Hà Nội, Ngày 27/06/2019

Hải Phòng: Quyết tâm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2019 nhằm cải thiện các Chỉ số PAR Index, SIPAS, PAPI

Ngày đăng: 12/06/2019   02:27
Mặc định Cỡ chữ
Năm 2018, Chỉ số Cải cách hành chính công (PAR Index) của thành phố xếp thứ 5/63; Chỉ số Hài lòng đối với sự phục vụ hành chính (SIPAS) của thành phố đạt 90,86%; Chỉ số Hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI) của thành phố trong nhóm đạt điểm thấp trong các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thành phố vẫn duy trì thực hiện tốt công tác cải cách hành chính (CCHC), trong đó có nhiều nội dung nổi bật, đi đầu trong cả nước, tuy nhiên kết quả các Chỉ số nêu trên chưa tương xứng với những quyết tâm, nỗ lực và những kết quả đạt được trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội của thành phố.

Để kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, góp phần thực hiện hiệu quả công tác CCHC của thành phố nói chung, cải thiện, nâng cao các Chỉ số nói riêng; đồng thời thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ trong Kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ, UBND thành phố xác định thực hiện công tác CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, cần ưu tiên thực hiện chỉ đạo. UBND thành phố giao nhiệm vụ cho Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện trực tiếp chỉ đạo tổ chức triển khai, thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Theo đó, yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 14/CT-UBND; Công văn số 1781/UBND-KSTTHC của UBND thành phố triển khai cải thiện công tác CCHC năm 2019 trên địa bàn thành phố; căn cứ các kết quả phân tích, đánh giá, xếp hạng các Chỉ số của các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện năm 2018 đề nghị các đơn vị thực hiện rà soát, khắc phục ngay các nội dung bị trừ điểm, còn tồn tại, hạn chế; các Sở, ngành thành viên Hội đồng thẩm định Chỉ số CCHC của thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tham mưu UBND thành phố thực hiện các nhiệm vụ có liên quan trong Kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ.

Ảnh minh họa. Nguồn: haiphong.gov.vn

UBND thành phố giao nhiệm vụ cho Sở Nội vụ tham mưu UBND thành phố kiểm tra công tác CCHC nhà nước năm 2019, tổng hợp, báo cáo UBND thành phố chỉ đạo xử lý, khắc phục 100% các tồn tại, hạn chế; tham mưu UBND thành phố đẩy nhanh tiến độ sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập; phê duyệt Đề án vị trí việc làm, Đề án điều chỉnh Đề án vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập; phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan đề xuất UBND thành phố khắc phục, cải thiện Chỉ số PAPI trong thời gian tới; tham mưu sửa đổi Bộ Chỉ số chấm điểm CCHC năm 2019; nghiên cứu đề xuất việc triển khai đánh giá, chấm điểm thông qua phần mềm.

Văn phòng UBND thành phố nhập, đăng tải công khai thủ tục hành chính vào Cơ sở dữ liệu quốc gia ngay sau khi công bố đúng quy định; phối hợp các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện đẩy mạnh rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền đơn giản hóa TTHC. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị đẩy mạnh hình thức thông tin, tuyên truyền để người dân, tổ chức nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết TTHC thông qua dịch vụ công trực tuyến; chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND thành phố, Sở Nội vụ nghiên cứu rà soát, tham mưu UBND thành phố ban hành văn bản chỉ đạo trong tháng 6/2019 về phương án giao chỉ tiêu phát sinh hồ sơ trực tuyến mức độ 3,4 và hồ sơ giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích với từng Sở, ngành, UBND quận, huyện. Các Sở Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục tham mưu UBND thành phố các giải pháp nâng cao CCHC, giải quyết TTHC của người dân và doanh nghiệp.  

Theo: haiphong.gov.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Tiền Giang: Thực hiện Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công

Ngày đăng 27/06/2019
Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang vừa ban hành Kế hoạch số 179/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: Thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Quảng Nam: Thiết lập, vận hành Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin Một cửa điện tử

Ngày đăng 27/06/2019
UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện một số nội dung.

Tuyên Quang: Triển khai sử dụng chữ ký số, chứng thực ký số trong các cơ quan nhà nước

Ngày đăng 27/06/2019
Tiếp tục triển khai, thực hiện Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 06/6/2017 của UBND tỉnh Tuyên Quang, về Triển khai ứng dụng chứng thư số chuyên dùng trong cơ quan nhà nước tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2017 – 2020, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức 16 lớp đào tạo, hướng dẫn sử dụng chữ ký số, chứng thực chữ ký số cho các cơ quan nhà nước tỉnh Tuyên Quang năm 2019.

Vĩnh Phúc: Nỗ lực duy trì, nâng cao thứ hạng chỉ số PAPI

Ngày đăng 27/06/2019
Không duy trì được thứ hạng trong top 10 bảng chỉ số nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh nhưng năm 2018, Vĩnh Phúc lại có sự lội dòng ngoạn mục về chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) khi tăng 22 bậc, từ vị trí số 38 lên vị trí số 16/63 tỉnh, thành trong cả nước. Điều này cho thấy những nỗ lực của các cấp, các ngành, địa phương đã được người dân ghi nhận và đánh giá cao.

Một số kết quả thực hiện cải cách hành chính tỉnh Cao Bằng trong 6 tháng đầu năm 2019

Ngày đăng 26/06/2019
Công tác chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) đã được các sở, ngành, địa phương trong tỉnh tập trung triển khai ngay từ đầu năm. Việc triển khai các giải pháp quản lý, điều hành chung về CCHC và tại các cơ quan đơn vị đã đi vào nề nếp, chủ động và kịp thời hơn trước. Kế hoạch CCHC của từng cơ quan, địa phương đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Kế hoạch CCHC của tỉnh, đồng thời có sự nghiên cứu cụ thể hóa để đáp ứng tốt thực tiễn hoạt động quản lý của từng ngành, địa phương.

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).