Hà Nội, Ngày 20/08/2019

Bộ Nội vụ tổ chức Tọa đàm "Cơ sở khoa học xây dựng Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở"

Ngày đăng: 07/08/2019   03:17
Mặc định Cỡ chữ
Sáng ngày 07/8/2019, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Tọa đàm "Cơ sở khoa học xây dựng Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở" (Tọa đàm)

TS Trần Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì Tọa đàm.

TS Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu khai mạc Tọa đàm

Tham dự Tọa đàm có PGS.TS Lê Minh Thông, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội; đại diện một số bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; các chuyên gia, nhà khoa học, quản lý; đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ; Truyền hình Quốc hội, Thông tấn xã Việt Nam; tập thể lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, viên chức Tạp chí Tổ chức nhà nước (Bộ Nội vụ).

Phát biểu khai mạc Tọa đàm, TS Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ nhấn mạnh: Dân chủ và thực hành dân chủ là một trong những đặc trưng cơ bản nhất của nhà nước phục vụ, nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Đây cũng là một trong những điều kiện tiên quyết để xây dựng thành công Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Sau khi Bộ Chính trị (Khóa VIII) ban hành Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/02/1998 về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa X đã ban hành Nghị quyết số 45/1998/NQ-UBTVQH về ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn. Chính phủ đã ban hành Nghị định số 29/1998/NĐ-CP ngày 11/5/1998 (được sửa đổi, bổ sung, thay thế bằng Nghị định số 79/2003/NĐ-CP ngày 07/7/2003 ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở xã - áp dụng cho cả phường, thị trấn). Để tiếp tục thể chế hóa, nâng cao hiệu lực pháp lý trong việc thực hiện dân chủ ở cơ sở, ngày 20/4/2007, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã ban hành Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.

Đối với việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ Luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; các quy định cụ thể khác về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân theo quy định của Luật thanh tra.v.v… Với các văn bản quan trọng nêu trên, pháp luật về dân chủ cơ sở đã bao quát hầu hết các lĩnh vực cần điều chỉnh, từ dân chủ trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, đến dân chủ ở xã, phường, thị trấn và dân chủ cơ sở tại nơi làm việc.

Thứ trưởng Trần Anh Tuấn khẳng định, việc thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn và các quy định khác về thực hiện dân chủ ở cơ sở thời gian qua đã đạt được những kết quả bước đầu, quan trọng, tạo bầu không khí dân chủ, cởi mở hơn trong xã hội, thực hiện tốt hơn quyền làm chủ của nhân dân, củng cố thêm niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo Đảng và quản lý của Nhà nước, từ đó tạo thêm động lực thúc đẩy việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng ở địa phương, các ngành; làm chuyển biến một bước về ý thức, đạo đức, phong cách làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, người có chức vụ, quyền hạn theo hướng gần dân, tôn trọng dân và có trách nhiệm với dân hơn; tác động tích cực tới việc xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân; xây dựng các cộng đồng dân cư tự quản ở thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố.

Tuy nhiên hạn chế lớn nhất cho đến nay, đó là dân chủ ở nhiều chỗ, nhiều nơi vẫn còn nhiều hình thức, chưa vững chắc, chưa rộng khắp, chưa đồng đều ở các địa phương, khu vực, chưa được tiến hành thường xuyên, liên tục; dân chủ trong các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập chưa được phát huy. Tình trạng vi phạm quyền dân chủ của nhân dân cũng như lợi dụng dân chủ để vi phạm kỷ cương, pháp luật còn xảy ra ở nhiều nơi. Việc thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở chưa gắn kết thật tốt với nhiệm vụ thường xuyên, nhất là trong công tác xây dựng đảng, cái cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Việc kiểm tra, giám sát thực hiện dân chủ cơ sở còn nhiều hạn chế. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến thực trạng đó, song có một nguyên nhân quan trọng là quy định pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở còn tản mạn, giá trị pháp lý của các văn bản chưa cao, chưa thực sự phù hợp nguyên tắc nhà nước pháp quyền Việt Nam là điều chỉnh các quan hệ xã hội chủ yếu bằng hiến pháp và các đạo luật. Do đó, Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo giao Bộ Nội vụ chủ trì nghiên cứu, đề xuất xây dựng dự án Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở; và đã được cụ thể hóa thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Nội vụ theo Quyết định số 01/QĐBNV ngày 01/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Chương trình công tác năm 2019 của Bộ Nội vụ.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, cần phải nghiên cứu làm sáng tỏ những vấn đề cơ bản về dân chủ ở cơ sở và thực hiện dân chủ ở cơ sở; những vấn đề lý luận cơ bản của pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở theo yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân theo tinh thần Hiến pháp năm 2013.

Thứ trưởng đề nghị đại biểu tập trung thảo luận, chia sẻ những đánh giá của mình, đồng thời đề xuất giải pháp hoàn thiện chính sách, pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở tại Việt Nam hiện nay; bổ sung về tính cấp thiết của việc xây dựng Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở; nêu lên những bài học từ thực tiễn và kinh nghiệm trong việc xây dựng, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

GS.TS Mạch Quang Thắng phát biểu tại Tọa đàm

Theo GS.TS Mạch Quang Thắng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh), dân chủ ở cơ sở được tiếp cận từ 02 phía, đó là tiếp cận từ sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước. Dân chủ ở cơ sở là những biểu hiện bảo đảm cho người dân làm chủ trực tiếp ở địa bàn cơ sở nơi người dân sống và làm việc. Dân chủ ở cơ sở của chế độ chính trị xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam trước hết được biểu đạt ở thể chế, sau nữa là việc được tổ chức thi hành trong thực tế. Thực tế cho thấy rõ ở đâu đảm bảo tốt việccông khai, minh bạch, dân chủ bàn bạc, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của nhân dân thì ở nơi đó không phát sinh những khiếu kiện, những bức xúc của người dân. Thực hành dân chủ nói chung và ở cơ sở nói riêng đã, đang và sẽ trở thành động lực tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc và huy động sức mạnh tổng hợp, phát huy tiềm năng và sức sáng tạo trong nhân dân. Tuy nhiên, việc thực hiện dân chủ ở cơ sở trong mấy chục năm qua ở nước ta vẫn còn nhiều thiếu sót, hạn chế. Biểu hiện thấy rõ nhất là khiếu kiện đông người nổi lên, phản ánh những bức xúc lớn của nhân dân ở cơ sở, trong đó có khoảng 70% liên quan đến vấn đề đất đai mà các cấp chính quyền, đặc biệt là cấp xã, không giải quyết tốt. Đội ngũ cán bộ cấp cơ sở còn có những hạn chế không nhỏ về cả bản lĩnh chính trị, về cả trí tuệ, năng lực làm việc.

Tiếp cận dân chủ ở cơ sở từ quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, GS.TS Mạch Quang Thắng cho rằng có mấy điểm đáng chú ý đó là: Chủ tịch Hồ Chí Minh thường đề cập đến dân chủ nói chung chứ không đề cập riêng cho dân chủ ở cấp nào; Người cho rằng, dân chủ bao gồm dân là chủ và dân làm chủ. Dân là chủ tức là đề cập vị thế của người dân. Dân làm chủ tức là đề cập trách nhiệm của dân; dân chủ là làm cho người dân "được mở miệng ra"; dân chủ gắn liền với kỷ cương; phải được thể hiện bằng thể chế và bằng sự thực hành trong thực tế; dân chủ thực sự trong một xã hội phải thể hiện sự kết hợp chặt chẽ giữa “đức trị” và “pháp trị"; dân chủ trước hết là từ bản thân tổ chức Đảng và Nhà nước; cán bộ, đảng viên, những người làm việc trong bộ máy hệ thống chính trị phải thể hiện là gương sáng, gương mẫu về bảo đảm và phát huy dân chủ đối với mọi người.

Khẳng định sự cần thiết phải xây dựng và ban hành Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, GS.TS Mạch Quang Thắng đề xuất ba nội dung cần nghiên cứu khi xây dựng Luật này, đó là: cần có sự rà soát, kiểm tra, đánh giá thực sự khách quan, khoa học để sửa đổi, bổ sung các văn bản của Đảng và Nhà nước quy định về thực hiện dân chủ ở cơ sở; cần chứng tỏ trong thực tế tính ưu việt của dân chủ xã hội chủ nghĩa nói chung và dân chủ ở cơ sở nói riêng; muốn bảo đảm và phát huy dân chủ, phải “nâng cao dân chúng” nư cách nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

PGS.TS Lê Minh Thông, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại Tọa đàm

Phát biểu tại tọa đàm, PGS.TS Lê Minh Thông, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội cho rằng: Mỗi người cần nhận ra quyền dân chủ của mình một cách rõ hơn, bởi quyền dân chủ là quyền của con người và trong cộng đồng thì công dân có quyền gì và thực hiện quyền đó như thế nào. Từ khi có chính sách, pháp luật về thực hiện dân chủ ởc ơ sở, bầu không khí dân chủ trong xã hội đã thực sự được khởi sắc, việc dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra được thực hiện rộng khắp. Tuy nhiên, dù các cơ quan có thẩm quyền đã tổ chức điều tra, khảo sát, đánh giá 10 năm thi hành Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn (2007-2017), nhưng về tổng thể chất lượng việc thực hiện dân chủ ở cơ sở (xã, phường, thị trấn; cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; dân chủ cơ sở tại nơi làm việc) như thế nào thì vẫn chưa có những công trình đánh giá, tổng kết một cách cụ thể.

Theo PGS.TS Lê Minh Thông, khi xây dựng Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở thì cần chú trọng đến quyền của người dân được làm những gì, biết những gì, kiểm tra, giám sát những gì. Và người dân phải được biết khi họ cần biết; nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phải là chủ thể chính của việc điều chỉnh pháp luật về dân chủ ở cơ sở. Vì vậy, cần thay đổi cách tiếp cận để xây dựng Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở một cách tổng quát, thiết thực trên cơ sở Hiến pháp, các quy định của Đảng và Nhà nước, chứ không chỉ thuần túy là sửa đổi pháp lệnh thành luật. Bên cạnh đó, cũng cần có quy định rõ về trách nhiệm của người đứng đầu trong các cơ quan, đơn vị về thực hiện dân chủ ở cơ sở. Thực tiễn triển khai dân chủ ở cơ sở trong các cơ quan nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập cho thấy việc thực hành dân chủ đã từng bước đi vào nề nếp, tính công khai, minh bạch trong hoạt động công vụ ngày càng được tăng cường, chất lượng tham gia ý kiến của cán bộ, công chức, viên chức đối với các vấn đề được đưa ra thảo luận, lấy ý kiến được nâng lên, vai trò giám sát của cán bộ, công chức, viên chức, của nhân dân được tôn trọng và đề cao. Do vậy, hiệu suất hoạt động công vụ trong cơ quan, tổ chức nhà nước từng bước được cải thiện.

TS Trần Quang Cảnh, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội phát biểu tại Tọa đàm

Thống nhất cao với việc cần phải xây dựng Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở với phương châm Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ, TS Trần Quang Cảnh cho rằng, cần quy định rõ trong Luật các nội dung: "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra", tuy nhiên cần cân nhắc, bổ sung "dân hưởng". Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ cần phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền của Đảng và Nhà nước tổ chức khảo sát, đánh giá nghiêm túc vấn đề thực hiện dân chủ ở cơ sở, những kết quả đạt được và hạn chế. Từ đó xây dựng Luật để điều chỉnh việc thực hiện dân chủ với tất cả các loại hình trong Luật (từ xã, phường, thị trấn, lực lượng vũ trang, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp) và cần có lộ trình để thực hiện.

TS Nguyễn Đình Quyền, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp (Ủy ban Thường vụ Quốc hội) phát biểu tại Tọa đàm

Theo TS Nguyễn Đình Quyền, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp, để thực hiện có hiệu quả việc thực hiện dân chủ cơ sở cần phải khắc phục những điểm sau: cơ chế xin – cho trong hệ thống pháp luật; cơ chế kiểm soát quyền lực trong hệ thống cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp; tính công khai, minh bạch trong hoạt động công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của người dân; nâng cao trách nhiệm của từng vị trí làm việc. TS Nguyễn Đình Quyền nhận định, cần phân định rõ trách nhiệm công vụ và thiết chế dân chủ cơ sở; trong đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động theo chế độ thủ trưởng, vì vậy để thực hiện được dân chủ cơ sở tại đơn vị sự nghiệp công lập thì việc thực hiện đúng vai trò của người đứng đầu rất quan trọng. TS Nguyễn Đình Quyền đề nghị, khi tiến hành xây dựng Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở cần tính đến chế độ làm việc của thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập; xác định rõ chế độ việc làm, trách nhiệm công vụ của từng vị trí việc làm.

PGS.TS Nguyễn Hoàng Anh (Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội) phát biểu tại Tọa đàm

So sánh kinh nghiệm ở một số quốc gia trên thế giới với việc xây dựng Luuật thực hiện dân chủ ở cơ sở, PGS.TS Nguyễn Hoàng Anh (Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội) cho rằng, từ lâu các nghiên cứu lý thuyết đều khẳng định tính ưu việt của việc huy động người dân tham gia vào công việc của chính quyền, đặc biệt ở cấp cơ sở. Dân chủ cơ sở là phương thức phổ biến và dường như ngày càng chiếm ưu thế trong bối cảnh quốc tế hiện nay. Các nghiên cứu ở nhiều quốc gia đã cho rằng: nếu quy mô của chính quyền cơ sở càng nhỏ thì sự tham gia của người dân vào công việc của nhà nước và xã hội càng cao. Bởi vậy một số quốc gia sau khi đã sáp nhập để giảm số lượng cấp chính quyền cơ sở như Vương quốc Anh thì thường quay lại tổ chức các thiết chế cơ sở để nắm bắt được tốt hơn ý kiến người dân. Còn tại Cộng hoà Pháp, các hình thức thực hiện dân chủ ở cơ sở được quy định trong pháp luật, ngoài ra các địa phương có thể có những vận dụng sáng tạo riêng. Có hai hình thức thực hiện dân chủ ở cơ sở: hoặc là thông qua các tổ chức tư vấn - mà đại diện từ các nhóm công dân đa dạng; hoặc là trực tiếp thông qua các hình thức như hội nghị chung của công dân, hoặc của tất cả những người ghi danh trong danh sách bầu cử.

TS Phạm Tuấn Khải, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp luật (Văn phòng Chính phủ) phát biểu tại Tọa đàm

TS. Phạm Tuấn Khải, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp luật (Văn phòng Chính phủ) nhận định, dân chủ xã hội chủ nghĩa hay dân chủ tư sản thì cốt lõi vẫn là người dân thực hiện quyền của mình. Dân chủ có từ thời phong kiến ở nước ta, được hiểu đơn giản là quyền con người, quyền công dân và bình đẳng. Hiện nay, dân chủ được hiểu là sự quyết định của người dân đến vận mệnh của quốc gia và vận mệnh của chính họ. Tuy nhiên, để thực hiện thiết chế dân chủ song song với nguyên tắc tập trung dân chủ là rất khó. TS Phạm Tuấn Khải cho rằng, cần phải xây dựng một quy chế chặt chẽ để người dân chịu trách nhiệm trước những quyết định về vận mệnh của họ. Tiếp đến cần làm rõ phạm vi của dân chủ, dân chủ ở xã, phường, thị trấn; dân chủ ở doanh nghiệp; dân chủ ở cơ quan hành chính nhà nước.

TS Dương Quang Tung, nguyên Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước (Bộ Nội vụ) phát biểu tại Tọa đàm

Phát biểu tham luận tại Tọa đàm, TS Dương Quang Tung, nguyên Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước (Bộ Nội vụ) cho biết, việc Đảng và Nhà nước ban hành chính sách, pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở nói chung và Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn nói riêng đánh dấu một bước phát triển mới trong việc phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa trong bối cảnh phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân ở nước ta hiện nay. Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn và  các văn bản quy định về thực hiện dân chủ ở cơ quan, doanh nghiệp ngay từ khi mới ra đời đã nhanh chóng đi vào cuộc sống của người dân ở cơ sở như là một động lực quan trọng khơi dậy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người dân trong việc tham gia vào các công việc của chính quyền địa phương cũng như trong việc giải quyết những nhiệm vụ có tính chất tự quản của cộng đồng dân cư ở cơ sở, ở cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp... Tuy nhiên, thực tiễn cuộc sống hiện nay đang xuất hiện nhiều vấn đề mới, liên quan đến việc thực hiện dân chủ ở cơ sở (xã, phường, thị trấn), đòi hỏi phải tiếp tục xem xét, giải quyết kể cả trong chỉ đạo thực hiện cũng như trong các quy định của Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11. Đồng thời, thực tiễn cuộc sống hiện nay còn đặt ra những yêu cầu cơ bản hơn, rộng rãi hơn, sâu sắc hơn đối với việc phát huy dân chủ trên các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội cũng như không chỉ dừng lại ở xã, phường, thị trấn.

TS Dương Quang Tung cho rằng, nên mở rộng hình thức dân chủ ở cơ sở: dân biết, dân kiểm tra, dân giám sát. Các nội dung được quy định trong Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn vẫn còn rất hạn hẹp. Vì vậy, cần mở rộng thêm các quyền của dân trong việc thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Về tư duy xây dựng Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, TS Dương Quang Tung đề xuất cần xác định rõ đối tượng điều chỉnh của Luật này không phải là người dân mà là chính quyền cơ sở. Theo đó, các quy định về nội dung dân biết, dân bàn, dân quyết định, dân tham gia, dân giám sát là để ràng buộc trách nhiệm của chính quyền phải bảo đảm cho người dân chứ không phải để ràng buộc người dân phải thực hiện và chỉ được thực hiện. Mặt khác, trong xã hội dân chủ, người dân có quyền được biết, được bàn, được tham gia, được giám sát mọi hoạt động của bộ máy chính quyền nhà nước, chỉ trừ một số vấn đề có liên quan đến bí mật nhà nước, an ninh quốc gia… Theo đó, cần thiết phải mở rộng đáng kể những việc người dân cần biết, những việc người dân cần bàn, cần tham gia để chính quyền quyết định; những việc người dân cần quyết định trực tiếp và những việc người dân cần giám sát.

ThS Hà Đình Bốn, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) phát biểu tại Tọa đàm

ThS Hà Đình Bốn, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) nhận định, dân chủ là vấn đề rất lớn, dân chủ gắn liền một chế độ chính trị, một hình thái nhà nước, thể chế nhà nước. Cơ sở khoa học để xây dựng Luật phải trên cơ sở nghiên cứu các quy định hiện hành về dân chủ để tổng hợp. Thống nhất với việc cần phải xây dựng dự án Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, ThS Hà Đình Bốn đưa ra các đề xuất,: cần tiến hành rà soát, đánh giá toàn bộ hệ thống chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về thực hiện dân chủ ở cơ sở trong thời gian qua; nghiên cứu học tập kinh nghiệm pháp luật các quốc gia và các điều ước quốc tế có liên quan để bổ sung vào pháp luật Viêt Nam cho phù hợp điều kiện và thể chế chính trị Việt Nam; nghiên cứu các mô hình thành công trong nước và quốc tế về thực hiện dân chủ ở cơ sở để bổ sung, hoàn thiện dự án Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Ý kiến của các đại biểu khác cũng bày tỏ sự thống nhất cao với việc cần phải xây dựng dự án Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở và đóng góp, cung cấp thêm nhiều thông tin, luận cứ khoa học cho việc xây dựng dự án Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Phát biểu kết luận Tọa đàm, TS Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ ghi nhận và cảm ơn những trao đổi, chia sẻ, đánh giá của các chuyên gia, các nhà khoa học, quản lý, các đại biểu về thực trạng quy định và tổ chức thi hành chính sách, pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở tại Việt Nam hiện nay cùng những kiến giải rất cụ thể, thiết thực để xây dựng dự án Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. Thứ trưởng Trần Anh Tuấn tiếp tục khẳng định, việc nghiên cứu, xây dựng dự án Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở là một yêu cầu cấp thiết, khách quan và nhằm cụ thể hoá các quy định của Hiến pháp năm 2013 về xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân, kiểm soát quyền lực nhà nước, hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Bộ Nội vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. Thứ trưởng mong muốn các đại biểu tiếp tục có sự ủng hộ, hỗ trợ, chia sẻ, đóng góp ý kiến để Bộ Nội vụ xây dựng hoàn thiện dự án Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở đáp ứng với yêu cầu thực tiễn đặt ra./.

Quang cảnh Tọa đàm

Tin: Hoài Nga - Ảnh: Mạnh Quân

Tin tức cùng chuyên mục

Phát huy sức mạnh nội lực từ bài học của Cách mạng Tháng Tám

Ngày đăng 19/08/2019
Ngày 02/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á. Qua 74 năm, những bài học kinh nghiệm quý báu của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 luôn tạo nên sức mạnh nội lực cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.

Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày đăng 19/08/2019
Nhân kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng Tám và 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng ngày 18/8/2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tới dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền thờ Người trên núi Ba Vì, Hà Nội.

Bài học Cách mạng Tháng Tám về công tác xây dựng Đảng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Ngày đăng 19/08/2019
Cách đây 74 năm, vào mùa thu năm 1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã tiến hành Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước. Cách mạng Tháng Tám là cuộc cách mạng vĩ đại nhất của nhân dân ta trong thế kỷ XX. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám và việc thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã tạo nên một bước ngoặt lịch sử, đưa nước ta từ một nước thuộc địa nửa phong kiến trở thành một quốc gia độc lập, tự do. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình.

Tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới vùng Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ giai đoạn 2010-2020

Ngày đăng 18/08/2019
Ngày 17/8/2019, tại Nghệ An, Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) vùng đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ giai đoạn 2010-2020. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia chủ trì Hội nghị.

Bộ Nội vụ làm việc với Đoàn kiểm tra liên ngành của Bộ Tư pháp về theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Ngày đăng 16/08/2019
Sáng ngày 16/8, tại trụ sở Bộ, Đoàn kiểm tra liên ngành của Bộ Tư pháp do đồng chí Đặng Thanh Sơn, Cục trưởng Cục quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Bộ Nội vụ về việc kiểm tra việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và tình hình triển khai thực hiện Đề án "Đổi mới nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật" giai đoạn 2018 - 2022.

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).