Hà Nội, Ngày 20/08/2019

Kinh nghiệm tổ chức chỉ đạo triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh Hà Giang

Ngày đăng: 09/08/2019   04:46
Mặc định Cỡ chữ
Qua gần 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010-2020, bộ mặt nông thôn, đặc biệt là các xã khó khăn khu vực biên giới, vùng núi trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao hơn, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội vùng biên giới, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung về xây dựng NTM khu vực miền núi phía Bắc.

Kết quả đạt được

Đến nay, Hà Giang vẫn là một trong những tỉnh khó khăn, kém phát triển nhất cả nước, với 134/177 xã thuộc diện đặc biệt khó khăn, trong đó có 34 xã biên giới; tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn còn cao. Tuy nhiên, những kết quả thu được sau gần 10 triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020 của tỉnh là rất đáng ghi nhận. Đến hết năm 2018, toàn tỉnh có 33/177 xã được công nhận đạt chuẩn NTM (trong đó có 02 xã biên giới) chiếm 18,6% số xã; bình quân đạt 10,59 tiêu chí/xã.  Tỉnh Hà Giang phấn đấu trong năm 2019 có thêm 05 xã  đạt chuẩn NTM, bình quân đạt 12 tiêu chí/xã; xây dựng 01 xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh mỗi năm giảm 4,2%; riêng các huyện nghèo, xã nghèo tỷ lệ hộ nghèo mỗi năm giảm 6%, hạn chế thấp nhất tình trạng tái nghèo, cải thiện sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống, đảm bảo an sinh xã hội, tăng thu nhập của người nghèo.

Để đạt được kết quả như trên, ngay từ khi bắt tay vào triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, tỉnh Hà Giang xác định việc ban hành các cơ chế chính sách đặc thù và văn bản hướng dẫn thực hiện là nhiệm vụ quan trọng để triển khai thực hiện Chương trình. Vì vậy, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Hà Giang và UBND tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo kịp thời việc ban hành các văn bản, cơ chế chính sách đặc thù, trên cơ sở căn cứ hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh.

Cán bộ và nhân dân xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang chung tay xây dựng đường giao thông nông thôn. Ảnh: báo Đại đoàn kết
 

Tham luận tại Hội nghị tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM khu vực miền núi phía Bắc giai đoạn 2010-2020 tại tỉnh Hòa Bình, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Hà Giang đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh như sau:

Một là, nâng cao trách nhiệm, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, đặc biệt là nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội về vai trò chỉ đạo, cách thức tổ chức, sự định hướng và nhiệt huyết của đội ngũ cán bộ xã; vai trò chủ động và tích cực tham gia của cộng đồng dân cư địa phương.

Hai là, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục, thuyết phục để đội ngũ cán bộ, đảng viên, đặc biệt là các tầng lớp nhân dân ở các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới nhận thức rõ về tầm quan trọng của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, về các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, an sinh xã hội…; chỉ đạo rà soát và nhân rộng các cơ chế, chính sách đang triển khai thực hiện có hiệu quả trên địa bàn.

Ba là, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện theo phương châm “dễ làm trước, khó làm sau"; tránh tư tưởng chủ quan nóng vội, chạy theo thành tích; có giải pháp cụ thể trong tổ chức thực hiện theo phương thức hoàn thành dứt điểm từng nội dung, từng tiêu chí; tránh cách làm chung chung, nửa vời.

Bốn là, xây dựng NTM phải lấy phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân làm trung tâm; triển khai hiệu quả Chương trình “mỗi xã một sản phẩm” (OCOP); duy trì và nâng cao chất lượng các hợp tác xã dịch vụ tổng hợp, tổ chỉ đạo sản xuất, quỹ phát triển thôn, nhân rộng các mô hình, cách làm hay có hiệu quả; tập trung ưu tiên đầu tư cho các lĩnh vực phát triển sản xuất, tạo sinh kế để nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững; định hướng đầu ra của sản phẩm nông nghiệp về giá cả, thị trường, tiêu thụ sản phẩm tạo ra sự an tâm, ổn định cho hộ sản xuất, nhất là ở xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới.

Năm là, tiếp tục thực hiện tốt công tác bố trí dân cư, định canh, định cư cho đồng bào các dân tộc; lồng ghép các nguồn vốn, các chương trình, dự án để đầu tư kết cấu hạ tầng thiết yếu phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ quốc phòng - an ninh phù hợp với đặc thù của từng xã.

Sáu là, đầu tư phát triển hạ tầng nông thôn phù hợp với đặc thù của từng xã; củng cố xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, gần dân, sát dân; chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cấp xã, thôn/bản... Tăng cường cơ sở vật chất phục vụ hoạt động của hệ thống chính trị tại các xã, nâng cao chất lượng hiệu quả cải cách hành chính của chính quyền cơ sở.

Bảy là, xác định mục tiêu phù hợp với năng lực thực tế của từng xã để tạo động lực cho các xã vươn lên; cần có những điều chỉnh về cách làm, cơ chế, chính sách để thực sự đảm bảo vai trò chủ thể của người dân nông thôn và cộng đồng, trong việc hỗ trợ giảm nghèo bền vững, xây dựng NTM, hướng tới sự phát triển hài hòa, bền vững.

Tám là, có sự phân công cụ thể cho từng cán bộ, tổ chức trong việc chỉ đạo thực hiện Chương trình, từ đó góp phần đưa các xã biên giới rút ngắn khoảng cách với các xã còn lại trong lộ trình xây dựng NTM.

Chín là, chỉ đạo xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân vững chắc; gắn phát triển kinh tế - xã hội với đảm bảo vững chắc quốc phòng - an ninh biên giới; xây dựng, phát triển các khu kinh tế kết hợp quốc phòng trong vùng./.

Nhật Nam

Tin tức cùng chuyên mục

Xây dựng nông thôn mới Vùng Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ: Nhiều mô hình, cách làm hay trong công tác bảo vệ môi trường

Ngày đăng 19/08/2019
Tại Hội nghị tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) vùng Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ giai đoạn 2010-2020 vừa được tổ chức tại tỉnh Nghệ An ngày 17/8/2019, Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, đến hết tháng 7/2019, vùng Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ đã có 2.402/3.474 xã (đạt 69,1%) được công nhận đạt chuẩn NTM (tăng 48% so với cuối năm 2015, đạt tỷ lệ cao nhất trong cả nước), cao hơn nhiều so với mức đạt chuẩn của cả nước (50,26%). Tuy nhiên, bên cạnh kết quả ấn tượng đạt được, điều đáng chú ý là sự đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền vận động người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ và xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn của hệ thống chính trị các cấp trong vùng Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ trong quá trình xây dựng NTM.

Tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới vùng Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ giai đoạn 2010-2020

Ngày đăng 18/08/2019
Ngày 17/8/2019, tại Nghệ An, Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) vùng đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ giai đoạn 2010-2020. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia chủ trì Hội nghị.

Làng Pẳn – thôn tiêu biểu làm công tác vận động người dân tham gia xây dựng nông thôn mới

Ngày đăng 13/08/2019
Thôn Làng Pẳn là 1 trong 14 thôn/bản thuộc xã Quang Kim, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Toàn thôn có 162 hộ, tất cả các hộ trong thôn là người dân tộc Giáy; 90% người dân trong thôn làm nông nghiệp. Vừa qua, thôn Làng Pẳn là một trong những thôn nông thôn mới (NTM) tiêu biểu được Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 lựa chọn để chia sẻ kinh nghiệm trong công tác vận động người dân tham gia xây dựng NTM tại Hội nghị tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM khu vực miền núi phía Bắc giai đoạn 2010-2020.

Định hướng, giải pháp xây dựng nông thôn mới khu vực miền núi phía Bắc giai đoạn 2021-2025

Ngày đăng 06/08/2019
Tại Hội nghị tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) khu vực miền núi phía Bắc giai đoạn 2010-2020 vừa được tổ chức tại tỉnh Hòa Bình ngày 03/8/2019, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ - Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 đánh giá đây là vùng đặc biệt khó khăn so với cả nước khi có đến 60,5% là đồng bào dân tộc thiểu số, số đồng bào dân tộc thiểu số trong vùng chiếm tới 55% đồng bào dân tộc thiểu số cả nước, xuất phát điểm rất thấp, địa hình chia cắt. Tuy nhiên, những kết quả xây dựng NTM của 14 tỉnh miền núi phía Bắc trong gần 10 năm triển khai thực hiện Chương trình có ý nghĩa chiến lược, rất quan trọng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ: Thành tựu xây dựng nông thôn mới của các tỉnh miền núi phía Bắc có ý nghĩa chiến lược

Ngày đăng 03/08/2019
Sáng 03/8, tại thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 phối hợp với UBND tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) khu vực miền núi phía Bắc giai đoạn 2010 – 2020. Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng ban Ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị.

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).