Hà Nội, Ngày 16/12/2019

Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025”

Ngày đăng: 28/11/2019   11:15
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 19/11/2019, Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch số 5744/KH-BNV về thực hiện Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025”.

Mục tiêu chung

Đề án nhằm nâng cao, cập nhật kiến thức dân tộc, văn hóa dân tộc, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác dân tộc; kỹ năng sử dụng tiếng dân tộc thiểu số cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tiếp xúc, làm việc trực tiếp với đồng bào dân tộc thiểu số. Góp phần thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế xã hội theo chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc.

Mục tiêu cụ thể

Đến năm 2020:

- Tối thiểu 80% cán bộ, công chức thuộc nhóm đối tượng 1, nhóm đối tượng 2 của Bộ được cung cấp tài liệu, thông tin về kiến thức dân tộc, chính sách dân tộc;

- Tối thiểu 60% cán bộ, công chức, viên chức thuộc nhóm đối tượng 3, nhóm đối tượng 4 của Bộ được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dân tộc.

Đến năm 2025:

- Tối thiểu 90% cán bộ, công chức thuộc nhóm đối tượng 1, nhóm đối tượng 2 của Bộ được cung cấp tài liệu, thông tin về kiến thức dân tộc, chính sách dân tộc;

- Tối thiểu 90% cán bộ, công chức, viên chức thuộc nhóm đối tượng 3, nhóm đối tượng 4 của Bộ được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dân tộc.

Đối tượng

- Nhóm đối tượng 1 gồm: Thứ trưởng trực tiếp theo dõi công tác dân tộc.

- Nhóm đối tượng 2 gồm: Cục trưởng, Vụ trưởng, Phó Cục trưởng, Phó Vụ trưởng và các chức danh tương đương.

- Nhóm đối tượng 3 gồm: Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng các đơn vị thuộc,  trực thuộc Bộ.

- Nhóm đối tượng 4 gồm: Công chức, viên chức trực tiếp tham mưu, theo dõi về công tác dân tộc.

Kế hoạch thực hiện

TT

Nhóm đối tượng

Giai đoạn 2018-2020

Giai đoạn 2021-2025

Tổng số đến năm 2025

Ghi chú

Số người

Đạt tỷ lệ %

Kinh phí

Số người

Đạt tỷ lệ %

Kinh phí

Số người

Đạt tỷ lệ %

Kinh phí

1

Đối tượng 1

01

100%

Theo quy định

01

100%

Theo quy định

01

100%

Theo quy định

 

2

Đối tượng 2

26

100%

nt

26

100%

nt

26

100%

nt

 

3

Đối tượng 3

08

100%

nt

08

100%

nt

08

100%

nt

 

4

Đối tượng 4

09

100%

nt

09

100%

nt

09

100%

nt

 

 

Tổng số

44

100%

nt

44

100%

nt

44

100%

nt

 

Chương trình, tài liệu hình thức bồi dưỡng

1. Chương trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức dân tộc: Sử dụng tài liệu do Ủy ban Dân tộc ban hành.

2. Hình thức bồi dưỡng kiến thức dân tộc

- Nhóm đối tượng 1, nhóm đối tượng 2: Chương trình bồi dưỡng kiến thức dân tộc thực hiện lồng ghép với nội dung các chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị; kiến thức quốc phòng, an ninh; kiến thức quản lý nhà nước; học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng và cung cấp tài liệu tự nghiên cứu.

- Nhóm đối  tượng 3: Chương trình bồi dưỡng kiến thức dân tộc tập trung 05 ngày/năm (6 chuyên đề giảng dạy và 9 chuyên đề tham khảo).

- Nhóm đối tượng 4: Chương trình bồi dưỡng kiến thức dân tộc tập trung 05 ngày/năm (6 chuyên đề giảng dạy và 8 chuyên đề tham khảo)./.

PV

Tin tức cùng chuyên mục

Sự phát triển tư duy lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược từ đổi mới (1986) đến nay

Ngày đăng 04/12/2019
Cán bộ và công tác cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược có vai trò đặc biệt quan trọng trong giai đoạn nước ta đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Bài viết phân tích, đánh giá sự phát triển tư duy lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược từ Đổi mới (năm 1986) đến nay; mà trọng tâm là nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII với những giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược trong bối cảnh nước ta đang đẩy mạnh đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập sâu rộng với thế giới.

Giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với lực lượng vũ trang

Ngày đăng 29/11/2019
Lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND) Việt Nam do Đảng Cộng sản (ĐCS) Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện, là lực lượng của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, mang bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc sâu sắc. Sự lãnh đạo của Đảng đối với LLVTND “tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt” là nguyên tắc bất biến, nhất quán, xuyên suốt tiến trình cách mạng Việt Nam, nhân tố quyết định mọi thắng lợi, bảo đảm cho LLVTND ngày càng trưởng thành, lớn mạnh, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lịch sử của mình trước dân tộc.

Tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị của cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt

Ngày đăng 25/11/2019
Trong những năm qua, Đảng ta đã có nhiều chỉ đạo quan trọng nhằm tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên, như: Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/01/2012 một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay; Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc (ĐBTQ) lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 “Về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền”.v.v. Nhà nước đã thể chế hóa thành pháp luật để thống nhất thực hiện trong toàn hệ thống chính trị và xã hội. 

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Ngày đăng 11/11/2019
Ngày 10/11/2019, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại nhiều địa phương trên cả nước.

Đẩy mạnh tuyên truyền về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền

Ngày đăng 05/11/2019
Công tác cán bộ là khâu “then chốt” của công tác tổ chức xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Cương lĩnh và các nghị quyết của Đảng ta đã xác định: Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển văn hóa - nền tảng tinh thần của xã hội.

Tiêu điểm

Tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị của cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt

Trong những năm qua, Đảng ta đã có nhiều chỉ đạo quan trọng nhằm tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên, như: Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/01/2012 một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay; Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc (ĐBTQ) lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 “Về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền”.v.v. Nhà nước đã thể chế hóa thành pháp luật để thống nhất thực hiện trong toàn hệ thống chính trị và xã hội.