Hà Nội, Ngày 19/10/2019

Hải Phòng: Chính quyền quyết tâm, lòng dân đồng thuận trong việc sắp xếp, sáp nhập các thôn, tổ dân phố

Ngày đăng: 11/07/2019   03:20
Mặc định Cỡ chữ
Tổng số thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hải Phòng hiện rất lớn (2570 thôn, tổ dân phố/223 xã, phường, thị trấn). Trong khi đó, số hộ gia đình tại các thôn, tổ dân phố còn nhỏ lẻ, dẫn đến tình trạng kết cấu hạ tầng phục vụ nhu cầu sinh hoạt và hoạt động cộng đồng chưa đáp ứng yêu cầu, kinh phí từ ngân sách dành chi trả cho người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố rất lớn. Do đó, dự thảo Đề án tổng thể sắp xếp, sáp nhập các thôn, tổ dân phố tới đây được trình tại kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố để xem xét thông qua đã thu hút sự quan tâm của đông đảo cử tri và người dân thành phố.

Sắp xếp, sáp nhập 188 thôn, tổ dân phố

C

Kết cấu hạ tầng tại các thôn, tổ dân phố phục vụ nhu cầu sinh hoạt và hoạt động cộng đồng chưa đáp ứng nhu cầu của người dân. Do đó, Đề án sắp xếp, sáp nhập các thôn, tổ dân phố đã và đang thu hút được sự quan tâm của đông đảo cử tri và người dân thành phố. (Ảnh chụp tại ngõ 201 Lạch Tray, quận Ngô Quyền). 

Theo dự thảo Đề án, việc sắp xếp thôn, tổ dân phố không thực hiện đồng loạt mà chia 3 giai đoạn: Năm 2019; 2020-2025 và 2025-2030. Việc sắp xếp các thôn, tổ dân phố thực hiện đồng bộ với việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức cơ sở Đảng và tổ chức đoàn thể. Việc sắp xếp này được thực hiện trên cơ sở các đề án, phương án UBND xã, phường, thị trấn xây dựng báo cáo và được sự thống nhất về chủ trương của quận ủy, huyện ủy, UBND các quận, huyện và tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân, được nhân dân đồng tình theo quy định (hơn 50% số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình của từng thôn, tổ dân phố trong khu vực sắp xếp, sáp nhập tán thành). Phó Trưởng phòng Phòng Nội vụ UBND huyện Tiên Lãng Lê Tất Dỉnh cho biết: “Huyện Tiên Lãng có 3 thôn 1, 2, 3 thuộc xã Hùng Thắng sẽ sáp nhập trong năm 2019. Sau khi sắp xếp, sáp nhập, xã có 14 thôn (giảm 2 thôn), số người hoạt động không chuyên trách ở thôn dự kiến giảm 8 người (từ 96 người còn 88 người). Sau khi lấy ý kiến, được người dân từng thôn liên quan đồng tình, HĐND xã họp thống nhất thông qua đề án với 100% đại biểu tán thành”.

Theo Thông tư số 14/2018 của Bộ Nội vụ, đối với thôn phải có từ 300 hộ gia đình trở lên; thôn thuộc xã đảo phải có từ 100 hộ gia đình trở lên. Đối với tổ dân phố phải có từ 350 hộ gia đình trở lên; tổ dân phố thuộc các thị trấn đảo phải có từ 150 hộ gia đình trở lên. Những thôn, tổ dân phố có quy mô số hộ gia đình dưới 50% theo các quy định trên thì phải sáp nhập với thôn, tổ dân phố liền kề…

Phó Giám đốc phụ trách Sở Nội vụ Phạm Hồng Hà cho biết, năm 2019, toàn thành phố sẽ tiến hành sắp xếp, sáp nhập 188 thôn, tổ dân phố thành 64 thôn, tổ dân phố tại 20 xã, phường thuộc 7 quận, huyện: Hồng Bàng, Ngô Quyền, Kiến An, Hải An, Đồ Sơn, Dương Kinh và Tiên Lãng. Sau khi sáp nhập sẽ giảm được 124 thôn, tổ dân phố. Số tổ chức tại thôn, tổ dân phố (chi bộ Đảng, ban công tác mặt trận và các chi hội đoàn), dự kiến giảm 665 tổ chức (từ 14160 tổ chức xuống còn 13495 tổ chức, riêng chi bộ thôn, tổ dân phố dự kiến giảm 125 chi bộ). Tổng số người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố dự kiến giảm 578 người (từ 12536 người xuống còn 11958 người). Kinh phí chi trả trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố giảm 6,9 tỷ đồng/năm. 

Theo ông Phạm Hồng Hà, việc sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố trong năm 2019 bảo đảm 8 nguyên tắc. Cụ thể là tập trung thực hiện sắp xếp, sáp nhập các thôn, tổ dân phố liền kề, có quy mô số hộ dưới 50% theo quy định. Thôn, tổ dân phố sau khi sắp xếp, sáp nhập phải bảo đảm đạt tiêu chuẩn về quy mô số hộ theo quy định tại Thông tư số 14/2018 của Bộ Nội vụ. Việc sắp xếp, sáp nhập các thôn, tổ dân phố không làm thay đổi địa giới hành chính cấp xã. Cơ sở hạ tầng tại thôn, tổ dân phố mới phải bảo đảm phục vụ tốt các hoạt động tự quản của cộng đồng dân cư trên địa bàn, cũng như sự phát triển kinh tế - xã hội, sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống của nhân dân và hiệu quả công tác quản lý dân cư của chính quyền cơ sở. Việc sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố phải thống nhất và phù hợp với các mục tiêu trong các chương trình, kế hoạch khác đang triển khai thực hiện tại địa phương (trường học, xây dựng nông thôn mới, đầu tư xây dựng các công trình khác…). Việc sắp xếp phải đồng bộ với kiện toàn tổ chức Đảng, đoàn thể, dự kiến sau khi sáp nhập có số đảng viên không quá 100 người. Không thực hiện sắp xếp sáp nhập các thôn, tổ dân phố có vị trí độc lập, địa hình bị chia cắt phức tạp hoặc các thôn, tổ dân phố liền kề bảo đảm đạt 100% quy mô số hộ dân theo quy định, đang hoạt động ổn định. Không sáp nhập thôn, tổ dân phố có phong tục tập quán không tương đồng hoặc không có chung đặc tính về tín ngưỡng, tôn giáo.

Đối với việc sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố trong giai đoạn 2020-2025 và 2025-2030, UBND thành phố sẽ xây dựng nguyên tắc cụ thể, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy cho chủ trương trước khi chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện và trình HĐND thành phố thông qua tại các kỳ họp tiếp theo.

Sớm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc

Việc sắp xếp lại thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố góp phần thực hiện nghiêm Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Theo đó, việc sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố là một trong những nhiệm vụ quan trọng của cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở trong giai đoạn hiện nay. Tuy nhiên, sau khi sắp xếp, sáp nhập, các địa phương gặp không ít những khó khăn, vướng mắc. Quy mô số hộ dân theo quy định mới có giảm so với quy định cũ nhưng thực tế vẫn tương đối cao. Do vậy, việc sáp nhập từ chỗ quy mô quá nhỏ hiện tại lên quy mô 300 hộ (đối với thôn), 350 hộ (đối với tổ dân phố) là tương đối lớn. Do quy mô số hộ dân lớn, sẽ khó khăn hơn trong việc tổ chức các hoạt động sinh hoạt cộng đồng, các hoạt động tự quản và việc tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Việc sáp nhập cũng làm tăng đáng kể diện tích của thôn, tổ dân phố, dẫn đến khó khăn hơn đối với cán bộ thôn, tổ dân phố khi tổ chức triển khai các hoạt động tự quản tại cộng đồng dân cư. Mặt khác, việc tăng về quy mô số hộ, về diện tích đối với các thôn, tổ dân phố sẽ dẫn đến bất cập về chính sách đang thực hiện đối với các chức danh trưởng thôn, phó trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, tổ phó tổ dân phố cũng như giải quyết chế độ, chính sách đối với số người hoạt động không chuyên trách dôi dư sau sáp nhập. Bà Nguyễn Thị Chiến, tổ dân phố số 11, phường Đồng Quốc Bình (quận Ngô Quyền) mong muốn: “Việc thay đổi tên thôn, tổ dân phố sẽ ảnh hưởng đến các thông tin trong giấy tờ tùy thân của người dân. Do vậy, sau khi hoàn thành việc sắp xếp, sáp nhập, mong các cơ quan, đơn vị tạo điều kiện thuận lợi để người dân thay đổi các thông tin trên các giấy tờ tùy thân”.

Bên cạnh đó, sau khi sắp xếp, sáp nhập, số lượng đảng viên tại các thôn, tổ dân phố đều tăng cao, hầu hết có số lượng đảng viên từ 30- 60 đảng viên. Hiện, trung ương chưa có chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương kiện toàn về mô hình tổ chức, hoạt động và bố trí, sắp xếp cán bộ trong các tổ chức chi bộ Đảng và tổ chức đoàn thể chính trị xã hội tại thôn, tổ dân phố sau khi hoàn thành việc sáp nhập. Do đó, các địa phương hiện đang rất lúng túng trong triển khai thực hiện chủ trương này.

Những khó khăn, vướng mắc nêu trên cần sớm được Trung ương, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan quan tâm, giải quyết để các thôn, tổ dân phố sau khi sắp xếp, sáp nhập tiếp tục đóng góp tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh địa phương./.

Theo: baohaiphong.com.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Tỉnh Thái Bình cần chú trọng công tác đào tạo cán bộ

Ngày đăng 17/10/2019
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Tuyên giáo TW nhấn mạnh tỉnh Thái Bình cần chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cập nhật kiến thức cho cán bộ.

Hà Nội: Xử lý nghiêm vi phạm trong thực thi quyền lực

Ngày đăng 17/10/2019
Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 4 (khóa XII) về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ", Đảng bộ thành phố Hà Nội đã chủ động triển khai các biện pháp nhằm kiểm soát việc thực thi quyền lực của người có chức, có quyền. Nổi bật là việc rà soát, kiểm tra, xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm trong thực thi quyền lực gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Hà Nội: Hoàn thành thanh tra, kiểm tra công tác cán bộ vào cuối tháng 10/2019

Ngày đăng 16/10/2019
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các cơ quan, đơn vị tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức cán bộ; tiếp nhận, xác minh thông tin phản ánh, xử lý vi phạm theo thẩm quyền (nếu có).

Hiệu quả từ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW về tinh gọn bộ máy ở tỉnh Đồng Nai

Ngày đăng 16/10/2019
Qua sắp xếp lại tổ chức bộ máy, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, khắc phục dần tình trạng trùng lắp, chồng chéo. Việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao ở các đơn vị đảm bảo được sự đồng bộ, thống nhất, tập trung nguồn lực; hiệu quả hoạt động được nâng lên...

Chỉ đạo mới nhất của Chính phủ về sắp xếp cán bộ, công chức xã

Ngày đăng 15/10/2019
Tại Nghị quyết số 89/NQ-CP ban hành ngày 11/10/2019, Chính phủ đã có những chỉ đạo mới liên quan đến cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã.

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).