Hà Nội, Ngày 16/12/2019

Thanh Hóa: 44 công chức bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý còn thiếu điều kiện, tiêu chuẩn chức danh

Ngày đăng: 28/11/2019   02:07
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 19/11/2019, Thanh tra Bộ Nội vụ ban hành Thông báo Kết luận thanh tra số 595/TB-TTBNV việc thực hiện các quy định pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó; quản lý hồ sơ công chức và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính nhà nước của UBND tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/3/2019.

Theo Kết luận thanh tra, một số văn bản của UBND tỉnh quy định về chính sách đào tạo, thu hút người tốt nghiệp đại học, sau đại học được tuyển dụng, bố trí, sắp xếp vào làm việc tại các cơ quan, tổ chức thuộc UBND tỉnh hoặc vào công chức cấp xã không qua tuyển dụng theo quy định là không đúng quy định của Luật Cán bộ, công chức và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Về quản lý, sử dụng biên chế công chức, nhìn chung, việc quản lý biên chế công chức được UBND tỉnh và các cơ quan, tổ chức thực hiện theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, còn 13 cơ quan, tổ chức sử dụng biên chế công chức và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP vượt quá so với chỉ tiêu được UBND tỉnh giao; 18 cơ quan, tổ chức sử dụng biên chế viên chức làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước.

Về trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức, qua kiểm tra 120 hồ sơ cho thấy các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức được UBND tỉnh thực hiện theo thẩm quyền, cơ bản đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục theo quy định. Tuy nhiên, có 27 hồ sơ chưa đảm bảo trình tự, thủ tục tuyển dụng; 37 hồ sơ chưa đảm bảo thành phần hồ sơ; đến thời điểm thanh tra 29 công chức được tuyển dụng chưa có chứng chỉ quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học; 03 công chức chưa được xếp ngạch, bậc lương theo quy định.

Việc xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên đối với 15 trường hợp cơ bản đã đáp ứng trình tự, thủ tục theo quy định. Tuy nhiên, có 07 trường hợp được xét chuyển từ công chức cấp xã thành công chức cấp huyện nhưng trước đó chưa được tuyển dụng vào công chức cấp xã theo quy định (trong đó có 06 trường hợp tuyển dụng theo chính sách thu hút của tỉnh và 01 trường hợp quyết định tuyển dụng không căn cứ vào kết quả thi tuyển hoặc xét tuyển công chức); 15 công chức được xét chuyển chưa có chứng chỉ quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học; một số hồ sơ xét chuyển không đảm bảo thành phần hồ sơ.

Việc tuyển dụng theo chính sách thu hút của tỉnh, UBND tỉnh và nhiều cơ quan, tổ chức áp dụng chính sách thu hút của tỉnh để tuyển dụng, bố trí, sắp xếp người tốt nghiệp đại học, sau đại học vào làm việc trong các cơ quan, tổ chức thuộc UBND tỉnh hoặc vào công chức cấp xã không qua thi tuyển hoặc xét tuyển, trong đó có 16 người trong giai đoạn thanh tra.

Về bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, nhìn chung UBND tỉnh và các cơ quan, tổ chức thực hiện việc bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, nhưng quá trình thực hiện còn hạn chế, tồn tại sau:

Về điều kiện, tiêu chuẩn, có 94 công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý còn thiếu một hoặc một số điều kiện, tiêu chuẩn chức danh như: Bằng chuyên môn không phù hợp với vị trí việc làm, thiếu chứng chỉ quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học, chứng chỉ dành cho lãnh đạo cấp sở hoặc nghiệp vụ chuyên ngành,… (trong đó 44 công chức được bổ nhiệm sau thời điểm 28/12/2017).

Một số trình tự, thủ tục bổ nhiệm chưa phản ánh bằng văn bản lưu trong hồ sơ bổ nhiệm như: Chủ trương, phê duyệt chủ trương; đề xuất phương án nhân sự; tập thể lãnh đạo thảo luận, biểu quyết (đối với hồ sơ bổ nhiệm lần đầu nguồn tại chỗ); trao đổi với người được bổ nhiệm; làm việc với cơ quan, tổ chức nơi đi, nơi đến nhận xét (đối với hồ sơ bổ nhiệm lần đầu nguồn nơi khác); đánh giá, nhận xét của thủ trưởng cơ quan, tổ chức đối với công chức được xem xét bổ nhiệm lại. Ngoài ra, thời điểm làm quy trình, ban hành quyết định bổ nhiệm lại và kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với 168 công chức còn chậm hoặc sớm so với quy định.

Về số lượng cấp phó, tại thời điểm thanh tra, có 02 cơ quan, tổ chức và 09 phòng, ban chuyên môn thuộc cấp sở có số lượng cấp phó vượt quá so với quy định.

Về quản lý hồ sơ công chức, nhìn chung UBND tỉnh và các cơ quan, tổ chức đã triển khai thực hiện công tác quản lý hồ sơ công chức theo quy định. Tuy nhiên, hồ sơ công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Chủ tịch UBND tỉnh không được lưu giữ tại Sở Nội vụ theo phân cấp quản lý; hồ sơ công chức thuộc thẩm quyền quản lý của thủ trưởng các cơ quan, tổ chức chưa đảm bảo thành phần theo quy định (thiếu phiếu bổ sung lý lịch công chức; chưa lập mã số hồ sơ để lưu trữ; chưa mở sổ đăng ký, sổ giao nhận, sổ theo dõi, khai thác, sử dụng); nhiều cơ quan, tổ chức chưa thực hiện báo cáo việc quản lý hồ sơ công chức theo quy định.

Về ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính nhà nước, tại thời điểm thanh tra, 07 cơ quan, tổ chức còn sử dụng 56 hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan, hành chính nhà nước; trong đó có 09 hợp đồng lao động được hưởng phụ cấp công vụ.

Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa thực hiện: Đúng, đầy đủ quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó; quản lý hồ sơ công chức. Báo cáo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh để tiến hành rà soát các văn bản quy định, hướng dẫn, thực hiện về công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức do địa phương ban hành theo thẩm quyền, cập nhật, sửa đổi và ban hành các văn bản mới để thay thế, bổ sung cho phù hợp với quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Tiến hành rà soát, xử lý theo thẩm quyền và theo hướng dẫn chung tại Thông báo Kết luận số 43-TB/TW ngày 28/12/2017 của Bộ Chính trị, Kết luận số 48-KL/TW ngày 26/4/2019 của Ban Bí thư và các văn bản hướng dẫn của Đảng đối với các trường hợp được sắp xếp, bố trí vào làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước theo chính sách thu hút của tỉnh không qua tuyển dụng công chức kể từ thời điểm Luật Cán bộ, công chức và các văn bản hướng dẫn có hiệu lực thi hành (trong đó có 10 trường hợp nằm trong giai đoạn thanh tra); bố trí công tác phù hợp với 03 công chức giữ chức vụ lãnh đạo cấp sở có bằng chuyên môn chưa phù hợp với vị trí việc làm; giao biên chế công chức, viên chức cho các cơ quan, tổ chức theo đúng quy định; thực hiện việc quản lý hồ sơ công chức theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức.

Đồng thời, chỉ đạo rà soát về điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục đối với các trường hợp được tuyển dụng, bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý từ tháng 6/2012 đến nay, kịp thời phát hiện các trường hợp còn chưa đáp ứng để có kế hoạch cử đi đào tạo, bồi dưỡng, khắc phục; quy định thời hạn để các công chức hoàn thiện điều kiện, tiêu chuẩn còn thiếu; miễn nhiệm, không bổ nhiệm lại, thu hồi quyết định bổ nhiệm đối với các trường hợp không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục quy định tại Thông báo Kết luận số 43-TB/TW ngày 28/12/2017 của Bộ Chính trị, Kết luận số 48-KL/TW ngày 26/4/2019 của Ban Bí thư và các văn bản hướng dẫn của Đảng.

Ngoài ra, chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, tổ chức chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành trong việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. Không sử dụng biên chế công chức và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP vượt quá chỉ tiêu được UBND tỉnh giao; không sử dụng biên chế viên chức để làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước.

Rà soát, xử lý theo thẩm quyền và theo hướng dẫn chung tại Thông báo Kết luận số 43-TB/TW ngày 28/12/2017 của Bộ Chính trị, Kết luận số 48-KL/TW ngày 26/4/2019 của Ban Bí thư và các văn bản hướng dẫn của Đảng đối với 33 trường hợp (trong đó tuyển dụng theo chính sách thu hút là 06; quyết định tuyển dụng công chức không có căn cứ tuyển dụng là 02; chưa làm quy trình xét chuyển từ cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên là 02 hoặc từ viên chức, người có kinh nghiệm công tác thành công chức là 08; chưa có quyết định tuyển dụng công chức là 07, chuyển xếp ngạch không qua thi là 05; tuyển dụng không đúng phương thức tuyển dụng là 01; không thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục tuyển dụng là 02); 44 công chức bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý sau thời điểm 28/12/2017 còn thiếu một hoặc một số điều kiện, tiêu chuẩn chức danh; bố trí công tác phù hợp đối với 04 công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có bằng chuyên môn hoặc ngạch công chức chưa phù hợp với vị trí việc làm.

Rà soát điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục đối với các trường hợp tuyển dụng, bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý từ tháng 6/2012 đến nay, kịp thời phát hiện các trường hợp được bổ nhiệm trước ngày 28/12/2017 còn chưa đáp ứng điều kiện tiêu chuẩn để cử đi đào tạo, bồi dưỡng để bổ sung, hoàn thiện trong năm 2019; miễn nhiệm, không bổ nhiệm lại, thu hồi quyết định bổ nhiệm đối với các trường hợp từ sau ngày 28/12/2017 không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn, vi phạm trình tự, thủ tục được quy định tại Thông báo Kết luận số 43-TB/TW ngày 28/12/2017 của Bộ Chính trị, Kết luận số 48-KL/TW ngày 26/4/2019 của Ban Bí thư và các văn bản hướng dẫn của Đảng.

Bố trí, sắp xếp số lượng cấp phó các phòng, ban chuyên môn thuộc cấp sở, ngành đảm bảo theo đúng quy định. Thực hiện đúng quy định về thẩm quyền quản lý hồ sơ công chức theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức; thực hiện việc bổ sung, giao nhận, nghiên cứu, theo dõi, khai thác, lập mã hồ sơ để quản lý, sao chụp (scan) và lưu trữ hồ sơ dưới dạng tập tin trên máy tính, mở sổ quản lý hồ sơ, bảo quản hồ sơ theo chế độ mật, báo cáo việc quản lý hồ sơ công chức theo quy định. Chấm dứt việc sử dụng 56 hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính; không thực hiện việc ký và sử dụng lao động hợp đồng trong cơ quan hành chính nhà nước.

Thường xuyên tổ chức tập huấn về công tác tổ chức cán bộ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức để phát hiện những sơ hở, hạn chế và có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời.

Ngoài ra, kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra những hạn chế, tồn tại như đã nêu trên để có hình thức xử lý kịp thời./.

PV

Tin tức cùng chuyên mục

Yếu tố tác động đến chính sách giải quyết việc làm cho nông dân bị thu hồi đất 

Ngày đăng 13/12/2019
Để tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá và đô thị hoá thì việc thu hồi, chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ phục vụ sản xuất nông nghiệp sang xây dựng các khu công nghiệp và khu đô thị hạ tầng kinh tế - xã hội là tất yếu. Bài viết đề cập phân tích các yếu tố tác động đến chính sách giải quyết việc làm cho nông dân bị thu hồi đất của chính quyền địa phương, qua đó đề xuất một số giải pháp góp phần giải quyết việc làm cho nông dân ở những khu vực này.

Xây dựng nông thôn mới tại huyện khó khăn: Cần cơ chế đặc thù

Ngày đăng 13/12/2019
Bên cạnh những địa phương trên địa bàn thành phố Hà Nội có tỷ lệ 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, thì vẫn còn một số huyện gặp nhiều khó khăn, thách thức trong huy động nguồn vốn đầu tư. Do vậy, nhằm tạo động lực, thúc đẩy tiến độ xây dựng nông thôn mới ở các địa phương này, đòi hỏi Thành phố cần có những chính sách ưu tiên hay cơ chế đặc thù hỗ trợ.

Hà Nội: Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tại 3 quận, huyện

Ngày đăng 13/12/2019
Ngày 11/12/2019, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc ký ban hành Nghị quyết số 29/NQ-HĐND về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố Hà Nội.

Phú Thọ: cán bộ không chuyên trách - những trăn trở về phụ cấp

Ngày đăng 13/12/2019
Đội ngũ cán bộ không chuyên trách (KCT) cấp xã, khu dân cư không chỉ là cánh tay nối dài trong thực thi chính sách ở cơ sở mà còn là cầu nối giữa nhân dân với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể… Tuy nhiên với mức phụ cấp chi trả như hiện nay, nhiều cán bộ KCT chưa thực sự toàn tâm, toàn ý với công việc. Để đội ngũ cán bộ KCT cấp xã, khu dân cư tâm huyết, trách nhiệm với công việc, mức phụ cấp cho đội ngũ này cũng cần được HĐND tỉnh xem xét, điều chỉnh cho phù hợp.

Tiến tới Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng: Quy hoạch, xây dựng cán bộ cấp chiến lược

Ngày đăng 11/12/2019
Thời gian qua, tỉnh Quảng Ninh đã thể chế hóa các quy định của Trung ương, tập trung quy hoạch, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Tiêu điểm

Tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị của cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt

Trong những năm qua, Đảng ta đã có nhiều chỉ đạo quan trọng nhằm tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên, như: Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/01/2012 một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay; Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc (ĐBTQ) lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 “Về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền”.v.v. Nhà nước đã thể chế hóa thành pháp luật để thống nhất thực hiện trong toàn hệ thống chính trị và xã hội.