Hà Nội, Ngày 19/10/2019

Đà Nẵng: Một số nhiệm vụ thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng cuối năm 2019

Ngày đăng: 10/07/2019   01:14
Mặc định Cỡ chữ
Trong 06 tháng cuối năm 2019, công tác cải cách hành chính tại thành phố Đà Nẵng sẽ tập trung vào các nội dung cơ bản sau đây:

Trình phê duyệt, triển khai Đề án thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn thành phố cho Bưu điện và triển khai thực hiện trên thực tế.

Đánh giá sơ kết kết quả thực hiện thí điểm Đề án kiểm soát thủ tục hành chính ngoài thủ tục hành chính đã thực hiện theo mô hình một cửa đến UBND các quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Tiếp tục mở rộng phạm vi triển khai Đề án tích hợp, tra cứu dữ liệu từ máy xếp hàng tự động. Đánh giá kết quả thực hiện Đề án liên thông, liên kết, phối hợp trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Trình UBND thành phố ban hành Bộ thủ tục hành chính trên lĩnh vực giải tỏa đền bù bố trí tái định cư.

Phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND thành phố chuyển giao chỉ tiêu hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP sang thực hiện theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Tham mưu Chủ tịch UBND thành phố ban hành Quyết định quy trình, trình tự thực hiện thi tuyển công chức và thi nâng ngạch công chức tại các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố Đà Nẵng quản lý. Tổ chức thi tuyển công chức năm 2019; thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức từ ngạch cán sự và tương đương lên chuyên viên và từ chuyên viên lên chuyên viên chính.

Triển khai thực hiện Đề án điều chỉnh mô hình đánh giá kết quả làm việc đối với công chức. Hoàn chỉnh Đề án tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan chuyên môn; đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND quận, huyện và chủ trương thí điểm hợp nhất một số cơ quan Đảng và chính quyền khối quận, huyện theo Kết luận số 34-KL/TW ngày 07 tháng 8 năm 2018 của Bộ Chính trị. Tiến hành hợp nhất Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Đài Truyền thanh quận, huyện; hoàn chỉnh phương án thành lập Trung tâm Quản lý hạ tầng đô thị thành phố Đà Nẵng.

Theo: noivu.danang.gov.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Đồng Nai: Cán bộ lãnh đạo phải quyết tâm cao trong việc sử dụng công nghệ thông tin

Ngày đăng 17/10/2019
Theo Kế hoạch Thực hiện Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin giai đoạn 2019 - 2020 của UBND tỉnh Đồng Nai, căn cứ Quyết định phê duyệt Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin giai đoạn 2016 - 2020 thì cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị phải có quyết tâm cao, đi đầu trong việc sử dụng công nghệ thông tin để điều hành, quản lý, chỉ đạo công việc, qua đó thúc đẩy đội ngũ cán bộ, công chức trong cơ quan, đơn vị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chuyên môn nghiệp vụ.

Tỉnh Phú Thọ dành 35,2 tỷ đồng cho Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin giai đoạn 2019 - 2020

Ngày đăng 16/10/2019
Tỉnh Phú Thọ sẽ chi 35,2 tỷ đồng, trong đó từ nguồn sự nghiệp của Trung ương là 24,2 tỷ đồng và từ nguồn sự nghiệp của địa phương là 11 tỷ đồng để thực hiện Kế hoạch Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin giai đoạn 2019 - 2020 của địa phương.

Hà Nội: Phấn đấu đến cuối năm 2019, 100% dịch vụ công trực tuyến đạt mức độ 3, mức độ 4

Ngày đăng 15/10/2019
Hà Nội sẽ khẩn trương triển khai xây dựng các dịch vụ công (DVC) trực tuyến trên địa bàn Thành phố, phấn đấu đến 31/12/2019, 100% thủ tục hành chính (TTHC) được thực hiện DVC trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, trong đó tối thiểu 30% DVC trực tuyến mức độ 4.

Tỉnh Hưng Yên đẩy mạnh cải cách hành chính để thu hút đầu tư

Ngày đăng 14/10/2019
Thực hiện mục tiêu sớm trở thành tỉnh công nghiệp, thời gian qua, tỉnh Hưng Yên đã đẩy mạnh cải cách hành chính, thủ tục hành chính (TTHC) trên nhiều phương diện. Nhờ quyết tâm cao và hành động quyết liệt, tỉnh đã đạt kết quả bước đầu khá tích cực, góp phần quan trọng cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút ngày càng nhiều doanh nghiệp (DN) đến đầu tư tại địa phương.

99% văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường phát hành trong nội bộ đã thực hiện điện tử ký số

Ngày đăng 11/10/2019
Triển khai thực hiện Chính phủ điện tử, 99% văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị trực thuộc phát hành trong nội bộ đã thực hiện điện tử ký số. Đến nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thành triển khai Cổng Dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống thông tin một cửa điện tử...

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).