Hà Nội, Ngày 19/02/2020

Huyện Đam Rông (tỉnh Lâm Đồng) thực hiện tốt mô hình Dự án 600 Phó Chủ tịch UBND xã

Ngày đăng: 15/10/2019   04:25
Mặc định Cỡ chữ
Qua thực tế triển khai thực hiện Dự án 600 Phó Chủ tịch UBND xã trên địa bàn huyện Đam Rông (tỉnh Lâm Đồng) cho thấy, các đội viên đã có những đóng góp tích cực vào việc xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh; thay đổi nhận thức cũng như lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, công chức cấp xã trong quá trình thực hiện công vụ. Tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cơ sở xây dựng và tổ chức thực hiện các mô hình, dự án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Ông Ngô Văn Đức, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại buổi làm việc với Đoàn kiểm tra của Bộ Nội vụ về việc thực hiện quản lý nhà nước về công tác thanh niên, sáng ngày 26/9/2019. Ảnh: Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng.

Đam Rông là huyện nghèo của tỉnh Lâm Đồng theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ ngày 27/12/2008, gồm 8 xã, 56 thôn với hơn 54 nghìn người sinh sống, trong đó có tới 70,12% dân số trong huyện là người dân tộc thiểu số; tỷ lệ hộ nghèo là 19,22% (năm 2018), hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số là 31,83%. Kinh tế chậm phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở, đặc biệt là ở cấp xã vẫn còn nhiều bất cập. Đây là một trong những yếu tố hạn chế sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.

Thực hiện Quyết định số 170/QĐ-TTg ngày 26/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) xã thuộc 62 huyện nghèo (Dự án 600 Phó Chủ tịch xã), tỉnh Lâm Đồng đã tuyển chọn được 05 trí thức trẻ (đạt 100% chỉ tiêu được giao) về làm Phó Chủ tịch UBND tại 05 xã (Liêng Srônh, Rô Men, Đạ Long, Đạ M'Rông, Phi Liêng) thuộc huyện Đam Rông, trong đó có 03 đội viên là người dân tộc thiểu số.

1. Kết quả thực hiện Dự án

Một là, công tác chỉ đạo tổ chức thực hiện Dự án

Để Dự án được triển khai, thực hiện có hiệu quả, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân (HĐND), UBND tỉnh đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan liên quan tham mưu tiến hành tổ chức thực hiện Dự án bằng các phương pháp, cách làm phù hợp với tình hình và điều kiện của địa phương; ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan và UBND huyện Đam Rông thực hiện Dự án triển khai tốt các nội dung theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Nội vụ như: xây dựng kế hoạch và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt về Dự án, công tác tổ chức tuyển chọn đội viên, bồi dưỡng nghiệp vụ, tổ chức đưa đội viên đi thực tế tại cơ sở, công tác bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND xã, công tác tổ chức tiếp nhận đội viên và bố trí nơi làm việc, ăn nghỉ và các điều kiện vật chất khác để đội viên ổn định sinh hoạt, yên tâm thực hiện nhiệm vụ tại địa phương...

Sau khi tuyển chọn được các đội viên là trí thức trẻ về làm Phó Chủ tịch UBND tại 05 xã, việc bố trí đội viên về xã công tác luôn được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên. UBND huyện Đam Rông và các xã thuộc phạm vi Dự án báo cáo cấp ủy và phối hợp với HĐND huyện, HĐND xã thực hiện quy trình, thủ tục giới thiệu trí thức trẻ là đội viên Dự án về các xã để HĐND xã tổ chức kỳ họp bất thường bầu cử bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND xã; Sở Nội vụ hướng dẫn quy trình bầu cử đội viên Dự án vào chức danh Phó Chủ tịch UBND xã đảm bảo theo đúng quy định của Luật Tổ chức HĐND và UBND. Kết quả, 05 đội viên đã được đại biểu HĐND xã bầu vào chức danh Phó Chủ tịch UBND xã của 05 xã (Liêng Srônh, Rô Men, Đạ Long, Đạ M'Rông, Phi Liêng) thuộc huyện Đam Rông.

Hai là, công tác giải quyết chế độ chính sách, phân công, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của đội viên

Để đảm bảo thực hiện tốt công tác quản lý và theo dõi kết quả thực hiện nhiệm vụ của đội viên tại cơ sở, ngay sau khi được bầu vào chức danh Phó Chủ tịch UBND xã, UBND huyện Đa Rông và UBND các xã thuộc phạm vi Dự án đã thực hiện tốt việc giải quyết chế độ chính sách đối với 05 đội viên Dự án đảm bảo kịp thời và đúng quy định như: chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chính sách thu hút về công tác tại vùng đặc biệt khó khăn, hỗ trợ ban đầu và các khoản phụ cấp khác; các đội viên được Chủ tịch UBND các xã thực hiện Dự án phân công, giao nhiệm vụ phù hợp nhu cầu thực tế của địa phương cũng như trình độ chuyên ngành được đào tạo và năng lực công tác.

UBND huyện Đam Rông đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và UBND các xã thực hiện Dự án giúp đỡ, hướng dẫn đội viên tiếp cận, triển khai nhiệm vụ tại cơ sở; hỗ trợ, khuyến khích đội viên học tiếng dân tộc; tạo điều kiện về cơ chế, chính sách để các giải pháp, sáng kiến của đội viên sau khi được cấp có thẩm quyền xem xét, thông qua được triển khai thực hiện một cách tốt nhất; thường xuyên theo dõi tình hình hoạt động và giúp các đội viên sớm nắm bắt công việc, phát huy năng lực công tác của bản thân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền và báo cáo cấp có thẩm quyền kịp thời tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của các đội viên Dự án.

Nhằm đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đội viên Dự án, hàng năm UBND huyện Đam Rông và UBND các xã thực hiện Dự án đều tiến hành đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đội viên. Kết quả, trong nhiệm kỳ 2011-2016, cả 05 đội viên tham gia Dự án đều được cấp có thẩm quyền đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Nhiệm kỳ 2016-2021 cả 05 đội viên được chính quyền địa phương và nhân dân tín nhiệm giới thiệu, bầu làm đại biểu HĐND xã, trong đó có 02 đội viên đồng thời là đại biểu HĐND huyện (01 đội viên được bố trí giữ chức vụ Phó trưởng ban Ban Dân tộc HĐND huyện, 01 đội viên giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã Đạ Long); 03 đội viên còn lại được phê chuẩn chức vụ Phó Chủ tịch UBND xã. Trong các năm từ 2016 đến 2018, cả 05 đội viên đều được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, duy nhất trong năm 2018 có 01 đội hoàn thành nhiệm vụ.

Ba là, công tác bồi dưỡng, nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ, kiến thức quản lý nhà nước, trình độ lý luận chính trị, phát triển Đảng

Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ, các đội viên luôn được cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở quan tâm tạo điều kiện cử tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước; phương pháp điều hành của một Phó Chủ tịch UBND xã; trung cấp lý luận chính trị; bồi dưỡng nhận thức về Đảng; bồi dưỡng chương trình quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính; cử 03 đội viên đi học tiếng dân tộc K'Ho; 02 đội viên tham gia đoàn đi học tập, trao đổi kinh nghiệm tại Hàn Quốc và tỉnh Bình Định… Thông qua các lớp tập huấn, bồi dưỡng, trao đổi kinh nghiệm trong và ngoài nước, năng lực công tác của các đội viên dần được nâng lên, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Công tác phát triển Đảng đối với đội viên Dự án được cấp uỷ, chính quyền quan tâm chỉ đạo thực hiện đạt kết quả tốt. Đến nay cả 05 đội viên đã được kết nạp vào Đảng (trong đó có 01 đội viên đã là đảng viên trước khi tham gia Dự án).

Bốn là, công tác quy hoạch, bố trí, sử dụng đội viên

Thực hiện Công văn số 2875/BNV-CTTN ngày 30/7/2014 của Bộ Nội vụ về việc quy hoạch, bố trí, sử dụng đội viên Dự án 600 Phó Chủ tịch xã, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cơ quan chuyên môn có liên quan nghiên cứu, đề xuất giải pháp, cách thức để hướng dẫn cấp ủy, chính quyền huyện Đa Rông tổ chức thực hiện công tác quy hoạch, bố trí, sử dụng đội viên Dự án đảm bảo đúng quy định. Kết quả cả 05 đội viên tham gia Dự án đều được quy hoạch vào các chức danh chủ chốt ở cấp huyện, cấp xã, cụ thể: 01 đội viên được quy hoạch chức danh Phó Trưởng ban Ban Dân tộc HĐND huyện, 01 đội viên được quy hoạch chức danh Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã; 01 đội viên được quy hoạch chức danh Chủ tịch UBND xã; 02 đội viên được quy hoạch chức danh Phó Chủ tịch UBND xã.

Thực hiện kết luận của Bộ Chính trị tại Thông báo số 06-TB/TW ngày 29/4/2016 về tiếp tục thực hiện Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch UBND xã thuộc 64 huyện nghèo và hướng dẫn của Bộ Nội vụ tại công văn số 2436/BNV-CTTN ngày 30/5/2016 về xem xét, bố trí công tác đối với đội viên, UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện Đa Rông xây dựng phương án bố trí, sử dụng đội viên Dự án. Đến nay, huyện Đa Rông đã thực hiện bố trí 01 đội viên vào chức danh Phó Trưởng ban Ban Dân tộc HĐND huyện, 01 đội viên được bố trí vào chức danh Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã; 03 đội viên còn lại tiếp tục giữ chức danh Phó Chủ tịch UBND xã cho hết nhiệm kỳ 2016-2021.

Năm là, công tác xây dựng, tổ chức thực hiện các mô hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở cơ sở

Được sự quan tâm, ủng hộ của cấp ủy, chính quyền các cấp, đặc biệt là cấp ủy, chính quyền cơ sở và nhân dân nơi đội viên công tác, các đội viên đã nhanh chóng tiếp cận với nhiệm vụ được phân công, không ngừng tìm tòi, học hỏi, thường xuyên bám sát cơ sở, tích cực nắm bắt tình hình kinh tế - xã hội và tìm hiểu phong tục tập quán, phương thức sản xuất của nhân dân địa phương. Trên cơ sở đó chủ động nghiên cứu, vận dụng kiến thức chuyên môn được đào tạo, bồi dưỡng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cơ sở xây dựng và tổ chức thực hiện các mô hình thuộc nguồn vốn Chương trình 135, nguồn vốn lồng ghép thuộc Chương trình 30a, các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất như: hướng dẫn bà con về kỹ thuật bón phân trồng lúa nước, khoai lang, cà phê, cao su, sầu riêng, ghép bơ; chuyển giao mô hình trồng cây ngắn ngày trên đất khô hạn; trồng nấm, nuôi bò… Thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, phòng chống lụt bão; chương trình định canh, định cư cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số… đã góp phần nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn huyện.

Các đội viên cũng chủ động tham mưu Chủ tịch UBND xã kiện toàn Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục của xã, phối hợp với các đoàn thể cơ sở làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các gia đình có con trong độ tuổi đi học được đến trường, thực hiện hương ước thôn, buôn văn hóa; tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước như: chính sách về an sinh xã hội, chính sách đối với người có công, chính sách đối với trẻ em mồ côi, trẻ em tàn tật, chính sách về xuất khẩu lao động, đào tạo nghề cho lao động nông thôn,… góp phần tích cực vào xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

2. Bài học kinh nghiệm

Từ thực tiễn triển khai thực hiện Dự án 600 Phó Chủ tịch xã, tỉnh Lâm Đồng rút ra một số bài học kinh nghiệm như sau:

Một là, cấp ủy, chính quyền các cấp, đặc biệt là cấp cơ sở phải nhận thức đúng đắn và thống nhất về ý nghĩa, mục tiêu của Dự án, từ đó xây dựng và ban hành quy chế tuyển chọn đội viên có chuyên ngành phù hợp với nhu cầu thực tế của địa phương; đẩy mạnh công tác tuyên truyền cũng như sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành trong quá trình triển khai thực hiện Dự án. Hệ thống chính trị ở cơ sở cần tạo mọi điều kiện thuận lợi, bố trí đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ yêu cầu nhiệm vụ của đội viên.

Hai là, phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng đội viên trên cơ sở phát huy năng lực, sở trường và những kiến thức chuyên ngành đội viên đã được đào tạo, bồi dưỡng; tạo thuận lợi để các đội viên Dự án được tiếp cận tất cả nội dung công việc trong quá trình chỉ đạo, điều hành công tác của UBND xã, qua đó các đội viên có điều kiện phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, mạnh dạn đề xuất những dự án, mô hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội có tính khả thi cao, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân; có chính sách đặc thù quan tâm đến các đội viên Dự án.

Ba là, thường xuyên tổ chức trao đổi kinh nghiệm giữa các địa phương triển khai Dự án, tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức và các kỹ năng cần thiết của một Phó Chủ tịch xã cho các đội viên Dự án. Tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Dự án tại các xã để nắm bắt kết quả công tác của đội viên; kịp thời giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết những kiến nghị, đề xuất chính đáng của đội viên Dự án và địa phương, cơ sở.

Bốn là, định kỳ tổ chức đánh giá xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đội viên đảm bảo đúng quy trình, khách quan; thực hiện tốt công tác quy hoạch, bố trí, sử dụng đội viên vào các vị trí, chức danh phù hợp với trình độ, năng lực của đội viên, đặc biệt là sau khi kết thúc Dự án, tránh tư tưởng hoang mang, dao động trong đội viên.

3. Phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới

Thứ nhất, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh Lâm Đồng tiếp tục quan tâm, động viên các đội viên yên tâm công tác, thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công; tạo điều kiện bố trí, sử dụng đối với các đội viên Dự án 600 Phó Chủ tịch xã sau khi kết thúc nhiệm kỳ 2016-2021 theo đúng chuyên môn được đào tạo, bồi dưỡng và vị trí việc làm phù hợp trên cơ sở số lượng, chỉ tiêu biên chế địa phương được giao.

Thứ hai, các đội viên Dự án 600 Phó Chủ tịch xã đã được UBND huyện Đam Rông phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2016-2021. Tuy nhiên, hiện nay có 02/03 xã thực hiện Dự án bố trí 02 Phó Chủ tịch xã theo Đề án vượt quá cơ cấu theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. Vì vậy, UBND huyện Đam Rông cần sớm xây dựng kế hoạch luân chuyển, điều động, bố trí sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức giữa các xã đảm bảo đủ số lượng gắn với Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 và bầu cử HĐND nhiệm kỳ 2021-2026.

Thứ ba, kiến nghị Bộ Nội vụ nghiên cứu tham mưu đề xuất Chính phủ giao bổ sung biên chế để tỉnh Lâm Đồng bố trí các đội viên Dự án 600 Phó Chủ tịch xã theo đúng quy định tại điểm c, mục 3 Thông báo số 06-TB/TW ngày 29/4/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch UBND xã thuộc 64 huyện nghèo.

------------------------------------------------

Tài liệu tham khảo:

1. Báo cáo của Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng về việc thực hiện mô hình Dự án 600 Phó Chủ tịch xã trên địa bàn huyện Đam Rông (tỉnh Lâm Đồng) tại buổi làm việc với Đoàn kiểm tra của Bộ Nội vụ về việc thực hiện quản lý nhà nước về công tác thanh niên, sáng ngày 26/9/2019.

Trí Đức

Tin tức cùng chuyên mục

Thành tựu và những bài học kinh nghiệm trước Đại hội Đảng XIII

Ngày đăng 17/02/2020
Chúng ta đã bước vào năm 2020, năm cuối cùng để hoàn thành các chương trình, mục tiêu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng. Nếu đánh giá giai đoạn 10 năm của hai nhiệm kỳ vừa qua bằng các số liệu và sự kiện, có thể nhận thấy sự tương phản rõ ràng của những gam màu sáng - tối, qua đó cũng thấy sáng rõ những bài học kinh nghiệm quý báu...

Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ở Việt Nam

Ngày đăng 13/02/2020
Nói về tầm quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng (ĐTBD) cán bộ, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định “Huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ “Có phẩm chất chính trị tốt, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, hết lòng phấn đấu vì lợi ích của nhân dân, của dân tộc; có bản lĩnh chính trị vững vàng, không dao động trước những khó khăn, thử thách; có năng lực hoàn thành nhiệm vụ được giao; có nhân cách và lối sống mẫu mực, trong sáng; có ý thức tổ chức kỷ luật cao, tôn trọng tập thể, gắn bó với nhân dân” là nhiệm vụ cấp thiết đặt ra. Do đó, việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác ĐTBD hướng tới mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ theo quan điểm chỉ đạo tại Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 7, khóa XII của Đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong giai đoạn hiện nay. 

Bàn về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan nhà nước trong công tác cán bộ

Ngày đăng 11/02/2020
Quan hệ giữa trách nhiệm của người đứng đầu với trách nhiệm tập thể (bao gồm trách nhiệm tập thể lãnh đạo, cấp ủy và chính quyền), là mối quan hệ đan xen, khó xác định rõ ràng thẩm quyền, nhiệm vụ, quyền hạn dẫn đến khó xác định trách nhiệm của người đứng đầu cũng như cơ sở để xem xét, xác định trách nhiệm nên khó làm rõ ai sẽ chịu hậu quả và trách nhiệm. Vì vậy, làm rõ phạm vi trách nhiệm, vai trò người đứng đầu hiện nay là vấn đề cần được nghiên cứu cả về lý luận và thực tiễn.

Báo chí điện tử phát huy vai trò trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Ngày đăng 20/01/2020
Trong công cuộc đổi mới ở nước ta, báo chí nói chung, báo chí điện tử nói riêng đã có sự phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng, từng bước đổi mới nội dung và phương thức, thích ứng với xu thế phát triển của nền báo chí hiện đại. Báo chí ngày càng đóng góp tích cực vào mọi mặt đời sống, xã hội, nhất là trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Quá trình hình thành và phát triển pháp luật về thực hiện dân chủ cơ sở ở Việt Nam

Ngày đăng 16/01/2020
Bài viết phân tích quá trình hình thành và phát triển của pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở ở Việt Nam, qua đó đề xuất giải pháp tiếp tục hoàn thiện pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở, với phạm vi, đối tượng điều chỉnh phù hợp, cụ thể hơn.