Hà Nội, Ngày 23/09/2019

Tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định đánh giá mức độ xây dựng Chính quyền điện tử trong cơ quan nhà nước

Ngày đăng: 16/08/2019   02:46
Mặc định Cỡ chữ
UBND tỉnh Tuyên Quang vừa ban hành Quyết định số 297/QĐ-UBND quy định đánh giá mức độ xây dựng Chính quyền điện tử trong cơ quan nhà nước tỉnh Tuyên Quang.

Quy định gồm 03 chương, 14 điều quy định việc đánh giá mức độ xây dựng Chính quyền điện tử (CQĐT) của các cơ quan trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang và 03 Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng mức độ xây dựng Chính quyền điện tử cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã.

Theo đó, việc đánh giá mức độ xây dựng CQĐT của các cơ quan, đơn vị phải đảm bảo tính khách quan, phản ánh được thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan, đơn vị tại thời điểm đánh giá; Cho phép các cơ quan, đơn vị có thể tự đối chiếu, xác nhận kết quả đánh giá thông qua việc công khai phương pháp, cách tính điểm đối với các nội dung đánh giá. Việc đánh giá mức độ xây dựng CQĐT của các cơ quan, đơn vị sẽ được tổ chức định kỳ vào quý I hàng năm và được thực hiện trình tự qua 05 bước đánh giá, xếp hạng trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt và công bố kết quả.

Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Tuyên Quang họp triển khai nhiệm vụ năm 2019.

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì và phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức việc đánh giá mức độ xây dựng CQĐT của các cơ quan, đơn vị định kỳ hàng năm; theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai, tổ chức thực hiện theo Quy định này; Xây dựng, điều chỉnh các tiêu chí và phương pháp đánh giá về mức độ xây dựng CQĐT của từng năm sao cho tương thích với với sự phát triển của công nghệ, phù hợp với sự phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo hiệu quả công tác quản lý điều hành của các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.

Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh;  các huyện, thành phố, bao gồm các cơ quan chuyên môn; UBND các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm tổ chức thu thập và cung cấp số liệu đầy đủ chính xác, kịp thời báo cáo theo mẫu quy định và gửi về Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp. Đồng thời phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để đoàn khảo sát làm việc trong quá trình xác minh, thẩm định số liệu do cơ quan, đơn vị cung cấp.

Đánh giá và công bố mức độ xây dựng CQĐT của các cơ quan, đơn vị là cơ sở để đánh giá hiện trạng, mức độ quan tâm của lãnh đạo cơ quan, đơn vị đến việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (CNTT) của các cơ quan, đơn vị, góp phần đẩy mạnh tiến trình cải cách hành chính của tỉnh Tuyên Quang. Đồng thời giúp UBND tỉnh, lãnh đạo của các cơ quan, đơn vị theo dõi, phát hiện và chỉ đạo khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế trong việc ứng dụng CNTT phục vụ công tác quản lý và điều hành; là cơ sở để UBND tỉnh hoạch định các chính sách, giải pháp phát triển CNTT đồng bộ, hiện đại hóa cơ sở hạ tầng thông tin, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong hoạt động của các cơ quan nhà nước và vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng, cán bộ, công chức, viên chức về ứng dụng CNTT xây dựng CQĐT các cấp; Xây dựng các cơ quan điển hình, cá nhân tiêu biểu trong việc ứng dụng CNTT, góp phần xây dựng phong trào thi đua yêu nước trong các cơ quan, đơn vị của tỉnh Tuyên Quang.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 13/8/2019. 
 

Theo: tuyenquang.gov.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Tăng cường xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng

Ngày đăng 19/09/2019
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng.

Hà Nội: Xây dựng Chính phủ điện tử, thành phố thông minh là xu hướng bắt buộc

Ngày đăng 18/09/2019
Sáng 18/9/2019, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Trưởng ban Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử Thành phố đã chủ trì Hội nghị báo cáo kết quả ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trên địa bàn Thành phố và nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2019.

Đà Nẵng xây dựng chính quyền điện tử tiến đến xây dựng thành phố thông minh

Ngày đăng 17/09/2019
Nghị quyết số 06/NQ-TU ngày 12/3/2003 của Thành ủy thành phố Đà Nẵng về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XX (nhiệm kỳ 2010-2015) và lần thứ XXI (nhiệm kỳ 2015-2020) xác định công nghệ thông tin (CNTT) là một quá trình liên tục, là một trong những đột phá quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng. Cụ thể hóa chủ trương trên, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Đà Nẵng đã ban hành nhiều chính sách về phát triển hạ tầng (phần cứng), ứng dụng CNTT (phần mềm), nguồn nhân lực phục vụ xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới xây dựng thành phố thông minh(1); đồng thời, ban hành nhiều quy định, quy chế để bảo đảm các hoạt động của hệ thống chính quyền điện tử thành phố(2). Việc xây dựng chính quyền điện tử (e-Gov), hướng tới xây dựng “thành phố thông minh”(Smart city) của thành phố Đà Nẵng không phải là một đích đến hạn hữu mà là cả một quá trình liên tục, là một trong những đột phá quan trọng để phát triển.

TP. Hồ Chí Minh: Hiện đại hóa nền hành chính

Ngày đăng 16/09/2019
Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan hành chính được TP. Hồ Chí Minh xác định là khâu đột phá, cơ sở xây dựng chính quyền điện tử, tiến đến xây dựng và triển khai đề án đô thị thông minh.

Hà Nội ban hành Khung Chỉ số đánh giá kết quả công tác cải cách hành chính

Ngày đăng 16/09/2019
Khung chỉ số đánh giá cải cách hành chính (CCHC) này được áp dụng đối với các phòng chuyên môn và tương đương thuộc UBND quận, huyện, thị xã tại thành phố Hà Nội.

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).