Hà Nội, Ngày 17/02/2020

Bộ Nội vụ làm việc với Đoàn kiểm tra liên ngành của Bộ Tư pháp về theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Ngày đăng: 16/08/2019   03:33
Mặc định Cỡ chữ
Sáng ngày 16/8, tại trụ sở Bộ, Đoàn kiểm tra liên ngành của Bộ Tư pháp do đồng chí Đặng Thanh Sơn, Cục trưởng Cục quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Bộ Nội vụ về việc kiểm tra việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và tình hình triển khai thực hiện Đề án "Đổi mới nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật" giai đoạn 2018 - 2022.

Tiếp và làm việc với Đoàn có Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng; đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ.

Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Nội vụ Phạm Đức Toàn báo cáo tóm tắt về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, kết quả triển khai thực hiện Đề án "Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn 2018-2022" của Bộ Nội vụ

Báo cáo về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ Nội vụ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Phạm Đức Toàn cho biết: Thực hiện quy định của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP về theo dõi tình hình thi hành pháp luật, hàng năm, Bộ Nội vụ đều ban hành Kế hoạch công tác pháp chế; trong đó, công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật được kết hợp chặt chẽ với công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và có nội dung đánh giá về tình hình thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực Nội vụ. Về tổ chức bộ máy, biên chế, kinh phí, cơ sở vật chất bảo đảm thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ đã chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa Vụ Pháp chế với các đơn vị chuyên môn trong công tác kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực Nội vụ.

Về Kết quả triển khai thực hiện Đề án "Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn 2018-2022", Bộ Nội vụ đã trình Ban Cán sự Đảng Chính phủ trình Bộ Chính trị tiêu chí thành lập cơ quan, tổ chức hành chính. Căn cứ quy định tiêu chí thành lập tổ chức nêu trên và yêu cầu thực tiễn, cơ cấu tổ chức các cơ quan, trong đó có tổ chức pháp chế sẽ được nghiên cứu, kiện toàn phù hợp. Bố trí biên chế chuyên trách về công tác pháp chế tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, HĐND cấp tỉnh quyết định biên chế công chức trong cơ quan của HĐND, UBND, đơn vị sự nghiệp công lập của UBND các cấp trên cơ sở chỉ tiêu biên chế được cấp có thẩm quyền giao (trong đó có biên chế chuyên trách về công tác pháp chế tại cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương).

Đồng thời, Bộ Nội vụ và các Bộ, ngành, địa phương đã tích cực triển khai đánh giá, rà soát, cập nhật, biên soạn lại hệ thống chương trình, tài liệu bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, trong đó có thiết kế các chuyên đề, nội dung về kiến thức và kỹ năng tổ chức thi hành pháp luật, theo dõi tình hình thi hành pháp luật, tăng cường hàm lượng kiến thức về pháp luật trong các giáo trình, chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng nhằm đào tạo, bồi dưỡng để tăng cường năng lực cho cán bộ, công chức tại các cơ quan hành chính nhà nước, đặc biệt là về kỹ năng, năng lực tổ chức thi hành pháp luật, theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Việc chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Đề án ở các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý, Bộ Nội vụ đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ khẩn trương xây dựng Kế hoạch chi tiết để tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao trong Đề án. Đồng thời chú trọng việc bồi dưỡng nâng cao kiến thức về pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Nội vụ.   

Bộ Nội vụ luôn phối hợp kịp thời với Bộ Tư pháp trong việc triển khai thực hiện Đề án. Để hướng dẫn thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2019, Bộ Nội vụ đã đề nghị các Bộ, ngành, địa phương tổ chức bồi dưỡng để tăng cường năng lực cho cán bộ, công chức tại các cơ quan hành chính nhà nước, đặc biệt là về kỹ năng, năng lực tổ chức thi hành pháp luật, theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Ông Đặng Thanh Sơn, Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật Bộ Tư pháp phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật (QLXLVPHC&TDTHPL) Bộ Tư pháp Đặng Thanh Sơn nhấn mạnh: Hoạt động của Đoàn kiểm tra nhằm đánh giá thực trạng triển khai công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và tình hình triển khai thực hiện Đề án "Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn 2018 - 2022 (Đề án) tại các Bộ, ngành, địa phương, những kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế. Qua đó kiến nghị các cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực theo dõi tình hình thi hành pháp luật cũng như góp phần đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật, đồng thời phát hiện và kịp thời chấn chỉnh những sai sót, hạn chế trong lĩnh vực quản lý nhà nước nêu trên.

Cục trưởng QLXLVPHC&TDTHPL Đặng Thanh Sơn cũng nhấn mạnh, nội dung kiểm tra sẽ tập trung vào 6 nội dung chính: (1) Việc ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Kế hoạch chi tiết thực hiện nhiệm vụ được giao tại Đề án "Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn 2018 - 2022; sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền; sự chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra của Bộ, ngành, địa phương với tư cách là cơ quan quản lý nhà nước trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; (2) Xem xét, đánh giá tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thuộc thẩm quyền ban hành, cụ thể về: tính kịp thời, đầy đủ của việc ban hành văn bản quy định chi tiết; tính thống nhất, đồng bộ của văn bản; tính khả thi của văn bản; (3) Xem xét, đánh giá tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật, bao gồm: tình hình thực hiện hoạt động tập huấn, phổ biến pháp luật; tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực; kinh phí, cơ sở vật chất bảo đảm cho việc thi hành pháp luật; (4) Tình hình tuân thủ pháp luật, trong đó có: tính kịp thời, đầy đủ trong thi hành pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền; tính chính xác, thống nhất trong hướng dẫn áp dụng pháp luật và trong áp dụng pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền; mức độ tuân thủ pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân; (5) Xem xét, đánh giá tình hình và kết quả triển khai các nhiệm vụ được giao tại Đề án "Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn 2018 - 2022; (6) Hình thức thực hiện và kết quả của các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật từ ngày 01/10/2017 đến thời điểm kiểm tra.

Mặt khác, theo Cục trưởng Đặng Thanh Sơn, qua kiểm tra nhằm phát hiện, biểu dương, nhân rộng những mô hình hay và những cá nhân điển hình trong việc thực hiện tốt công tác theo dõi thi hành pháp luật tại các Bộ, ngành, địa phương.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho biết: Công tác theo dõi thi hành pháp luật là nhiệm vụ thường xuyên, toàn diện của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, nhằm xem xét, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật, kiến nghị thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng khẳng định, trong nhiều năm qua, với vai trò là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước; chính quyền địa phương, địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức; đào tạo, bồi dưỡng về chuyên ngành hành chính và quản lý nhà nước; hội, tổ chức phi chính phủ; thi đua, khen thưởng; tôn giáo; văn thư, lưu trữ nhà nước; thanh niên…, Bộ Nội vụ luôn làm tốt vai trò tham mưu cho Chính phủ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Nội vụ, nhất là trong chỉ đạo điều hành tuân thủ đúng các quy định của Luật tổ chức Chính phủ, các văn bản pháp luật có liên quan. Bộ Nội vụ cũng luôn chú trọng công tác theo dõi thi hành pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ tại các Bộ, ngành, địa phương. Hàng năm, Bộ Nội vụ đều có Báo cáo về công tác theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ gửi Bộ Tư pháp. Tại buổi làm việc này, Bộ Nội vụ cũng mong muốn được trao đổi và cung cấp thêm thông tin về tình hình theo dõi thi hành pháp luật của Bộ Nội vụ và tình hình triển khai thực hiện Đề án: “Đổi mới nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn 2018-2022.

Để đảm bảo buổi làm việc có chất lượng, hiệu quả, Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng đề nghị đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ nghiên cứu, tiếp thu và trao đổi các vấn đề của Đoàn kiểm tra đặt ra, đồng thời mong muốn các thành viên trong Đoàn kiểm tra tiếp tục quan tâm giúp đỡ, phối hợp tạo điều kiện để Bộ Nội vụ thực hiện tốt hơn công tác theo dõi thi hành pháp luật.  

Quang cảnh buổi làm viẹc

Tại buổi làm việc, đại diện Bộ Nội vụ đã giải trình, làm rõ thêm một số vấn đề mà các thành viên trong Đoàn kiểm tra đặt ra xung quanh việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại Bộ Nội vụ.

Trên cơ sở ý kiến phát biểu, trao đổi tại buổi làm việc, đồng chí Đặng Thanh Sơn - Cục trưởng Cục QLXLVPHC&TDTHPL, Trưởng đoàn kiểm tra đã kết luận sơ bộ về kết quả thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong thời gian qua tại Bộ Nội vụ. Bên cạnh việc đánh giá các kết quả mà Bộ Nội vụ đã đạt được trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, các đề xuất, kiến nghị của Bộ Nội vụ được Đoàn kiểm tra ghi nhận và  tổng hợp, xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Đồng chí Đặng Thanh Sơn đề nghị Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Nội vụ tiếp tục quan tâm chỉ đạo sát sao, đẩy mạnh các hoạt động liên quan đến công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra về thực hiện thi hành pháp luật tại Bộ, làm tốt quyền hạn, chức năng quản lý nhà nước về các ngành, lĩnh vực theo quy định; duy trì, phát huy tinh thần chủ động trong việc tiếp tục hoàn thiện thể chế công tác thi hành pháp luật. Đối với những khó khăn, vướng mắc cần kịp thời phản ánh, đề nghị hướng dẫn bảo đảm việc thực thi pháp luật được chính xác./.

 

Hoài Nga

Tin tức cùng chuyên mục

Thủ tướng ban hành Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật

Ngày đăng 13/02/2020
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch thực hiện rà soát văn bản thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của các bộ, cơ quan ngang bộ (Kế hoạch) để triển khai các nhiệm vụ liên quan đến việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật (rà soát văn bản) theo yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị quyết của Chính phủ bảo đảm tiến độ, chất lượng, tính toàn diện và hệ thống.

Phân công công tác của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ

Ngày đăng 14/02/2020
Ngày 11/02/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 235/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1527/QĐ-TTg ngày 01/8/2016 về việc phân công công tác của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị

Ngày đăng 14/02/2020
Ngày 14/02/2020, tại Trụ sở Văn phòng Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp của Bộ Chính trị cho ý kiến chỉ đạo hoàn thiện một bước các dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, gửi xin ý kiến đại hội đảng bộ cơ sở.

Thủ tướng: Xây dựng Chính phủ điện tử, không để bộ máy phình ra, thủ tục phức tạp hơn

Ngày đăng 13/02/2020
“Không để tình trạng chúng ta ứng dụng công nghệ thông tin mà bộ máy lại phình ra, thủ tục phức tạp hơn”, Thủ tướng yêu cầu phải ban hành một số nghị định quan trọng trong năm 2020 để tạo hành lang pháp lý cho Chính phủ điện tử (CPĐT).

Tích cực xây dựng mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Ấn Độ

Ngày đăng 13/02/2020
Nhận lời mời của Phó Tổng thống Ấn Độ Venkaiah Naidu, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm chính thức Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 11 đến 13/02/2020.

Tiêu điểm

Giữ vững kỷ luật, kỷ cương, hoàn thiện thể chế về công tác cán bộ

Nhân dịp đầu xuân Canh Tý 2020, Tạp chí Tổ chức nhà nước đăng tải bài viết về những điểm mới, nổi bật trong công tác cán bộ và định hướng tiếp tục hoàn thiện thể chế về cán bộ, công chức, viên chức trong thời gian tới của đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ.