Hà Nội, Ngày 17/10/2019

TP. Hồ Chí Minh sắp xếp lại các hội có hoạt động giống nhau, hoạt động chưa hiệu quả

Ngày đăng: 07/10/2019   02:35
Mặc định Cỡ chữ
Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các hội trên địa bàn Thành phố, UBND thành phố Hồ Chí Minh vừa yêu cầu các sở, ban, ngành được phân công quản lý các tổ chức hội tiếp tục rà soát, tổ chức sắp xếp lại các hội có tính chất, chức năng nhiệm vụ, nội dung hoạt động giống nhau hoặc gần giống nhau cũng như hội hoạt động chưa hiệu quả, không đúng tôn chỉ, mục đích.

Cụ thể, Hội Cơ khí, Hội Doanh nghiệp Cơ khí - Điện, Hội Dây và Cáp điện, Hiệp hội Nhựa, Hội Cao su - Nhựa, Hiệp hội Doanh nghiệp, Hội Doanh nhân trẻ, Câu lạc bộ Doanh nhân Sài Gòn, Hội Nữ Doanh nhân do Sở Công Thương quản lý. Hội Bảo trợ trẻ em, Hội Bảo vệ quyền trẻ em, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ em mồ côi do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý. Hội Hoa lan - Cây cảnh, Hội Sinh vật cảnh, Hội Làm vườn và trang trại do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý. Hội Nước và Môi trường, Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường do Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý. Đây là các hội có hoạt động gần giống nhau sẽ được sắp xếp lại cho phù hợp.

Ảnh minh họa. Nguồn: dangcongsan.vn

Ngoài ra, UBND các quận - huyện cũng được giao rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy các tổ chức hội đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, hoạt động phù hợp với các quy định./.

Theo: hochiminhcity.gov.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Hà Nội: Hoàn thành thanh tra, kiểm tra công tác cán bộ vào cuối tháng 10/2019

Ngày đăng 16/10/2019
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các cơ quan, đơn vị tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức cán bộ; tiếp nhận, xác minh thông tin phản ánh, xử lý vi phạm theo thẩm quyền (nếu có).

Hiệu quả từ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW về tinh gọn bộ máy ở tỉnh Đồng Nai

Ngày đăng 16/10/2019
Qua sắp xếp lại tổ chức bộ máy, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, khắc phục dần tình trạng trùng lắp, chồng chéo. Việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao ở các đơn vị đảm bảo được sự đồng bộ, thống nhất, tập trung nguồn lực; hiệu quả hoạt động được nâng lên...

Chỉ đạo mới nhất của Chính phủ về sắp xếp cán bộ, công chức xã

Ngày đăng 15/10/2019
Tại Nghị quyết số 89/NQ-CP ban hành ngày 11/10/2019, Chính phủ đã có những chỉ đạo mới liên quan đến cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã.

Lai Châu: Phát huy truyền thống, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị

Ngày đăng 15/10/2019
Trải qua 89 năm kể từ ngày thành lập Đảng, hệ thống tổ chức dân vận của Đảng với vai trò hết sức to lớn, luôn được khẳng định, gắn liền và không thể tách rời sự nghiệp cách mạng của Đảng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, công tác dân vận đã vận động, đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân tạo nên sức mạnh tổng hợp, to lớn của dân tộc, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, giành thắng lợi vẻ vang trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày nay.

Tỉnh Nghệ An thí điểm kiểm tra, sát hạch công chức

Ngày đăng 14/10/2019
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa có kế hoạch tổ chức kiểm tra, sát hạch công chức cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Nghệ An; trong đó, thí điểm kiểm tra, sát hạch tại bảy cơ quan, đơn vị.

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).