09/01/2020, tại Trụ sở Bộ, Đảng ủy Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020.

Đồng chí Trần Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì Hội nghị. 

Tham dự Hội nghị có đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đại diện các Ban chức năng của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Nội vụ; đại diện lãnh đạo và chuyên viên giúp việc công tác Đảng của các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ Nội vụ; các đồng chí ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Nội vụ; đại diện các tổ chức đoàn thể của Bộ Nội vụ: Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh và đại diện Văn phòng Ban Cán sự đảng Bộ.

Đồng chí Nguyễn Tiến Đạo, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ trình bày Báo cáo tại Hội nghị.

Báo cáo kết quả công tác năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020 của Đảng ủy Bộ Nội vụ do đồng chí Nguyễn Tiến Đạo, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ trình bày tại Hội nghị cho thấy, kết quả công tác Đảng năm 2019 được thể hiện rõ nét trên các mặt công tác: giáo dục, chính trị, tư tưởng; tổ chức xây dựng Đảng; kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; dân vận và lãnh đạo đoàn thể.

Nhìn chung, năm 2019, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Bộ ổn định, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nội bộ các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ về cơ bản là ổn định, đoàn kết; cán bộ, đảng viên xác định rõ trách nhiệm của mình theo từng vị trí trên các lĩnh vực công tác được giao. Các cấp ủy đảng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong toàn Đảng bộ luôn quan tâm đời sống tinh thần, vật chất, điều kiện làm việc của cán bộ, đảng viên và quần chúng.

Thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và sự phối hợp có hiệu quả với Ban Cán sự đảng Bộ; Đảng ủy Bộ Nội vụ đã tập trung chỉ đạo các Đảng ủy, Chi ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị với những nội dung cụ thể phù hợp với đặc điểm, tình hình và gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Qua đó, đã góp phần quan trọng vào thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Bộ Nội vụ.

Việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Bộ.

Đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Bộ luôn có ý thức xây dựng cơ quan, đơn vị, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, phát huy được truyền thống tốt đẹp của Bộ Nội vụ; nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc, có ý thức tổ chức kỷ luật, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Trong đó, thể hiện tinh thần trách nhiệm, mẫn cán, gương mẫu của các đồng chí lãnh đạo, quản lý các cấp trong Bộ, đặc biệt là các đồng chí lãnh đạo Bộ, các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Nội vụ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Báo cáo của Đảng ủy Bộ cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế trong công tác Đảng năm 2019, như: việc thực hiện nhiệm vụ chính trị vẫn có lúc, có việc còn chậm về tiến độ hoặc chất lượng chưa cao, điều này có trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức Đảng các cấp; kỷ luật, kỷ cương hành chính tuy đã được cải thiện, song chưa thực sự đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đề ra; chế độ báo cáo của một số Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc chưa thực hiện đúng quy định, chậm được khắc phục; chế độ, chính sách đối với đội ngũ công chức, viên chức làm chuyên trách đảng, đoàn thể ở các cấp còn chưa thỏa đáng, thiếu sự thống nhất.

Đồng thời, Đảng ủy Bộ cũng đề ra một số biện pháp khắc phục trong thời gian tới: Đảng ủy Bộ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự đảng Bộ trong triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên. Nhất là vấn đề nêu gương, gương mẫu của người đứng đầu trong các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là các đồng chí trong cấp ủy; Đảng ủy Bộ cần thường xuyên hơn nữa trong việc chỉ đạo, giám sát, kiểm tra các cấp ủy Đảng trực thuộc tập trung tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong từng đơn vị, tổ chức; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt phương châm “Tiếp tục học tập, nỗ lực làm theo” trong mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; tăng cường phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; đồng thời, chú trọng tới công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị ở các cơ quan, đơn vị. Thường xuyên nắm bắt tình hình triển khai thực hiện, qua đó phát hiện những vướng mắc để kịp thời hướng dẫn, điều chỉnh, uốn nắn; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra của Đảng ủy, bảo đảm nguyên tắc khách quan, công tâm, xử lý sai phạm đúng và nghiêm theo quy định của Đảng, qua kiểm tra phải xác định rõ được đúng sai và có đề nghị xử lý nghiêm, không để tình trạng nể nang, hình thức, thiếu trách nhiệm trong công tác kiểm tra. Tập trung giải quyết dứt điểm, đúng quy định và thông báo công khai đối với các trường hợp có đơn thư tố cáo.

Tham luận tại Hội nghị, các ý kiến đã tập trung đóng góp vào nội dung dự thảo báo cáo tổng kết: xây dựng Đảng; phát triển đảng viên; phối hợp thực hiện công tác chuyên môn và công tác Đảng; sinh hoạt Đảng; vấn đề nêu gương và trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy các cấp; chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp của Bộ và chất lượng của cấp ủy khóa mới; kiểm tra, giám sát công tác Đảng của Đảng ủy Bộ đối với các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc; vấn đề tự phê bình và phê bình; sinh hoạt chuyên đề và động viên, khuyến khích các tổ chức đảng thực hiện tốt công tác sinh hoạt chuyên đề; tích cực giao lưu giữa các Đảng bộ, Chi bộ trong toàn Đảng bộ Bộ Nội vụ;…

Đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đánh giá cao nội dung dự thảo Báo cáo và 09 ý kiến phát biểu tham luận, đóng góp ý kiến có chất lượng, tinh thần trách nhiệm cao; đồng thời, đánh giá cao kết quả công tác Đảng của Đảng ủy Bộ trong năm 2019, như: công tác tổ chức đảng khá phong phú; học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng khá toàn diện; các đảng viên, các đảng bộ, chi bộ trong Đảng ủy Bộ làm tốt công tác sinh hoạt Chi bộ; kết nạp đảng viên mới; công tác tổ chức, công tác cán bộ được kiện toàn kịp thời; sự tham gia của đảng viên, Đảng bộ, Chi bộ vào tham mưu, xây dựng chính sách để cụ thể hóa các quan điểm, nghị quyết, chỉ thị của Đảng; công tác kiểm tra, giám sát các đảng bộ, chi bộ…

Với nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020 của Đảng ủy Bộ, đồng chí Đỗ Ngọc An nhấn mạnh, Đảng ủy Bộ Nội vụ cần quan tâm thực hiện một số nội dung sau: Tập trung chỉ đạo tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp, sớm có kế hoạch tập huấn triển khai các chỉ thị, hướng dẫn, cần thiết tổ chức Đại hội điểm ở một số đảng bộ, chi bộ để các đảng bộ, chi bộ tổ chức sau làm tốt hơn, làm sao để thực hiện tốt, đúng quy định theo Chỉ thị số 35-CT/TW của Trung ương về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; trong quá trình đại hội phải đảm bảo và tạo môi trường đoàn kết, thống nhất chung trong toàn Đảng bộ; Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đặc biệt, trong năm 2020, cần thực hiện chủ đề “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là rất cần thiết, góp phần tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh đồng bộ và toàn diện công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, đáp ứng yêu cầu cách mạng trong giai đoạn mới”, với tinh thần nâng cao trách nhiệm công vụ của từng cán bộ, đảng viên ở từng cơ quan, đơn vị; đồng thời, khắc phục độ trễ trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng hiện nay; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để giữ nghiêm sinh hoạt Đảng và Điều lệ Đảng; Bộ Nội vụ phối hợp cùng với Ban Tổ chức Trung ương nghiên cứu đánh giá, tổng kết, rà soát lại mô hình hoạt động của Đảng đoàn và Ban Cán sự đảng để tìm ra giải pháp tốt nhất.

Đồng chí Trần Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy Bộ Nội vụ phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy Bộ Nội vụ cảm ơn và ghi nhận những ý kiến phát biểu của đại biểu và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng thời, đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Nội vụ, đại diện các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ Nội vụ nghiêm túc tiếp thu, Văn phòng Đảng ủy Bộ tổng hợp, bổ sung hoàn thiện Báo cáo gửi cấp có thẩm quyền theo quy định.

Quang cảnh Hội nghị

Để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong năm 2020, đồng chí Trần Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy Bộ Nội vụ nhấn mạnh, các đảng bộ, chi bộ cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ: tổ chức thành công đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Bộ nhiệm kỳ mới một cách thành công theo đúng hướng dẫn, quy định, không để đơn vị nào còn khuyết cấp ủy hoặc không bầu được cấp ủy. Bên cạnh đó, cũng phải thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của Bộ Nội vụ được giao trong năm 2020; Thực hiện trách nhiệm nêu gương, gương mẫu của người đứng đầu và các đồng chí trong cấp ủy tránh để đơn thư khiếu nại, tố cáo xảy ra; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng, giải quyết dứt điểm những đơn thư khiếu nại, tố cáo một cách công bằng, công khai, thông qua đó có biện pháp bảo vệ những cán bộ, đảng viên dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; đồng thời, xử lý nghiêm những đảng viên có các hành vi vi phạm; Tăng cường đoàn kết, xây dựng cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, làm tốt công tác dân vận, phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, thông qua công tác dân vận để quan tâm tới đời sống vật chất, tinh thần cũng như nắm bắt tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên để không những góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị trong năm 2020 mà còn góp phần cho việc tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp./.

PV

Tin tức cùng chuyên mục

Thư chúc Tết của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Ngày đăng 20/01/2020
Nhân dịp Tết cổ truyền Canh Tý 2020, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã có Thư chúc Tết gửi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ và ngành Nội vụ. Tạp chí Tổ chức nhà nước xin đăng tải toàn văn Thư chúc Tết của Bộ trưởng.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân gặp mặt cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc diện chính sách của Bộ Nội vụ

Ngày đăng 17/01/2020
Sáng ngày 17/01/2020, tại Trụ sở Bộ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã gặp mặt và chúc Tết Canh Tý năm 2020 các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc diện gia đình chính sách và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ.

Gặp mặt cán bộ hưu trí khối cơ quan Bộ Nội vụ nhân dịp đón Xuân Canh Tý 2020

Ngày đăng 16/01/2020
Sáng ngày 16/01/2019, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức buổi gặp mặt thân mật cán bộ hưu trí khối cơ quan Bộ nhân dịp đón Xuân Canh Tý 2020. Đồng chí Nguyễn Trọng Thừa, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì buổi gặp mặt.

Hội thảo khoa học “Cách tiếp cận và phương pháp biên soạn Địa chí Quốc gia Việt Nam lĩnh vực Hành chính”

Ngày đăng 15/01/2020
Sáng ngày 15/01/2020, tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội cùng phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học “Cách tiếp cận và phương pháp biên soạn Địa chí Quốc gia Việt Nam lĩnh vực Hành chính”.

Công đoàn Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020

Ngày đăng 13/01/2020
Chiều ngày 13/01/2020, tại Trụ sở Bộ, Công đoàn Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác và phát động phong trào thi đua năm 2020. Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ dự và phát biểu tại Hội nghị.

Tiêu điểm

Tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị của cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt

Trong những năm qua, Đảng ta đã có nhiều chỉ đạo quan trọng nhằm tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên, như: Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/01/2012 một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay; Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc (ĐBTQ) lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 “Về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền”.v.v. Nhà nước đã thể chế hóa thành pháp luật để thống nhất thực hiện trong toàn hệ thống chính trị và xã hội.