Hà Nội, Ngày 24/01/2020

Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong công tác cải cách hành chính

Ngày đăng: 09/01/2020   02:21
Mặc định Cỡ chữ
Thành phố Hà Nội sẽ tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC).

Đây là một trong những nội dung của Kế hoạch triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội vừa được ban hành.

Theo kế hoạch, TP. Hà Nội yêu cầu tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách TTHC trong đó, tập trung vào trách nhiệm công khai TTHC, giải quyết TTHC cho người dân và doanh nghiệp, đối thoại về TTHC và việc xử lý phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về TTHC.

Cùng với đó, rà soát, đơn giản hóa TTHC, cắt giảm các loại giấy tờ không cần thiết, tiết giảm đến mức thấp nhất chi phí tuân thủ cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện TTHC. Kiểm tra hoạt động kiểm soát TTHC, tập trung kiểm tra việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và việc giải quyết TTHC tại sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn Thành phố. Rà soát, chuẩn hóa TTHC của các cấp trên địa bàn Thành phố. Bảo đảm tất cả các TTHC được công khai theo quy định của pháp luật và quy định của Thành phố.

Kiểm soát chặt chẽ TTHC trong dự thảo quyết định công bố TTHC do sở, ban, ngành trình Chủ tịch UBND thành phố công bố theo thẩm quyền; tăng cường công khai, minh bạch TTHC. Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo quy định của Chính phủ và của UBND Thành phố. Thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp thành phố, cấp huyện và cấp xã.

Xây dựng các kế hoạch nhằm triển khai đồng bộ, có hiệu quả nhiệm vụ kiểm soát TTHC năm 2020. Thẩm định, đánh giá tác động của TTHC được quy định trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của UBND thành phố Hà Nội thực hiện theo quy trình, cách thức được quy định Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và trong văn bản hướng dẫn thi hành.

UBND Thành phố yêu cầu nội dung kế hoạch bảo đảm đồng bộ các nhiệm vụ kiểm soát TTHC, có chú trọng các nhiệm vụ trọng tâm. Bảo đảm sự phân công, phối hợp trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị; xác định cụ thể, rõ ràng trách nhiệm thực hiện, thời hạn thực hiện và dự kiến sản phẩm. Huy động sự tham gia, phối hợp của các cơ quan, đơn vị, cá nhân, tổ chức có liên quan trong triển khai, thực hiện để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động kiểm soát TTHC./.

Theo: chinhphu.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Nâng cao hiệu quả thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin

Ngày đăng 21/01/2020
Hiện đại hóa hệ thống thông tin cơ sở nhằm đổi mới phương thức cung cấp thông tin, nâng cao chất lượng nội dung thông tin để cung cấp, trao đổi thông tin theo hướng chủ động, kịp thời, chính xác và hiệu quả; hình thành cơ sở dữ liệu, số hóa nguồn thông tin cơ sở đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin nguồn tuyên truyền, phổ biến đến người dân và phục vụ công tác quản lý nhà nước về thông tin cơ sở.

Quảng Ninh: Nâng cao chất lượng dịch vụ để phục vụ người dân tốt hơn

Ngày đăng 21/01/2020
Quảng Ninh đã có nhiều nỗ lực, giúp người dân và du khách được hưởng thụ những dịch vụ ngày một tốt hơn

Hà Nội: Chú trọng cải cách hành chính về tài nguyên, đất đai

Ngày đăng 21/01/2020
Năm 2020, ngành tài nguyên môi trường Thủ đô tiếp tục chú trọng công tác cải cách hành chính, như đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính qua mạng; giảm phiền hà, tăng sự hài lòng của người dân.

Đẩy mạnh cải cách, chia sẻ thông tin

Ngày đăng 20/01/2020
Cùng với việc phải kiên quyết xử lý nghiêm vi phạm, loại ra khỏi bộ máy những cán bộ công chức tha hóa, biến chất, tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại; ngành Hải quan cần đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, tăng cường phối hợp, kết nối, chia sẻ thông tin với các lực lượng chức năng. Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng ban Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia tại buổi làm việc với Tổng cục Hải quan chiều 18/01/2020.

Hơn 13 triệu tờ khai thực hiện thủ tục hải quan điện tử

Ngày đăng 17/01/2020
Thực hiện thủ tục hải quan điện tử là một trong những kết quả nổi bật trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến của ngành Hải quan trong năm 2019.

Tiêu điểm

Tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị của cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt

Trong những năm qua, Đảng ta đã có nhiều chỉ đạo quan trọng nhằm tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên, như: Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/01/2012 một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay; Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc (ĐBTQ) lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 “Về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền”.v.v. Nhà nước đã thể chế hóa thành pháp luật để thống nhất thực hiện trong toàn hệ thống chính trị và xã hội.