Hà Nội, Ngày 17/10/2019

Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019-2021 tại tỉnh Thừa Thiên Huế: Gắn sắp xếp với tinh giản biên chế

Ngày đăng: 02/10/2019   03:24
Mặc định Cỡ chữ
Theo Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã giai đoạn 2019 - 2021 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế vừa được Bộ Nội vụ thẩm định, sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã sẽ giảm được 07/152 đơn vị, còn 145 xã.
Sau khi sáp nhập 2 xã Hương Giang và Hương Hòa thành xã Hương Xuân, trụ sở chính được sử dụng sẽ là trụ sở UBND xã Hương Giang

Người dân đồng tình

Cuối tháng 9/2019, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị thẩm định Đề án sắp xếp các ĐVHC cấp xã giai đoạn 2019 - 2021 trên địa bàn tỉnh.

Theo Đề án, toàn tỉnh có 9 ĐVHC cấp huyện (6 huyện, 2 thị xã và 1 thành phố), trong đó có 2 đơn vị chưa đạt 50% diện tích tự nhiên (thành phố Huế và huyện Quảng Điền), 1 đơn vị chưa đạt 50% tiêu chuẩn quy mô dân số (Nam Đông); không có ĐVHC cấp huyện nào không đủ 2 tiêu chí nói trên nên giai đoạn 2019- 2021 không có ĐVHC cấp huyện nào phải sắp xếp.

Đối với ĐVHC cấp xã, toàn tỉnh có 152 đơn vị (105 xã; 39 phường và 8 thị trấn), trong đó, số ĐVHC chưa đạt 50% tiêu chuẩn diện tích tự nhiên là 44 đơn vị (23 xã; 20 phường và 1 thị trấn); số ĐVHC chưa đạt 50% tiêu chuẩn quy mô dân số là 29 xã; số ĐVHC có cả 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50% thuộc diện phải sắp xếp là 7 xã.

Theo đề án, Thừa Thiên Huế sẽ thực hiện sắp xếp 7 ĐVHC cấp xã tại 5 huyện, thị xã. Trong đó, thị xã Hương Trà sẽ nhập toàn bộ địa giới hành chính (ĐGHC) xã Hồng Tiến và xã Bình Điền thành xã Bình Tiến. Huyện Phú Lộc sẽ nhập toàn bộ xã Vinh Hải và xã Vinh Giang thành xã Giang Hải. Huyện A Lưới sẽ nhập toàn bộ ĐGHC xã A Đớt và xã Hương Lâm thành xã Lâm Đớt; xã Hồng Quảng và xã Nhâm thành xã Quảng Nhâm; xã Bắc Sơn và xã Hồng Trung thành xã Trung Sơn. Huyện Nam Đông sẽ nhập toàn bộ ĐGHC xã Hương Giang và xã Hương Hòa thành xã Hương Xuân. Huyện Phú Vang sẽ nhập toàn bộ ĐGHC xã Vinh Phú và xã Vinh Thái thành xã Phú Gia.

Nhân dân tại các xã nằm trong diện sắp xếp sau khi được phổ biến, tuyên truyền đều đồng tình ủng hộ, từ đó kết quả lấy phiếu ý kiến cử tri cho chủ trương sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt chuẩn đều đạt kết quả. Bởi họ hiểu rằng, sắp xếp lại các ĐVHC cấp xã nhằm thực hiện chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, phù hợp với yêu cầu thực tiễn; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công chức (CBCC) cấp xã, cung cấp dịch vụ công cho người dân và thực hiện được chức năng, nhiệm vụ của chính quyền địa phương được tốt hơn.

Dừng việc tuyển dụng, bổ nhiệm, bầu các chức vụ lãnh đạo

Về phương án bố trí, sắp xếp chức danh lãnh đạo, quản lý, đội ngũ CBCC, những người hoạt động không chuyên trách tại các ĐVHC cấp xã mới hình thành sau khi sắp xếp, ông Bạch Chơn Đông - Giám đốc Sở Nội vụ thông tin, tỉnh sẽ xác định số lượng CBCC dôi dư gắn với việc thực hiện tinh giản biên chế. Việc sắp xếp số lượng lãnh đạo, quản lý và số lượng CBCC dôi dư phải có phương án và lộ trình hợp lý.

Theo đó, chậm nhất là 60 ngày kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có hiệu lực thi hành, các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở ĐVHC mới phải hoàn thành xong việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy. Đối với đội ngũ lãnh đạo, quản lý và CBCC, viên chức dôi dư khi thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp xã, các cơ quan, đơn vị sẽ đánh giá, phân loại, dự kiến bố trí, sắp xếp chức danh lãnh đạo, quản lý, phân công nhiệm vụ cho CBCC, viên chức, bảo đảm lựa chọn được những người có phẩm chất, năng lực để đảm nhận những vị trí công việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị mới.

Đồng thời, quyết định danh mục, số lượng vị trí việc làm, cơ cấu lại đội ngũ CBCC, viên chức và tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế theo các nghị quyết, kết luận của Đảng, quy định của Nhà nước và phù hợp với thực tế của địa phương. Giám đốc Sở Nội vụ Bạch Chơn Đông thông tin thêm, chậm nhất đến cuối năm 2021 thì số lượng lãnh đạo, quản lý và số lượng CBCC của ĐVHC mới bảo đảm đúng theo quy định. Bên cạnh đó, tỉnh cũng sẽ giải quyết chế độ, chính sách đối với những trường hợp dôi dư khi thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp xã theo đúng quy định.

“Vấn đề sắp xếp tổ chức bộ máy phải linh hoạt nhưng đồng thời phải có nguyên tắc. Khi nhập vào, số lượng cấp phó và số lượng CBCC, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã sẽ dôi dư so với quy định hiện nay, nhưng lộ trình trong thời hạn 60 tháng phải bảo đảm quay lại theo đúng quy định. Trước mắt, tạm dừng việc tuyển dụng, bổ nhiệm, bầu các chức vụ lãnh đạo tại các đơn vị mới trừ trường hợp các đơn vị nào thiếu”- ông Bạch Chơn Đông khẳng định.

Xác định số lượng CBCC dôi dư gắn với việc thực hiện tinh giản biên chế; việc sắp xếp số lượng lãnh đạo, quản lý và số lượng CBCC dôi dư phải có phương án và lộ trình hợp lý. Tại 14 xã thuộc diện sắp xếp hiện có 307 CBCC và 220 người hoạt động không chuyên trách. Sau khi sắp xếp, dôi dư do sắp xếp ĐVHC cấp xã là 159 CBCC và 128 người hoạt động không chuyên trách./.

Theo: baothuathienhue.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Hà Nội: Hoàn thành thanh tra, kiểm tra công tác cán bộ vào cuối tháng 10/2019

Ngày đăng 16/10/2019
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các cơ quan, đơn vị tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức cán bộ; tiếp nhận, xác minh thông tin phản ánh, xử lý vi phạm theo thẩm quyền (nếu có).

Hiệu quả từ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW về tinh gọn bộ máy ở tỉnh Đồng Nai

Ngày đăng 16/10/2019
Qua sắp xếp lại tổ chức bộ máy, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, khắc phục dần tình trạng trùng lắp, chồng chéo. Việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao ở các đơn vị đảm bảo được sự đồng bộ, thống nhất, tập trung nguồn lực; hiệu quả hoạt động được nâng lên...

Chỉ đạo mới nhất của Chính phủ về sắp xếp cán bộ, công chức xã

Ngày đăng 15/10/2019
Tại Nghị quyết số 89/NQ-CP ban hành ngày 11/10/2019, Chính phủ đã có những chỉ đạo mới liên quan đến cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã.

Lai Châu: Phát huy truyền thống, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị

Ngày đăng 15/10/2019
Trải qua 89 năm kể từ ngày thành lập Đảng, hệ thống tổ chức dân vận của Đảng với vai trò hết sức to lớn, luôn được khẳng định, gắn liền và không thể tách rời sự nghiệp cách mạng của Đảng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, công tác dân vận đã vận động, đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân tạo nên sức mạnh tổng hợp, to lớn của dân tộc, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, giành thắng lợi vẻ vang trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày nay.

Tỉnh Nghệ An thí điểm kiểm tra, sát hạch công chức

Ngày đăng 14/10/2019
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa có kế hoạch tổ chức kiểm tra, sát hạch công chức cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Nghệ An; trong đó, thí điểm kiểm tra, sát hạch tại bảy cơ quan, đơn vị.

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).