Hà Nội, Ngày 17/10/2019

Tỉnh Hưng Yên tăng cường trách nhiệm trong công tác phòng, chống tham nhũng

Ngày đăng: 02/10/2019   03:18
Mặc định Cỡ chữ
Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa ban hành Chỉ thị số 19/CT-UBND về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.
Ảnh minh họa: internet

Chỉ thị đã nêu rõ những kết quả đạt được trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tồn tại, hạn chế và những nguyên nhân chủ quan, khách quan. Để chấn chỉnh, khắc phục tình trạng đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương thực hiện ngay những nhiệm vụ trọng tâm sau:

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải tăng cường trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; nghiêm túc quán triệt, chỉ đạo chặt chẽ, tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà, “tham nhũng vặt” trong giải quyết công việc; trước hết người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải đề cao trách nhiệm nêu gương, gương mẫu thực hiện và tăng cường trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành, giám sát, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ; xử lý nghiêm đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp; nghiêm chỉnh thực hiện việc tiếp công dân, tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân theo đúng quy định; chấn chỉnh công tác quản lý; siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, tăng cường kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ, giải quyết công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp; đảm bảo giải quyết dứt điểm, kịp thời các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của người dân và doanh nghiệp, tránh tình trạng giải thích không rõ ràng thay vì giải quyết.

Tăng cường, đẩy nhanh tiến độ thực hiện cải cách hành chính, công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, đổi mới công nghệ quản lý. Các cơ quan, đơn vị trong tỉnh tiếp tục rà soát và cập nhật cơ chế, chính sách của cơ quan có thẩm quyền, kịp thời đề xuất việc sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách thuộc phạm vi quản lý; chủ động nhận diện nguy cơ nhũng nhiễu, tiêu cực theo vị trí việc làm; kiểm tra, giám sát, khắc phục ngay những sơ hở có thể gây phiền hà, sách nhiễu đối với người dân, doanh nghiệp; rà soát thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý theo hướng tinh giản, loại bỏ ngay các thủ tục không cần thiết, rườm rà, khó thực hiện, rút ngắn thời gian giải quyết; sau khi tiếp nhận hồ sơ, thủ tục hành chính theo quy định, không được yêu cầu doanh nghiệp, người dân bổ sung hồ sơ, tài liệu quá 01 lần. 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, những cơ quan, bộ phận thường xuyên tiếp xúc và giải quyết các công việc của người dân và doanh nghiệp cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác đối thoại với doanh nghiệp, người dân theo hướng thực chất, cầu thị; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp để giải quyết dứt điểm, đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền biện pháp thi hành pháp luật, quy định của tỉnh; ban hành lịch, công khai thời gian, địa điểm tiếp công dân của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, phục vụ tại các cơ quan đơn vị trong tỉnh góp phần xây dựng Chính phủ, chính quyền điện tử.

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đẩy mạnh việc thực hiện đánh giá sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với hoạt động của các cơ quan, đơn vị cung cấp dịch vụ công, chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp là thước đo hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, công vụ; chú trọng việc giám sát thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp và những việc không được làm của người có chức vụ, quyền hạn; thực hiện phương châm "kỷ cương, liêm chính, hành động, phục vụ".

Tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ; xây dựng cơ chế giám sát, phát hiện vi phạm: tiếp tục chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra, nhất là thanh tra, kiểm tra chuyên ngành theo đúng Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ, khắc phục tình trạng chồng chéo, gây phiền hà trong hoạt động thanh tra, kiểm tra. Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tổng hợp, rà soát kế hoạch thanh tra, kiểm tra của các đơn vị trực thuộc bảo đảm không để xảy ra tình trạng thanh tra, kiểm tra chồng chéo./.

Gia Hưng

Tin tức cùng chuyên mục

Hà Nội: Hoàn thành thanh tra, kiểm tra công tác cán bộ vào cuối tháng 10/2019

Ngày đăng 16/10/2019
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các cơ quan, đơn vị tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức cán bộ; tiếp nhận, xác minh thông tin phản ánh, xử lý vi phạm theo thẩm quyền (nếu có).

Hiệu quả từ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW về tinh gọn bộ máy ở tỉnh Đồng Nai

Ngày đăng 16/10/2019
Qua sắp xếp lại tổ chức bộ máy, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, khắc phục dần tình trạng trùng lắp, chồng chéo. Việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao ở các đơn vị đảm bảo được sự đồng bộ, thống nhất, tập trung nguồn lực; hiệu quả hoạt động được nâng lên...

Chỉ đạo mới nhất của Chính phủ về sắp xếp cán bộ, công chức xã

Ngày đăng 15/10/2019
Tại Nghị quyết số 89/NQ-CP ban hành ngày 11/10/2019, Chính phủ đã có những chỉ đạo mới liên quan đến cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã.

Lai Châu: Phát huy truyền thống, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị

Ngày đăng 15/10/2019
Trải qua 89 năm kể từ ngày thành lập Đảng, hệ thống tổ chức dân vận của Đảng với vai trò hết sức to lớn, luôn được khẳng định, gắn liền và không thể tách rời sự nghiệp cách mạng của Đảng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, công tác dân vận đã vận động, đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân tạo nên sức mạnh tổng hợp, to lớn của dân tộc, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, giành thắng lợi vẻ vang trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày nay.

Tỉnh Nghệ An thí điểm kiểm tra, sát hạch công chức

Ngày đăng 14/10/2019
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa có kế hoạch tổ chức kiểm tra, sát hạch công chức cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Nghệ An; trong đó, thí điểm kiểm tra, sát hạch tại bảy cơ quan, đơn vị.

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).