Hà Nội, Ngày 18/07/2019

Hải Phòng: Chính quyền quyết tâm, lòng dân đồng thuận trong việc sắp xếp, sáp nhập các thôn, tổ dân phố

Ngày đăng: 11/07/2019   03:20
Mặc định Cỡ chữ
Tổng số thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hải Phòng hiện rất lớn (2570 thôn, tổ dân phố/223 xã, phường, thị trấn). Trong khi đó, số hộ gia đình tại các thôn, tổ dân phố còn nhỏ lẻ, dẫn đến tình trạng kết cấu hạ tầng phục vụ nhu cầu sinh hoạt và hoạt động cộng đồng chưa đáp ứng yêu cầu, kinh phí từ ngân sách dành chi trả cho người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố rất lớn. Do đó, dự thảo Đề án tổng thể sắp xếp, sáp nhập các thôn, tổ dân phố tới đây được trình tại kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố để xem xét thông qua đã thu hút sự quan tâm của đông đảo cử tri và người dân thành phố.

Sắp xếp, sáp nhập 188 thôn, tổ dân phố

C

Kết cấu hạ tầng tại các thôn, tổ dân phố phục vụ nhu cầu sinh hoạt và hoạt động cộng đồng chưa đáp ứng nhu cầu của người dân. Do đó, Đề án sắp xếp, sáp nhập các thôn, tổ dân phố đã và đang thu hút được sự quan tâm của đông đảo cử tri và người dân thành phố. (Ảnh chụp tại ngõ 201 Lạch Tray, quận Ngô Quyền). 

Theo dự thảo Đề án, việc sắp xếp thôn, tổ dân phố không thực hiện đồng loạt mà chia 3 giai đoạn: Năm 2019; 2020-2025 và 2025-2030. Việc sắp xếp các thôn, tổ dân phố thực hiện đồng bộ với việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức cơ sở Đảng và tổ chức đoàn thể. Việc sắp xếp này được thực hiện trên cơ sở các đề án, phương án UBND xã, phường, thị trấn xây dựng báo cáo và được sự thống nhất về chủ trương của quận ủy, huyện ủy, UBND các quận, huyện và tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân, được nhân dân đồng tình theo quy định (hơn 50% số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình của từng thôn, tổ dân phố trong khu vực sắp xếp, sáp nhập tán thành). Phó Trưởng phòng Phòng Nội vụ UBND huyện Tiên Lãng Lê Tất Dỉnh cho biết: “Huyện Tiên Lãng có 3 thôn 1, 2, 3 thuộc xã Hùng Thắng sẽ sáp nhập trong năm 2019. Sau khi sắp xếp, sáp nhập, xã có 14 thôn (giảm 2 thôn), số người hoạt động không chuyên trách ở thôn dự kiến giảm 8 người (từ 96 người còn 88 người). Sau khi lấy ý kiến, được người dân từng thôn liên quan đồng tình, HĐND xã họp thống nhất thông qua đề án với 100% đại biểu tán thành”.

Theo Thông tư số 14/2018 của Bộ Nội vụ, đối với thôn phải có từ 300 hộ gia đình trở lên; thôn thuộc xã đảo phải có từ 100 hộ gia đình trở lên. Đối với tổ dân phố phải có từ 350 hộ gia đình trở lên; tổ dân phố thuộc các thị trấn đảo phải có từ 150 hộ gia đình trở lên. Những thôn, tổ dân phố có quy mô số hộ gia đình dưới 50% theo các quy định trên thì phải sáp nhập với thôn, tổ dân phố liền kề…

Phó Giám đốc phụ trách Sở Nội vụ Phạm Hồng Hà cho biết, năm 2019, toàn thành phố sẽ tiến hành sắp xếp, sáp nhập 188 thôn, tổ dân phố thành 64 thôn, tổ dân phố tại 20 xã, phường thuộc 7 quận, huyện: Hồng Bàng, Ngô Quyền, Kiến An, Hải An, Đồ Sơn, Dương Kinh và Tiên Lãng. Sau khi sáp nhập sẽ giảm được 124 thôn, tổ dân phố. Số tổ chức tại thôn, tổ dân phố (chi bộ Đảng, ban công tác mặt trận và các chi hội đoàn), dự kiến giảm 665 tổ chức (từ 14160 tổ chức xuống còn 13495 tổ chức, riêng chi bộ thôn, tổ dân phố dự kiến giảm 125 chi bộ). Tổng số người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố dự kiến giảm 578 người (từ 12536 người xuống còn 11958 người). Kinh phí chi trả trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố giảm 6,9 tỷ đồng/năm. 

Theo ông Phạm Hồng Hà, việc sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố trong năm 2019 bảo đảm 8 nguyên tắc. Cụ thể là tập trung thực hiện sắp xếp, sáp nhập các thôn, tổ dân phố liền kề, có quy mô số hộ dưới 50% theo quy định. Thôn, tổ dân phố sau khi sắp xếp, sáp nhập phải bảo đảm đạt tiêu chuẩn về quy mô số hộ theo quy định tại Thông tư số 14/2018 của Bộ Nội vụ. Việc sắp xếp, sáp nhập các thôn, tổ dân phố không làm thay đổi địa giới hành chính cấp xã. Cơ sở hạ tầng tại thôn, tổ dân phố mới phải bảo đảm phục vụ tốt các hoạt động tự quản của cộng đồng dân cư trên địa bàn, cũng như sự phát triển kinh tế - xã hội, sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống của nhân dân và hiệu quả công tác quản lý dân cư của chính quyền cơ sở. Việc sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố phải thống nhất và phù hợp với các mục tiêu trong các chương trình, kế hoạch khác đang triển khai thực hiện tại địa phương (trường học, xây dựng nông thôn mới, đầu tư xây dựng các công trình khác…). Việc sắp xếp phải đồng bộ với kiện toàn tổ chức Đảng, đoàn thể, dự kiến sau khi sáp nhập có số đảng viên không quá 100 người. Không thực hiện sắp xếp sáp nhập các thôn, tổ dân phố có vị trí độc lập, địa hình bị chia cắt phức tạp hoặc các thôn, tổ dân phố liền kề bảo đảm đạt 100% quy mô số hộ dân theo quy định, đang hoạt động ổn định. Không sáp nhập thôn, tổ dân phố có phong tục tập quán không tương đồng hoặc không có chung đặc tính về tín ngưỡng, tôn giáo.

Đối với việc sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố trong giai đoạn 2020-2025 và 2025-2030, UBND thành phố sẽ xây dựng nguyên tắc cụ thể, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy cho chủ trương trước khi chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện và trình HĐND thành phố thông qua tại các kỳ họp tiếp theo.

Sớm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc

Việc sắp xếp lại thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố góp phần thực hiện nghiêm Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Theo đó, việc sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố là một trong những nhiệm vụ quan trọng của cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở trong giai đoạn hiện nay. Tuy nhiên, sau khi sắp xếp, sáp nhập, các địa phương gặp không ít những khó khăn, vướng mắc. Quy mô số hộ dân theo quy định mới có giảm so với quy định cũ nhưng thực tế vẫn tương đối cao. Do vậy, việc sáp nhập từ chỗ quy mô quá nhỏ hiện tại lên quy mô 300 hộ (đối với thôn), 350 hộ (đối với tổ dân phố) là tương đối lớn. Do quy mô số hộ dân lớn, sẽ khó khăn hơn trong việc tổ chức các hoạt động sinh hoạt cộng đồng, các hoạt động tự quản và việc tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Việc sáp nhập cũng làm tăng đáng kể diện tích của thôn, tổ dân phố, dẫn đến khó khăn hơn đối với cán bộ thôn, tổ dân phố khi tổ chức triển khai các hoạt động tự quản tại cộng đồng dân cư. Mặt khác, việc tăng về quy mô số hộ, về diện tích đối với các thôn, tổ dân phố sẽ dẫn đến bất cập về chính sách đang thực hiện đối với các chức danh trưởng thôn, phó trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, tổ phó tổ dân phố cũng như giải quyết chế độ, chính sách đối với số người hoạt động không chuyên trách dôi dư sau sáp nhập. Bà Nguyễn Thị Chiến, tổ dân phố số 11, phường Đồng Quốc Bình (quận Ngô Quyền) mong muốn: “Việc thay đổi tên thôn, tổ dân phố sẽ ảnh hưởng đến các thông tin trong giấy tờ tùy thân của người dân. Do vậy, sau khi hoàn thành việc sắp xếp, sáp nhập, mong các cơ quan, đơn vị tạo điều kiện thuận lợi để người dân thay đổi các thông tin trên các giấy tờ tùy thân”.

Bên cạnh đó, sau khi sắp xếp, sáp nhập, số lượng đảng viên tại các thôn, tổ dân phố đều tăng cao, hầu hết có số lượng đảng viên từ 30- 60 đảng viên. Hiện, trung ương chưa có chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương kiện toàn về mô hình tổ chức, hoạt động và bố trí, sắp xếp cán bộ trong các tổ chức chi bộ Đảng và tổ chức đoàn thể chính trị xã hội tại thôn, tổ dân phố sau khi hoàn thành việc sáp nhập. Do đó, các địa phương hiện đang rất lúng túng trong triển khai thực hiện chủ trương này.

Những khó khăn, vướng mắc nêu trên cần sớm được Trung ương, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan quan tâm, giải quyết để các thôn, tổ dân phố sau khi sắp xếp, sáp nhập tiếp tục đóng góp tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh địa phương./.

Theo: baohaiphong.com.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Chuyển động mới trong sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế

Ngày đăng 16/07/2019
Trên cơ sở kết quả đạt được từ những năm trước, những tháng đầu năm 2019, Quảng Ninh tiếp tục tập trung chỉ đạo, đề ra các mục tiêu, nội dung nhiệm vụ, giải pháp, tiến độ để triển khai thực hiện rà soát, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế của hệ thống chính trị theo đúng tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Hải Phòng sắp xếp các đơn vị hành chính xã, phường: Nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính quyền cơ sở

Ngày đăng 15/07/2019
Hiện nay, hầu hết các đơn vị hành chính cấp huyện, xã trên địa bàn thành phố không đạt đủ tiêu chuẩn về diện tích đất tự nhiên và quy mô dân số theo quy định. Do đó, việc sắp xếp, sáp nhập, nhất là với các xã, phường thuộc 3 quận: Hồng Bàng, Ngô Quyền, Đồ Sơn và huyện Tiên Lãng không đạt 50% cả 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số là cần thiết. Việc sáp nhập đáp ứng yêu cầu tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính quyền cơ sở, phù hợp với sự phát triển của thành phố trong giai đoạn tới.

Cần Thơ: Phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025

Ngày đăng 15/07/2019
UBND TP. Cần Thơ vừa ban hành Kế hoạch số 119/KH-UBND phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, ấp, khu phố, khu dân cư, tổ dân cư.

Ngày đăng 15/07/2019
Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa ban hành Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, ấp, khu phố, khu dân cư, tổ dân cư trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND ngày 24/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

TP. Hồ Chí Minh ban hành chính sách thu hút chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt

Ngày đăng 12/07/2019
Ủy ban nhân dân Tp. Hồ Chí Minh vừa ban hành Quy định về chính sách thu hút và phát triển đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt đối với lĩnh vực Tp. Hồ Chí Minh có nhu cầu trong giai đoạn 2019 – 2022. Quy định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/7/2019.

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).