Hà Nội, Ngày 18/07/2019

Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 7 luật vừa được Quốc hội thông qua

Ngày đăng: 04/07/2019   12:54
Mặc định Cỡ chữ
Sáng 4/7, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 7 luật vừa được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ Bảy. Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung chủ trì họp báo.

Tham dự buổi họp báo có đại diện các bộ chủ trì 7 dự án luật vừa được Quốc hội thông qua; các cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương, Hà Nội và đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Văn phòng Chủ tịch nước.

Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 7 luật vừa được Quốc hội thông qua.

Tại buổi họp báo, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung đã công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 7 luật gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ; Luật Quản lý thuế; Luật Đầu tư công; Luật Giáo dục; Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Luật Thi hành án dân sự.

Cũng tại buổi họp báo, lãnh đạo các Bộ: Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giáo dục và đào tạo, Y tế, Công an đã thông tin những điểm quan trọng của các luật này.

Về Luật Đầu tư công

Luật đã thống nhất được định nghĩa về nguồn vốn đầu tư công. Theo đó, quy định 2 loại vốn đầu tư công, bao gồm vốn ngân sách nhà nước và vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư theo quy định của pháp luật.

Tháo gỡ vướng mắc lớn nhất trong quá trình thực hiện Luật Đầu tư công, đó là trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư dự án, phân cấp thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn.

Phân cấp mạnh mẽ thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, vừa bảo đảm thẩm quyền của các cơ quan Quốc hội, Hội đồng nhân dân, vừa tăng tính chủ động, phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi địa phương, xử lý được những tình huống phức tạp như dự án sử dụng nhiều vốn thuộc các cấp ngân sách khác nhau. Với sửa đổi này, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm A của địa phương sử dụng bất kỳ loại nguồn vốn nào (bao gồm cả hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương), phân cấp mạnh hơn trước đây là địa phương phải trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nhóm A.

Đổi mới mạnh mẽ phương thức kế hoạch hóa, nhằm đáp ứng tốt hơn đối với thực tiễn vận hành của nền kinh tế, khắc phục được vướng mắc lớn nhất về đầu tư công trước đây, đó là vấn đề vốn có trước hay dự án có trước.

Để nâng cao tính công khai, minh bạch trong quản lý đầu tư công, Luật bổ sung quy định về Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về đầu tư công. Theo đó, tăng cường theo dõi, giám sát, thanh tra, kiểm tra các hoạt động đầu tư công, sử dụng nguồn vốn đầu tư công thông qua đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đầu tư công, gắn với quá trình xây dựng Chính phủ điện tử và tiến tới Chính phủ số, góp phần tích cực vào việc chống thất thoát, lãng phí.

Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia 

Luật quy định 13 hành vi bị nghiêm cấm trong phòng, chống tác hại của rượu, bia; trong đó có một số hành vi đáng chú ý như: nghiêm cấm xúi giục, kích động, lôi kéo, ép buộc người khác uống rượu, bia; nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức, sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ, người làm việc trong lực lượng vũ trang nhân dân, học sinh, sinh viên uống rượu, bia ngay trước, trong giờ làm việc, học tập và nghỉ ngơi giữa giờ làm việc, học tập; nghiêm cấm điều khiển phương tiện giao thông bao gồm cả xe máy mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn…

Luật có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2020.

Luật Giáo dục

Luật Giáo dục năm 2019 (gồm 9 chương, 115 điều), thay thế Luật Giáo dục năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2009. So với Luật Giáo dục hiện hành, Luật Giáo dục có những điểm mới cơ bản sau đây:

Thứ nhất, làm rõ tính liên thông, phân luồng, hướng nghiệp trong giáo dục;

Thứ hai, luật hóa chủ trương đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo Nghị quyết số 29-NQ/TW và Nghị quyết số 88/2014/QH13;

Thứ ba, bổ sung  loại trường tư thục không vì lợi nhuận và việc chuyển đổi loại hình trường tư thục sang trường tư thục hoạt động không vì lợi nhuận; quy định cụ thể vị trí, chức năng, thành phần hội đồng trường;

Thứ tư, quy định nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và giảng viên đại học;

Thứ năm, quy định chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt đối với học sinh, sinh viên sư phạm;

Thứ sáu, quy định chính sách về học phí đối với học sinh diện phổ cập;

Thứ bảy, quy định về đầu tư và tài chính cho giáo dục.

Luật Giáo dục 2019  có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020.

Luật Kiến trúc

Nội dung Luật Kiến trúc gồm 5 chương và 41 điều, bao quát 02 nội dung chính là: quản lý kiến trúc và hành nghề kiến trúc, được bố cục như sau:

Chương I. Quy định chung: Bao gồm các điều về phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; giải thích từ ngữ; nguyên tắc hoạt động kiến trúc; Bản sắc văn hóa dân tộc trong kiến trúc; chính sách của Nhà nước trong hoạt động kiến trúc; ngày Kiến trúc Việt Nam; hợp tác quốc tế về kiến trúc; các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động kiến trúc.

Chương II. Quản lý kiến trúc: Bao gồm các điều về yêu cầu về kiến trúc đối với khu vực đô thị, nông thôn; quản lý thiết kế kiến trúc; quản lý đối với các công trình kiến trúc có giá trị; quy chế quản lý kiến trúc, hội đồng tư vấn về kiến trúc; thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng; quản lý lưu trữ tài liệu.

Chương III. Hành nghề kiến trúc: Bao gồm các điều quy định về hành nghề kiến trúc, gồm các điều kiện hành nghề; chứng chỉ hành nghề; quy định về hành nghề của người nước ngoài tại Việt Nam đáp ứng yêu cầu thực tiễn và hội nhập quốc tế.

Chương IV. Quản lý nhà nước về kiến trúc: Quy định trách nhiệm của Chính phủ, bộ, cơ quan ngang bộ và trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp. Trong đó quy định rõ và cụ thể về những nội dung quản lý nhà nước và trách nhiệm của cơ quan liên quan.

Chương V. Điều khoản thi hành: Bao gồm các điều về sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật có liên quan đến hoạt động kiến trúc; hiệu lực thi hành và quy định chuyển tiếp. Nội dung quy định đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ các quy định trong Luật với hệ thống luật liên quan, đảm bảo cho việc triển khai thi hành Luật.

Luật Kiến trúc có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020

Quảng cảnh buổi họp báo

Luật Thi hành án hình sự

Luật Thi hành án hình sự năm 2019 gồm 16 chương, 207 điều, sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến thực hiện các chế độ của phạm nhân theo hướng cụ thể, nhân đạo, bảo đảm tốt nhất quyền con người trong quá trình chấp hành án. Luật cũng đã bổ sung Điều 35 quy định về xếp loại chấp hành án phạt tù, Điều 45 quy định về tái hòa nhập cộng đồng.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2019. Nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Kinh doanh bảo hiểm tập trung bổ sung các quy định về giải thích từ ngữ đối với dịch vụ phụ trợ bảo hiểm, tư vấn bảo hiểm, đánh giá rủi ro bảo hiểm, tính toán bảo hiểm, giám định tổn thất bảo hiểm, hỗ trợ giải quyết bồi thường bảo hiểm. Sửa đổi, bổ sung quy định về quyền tham gia các tổ chức xã hội - nghề nghiệp của tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm; bổ sung quy định cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm… Nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ tập trung về sáng chế, chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, kiểm soát biên giới…

Luật Quản lý thuế

Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 gồm 17 chương, 152 điều. Luật sửa đổi phạm vi điều chỉnh, bảo đảm bao quát việc quản lý các loại thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước, sửa đổi các quy định để tạo cơ sở pháp lý cho quản lý thuế hiện đại, tiếp cận tới những chuẩn mực, thông lệ quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người nộp thuế, quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý thuế cũng như các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quản lý thuế. Sửa đổi, bổ sung các quy định nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính. Luật cũng quy định các giải pháp nhằm nâng cao tính tuân thủ pháp luật về thuế của người nộp thuế, xử lý vi phạm hành chính về quản lý thuế, chống xói mòn cơ sở tính thuế và hoàn thiện các quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết để phòng, chống chuyển giá.

Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020.

Mạnh Quân

Tin tức cùng chuyên mục

Thường trực Chính phủ làm việc với Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước

Ngày đăng 17/07/2019
Sáng 17/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc làm việc của Thường trực Chính phủ với Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp để lắng nghe, giải quyết các vấn đề đối với cơ quan mới chính thức đi vào hoạt động cách đây 10 tháng.

Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương.

Ngày đăng 16/07/2019
Chiều ngày 15/7, tiếp tục Chương trình làm việc phiên họp thứ 35, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ (TCCP) và Luật tổ chức chính quyền địa phương (CQĐP). Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành nội dung phiên họp.

Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, Công chức và Luật viên chức

Ngày đăng 16/07/2019
Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 35, chiều ngày 15/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành nội dung làm việc.

Thống nhất tăng lương tối thiểu vùng năm 2020 lên 5,5%

Ngày đăng 12/07/2019
Chiều ngày 11/7, trong phiên họp lần thứ hai của Hội đồng Tiền lương Quốc gia, các bên bỏ phiếu thống nhất sẽ tăng lương tối thiểu vùng năm 2020 thêm 5,5% (tăng từ 150.000-240.000 đồng), tùy theo từng vùng. Mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2020 cao hơn năm 2019, mức tăng này đáp ứng 100% mức sống tối thiểu cho người lao động.

Thủ tướng chủ trì họp Tiểu ban Kinh tế - Xã hội với các địa phương miền Trung, Tây Nguyên

Ngày đăng 12/07/2019
Sáng nay (12/7), tại Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội XIII của Đảng có cuộc làm việc với 10 tỉnh, thành phố khu vực duyên hải miền Trung, Tây Nguyên dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Tiểu ban.

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).