Hà Nội, Ngày 17/10/2019

Bộ Nội vụ tổ chức họp báo cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí

Ngày đăng: 21/09/2019   09:10
Mặc định Cỡ chữ
Chiều ngày 20/9/2019, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức họp báo cung cấp thông tin về tình hình, kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian qua, và dự kiến một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới của Bộ Nội vụ. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng thay mặt lãnh đạo Bộ chủ trì buổi họp báo. Về phía Bộ Nội vụ, còn có ông Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng Bộ, Người phát ngôn của Bộ Nội vụ; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ; phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương và địa phương.
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng chủ trì buổi họp báo.

Tại buổi họp báo, ông Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng Bộ, Người phát ngôn của Bộ Nội vụ cho biết: thời gian qua, Bộ Nội vụ đã tập trung hoàn thiện công tác xây dựng thể chế, chính sách thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ; tổ chức thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao và nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác của Bộ đã đề ra.

Cụ thể, Bộ Nội vụ đã chủ động phối hợp với Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tiếp thu, giải trình ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tại phiên họp thứ 35 để bổ sung, chỉnh lý một số điều của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương.

Bộ Nội vụ đã báo cáo xin ý kiến của UBTVQH về nội dung dự án Luật Thanh niên sửa đổi tại phiên họp thứ 37 ngày 10/9/2019. Hiện nay, Bộ đang hoàn thiện dự thảo Luật trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.

Đang hoàn thiện Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Bộ đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ. Hiện nay, Bộ Nội vụ đã dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực để thay thế cho Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 21/3/2016 của Chính phủ về phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tập trung phân cấp mạnh hơn vào 11 ngành, lĩnh vực.

Bộ đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 quy định thành lập, tổ chức lại, giải thể và thực hiện tự chủ về tổ chức bộ máy của đơn vị sự nghiệp công lập; dự thảo Nghị định quy định về quản lý tổ chức xét tặng danh hiệu, giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp. Đã trình Thủ tướng Chính phủ Kế hoạch tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 và xây dựng Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030.

Đã báo cáo Ủy ban Pháp luật của Quốc hội về tình hình triển khai thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã chưa đạt tiêu chuẩn của các địa phương trong cả nước để thẩm tra và trình UBTVQH xem xét theo yêu cầu tại Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14/5/2019 của Chính phủ.

Tiếp tục hoàn thiện các dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức; Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức và Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Chánh Văn phòng Bộ, Người phát ngôn của Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh cung cấp thông tin cho báo chí.

Chánh Văn phòng Bộ, Người phát ngôn của Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh cho biết thêm: từ ngày 18/6/2019 đến nay, Bộ Nội vụ đã phát hành 1.595 văn bản điện tử ký số trên phần mềm Voffice kết nối Trục liên thông văn bản quốc gia, 100% công chức cơ quan Bộ đã thực hiện trình ký điện tử. Bộ phận Một cửa đã tiếp nhận gần 600 thủ tục hành chính trong danh mục 33 thủ tục hành chính niêm yết tại Bộ phận Một cửa Bộ Nội vụ, các thủ tục hành chính đều được giải quyết đúng thời hạn quy định. Trong quý III/2019, Tổ công tác về kiểm tra công vụ của Thủ tướng Chính phủ tổ chức kiểm tra tại 03 bộ (Bộ Y tế; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và 05 địa phương (Quảng Ngãi, Quảng Nam, Lai Châu, Bắc Kạn, Cao Bằng); Đoàn công tác Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân làm Trưởng đoàn đã làm việc và kiểm tra công tác cải cách hành chính tại tỉnh Hậu Giang; tổ chức thành công cuộc gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ với chức sắc, chức việc các tôn giáo có đóng góp tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...

Về thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Chánh Văn phòng Bộ, Người phát ngôn của Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh cho biết: 1) Bộ sẽ tập trung hoàn thiện các dự án Luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương; Luật Thanh niên (sửa đổi) để trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa XIV. 2) Trình Chính phủ dự thảo Nghị quyết về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. 3) Tập trung thẩm định hồ sơ Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021. 4) Tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. 5) Trình Thủ tướng Chính phủ Đề án Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức. 6) Tập trung đôn đốc Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan trong hệ thống chính trị đến năm 2030. 7) Rà soát các nhiệm vụ trọng tâm, chuẩn bị xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2020. 8) Triển khai công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch năm 2019 và một số nhiệm vụ trọng tâm khác.

Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức (Bộ Nội vụ) Trương Hải Long chia sẻ thông tin tại buổi họp báo.

Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ) Nguyễn Hữu Thành chia sẻ thông tin tại buổi họp báo.

Tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng; Chánh Văn phòng Bộ, Người phát ngôn của Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh và đại diện lãnh đạo một số đơn vị chức năng thuộc Bộ Nội vụ đã trả lời nhiều câu hỏi của phóng viên các cơ quan báo chí về những vấn đề liên quan đến chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ như: việc thí điểm sáp nhập các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện; tiến độ thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức dôi dư sau khi sắp xếp; việc giao biên chế công chức và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020; kế hoạch của Bộ Nội vụ thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; vai trò của Bộ Nội vụ trong việc xây dựng chính sách phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trẻ; việc điều chuyển giáo viên từ bậc học cao sang bậc học thấp hơn để giải quyết vấn đề dôi dư giáo viên ở một số địa phương; việc xem xét trách nhiệm nêu gương của bà Hồ Thị Cẩm Đào, Trưởng ban Ban Dân vận, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng và các cán bộ liên quan trong việc tổ chức đám cưới con trai bà Hồ Thị Cẩm Đào…

Phát biểu kết luận buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng gửi lời cảm ơn tới các cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương và địa phương trong thời gian qua đã luôn chia sẻ, phối hợp với Bộ Nội vụ trong việc thông tin, tuyên truyền những vấn đề mà xã hội quan tâm liên quan đến chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. Thứ trưởng mong muốn trong thời gian tới, các cơ quan thông tấn, báo chí sẽ thực hiện tốt hơn nữa vai trò định hướng dư luận xã hội, tiếp tục đồng hành cùng Bộ Nội vụ trong việc tuyên truyền sâu rộng các kết quả, nhiệm vụ công tác của Bộ Nội vụ và ngành Nội vụ./.

Toàn cảnh buổi họp báo.

Trí Đức

Tin tức cùng chuyên mục

Khai mạc Giải quần vợt Công đoàn Viên chức Việt Nam năm 2019

Ngày đăng 16/10/2019
Sáng ngày 16/10/2019, tại Hà Nội, Công đoàn Viên chức Việt Nam phối hợp với Tổng cục Thể dục Thể thao tổ chức khai mạc Giải quần vợt Công đoàn Viên chức Việt Nam năm 2019 chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2019). Công đoàn Bộ Nội vụ tham gia Giải đấu.

Bộ Nội vụ tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức về công nghệ trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0

Ngày đăng 15/10/2019
Sáng ngày 15/10/2019, tại Hà Nội, Trung tâm Thông tin (Bộ Nội vụ) phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Nội vụ) tổ chức Lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức về công nghệ trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 cho công chức, viên chức Khối cơ quan Bộ Nội vụ.

Thanh tra Bộ Nội vụ ban hành Thông báo kết luận thanh tra số 502/TB-TTBNV về việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, quản lý công chức, viên chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày đăng 14/10/2019
Ngày 10/10/2019, Thanh tra Bộ Nội vụ ban hành Thông báo kết luận thanh tra số 502/TB-TTBNV việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; tuyển dụng công chức, viên chức; bổ nhiệm công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, giai đoạn từ ngày 01/01/2016 đến ngày 28/02/2019.

Đoàn Kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ

Ngày đăng 14/10/2019
Sáng ngày 14/10/2019, tại Trụ sở Bộ Nội vụ, Đoàn Kiểm tra của Bộ Chính trị do đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Kinh tế Trung ương làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ về công tác lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ" gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả". 

Công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ

Ngày đăng 10/10/2019
Chiều ngày 10/10/2019, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Xuân Đạt, Trưởng phòng Phòng Tổng hợp - Thanh tra Bộ Nội vụ giữ chức Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ.

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).