Hà Nội, Ngày 08/12/2019

Hải Phòng: Ban hành Kế hoạch phát động Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”

Ngày đăng: 12/08/2019   03:37
Mặc định Cỡ chữ
Thực hiện Quyết định số 773/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025, UBND thành phố Hải Phòng đã ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025 trên địa bàn thành phố.

Phong trào thi đua nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của CBCCVC thành phố; xây dựng đội ngũ CBCCVC gương mẫu, tận tụy, trách nhiệm đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh; tạo môi trường làm việc văn minh, hiện đại, minh bạch, hiệu quả vì sự phát triển của thành phố.

Đối tượng tham gia phong trào thi đua là tập thể, cá nhân CBCCVC ở các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, các đoàn thể, lực lượng vũ trang, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước. Theo đó, đối với tập thể “Thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp”; đối với cá nhân “Thi đua thực hiện kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp”. Ngoài ra, kế hoạch cũng ban hành các tiêu chuẩn thi đua cụ thể cho tập thể và cá nhân.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, xây dựng tiến độ thực hiện: Tổ chức phát động, ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Phong trào thi đua năm 2019; Tiến hành sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Phong trào thi đua vào năm 2022 để tiếp tục triển khai đến năm 2025; Tổng kết phong trào thi đua nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hồ sơ đề nghị khen thưởng trước 15/6/2025.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ Kế hoạch để xây dựng và thực hiện phát động Phong trào thi đua đảm bảo chất lượng trước ngày 15/8/2019. Định kỳ hàng năm tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện qua Sở Nội vụ và Ban Thi đua - Khen thưởng để báo cáo UBND thành phố. Kịp thời sơ kết, tổng kết khen thưởng theo thẩm quyền. UBMTTQ Việt Nam thành phố và các đoàn thể xây dựng kế hoạch và tổ chức phát động Phong trào thi đua trong đoàn viên của tổ chức. Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo Thành ủy chỉ đạo các cơ quan truyền thông, báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền mở các chuyên trang, chuyên mục, tăng cường thời lượng. Sở Nội vụ, Ban Thi đua - Khen thưởng, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp thực hiện các nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, giám sát về Phong trào thi đua báo cáo UBND thành phố biểu dương khen thưởng các tập thể - cá nhân tiêu biểu xuất sắc./.

Theo: haiphong.gov.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Hà Nội: Tán thành chủ trương sắp xếp 7 đơn vị hành chính xã, phường

Ngày đăng 06/12/2019
Chiều ngày 04/12/2019, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết tán thành chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính xã, phường trên địa bàn thành phố giai đoạn 2019-2021 với tỷ lệ 100% đại biểu có mặt tán thành.

Hà Nội: Thông qua hơn 152.000 biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2020

Ngày đăng 05/12/2019
Chiều ngày 04/12/2019, với 95/96 đại biểu có mặt biểu quyết tán thành, HĐND thành phố Hà Nội khóa XV đã thông qua Nghị quyết về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp thành phố Hà Nội năm 2020.

Công tác cán bộ và sắp xếp bộ máy giúp Bình Phước phát triển

Ngày đăng 05/12/2019
Công tác xây dựng cán bộ và sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn đã giúp kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Phước tiếp tục phát triển, an ninh quốc phòng được bảo đảm.

Thái Nguyên tạo động lực từ công tác dân vận

Ngày đăng 04/12/2019
Quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Đảng về công tác dân vận, tỉnh Thái Nguyên triển khai đồng bộ công tác dân vận gắn liền thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 4 khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” , coi trọng tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền, bảo đảm mọi hoạt động của cấp ủy, chính quyền là để phục vụ lợi ích của nhân dân ngày càng hiệu quả.

Hà Nội lên kế hoạch sáp nhập hàng nghìn thôn, tổ dân phố

Ngày đăng 03/12/2019
Những thôn, tổ dân phố có số hộ gia đình thấp hơn quy định sẽ phải sáp nhập với thôn, tổ liền kề.

Tiêu điểm

Tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị của cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt

Trong những năm qua, Đảng ta đã có nhiều chỉ đạo quan trọng nhằm tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên, như: Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/01/2012 một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay; Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc (ĐBTQ) lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 “Về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền”.v.v. Nhà nước đã thể chế hóa thành pháp luật để thống nhất thực hiện trong toàn hệ thống chính trị và xã hội.