Hà Nội, Ngày 23/09/2019

Hà Nội ban hành Khung Chỉ số đánh giá kết quả công tác CCHC các cơ quan chuyên môn và tương đương thuộc UBND quận, huyện, thị xã

Ngày đăng: 06/09/2019   05:25
Mặc định Cỡ chữ
Khung chỉ số đánh giá CCHC này được áp dụng đối với các cơ quan chuyên môn và tương đương thuộc UBND quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội.
Ảnh minh họa: internet

Theo đó, Bộ tiêu chí xác định Chỉ số CCHC áp dụng đối với cấp phòng thuộc UBND quận, huyện, thị xã được cấu trúc thành 7 lĩnh vực đánh giá, 29 tiêu chí và 22 tiêu chí thành phần; bao gồm: Công tác chỉ đạo, điều hành sẽ có 6 tiêu chí và 8 tiêu chí thành phần; Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp trên có 4 tiêu chí; Cải cách TTHC: 6 tiêu chí và 4 tiêu chí thành phần; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính có 2 tiêu chí; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức: 5 tiêu chí và 2 tiêu chí thành phần; Cải cách tài chính công: 4 tiêu chí; Hiện đại hóa hành chính: 2 tiêu chí và 8 tiêu chí thành phần. Thang điểm đánh giá của Chỉ số CCHC là 100; Điểm đánh giá qua điều tra xã hội học (nếu có) là 30/100.

Các tiêu chí, tiêu chí thành phần có thể được đánh giá thông qua thẩm định điểm tự chấm hoặc thông qua Điều tra xã hội học (ĐT XHH). Trong đó, ĐT XHH được khuyến khích thực hiện, không bắt buộc. Tùy điều kiện, nguồn lực của địa phương, UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng phương án, quy mô điều tra phù hợp. Trong trường hợp UBND các quận, huyện, thị xã không tổ chức ĐT XHH, kết quả thẩm định điểm tự chấm là kết quả chỉ số, được quy về thang điểm 100, đơn vị tính là %.

Để đánh giá kết quả công tác cải cách hành chính, các cơ quan chuyên môn và tương đương thuộc UBND các quận, huyện, thị xã cần tự theo dõi, đánh giá và cho điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC của phòng theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần được quy định trong Bộ Chỉ số CCHC áp dụng đối với cấp phòng và hướng dẫn của UBND các quận, huyện, thị xã ban hành./.

 

P.V

Tin tức cùng chuyên mục

Tăng cường xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng

Ngày đăng 19/09/2019
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng.

Hà Nội: Xây dựng Chính phủ điện tử, thành phố thông minh là xu hướng bắt buộc

Ngày đăng 18/09/2019
Sáng 18/9/2019, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Trưởng ban Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử Thành phố đã chủ trì Hội nghị báo cáo kết quả ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trên địa bàn Thành phố và nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2019.

Đà Nẵng xây dựng chính quyền điện tử tiến đến xây dựng thành phố thông minh

Ngày đăng 17/09/2019
Nghị quyết số 06/NQ-TU ngày 12/3/2003 của Thành ủy thành phố Đà Nẵng về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XX (nhiệm kỳ 2010-2015) và lần thứ XXI (nhiệm kỳ 2015-2020) xác định công nghệ thông tin (CNTT) là một quá trình liên tục, là một trong những đột phá quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng. Cụ thể hóa chủ trương trên, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Đà Nẵng đã ban hành nhiều chính sách về phát triển hạ tầng (phần cứng), ứng dụng CNTT (phần mềm), nguồn nhân lực phục vụ xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới xây dựng thành phố thông minh(1); đồng thời, ban hành nhiều quy định, quy chế để bảo đảm các hoạt động của hệ thống chính quyền điện tử thành phố(2). Việc xây dựng chính quyền điện tử (e-Gov), hướng tới xây dựng “thành phố thông minh”(Smart city) của thành phố Đà Nẵng không phải là một đích đến hạn hữu mà là cả một quá trình liên tục, là một trong những đột phá quan trọng để phát triển.

TP. Hồ Chí Minh: Hiện đại hóa nền hành chính

Ngày đăng 16/09/2019
Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan hành chính được TP. Hồ Chí Minh xác định là khâu đột phá, cơ sở xây dựng chính quyền điện tử, tiến đến xây dựng và triển khai đề án đô thị thông minh.

Hà Nội ban hành Khung Chỉ số đánh giá kết quả công tác cải cách hành chính

Ngày đăng 16/09/2019
Khung chỉ số đánh giá cải cách hành chính (CCHC) này được áp dụng đối với các phòng chuyên môn và tương đương thuộc UBND quận, huyện, thị xã tại thành phố Hà Nội.

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).