Hà Nội, Ngày 20/11/2019

Công tác nhân sự phải đúng tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, đúng người, đúng việc

Ngày đăng: 29/10/2019   10:37
Mặc định Cỡ chữ
Hội nghị thống nhất quan điểm, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ, hiệu quả công tác cán bộ; chuẩn hóa, siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với tạo môi trường, điều kiện để thúc đẩy đổi mới, sáng tạo phục vụ phát triển và có cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, kiên quyết chống chạy chức, chạy quyền.

Chiều 28/10/2019, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng nhằm đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng tháng 10 và nhìn lại 10 tháng đầu năm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 và từ nay đến hết năm 2019; quán triệt, triển khai Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, nhất là thảo luận tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc có thể gặp phải trong tổ chức thực hiện và công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại hằng năm.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương và đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 71 điểm cầu trên cả nước.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Hoàn thành nhiều nhiệm vụ chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp

Tính đến tháng 10/2019, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã tham mưu hoàn thành 13/17 đề án, nhiệm vụ lớn theo Chương trình công tác năm 2019 của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Tích cực tham mưu thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên về công tác cán bộ gắn với công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp, như: phê duyệt quy hoạch đối với 158 lượt cán bộ diện Trung ương quản lý, nâng tổng số lượt cán bộ được phê duyệt từ đầu năm đến nay là 530 lượt; phối hợp thẩm định 54 lượt nhân sự diện Trung ương quản lý trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định phân công, chỉ định, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, nâng tổng số lượt cán bộ được thẩm định từ đầu năm đến nay là 721 lượt; thẩm định tiêu chuẩn chính trị đối với 82 trường hợp diện Trung ương quản lý; nâng tổng số trường hợp cán bộ được thẩm định tiêu chuẩn chính trị từ đầu năm đến nay là 989 trường hợp; hoàn thành lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho 95 đồng chí quy hoạch cấp chiến lược khóa XIII, đồng thời, tiếp tục tham mưu tổ chức lớp mới vào đầu tháng 11/2019. Tổ chức 8 đoàn đi bồi dưỡng ngắn hạn tại nước ngoài theo phân cấp của Đề án 165, nâng tổng số đoàn được phân cấp trong 10 tháng đầu năm 2019 là 25 đoàn.

Các nghị quyết về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ đã được các cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả, nhất là việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động và góp phần chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đạt được kết quả bước đầu tích cực.

Công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng, công tác xây dựng nội bộ ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, ngày càng có hiệu quả tốt hơn, nhất là việc chống chạy chức, chạy quyền. Đã hoàn thành việc tổ chức 3 lớp tập huấn kiến thức xây dựng Đảng năm 2019 cho gần 370 phóng viên, biên tập viên tại 3 khu vực trong cả nước. Chế độ giao ban trực tuyến trong Ngành được duy trì nền nếp, thường xuyên đổi mới cách triển khai theo hướng thảo luận chuyên đề, giới thiệu mô hình mới, chung tay tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Gương mẫu chống “chạy chức, chạy quyền”

Trong tháng 11 và từ nay đến hết năm 2019, toàn Ngành tiếp tục tập trung triển khai hoàn thiện các báo cáo theo chương trình công tác trong năm, đồng thời tiếp tục tham mưu công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Đây là nhiệm vụ trọng tâm hết sức quan trọng, trong đó, tập trung triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW và Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng phải hết sức chủ động, đặc biệt quan tâm đến chất lượng công tác nhân sự đúng tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, nhưng phải đúng người, đúng việc, bảo đảm đoàn kết, thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong nhân dân. Tiếp tục nghiên cứu, tham mưu xây dựng phương hướng công tác nhân sự cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; hoàn thiện và bổ sung quy hoạch các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Hoàn thành, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư về bổ sung, sửa đổi Hướng dẫn thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng cho phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay; xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí, số lượng đại biểu các địa phương, cơ quan, đơn vị dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời, tích cực nghiên cứu, chuẩn bị thật tốt các nội dung tham mưu trình Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương tại các hội nghị Trung ương vào đầu năm 2020.

Ban Tổ chức Trung ương cũng yêu cầu, bám sát 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, 2 trọng tâm, 5 đột phá theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII), tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ, hiệu quả công tác cán bộ; chuẩn hóa, siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với tạo môi trường, điều kiện để thúc đẩy đổi mới, sáng tạo phục vụ phát triển và có cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Kiên quyết chống chạy chức, chạy quyền, không để lọt người kém năng lực, phẩm chất vào bộ máy, nhưng đồng thời không bỏ sót người có đức, có tài. Thực hiện nghiêm cơ chế đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ; cơ chế bồi dưỡng, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số gắn với việc chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp.

Ban Tổ chức Trung ương quán triệt, xây dựng ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh: gương mẫu sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, tinh giản biên chế theo mục tiêu đề ra; nâng cao đạo đức nghề nghiệp, văn hoá công sở, kỷ luật, kỷ cương, tính chuyên nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức; nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc “Kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền” ngay trong nội bộ Ngành nhằm xây dựng hình ảnh người cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng “trung thành, trung thực, trong sáng, gương mẫu, tinh thông”./.

Theo: dangcongsan.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Ngày đăng 11/11/2019
Ngày 10/11/2019, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại nhiều địa phương trên cả nước.

Đẩy mạnh tuyên truyền về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền

Ngày đăng 05/11/2019
Công tác cán bộ là khâu “then chốt” của công tác tổ chức xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Cương lĩnh và các nghị quyết của Đảng ta đã xác định: Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển văn hóa - nền tảng tinh thần của xã hội.

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam tại Lào (30/10/1949 - 30/10/2019)

Ngày đăng 06/11/2019
Ban Tuyên giáo Trung ương và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã phối hợp biên soạn Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam tại Lào (30/10/1949 - 30/10/2019). Tạp chí Tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ trân trọng đăng tải bản Đề cương này.

Bộ Chính trị kết luận về độ tuổi tái cử nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày đăng 25/10/2019
Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư vừa ký ban hành Kết luận số 60-KL/TW về độ tuổi tái cử chính quyền và trình độ chuyên môn, lý luận chính trị đối với nhân sự tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền giữa trung ương và địa phương

Ngày đăng 25/10/2019
Tại phiên họp toàn thể sáng nay, 25/10/2019, đa số các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tán thành với với sự cần thiết ban hành dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương, nhằm đáp ứng các yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn; đồng thời, thể chế hóa Nghị quyết của Trung ương về vấn đề cải cách tổ chức bộ máy của Chính phủ, chính quyền địa phương tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến đề nghị cần quy định rõ hơn, cụ thể hơn về phân quyền, phân cấp, ủy quyền trong Luật tổ chức chính quyền địa phương.

Tiêu điểm

Hoàn thiện chính sách cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Công tác cán bộ là tổng thể các biện pháp của các cơ quan Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc xây dựng tiêu chuẩn cán bộ; đánh giá cán bộ; quy hoạch cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; luân chuyển, điều động cán bộ; bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, đề bạt, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, ...  nhằm phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ theo hướng bố trí số lượng hợp lý, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu về đổi mới tổ chức và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị trong tình hình mới. Đảng ta đã xác định đầu tư xây dựng đội ngũ cán bộ là đầu tư cho phát triển lâu dài, bền vững.