Hà Nội, Ngày 23/09/2019

Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Ngày đăng: 12/06/2019   04:55
Mặc định Cỡ chữ
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVIII đã xác định, một trong bốn khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 là “Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tạo sự thông thoáng, minh bạch, hấp dẫn các nhà đầu tư trong và ngoài nước vào đầu tư, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh”. Nhờ có sự chỉ đạo, điều hành và tổ chức triển khai một cách có hiệu quả về công tác cải cách hành chính (CCHC) nên thời gian qua, tỉnh Thanh Hóa đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên từng nội dung cụ thể của chương trình CCHC nhà nước.
Công tác tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính qua cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại tỉnh Thanh Hóa ngày càng nhận được sự hài lòng của người dân, tổ chức

Những thành công bước đầu

Hiện nay, toàn tỉnh Thanh Hóa có 20 sở, ban, ngành; 27 Ủy ban nhân dân nhân (UBND) huyện, thị xã, thành phố; 635 xã, phường, thị trấn (đạt 100%) đã thực hiện tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân qua cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hẹn đạt từ 90% trở lên. Tỷ lệ hài lòng của tổ chức, công dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đạt từ 80% trở lên. Có 20 UBND cấp huyện, 07 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh đã triển khai mô hình một cửa liên thông hiện đại; 71 cơ quan hành chính nhà nước triển khai thực hiện và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 - 2008; 100% cơ quan hành chính nhà nước triển khai phần mềm quản lý văn bản và điều hành TD Office trong quản lý hồ sơ công việc và xây dựng trang thông tin điện tử. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được nâng lên; ý thức, trách nhiệm và thái độ phục vụ nhân dân có chuyển biến tích cực; kỷ cương, kỷ luật hành chính được tăng cường. 

Nhiều sáng kiến đã được áp dụng trong triển khai công tác CCHC trên địa bàn tỉnh thời gian qua như: ban hành và tổ chức thực hiện chấm điểm đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, chấm điểm chỉ số CCHC của các sở, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện; quy định “3 không” trong giải quyết thủ tục hành chính: 1) Không phiền hà, sách nhiễu; 2) Không yêu cầu bổ sung hồ sơ quá 01 lần trong quá trình thẩm tra, thẩm định, trình giải quyết công việc; 3) Không trễ hẹn. Khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của người sử dụng dịch vụ công đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước; tổ chức thi tuyển, tuyển chọn công chức hành chính bằng hình thức thi trắc nghiệm trên máy tính thông qua phần mềm kết nối mạng internet và viết bài luận.v.v.

Những kết quả đạt được trong công tác CCHC đã góp phần tích cực vào thành tựu chung của sự nghiệp xây dựng, phát triển tỉnh Thanh Hóa. Tuy nhiên, so với yêu cầu đề ra, công tác CCHC vẫn còn những hạn chế nhất định: chất lượng, hiệu quả trong tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở một số đơn vị còn hạn chế; cơ sở vật chất, trang thiết bị và trụ sở làm việc của một số cơ quan hành chính còn thiếu hoặc đã xuống cấp và gặp nhiều khó khăn; năng lực, trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

Những hạn chế nêu trên do nhiều nguyên nhân, trong đó có một số nguyên nhân chính là: công tác chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện ở một số cấp, ngành chưa đồng bộ; cán bộ, công chức, viên chức làm nhiệm vụ CCHC chưa được quan tâm đúng mức; kinh phí đầu tư cho công tác CCHC đang còn nhiều khó khăn; vấn đề CCHC liên quan đến nhiều lĩnh vực...

Một số giải pháp cho công tác cải cách hành chính

Nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế góp phần đẩy mạnh CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, cần thực hiện đồng bộ một số giải pháp, cụ thể sau:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng; công tác chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính từ UBND tỉnh đế các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch hành động của UBND tỉnh về đẩy mạnh CCHC, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp và nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016 - 2020. 

Hai là, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu đối với công tác CCHC. Trong công tác lập kế hoạch và chỉ đạo thực hiện kế hoạch CCHC nên chú trọng theo hướng hướng vào kết quả, cam kết của các đơn vị về các chỉ số thành công. Người đứng đầu phải đóng vai trò chủ động đề xuất sự cải cách; nhận biết những lợi ích mang lại từ việc cải cách của địa phương, lĩnh vực của mình; xác định mức độ khả thi; hoạch định kế hoạch triển khai cho cán bộ, công chức.

Ba là, đẩy mạnh rà soát văn bản quy phạm pháp luật, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông. Tổ chức lấy ý kiến nhân dân, các nhà khoa học khi xây dựng, hoạch định chính sách. 

Bốn là, xác định vị trí việc làm, có bản mô tả chức danh công việc, xác định khung năng lực cho từng vị trí và quản lý, đánh giá theo kết quả công việc. Để đảm bảo việc phân công nhiệm vụ cho từng cá nhân trong đơn vị đảm bảo thực hiện đúng nguyên tắc “đúng người, đúng việc”, làm cơ sở quan trọng cho việc kiện toàn, tổ chức, biên chế, quản lý cán bộ theo hướng khoa học, chuẩn mực.

Năm là, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức; chú trọng điều tra, khảo sát sự hài lòng của công dân, tổ chức đối với dịch vụ hành chính công nhằm phát hiện những điểm còn hạn chế, tồn tại để đề ra các giải pháp phù hợp. Đồng thời, thông qua việc đánh giá sự hài lòng, bản thân người lãnh đạo cũng có thể đánh giá được cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý, từ đó có cái nhìn khách quan, trung thực trong quản lý, đánh giá, bổ nhiệm cán bộ.

Sáu là, thực hiện tinh giản biên chế gắn với việc thực hiện các nội dung của cải cách chế độ công vụ, công chức như: xây dựng vị trí việc làm, nâng cao chất lượng tuyển dụng; hoàn thiện tiêu chuẩn chức danh công chức, viên chức; ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý; đổi mới chế độ đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức... 

Bảy là, phát triển triển đồng bộ và toàn diện việc ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông với CCHC để nâng cao nhận thức, trách nhiệm, hiệu quả thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; động viên đông đảo tổ chức, cá nhân tham gia vào công tác CCHC và giám sát chất lượng thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

Tám là, quan tâm đến công tác tuyên truyền về CCHC nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và hiểu biết của mọi tầng lớp nhân dân về công tác CCHC, qua đó huy động được những sáng kiến và tăng cường sự giám sát thực hiện CCHC. 

Chín là, đảm bảo nguồn kinh phí và các điều kiện cần thiết cho việc thực hiện công tác CCHC của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong địa bàn tỉnh./.

Nguyễn Xuân Thủy - Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa
 

Tin tức cùng chuyên mục

Tăng cường xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng

Ngày đăng 19/09/2019
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng.

Hà Nội: Xây dựng Chính phủ điện tử, thành phố thông minh là xu hướng bắt buộc

Ngày đăng 18/09/2019
Sáng 18/9/2019, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Trưởng ban Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử Thành phố đã chủ trì Hội nghị báo cáo kết quả ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trên địa bàn Thành phố và nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2019.

Đà Nẵng xây dựng chính quyền điện tử tiến đến xây dựng thành phố thông minh

Ngày đăng 17/09/2019
Nghị quyết số 06/NQ-TU ngày 12/3/2003 của Thành ủy thành phố Đà Nẵng về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XX (nhiệm kỳ 2010-2015) và lần thứ XXI (nhiệm kỳ 2015-2020) xác định công nghệ thông tin (CNTT) là một quá trình liên tục, là một trong những đột phá quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng. Cụ thể hóa chủ trương trên, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Đà Nẵng đã ban hành nhiều chính sách về phát triển hạ tầng (phần cứng), ứng dụng CNTT (phần mềm), nguồn nhân lực phục vụ xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới xây dựng thành phố thông minh(1); đồng thời, ban hành nhiều quy định, quy chế để bảo đảm các hoạt động của hệ thống chính quyền điện tử thành phố(2). Việc xây dựng chính quyền điện tử (e-Gov), hướng tới xây dựng “thành phố thông minh”(Smart city) của thành phố Đà Nẵng không phải là một đích đến hạn hữu mà là cả một quá trình liên tục, là một trong những đột phá quan trọng để phát triển.

TP. Hồ Chí Minh: Hiện đại hóa nền hành chính

Ngày đăng 16/09/2019
Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan hành chính được TP. Hồ Chí Minh xác định là khâu đột phá, cơ sở xây dựng chính quyền điện tử, tiến đến xây dựng và triển khai đề án đô thị thông minh.

Hà Nội ban hành Khung Chỉ số đánh giá kết quả công tác cải cách hành chính

Ngày đăng 16/09/2019
Khung chỉ số đánh giá cải cách hành chính (CCHC) này được áp dụng đối với các phòng chuyên môn và tương đương thuộc UBND quận, huyện, thị xã tại thành phố Hà Nội.

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).