Hà Nội, Ngày 28/03/2020

Hội thảo triển khai xây dựng vị trí việc làm cán bộ, công chức

Ngày đăng: 07/08/2019   03:19
Mặc định Cỡ chữ
Chiều 05/8/2019, Bộ Nội vụ tổ chức Hội thảo triển khai xây dựng vị trí việc làm (VTVL) cán bộ, công chức để thống nhất về kế hoạch và phân công nhiệm vụ xây dựng danh mục và bản mô tả VTVL; đồng thời góp ý vào dự thảo danh mục VTVL thuộc 03 nhóm: lãnh đạo, quản lý; chuyên môn, nghiệp vụ và hỗ trợ, phục vụ của các cơ quan, đơn vị.

Quyền Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế (Bộ Nội vụ) Nguyễn Văn Lượng chủ trì Hội thảo.

Dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương Đảng; đại diện lãnh đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; thành viên Tổ (nhóm) biên tập VTVL của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Quyền Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế Nguyễn Văn Lượng cho biết: Hội thảo nhằm triển khai thực hiện Văn bản số 8215-CV/BTCTW ngày 30/5/2019 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng về việc xây dựng VTVL cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị; theo đó Bộ Nội vụ là đầu mối chủ trì, phối hợp hướng dẫn các bộ, ngành xây dựng danh mục và bản mô tả VTVL trong các cơ quan, tổ chức hành chính từ Trung ương đến địa phương (thuộc khối Chính phủ quản lý). 

Các bộ, ngành Trung ương và cấp ủy, chính quyền địa phương đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai việc xây dựng Đề án VTVL tại tất cả các cơ quan, tổ chức, đơn vị từ Trung ương đến địa phương. Căn cứ Đề án của các bộ, ngành, địa phương, đến tháng 6/2016, Bộ Nội vụ đã phê duyệt khung danh mục VTVL trong các cơ quan, tổ chức hành chính của các bộ, ngành, địa phương (trừ Bộ Công an và Bộ Quốc phòng), gồm các nội dung: phê duyệt khung danh mục VTVL; phê duyệt ngạch công chức tương ứng với từng VTVL; giao các bộ, ngành, địa phương hoàn thiện bản mô tả công việc và khung năng lực của từng VTVL theo danh mục được phê duyệt để làm căn cứ tuyển dụng, bố trí, sắp xếp lại đội ngũ công chức theo VTVL đã được phê duyệt.

Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế (Bộ Nội vụ) Vũ Hải Nam trình bày Kế hoạch và phân công nhiệm vụ xây dựng danh mục và bản mô tả VTVL

Tại Hội thảo, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế (Bộ Nội vụ) Vũ Hải Nam trình bày Kế hoạch và phân công nhiệm vụ xây dựng danh mục và bản mô tả VTVL. Theo đó, Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành xây dựng danh mục và bản mô tả VTVL của 02 nhóm VTVL là lãnh đạo, quản lý và hỗ trợ, phục vụ. Các bộ, ngành đề xuất xây dựng danh mục và bản mô tả VTVL hỗ trợ, phục vụ đặc thù (nếu có), gửi Bộ Nội vụ để tổng hợp.

Bộ Nội vụ chủ trì xây dựng danh mục và bản mô tả VTVL nghiệp vụ chuyên môn dùng chung thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ, thi đua - khen thưởng; tổng hợp danh mục và bản mô tả VTVL nghiệp vụ chuyên môn dùng chung thuộc các lĩnh vực: tài chính, kế hoạch, thanh tra, pháp chế, hợp tác quốc tế, văn phòng theo đề xuất của bộ quản lý ngành, lĩnh vực đối với nhóm VTVL nghiệp vụ chuyên môn dùng chung (tổ chức cán bộ, thi đua - khen thưởng, tài chính, kế hoạch, thanh tra, pháp chế, hợp tác quốc tế, văn phòng...). Các bộ, ngành có trách nhiệm chủ trì xây dựng danh mục và bản mô tả VTVL nghiệp vụ chuyên môn dùng chung thuộc các lĩnh vực: tài chính, kế hoạch, thanh tra, pháp chế, hợp tác quốc tế, văn phòng. Cụ thể như sau: Bộ Tài chính xây dựng danh mục và bản mô tả VTVL nghiệp vụ chuyên môn dùng chung thuộc lĩnh vực tài chính; Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng danh mục và bản mô tả VTVL nghiệp vụ chuyên môn dùng chung thuộc lĩnh vực kế hoạch; Bộ Tư pháp xây dựng danh mục về bản mô tả VTVL nghiệp vụ chuyên môn dùng chung thuộc lĩnh vực pháp chế; Bộ Ngoại giao xây dựng danh mục và bản mô tả VTVL nghiệp vụ chuyên môn dùng chung thuộc lĩnh vực hợp tác quốc tế; Thanh tra Chính phủ xây dựng danh mục và bản mô tả VTVL nghiệp vụ chuyên môn dùng chung thuộc lĩnh vực thanh tra; Văn phòng Chính phủ xây dựng danh mục và bản mô tả VTVL nghiệp vụ chuyên môn dùng chung thuộc lĩnh vực văn phòng.

Đối với nhóm VTVL nghiệp vụ chuyên ngành, các bộ, cơ quan ngang bộ chủ trì xây dựng danh mục và bản mô tả VTVL nghiệp vụ chuyên ngành theo ngành, lĩnh vực. Các cơ quan thuộc Chính phủ chủ trì, xây dựng danh mục và bản mô tả VTVL nghiệp vụ chuyên ngành theo lĩnh vực hoạt động của cơ quan mình. 

Tại Hội thảo, các đại biểu đã có nhiều chia sẻ kinh nghiệm triển khai xác định VTVL tại đơn vị mình; góp ý về danh mục VTVL nhóm lãnh đạo, quản lý; nhóm nghiệp vụ chuyên môn dùng chung; nhóm hỗ trợ, phục vụ. Đồng thời, trao đổi các nội dung liên quan đến việc xây dựng danh mục và bản mô tả VTVL.

Đa số các đại biểu đều cho rằng, việc xây dựng đề án VTVL phải căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của từng đơn vị, đảm bảo tính khoa học, khách quan, công khai, minh bạch; phù hợp với điều kiện thực tiễn và đặc thù của mỗi đơn vị; mỗi VTVL phải gắn với chức danh, chức vụ, cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu chức danh nghề nghiệp tương ứng. Việc xây dựng VTVL được thực hiện theo nguyên tắc từ đơn vị cấp dưới lên đơn vị cấp trên và phải đảm bảo đầy đủ nội dung, các mẫu biểu theo quy định. 

Quang cảnh Hội thảo

Hoài Nga

Tin tức cùng chuyên mục

Tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị của cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt

Ngày đăng 25/11/2019
Trong những năm qua, Đảng ta đã có nhiều chỉ đạo quan trọng nhằm tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên, như: Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/01/2012 một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay; Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc (ĐBTQ) lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 “Về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền”.v.v. Nhà nước đã thể chế hóa thành pháp luật để thống nhất thực hiện trong toàn hệ thống chính trị và xã hội. 

Chủ động ngăn chặn, đẩy lùi hiểm họa từ mặt trái của mạng xã hội

Ngày đăng 05/11/2019
Ngày nay, với khả năng giúp con người tạo dựng những mối quan hệ vượt ra ngoài giới hạn không gian và thời gian để giao lưu, chia sẻ, mạng xã hội đã trở thành một thứ “quyền lực” trong đời sống xã hội. Tuy nhiên, từ vai trò, mục đích của người sử dụng, mạng xã hội phát huy được một số tính năng ưu việt và cũng sớm bộc lộ một số hạn chế cốt tử, có thể đẩy tới hiểm họa, tác động tiêu cực tới sự phát triển xã hội, con người.

Xây dựng tổ chức bộ máy hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam trong tình hình mới (phần 2)

Ngày đăng 09/08/2019
Hiện nay, Việt Nam đang đứng trước những yêu cầu, nhiệm vụ mới với nhiều thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức mới đan xen. Trong những năm tới, tình hình thế giới và khu vực vẫn tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường. Hòa bình, hợp tác, hội nhập và phát triển vẫn là xu thế chủ đạo, nhưng các mối đe dọa truyền thống, phi truyền thống và biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt. Sự bùng nổ của khoa học - công nghệ, sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế số, kinh tế tri thức và xu hướng quốc tế hóa nguồn nhân lực vừa là thời cơ, vừa là thách thức đối với Việt Nam. Sự nghiệp đổi mới, hội nhập quốc tế, phát triển đất nước nhanh và bền vững đang chuyển sang giai đoạn mới, cao hơn, ngày càng đi vào chiều sâu, khó khăn và phức tạp hơn. Tình hình đó tác động mạnh mẽ, toàn diện, sâu sắc đến công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ; đặt ra yêu cầu phải tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ về công tác cán bộ và xây dựng được đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín.

Lễ tuyên dương cán bộ công đoàn tiêu biểu và Kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam

Ngày đăng 03/07/2019
Sáng ngày 02/7 tại Hà Nội, Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức Lễ tuyên dương 90 cán bộ công đoàn tiêu biểu và Kỷ niệm 25 năm ngày thành lập (02/7/1994 – 02/7/2019).

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức

Ngày đăng 30/05/2019
Căn cứ Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Ngày 14/5/2019, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 03/2019/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số điều về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, cụ thể: