Hà Nội, Ngày 13/11/2019

Hà Nội: Phấn đấu đến cuối năm 2019, 100% dịch vụ công trực tuyến đạt mức độ 3, mức độ 4

Ngày đăng: 15/10/2019   02:05
Mặc định Cỡ chữ
Hà Nội sẽ khẩn trương triển khai xây dựng các dịch vụ công (DVC) trực tuyến trên địa bàn Thành phố, phấn đấu đến 31/12/2019, 100% thủ tục hành chính (TTHC) được thực hiện DVC trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, trong đó tối thiểu 30% DVC trực tuyến mức độ 4.

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 325/TB-VP nêu kết luận chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành phố - Trưởng ban Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử thành phố Hà Nội (Ban Chỉ đạo) chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo tháng 9/2019.

Để thực hiện tốt nội dung này trong thời gian tới, Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai xây dựng các DVC trực tuyến trên địa bàn Thành phố, phấn đấu đến 31/12/2019, 100% TTHC được thực hiện DVC trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, trong đó tối thiểu 30% DVC trực tuyến mức độ 4. Giao Văn phòng UBND Thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ đôn đốc các đơn vị rà soát lại tất cả các thủ tục hành chính, thực hiện cắt giảm, rút gọn các thủ tục không cần thiết, tổng hợp xây dựng quy trình thực hiện, trình Chủ tịch UBND Thành phố ký ban hành theo quy định, làm cơ sở xây dựng phần mềm DVC trực tuyến của Thành phố; đề xuất phương án tiếp nhận, vận hành DVC trực tuyến đã triển khai thí điểm.

Giao các sở, ban, ngành khẩn trương thực hiện nhiệm vụ được phân công cụ thể trong các văn bản của UBND Thành phố, xây dựng lộ trình thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt, triển khai phù hợp.  Thực hiện đúng các nội dung chỉ đạo của Chính phủ về các giao dịch cần đẩy nhanh thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực y tế, giáo dục. 

Giao Công an thành phố Hà Nội tiếp tục thường xuyên cập nhật cơ sở dữ liệu dân cư; tổ chức các hội nghị chuyên đề hướng dẫn, tuyên truyền việc cập nhật cơ sở dữ liệu dân cư trên địa bàn. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp thực hiện xây dựng CSDL về công chức, phấn đấu hoàn thành trong Quý I/2020.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp tập trung rà soát, kiểm tra công nghệ, cách triển khai xây dựng CSDL đất đai của các nước trên thế giới, hướng tới triển khai xây dựng CSDL đất đai trên nền 3D, phục vụ hiệu quả việc quản lý, khai thác của chính quyền, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn Thành phố.

Đồng thời, giao Tổ Công tác giúp việc Trưởng ban Ban Chỉ đạo chủ trì, phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Thông tin và Truyền thông thống nhất lựa chọn 20 điểm tại các tổ dân phố và tòa nhà cao tầng thực hiện triển khai thí điểm bảng điện tử thông minh; tích hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công, dịch vụ trông giữ xe thông minh Ipacking; tìm kiếm điểm vui chơi, trung tâm văn hóa nghệ thuật ... trên địa bàn Thành phố; thanh toán phí DVC, điện nước, học phí, viện phí... phục vụ người dân thông quan công cụ quét mã QR (thực hiện trong tháng 10/2019)...

Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng chiến lược dài hạn về đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin tương lai cho Thành phố, trong đó, nghiên cứu, áp dụng mô hình của một số quốc gia phát triển về việc đem chương trình giảng dạy về công nghệ thông tin vào trường phổ thông, phấn đấu 10 đến 20 năm nữa, Thành phố xây dựng được nguồn nhân lực giỏi về công nghệ thông tin, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu công nghệ thông tin cho xã hội.../.

TMQ

Tin tức cùng chuyên mục

Tỉnh Nam Định quyết liệt cải cách hành chính

Ngày đăng 12/11/2019
Qua 3 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 09/6/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Định về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến và thu hút đầu tư giai đoạn 2016 - 2020, Nam Định đã quyết liệt cải cách hành chính, tạo được những chuyển biến trong cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư của tỉnh.

Hà Nội: Tập trung duy trì Chỉ số PAR INDEX và cải thiện, nâng cao Chỉ số SIPAS

Ngày đăng 12/11/2019
UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 4925/UBND-NC về việc duy trì Chỉ số PAR INDEX và cải thiện, nâng cao Chỉ số SIPAS năm 2019 của thành phố.

Cần Thơ: Tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức tôn giáo thực hiện thủ tục hành chính

Ngày đăng 08/11/2019
Ở thành phố Cần Thơ, các thủ tục hành chính (TTHC) về lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo được thực hiện giữa các tổ chức, cá nhân tôn giáo với cơ quan quản lý nhà nước có nhiều thuận lợi, đảm bảo đúng quy trình và thời gian quy định.

Huyện Tam Đảo (tỉnh Vĩnh Phúc) quyết tâm xây dựng một nền hành chính phục vụ

Ngày đăng 07/11/2019
Trong những năm qua, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc luôn xác định công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, mang tính đột phá, là trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và địa phương, hướng đến sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp, trong đó công tác cải cách thủ tục hành chính gắn với thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông được xác định là khâu trọng tâm, phải đẩy mạnh thực hiện từ huyện xuống cơ sở. Với ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính, huyện Tam Đảo đã thành lập và đi vào hoạt động Trung tâm hành chính công huyện, tạo môi trường thuận lợi, thông thoáng trong giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội.

Thái Bình: Đột phá trong giải quyết thủ tục hành chính theo phương án “5 tại chỗ”

Ngày đăng 06/11/2019
Từ ngày 01/10/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thực hiện giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo phương án “5 tại chỗ”, đó là: tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, giải quyết, đóng dấu và trả kết quả ngay tại Trung tâm. Đây là mô hình đột phá trong thực hiện cải cách hành chính, thể hiện quyết tâm của tỉnh xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, vì nhân dân.

Tiêu điểm

Hoàn thiện chính sách cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Công tác cán bộ là tổng thể các biện pháp của các cơ quan Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc xây dựng tiêu chuẩn cán bộ; đánh giá cán bộ; quy hoạch cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; luân chuyển, điều động cán bộ; bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, đề bạt, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, ...  nhằm phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ theo hướng bố trí số lượng hợp lý, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu về đổi mới tổ chức và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị trong tình hình mới. Đảng ta đã xác định đầu tư xây dựng đội ngũ cán bộ là đầu tư cho phát triển lâu dài, bền vững.