Hà Nội, Ngày 17/10/2019

Ngành Kho bạc Nhà nước cắt giảm 128 phòng tại các Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh

Ngày đăng: 08/10/2019   03:05
Mặc định Cỡ chữ
Theo tin từ Kho bạc Nhà nước (KBNN), từ ngày 01/10/2019, triển khai mô hình tổ chức bộ máy mới, hệ thống KBNN sẽ thực hiện cắt giảm 128 phòng tại KBNN cấp tỉnh; sáp nhập, cắt giảm 15 KBNN cấp huyện…

Bước tiến mới trong thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII

Đây là nội dung được quy định trong Quyết định số 1618/QĐ-BTC ngày 22/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của KBNN ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thực hiện Quyết định này là bước tiến mới của hệ thống KBNN trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả.

Cụ thể, theo Quyết định số 1618/QĐ-BTC, các phòng chức năng tham mưu, giúp việc Giám đốc KBNN cấp tỉnh gồm có: Phòng Kế toán nhà nước; Phòng Kiểm soát chi; Phòng Thanh tra - Kiểm tra; Phòng Tài vụ - Quản trị; Văn phòng. Riêng KBNN Hà Nội được tổ chức 03 Phòng Kiểm soát chi, KBNN thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức 02 Phòng Kiểm soát chi.

Kho bạc Nhà nước tỉnh Bình Thuận đã hoàn tất việc sắp xếp, tổ chức bộ máy.

Trên cơ sở đó, hệ thống KBNN tiếp tục cắt giảm 128 phòng tại KBNN cấp tỉnh; sáp nhập, cắt giảm 15 KBNN cấp huyện và xóa bỏ 48 cấp tổ, đội tại KBNN Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Quyết định cũng nêu rõ, KBNN cấp tỉnh có nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, chương trình, dự án, đề án thuộc phạm vi quản lý của KBNN cấp tỉnh sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt và hướng dẫn của KBNN.

KBNN cấp tỉnh tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi quản lý của KBNN trên địa bàn theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, hướng dẫn, kiểm tra các KBNN ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là KBNN cấp huyện) thực hiện các hoạt động nghiệp vụ theo chế độ quy định; quản lý quỹ ngân sách nhà nước, quỹ dự trữ tài chính nhà nước theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, KBNN cấp tỉnh cũng thực hiện giao dịch thu, chi tiền mặt; tổ chức thực hiện công tác kế toán ngân sách nhà nước; thực hiện nhiệm vụ tổng kế toán nhà nước theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh các nhiệm vụ, quyền hạn trên, KBNN cấp tỉnh thực hiện công tác thống kê về thu, chi ngân sách nhà nước và các quỹ tài chính do KBNN cấp tỉnh quản lý, các khoản vay nợ, trả nợ của Chính phủ và chính quyền địa phương theo quy định; xác nhận số liệu thu, chi ngân sách nhà nước qua KBNN cấp tỉnh; quản lý ngân quỹ nhà nước tại KBNN cấp tỉnh theo chế độ quy định…

Định hướng KHNN chỉ còn 2 cấp

Đại diện KBNN cho biết, song song với việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, hệ thống KBNN cũng không ngừng đẩy mạnh cải cách quy trình nghiệp vụ, hiện đại hóa công nghệ quản lý; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động nghiệp vụ. Với việc kiện toàn, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, biên chế và cải cách hành chính, hiện đại hóa hệ thống, thời gian qua đã từng bước hình thành KBNN hiện đại, hoạt động an toàn, hiệu lực, hiệu quả, thực hiện tốt các chức năng quản lý nhà nước được Chính phủ và Bộ Tài chính giao.

Nhằm tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, KBNN đang triển khai xây dựng Đề án thực hiện sắp xếp tổ chức KBNN theo khu vực liên huyện. KBNN sẽ tiếp tục nghiên cứu sắp xếp tổ chức theo khu vực, phù hợp với việc sắp xếp, sáp nhập, tăng quy mô các đơn vị hành chính các cấp. Định hướng KBNN sẽ tổ chức theo mô hình 2 cấp. Theo đó, tại Trung ương là cấp hoạch định chính sách và tổ chức điều hành. Còn tại các đơn vị kho bạc trực thuộc là cấp thực hiện, loại bỏ các cấp trung gian. Về cơ bản, các giao dịch sẽ được xử lý tập trung tại KBNN tỉnh, ngoài ra có các điểm giao dịch tiếp nhận hồ sơ chứng từ và xử lý các giao dịch đơn giản, mức độ rủi ro thấp./.

Từ năm 2015 đến nay, KBNN đã cắt giảm được 294 cấp phòng thuộc KBNN cấp tỉnh; rà soát, cắt giảm 15 KBNN cấp huyện và trên 1.950 cấp tổ đội thuộc KBNN cấp huyện. Song song với việc rà soát, kiện toàn tinh gọn bộ máy, hệ thống KBNN đã sắp xếp, tinh gọn đội ngũ cán bộ, công chức. So với năm 2015, toàn hệ thống đã cắt giảm được gần 1.200 chỉ tiêu biên chế; thực hiện rà soát, tinh giản biên chế  hơn 160 công chức có hạn chế về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ. Mục tiêu đến năm 2021 cắt giảm tối thiểu 10% chỉ tiêu biên chế được giao so với năm 2015.

Theo: daibieunhandan.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Tỉnh Phú Thọ dành 35,2 tỷ đồng cho Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin giai đoạn 2019 - 2020

Ngày đăng 16/10/2019
Tỉnh Phú Thọ sẽ chi 35,2 tỷ đồng, trong đó từ nguồn sự nghiệp của Trung ương là 24,2 tỷ đồng và từ nguồn sự nghiệp của địa phương là 11 tỷ đồng để thực hiện Kế hoạch Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin giai đoạn 2019 - 2020 của địa phương.

Hà Nội: Phấn đấu đến cuối năm 2019, 100% dịch vụ công trực tuyến đạt mức độ 3, mức độ 4

Ngày đăng 15/10/2019
Hà Nội sẽ khẩn trương triển khai xây dựng các dịch vụ công (DVC) trực tuyến trên địa bàn Thành phố, phấn đấu đến 31/12/2019, 100% thủ tục hành chính (TTHC) được thực hiện DVC trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, trong đó tối thiểu 30% DVC trực tuyến mức độ 4.

Tỉnh Hưng Yên đẩy mạnh cải cách hành chính để thu hút đầu tư

Ngày đăng 14/10/2019
Thực hiện mục tiêu sớm trở thành tỉnh công nghiệp, thời gian qua, tỉnh Hưng Yên đã đẩy mạnh cải cách hành chính, thủ tục hành chính (TTHC) trên nhiều phương diện. Nhờ quyết tâm cao và hành động quyết liệt, tỉnh đã đạt kết quả bước đầu khá tích cực, góp phần quan trọng cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút ngày càng nhiều doanh nghiệp (DN) đến đầu tư tại địa phương.

99% văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường phát hành trong nội bộ đã thực hiện điện tử ký số

Ngày đăng 11/10/2019
Triển khai thực hiện Chính phủ điện tử, 99% văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị trực thuộc phát hành trong nội bộ đã thực hiện điện tử ký số. Đến nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thành triển khai Cổng Dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống thông tin một cửa điện tử...

Bình Phước: Ứng dụng phần mềm "họp không giấy"

Ngày đăng 10/10/2019
Chiều ngày 08/10/2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước tổ chức Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo quý III/2019 trực tuyến (online) trên phần mềm "họp không giấy".

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).