Hà Nội, Ngày 23/09/2019

Hải Phòng: Quyết tâm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2019 nhằm cải thiện các Chỉ số PAR Index, SIPAS, PAPI

Ngày đăng: 12/06/2019   02:27
Mặc định Cỡ chữ
Năm 2018, Chỉ số Cải cách hành chính công (PAR Index) của thành phố xếp thứ 5/63; Chỉ số Hài lòng đối với sự phục vụ hành chính (SIPAS) của thành phố đạt 90,86%; Chỉ số Hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI) của thành phố trong nhóm đạt điểm thấp trong các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thành phố vẫn duy trì thực hiện tốt công tác cải cách hành chính (CCHC), trong đó có nhiều nội dung nổi bật, đi đầu trong cả nước, tuy nhiên kết quả các Chỉ số nêu trên chưa tương xứng với những quyết tâm, nỗ lực và những kết quả đạt được trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội của thành phố.

Để kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, góp phần thực hiện hiệu quả công tác CCHC của thành phố nói chung, cải thiện, nâng cao các Chỉ số nói riêng; đồng thời thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ trong Kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ, UBND thành phố xác định thực hiện công tác CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, cần ưu tiên thực hiện chỉ đạo. UBND thành phố giao nhiệm vụ cho Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện trực tiếp chỉ đạo tổ chức triển khai, thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Theo đó, yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 14/CT-UBND; Công văn số 1781/UBND-KSTTHC của UBND thành phố triển khai cải thiện công tác CCHC năm 2019 trên địa bàn thành phố; căn cứ các kết quả phân tích, đánh giá, xếp hạng các Chỉ số của các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện năm 2018 đề nghị các đơn vị thực hiện rà soát, khắc phục ngay các nội dung bị trừ điểm, còn tồn tại, hạn chế; các Sở, ngành thành viên Hội đồng thẩm định Chỉ số CCHC của thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tham mưu UBND thành phố thực hiện các nhiệm vụ có liên quan trong Kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ.

Ảnh minh họa. Nguồn: haiphong.gov.vn

UBND thành phố giao nhiệm vụ cho Sở Nội vụ tham mưu UBND thành phố kiểm tra công tác CCHC nhà nước năm 2019, tổng hợp, báo cáo UBND thành phố chỉ đạo xử lý, khắc phục 100% các tồn tại, hạn chế; tham mưu UBND thành phố đẩy nhanh tiến độ sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập; phê duyệt Đề án vị trí việc làm, Đề án điều chỉnh Đề án vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập; phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan đề xuất UBND thành phố khắc phục, cải thiện Chỉ số PAPI trong thời gian tới; tham mưu sửa đổi Bộ Chỉ số chấm điểm CCHC năm 2019; nghiên cứu đề xuất việc triển khai đánh giá, chấm điểm thông qua phần mềm.

Văn phòng UBND thành phố nhập, đăng tải công khai thủ tục hành chính vào Cơ sở dữ liệu quốc gia ngay sau khi công bố đúng quy định; phối hợp các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện đẩy mạnh rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền đơn giản hóa TTHC. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị đẩy mạnh hình thức thông tin, tuyên truyền để người dân, tổ chức nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết TTHC thông qua dịch vụ công trực tuyến; chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND thành phố, Sở Nội vụ nghiên cứu rà soát, tham mưu UBND thành phố ban hành văn bản chỉ đạo trong tháng 6/2019 về phương án giao chỉ tiêu phát sinh hồ sơ trực tuyến mức độ 3,4 và hồ sơ giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích với từng Sở, ngành, UBND quận, huyện. Các Sở Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục tham mưu UBND thành phố các giải pháp nâng cao CCHC, giải quyết TTHC của người dân và doanh nghiệp.  

Theo: haiphong.gov.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Tăng cường xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng

Ngày đăng 19/09/2019
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng.

Hà Nội: Xây dựng Chính phủ điện tử, thành phố thông minh là xu hướng bắt buộc

Ngày đăng 18/09/2019
Sáng 18/9/2019, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Trưởng ban Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử Thành phố đã chủ trì Hội nghị báo cáo kết quả ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trên địa bàn Thành phố và nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2019.

Đà Nẵng xây dựng chính quyền điện tử tiến đến xây dựng thành phố thông minh

Ngày đăng 17/09/2019
Nghị quyết số 06/NQ-TU ngày 12/3/2003 của Thành ủy thành phố Đà Nẵng về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XX (nhiệm kỳ 2010-2015) và lần thứ XXI (nhiệm kỳ 2015-2020) xác định công nghệ thông tin (CNTT) là một quá trình liên tục, là một trong những đột phá quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng. Cụ thể hóa chủ trương trên, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Đà Nẵng đã ban hành nhiều chính sách về phát triển hạ tầng (phần cứng), ứng dụng CNTT (phần mềm), nguồn nhân lực phục vụ xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới xây dựng thành phố thông minh(1); đồng thời, ban hành nhiều quy định, quy chế để bảo đảm các hoạt động của hệ thống chính quyền điện tử thành phố(2). Việc xây dựng chính quyền điện tử (e-Gov), hướng tới xây dựng “thành phố thông minh”(Smart city) của thành phố Đà Nẵng không phải là một đích đến hạn hữu mà là cả một quá trình liên tục, là một trong những đột phá quan trọng để phát triển.

TP. Hồ Chí Minh: Hiện đại hóa nền hành chính

Ngày đăng 16/09/2019
Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan hành chính được TP. Hồ Chí Minh xác định là khâu đột phá, cơ sở xây dựng chính quyền điện tử, tiến đến xây dựng và triển khai đề án đô thị thông minh.

Hà Nội ban hành Khung Chỉ số đánh giá kết quả công tác cải cách hành chính

Ngày đăng 16/09/2019
Khung chỉ số đánh giá cải cách hành chính (CCHC) này được áp dụng đối với các phòng chuyên môn và tương đương thuộc UBND quận, huyện, thị xã tại thành phố Hà Nội.

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).