Hà Nội, Ngày 27/06/2019

Thành phố Hải Phòng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới

Ngày đăng: 31/05/2019   05:25
Mặc định Cỡ chữ
Xã, phường, thị trấn là đơn vị hành chính cấp cuối cùng trong hệ thống hành chính 4 cấp ở nước ta, là nơi trực tiếp tổ chức và vận dộng nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật củaNhà nước, các mục tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng ở cơ sỏ; thực hiện quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn theo thẩm quyền được giao; hướng dẫn và giám sát các hoạt động tự quản của dân, đảm bảo cho các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước di vào cuộc sống, tạo thuận lợi cho tổ chức và công dân hoạt động và sinh hoạt theo pháp luật. Sự trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả của chính quyền cơ sở dóng vai trò rất quan trọng trong toàn bộ hoạt động quản lý và cung cấp dịch vụ phục vụ nhân dân của Nhà nước, là cơ sở vững chắc cho sự ổn chính trị - xã hội của đất nước.

1. Thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã của thành phố Hải Phòng

Thành phố Hải Phòng hiện có 15 đơn vị hành chính cấp huyện (07 quận và 08 huyện, trong đó có 02 huyện đảo là huyện Cát Hải và huyện Bạch Long Vĩ; riêng huyện Bạch Long Vĩ không có đơn vị hành chính cấp xã), 223 đơn vị hành chính cấp xã (70 phường, 143 xã và 10 thị trấn; trong đó 57 đơn vị loại 1; 140 đơn vị loại 2; 26 đơn vị loại 3) và 2.580 thôn, tổ dân phố (1.167 thôn và 1.413 tổ dân phố). Dân số của thành phố tính đến ngày 31/12/2016 là 1,96 triệu người, trong đó 0,82 triệu người sinh sống ở khu vực thành thị thuộc 07 quận (chiếm42%) và 1,14 triệu người sinh sống ở khu vực nông thôn thuộc 08 huyện (chiếm 58%).

Thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 và Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 16/7/2012 về xây dựng nông thôn mới thành phố đến năm 2015, định hướng đến năm 2020. Hội đồng nhân dân thành phố ban hành Nghị quyết so 09/2012/NQ-HĐND ngày 20/7/2012 về nhiệm vụ, giải pháp xây dựng nông thôn mới thành phố Hải Phòng giai đoạn 2012¬2015, định hướng đến năm 2020, Nghị quyết sô' 136/2016/NQ-HĐND ngày 22/8/2016 về điều chỉnh, bổ sung một số cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016¬2020 và Nghị quyết số 151/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 thông qua Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xâỵ dựng nông thôn mới giai đoạn 2017-2020. ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành các quyết định phê duyệt kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo từng giai đoạn, theo đó tổ chức xây dựng nông thôn mới tại 139/143 xã trên địa bàn thành phố (có 04 xã thuộc huyện Cát Hải không xây dựng nông thôn mới do nằm trong quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải).

Tổng số cán bộ, công chức cấp xã của thành phố Hải Phòng được bố trí theo phân loại đơn vị hành chính là 5.191 người, nhưng thực tế chỉ có 4.607 người (cán bộ là 2.278 người và công chức là 2.329 người), thiếu 584 người; trong đó cán bộ, công chức xã là 3.097 người (1.602 cán bộ và 1.495 công chức).

1.1 Về trình độ của cán bộ cấp xã

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: 63% có trình độ sau đại học, đại học và cao đẳng; 28% có trình độ trung cấp; 9% có trình độ sơ cấp và chưa qua đào tạo. Trong đó, trình độ đội ngũ cán bộ xã: 53% có trình độ sau đại học, đại học và cao đẳng; 35% có trình độ trung cấp; 12% có trình độ sơ cấp và chưa qua đào tạo. Cán bộ có trình độ sơ cấp và chưa qua đào tạo tập trung vào chức vụ Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, là những người đã tham gia quân đội, sau khi xuất ngũ trở về địa phương tham gia công tác tại xã, phường, thị trấn.

- Trình độ lý luận chính trị: 1% có trình độ cử nhân, cao cấp; 83% có trình độ trung cấp; 16% có trình độ sơ cấp hoặc chưa qua đào tạo.

- Trình độ tin học: 74% có chứng chỉ tin học hoặc được đào tạo từ trung cấp công nghệ thông tin trở lên; 26% chưa được đào tạo về kiến thức tin học để phục vụ công việc chuyên môn, chủ yếu là chức vụ Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Chủ tịch Hội Nông dân và Chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các cán bộ này đã lớn tuổi, ít có điều kiện để tiếp xúc và giải quyết công việc trên hệ thống máy tính.

- Trình độ ngoại ngữ: hầu hết đội ngũ cán bộ cấp xã được bồi dưỡng ngoại ngữ tiếng Anh, theo đó 65% có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh, số ít có trình độ đại học tiếng Anh; một số có trình độ ngoại ngữ khác (tiếng Trung, tiếng Nga...) nhưng tỷ lệ không đáng kể.

1.2 Về trình độ của công chức cấp xã

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: 69,5% có trình độ sau đại học, đại học và cao đẳng; 30,5% có trình độ trung cấp, đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định hiện hành. Trong đó, trình độ đội ngũ công chức xã: 60,5% có trình độ sau đại học, đại học và cao đẳng; 39,5% có trình độ trung cấp.

- Trình độ lý luận chính trị: 51% có trình độ trung cấp; 49% có trình độ sơ cấp hoặc chưa qua đào tạo về lý luận chính trị.

- Trình độ tin học: 91% có chứng chỉ tin học hoặc được đào tạo từ trung cấp công nghệ thông tin trở lên; 9% chưa được đào tạo về kiến thức tin học để phục vụ công việc chuyên môn.

-Trình độ ngoại ngữ: hầu hết công chức xã đểu có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh, một số ít có trình độ đại học tiếng Anh.

2. Kết quả thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã

Để triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố theo đúng quy định, đúng tiến độ và sự bền vững, thực sự gắn với quyền, lợi ích trực tiếp của nhân dân, thành phô' xác định ngoài việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, huy động các nguồn lực xã hội, cộng đồng... việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã là một trong các giải pháp mang tính đột phá.

Trong nhữnạ năm gần đây, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Uy ban nhân dân thành phố đã có nhiều chủ trương, giải pháp để củng cố và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở nói chung và hệ thống chính trị ở xã nói riêng; cấp ủy, chính quyền huyện thường xuyên quan tâm triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Trung ương, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân thành phô', đề ra nhiều giải pháp củng cố, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở, tập trung vào việc nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, qua đó giữ vững ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội ở cơ sở, cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới và xây dựng nông thôn mới.

Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Nghị quyết số 13-NQ/TU về đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống chính trị cơ sỏ xã, phường, thị trấn. Đồng thời, đã phê duyệt Đề án tạo nguồn cán bộ các chức danh chủ chốt cấp ủy, chính quyền xã, phường, thị trấn với mục tiêu đào tạo 150 học viên có trình độ đại học chính quy tập trung, đạt loại trung bình khá trở lên, tổ chức đào tạo trong 15 tháng để tạo nguồn quy hoạch các chức danh Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã.

Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Kết luận số 56-TB/TU về chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở giai đoạn 2011 - 2016, định hướng đến năm 2020; ủy ban nhân dân thành phố ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy, trong đó đưa ra một số mục tiêu phấn đấu đến năm 2016, định hướng đến năm 2020 về chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã như sau:

- Mục tiêu đến năm 2016:
Đối với Thường trực Hội đồng nhân dân: 100% cán bộ có trình độ từ trung cấp chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị trở lên, trong đó 40% có trình độ đại học chuyên môn, nghiệp vụ.
100% cán bộ chủ chốt chính quyền cơ sở xã, thị trấn có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ từ trung cấp và trung cấp lý luận chính trị trỏ lên, trong đó 60% Chủ tịch, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân xã, thị trấn có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đại học; 100% công chức có trình độ từ trung cấp trở lên, trong đó 60% có trình độ đại học, cao đẳng; 70% công chức có trình độ chuyên môn phù hợp với chức danh đảm nhiệm; 50% công chức có trình độ trung cấp lý luận chính trị.

- Mục tiêu đến năm 2020:
Cán bộ chủ chốt chính quyền cơ sở 100% có trình độ chuyên môn đại học trở lên và trình độ lý luận chính trị trung cấp trở lên; 25% sử dụng được ngoại ngữ trong giao tiếp với người nước ngoài. Tỷ lệ cán bộ nữ trong cán bộ chủ chốt chính quyền cơ sở không dưới 20%; hạ thấp tuổi bình quân cán bộ chủ chốt chính quyền cơ sở xuống dưới 40 tuổi; 100% công chức xã, phường, thị trấn có trình độ đại học và cao đẳng chuyên môn nghiệp vụ, trung cấp lý luận chính trị hành chính, 100% đúng vị trí việc làm, đảm bảo tính chuyên nghiệp.
Căn cứ vào mục tiêu đã để ra, ủy ban nhân dân thành phố đã tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:

2.1 Về công tác đào tạo, bồi dưỡng

Một là, tổ chức khảo sát về thực trạng số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã; thường xuyên cập nhật sô' liệu biến động trong cán bộ, công chức (luân chuyển, điều động; bổ nhiệm, tuyển dụng...), làm căn cứ xây dựng kê' hoạch đào tạo, bồi dưỡng.

Hai là, Sở Nội vụ phối hợp với Trung tâm giáo dục thường xuyên thành phố Hải Phòng tổ chức hội thảo với Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã trên địa bàn thành phố về công tác đào tạo, bổi dưỡng đối với cán bộ, công chức cấp xã về những nội dung, chương trình cần được đào tạo, bồi dưỡng; phương pháp đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với đối tượng cán bộ, công chức theo phương châm “vừa đảm đương tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao, vừa tham gia và hoàn thành có chất lượng các chương trình đào tạo, bồi dưỡng”.

Ba là, ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã giai đoạn 2011 -2015 và giai đoạn 2016-2020 bám sát các chỉ tiêu, mục tiêu theo quy định của Trung ương, Bộ Nội vụ, định hướng chỉ đạo trong các nghị quyết của Ban Thường vụ Thành ủy và Chương trình công tác của ủy ban nhân dân thành phố.

Bốn là, tập trung tổ chức đào tạo trình độ trung cấp chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức cấp xã có trình độ sơ cấp hoặc chưa qua đào tạo (còn tuổi và đủ điều kiện tham gia học tập) nhằm chuẩn hóa về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức và trình độ đại học đối với cán bộ, công chức có trình độ chuyên môn trung cấp, cao đẳng hoặc đại học nhưng chưa phù hợp với chức danh cán bộ, công chức đang đảm nhiệm hoặc do yêu cầu cần chuyển đổi vị trí công tác. Theo đó, đã tổ chức 03 lớp chuyển đổi bằng trung cấp lý luận chính trị - hành chính cho 360 cán bộ có bằng trung cấp lý luận chính trị; 01 lớp trung cấp hành chính văn phòng cho 72 cán bộ, công chức có trình độ sơ cấp hoặc chưa qua đào tạo và 01 lớp trình độ đại học chuyên ngành luật cho 48 cán bộ, công chức. Tổ chức 03 lớp với trên 200 học viên theo Đề án tạo nguồn cán bộ các chức danh chủ chốt cấp ủy, chính quyền xã, phường, thị trấn, bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã. Sau thời gian công tác tại địa phương, đã có 12 học viên được bầu cử, bổ nhiệm giữ chức vụ phó phòng chuyên môn và giữ các chức vụ chủ chốt cấp ủy, chính quyền xã, phường, thị trấn. Ngoài ra, định kỳ hàng năm, thành phố đã tổ chức nhiều lớp đào tạo trung cấp quản lý trật tự ở địa bàn cơ sở và trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở.

Năm là, tập trung phát triển đội ngũ giảng viên nhằm đáp ứng nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy, bồi dưỡng mới, theo đó đã phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức 02 lớp giảng dạy tích cực cho đội ngũ giảng viên của Trường chính trị Tô Hiệu, Trường Đại học Hải Phòng, các cơ sỏ đào tạo liên quan trực tiếp đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức cơ sở và một số sở, ngành liên quan; cử các giảng viên tham gia đầy các lớp tập huấn giảng viên nguồn bồi dưỡng cán bộ, công chức xã theo Quyết định số 1956/QĐ- TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”.
Sáu là, tiếp nhận và tổ chức 36 lớp bồi dưỡng cho hơn 4.000 lượt cán bộ, công chức cấp xã theo 13 bộ tài liệu do Bộ Nội vụ bàn giao, trong đó Ưu tiên lựa chọn bộ tài liệu bồi dưỡng về nông nghiệp, nông thôn để bồi dưỡng cho đội ngũ công chức địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường xã, sớm thực hiện được các mục tiêu đề ra trong Quyết định số 1956/QĐ-TTg và Quyết định số 800/QĐ- TTg ngày 04/6/2010 phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020.

2.2 Ban hành các quy định về quản lý, tuyển dụng và sử dụng đội ngũ công chức cấp xã

Căn cứ các quy định hiện hành của Chính phủ và Bộ Nội vụ, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Quyết định số 2604/2013/QĐ- UBND ngày 30/12/2013 về Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn và Quyết định số 2605/2013/QĐ-UBND ngày 30/12/2013 quy định về tiêu chuẩn cụ thể công chức xã, phường, thị trấn và quản lý công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố. Theo đó, đã quy định tiêu chuẩn cụ thể về chuyên ngành đào tạo đối vổi từng chức danh công chức cấp xã, điều kiện về trình độ chuyên môn đối với các ứng viên đăng ký dự tuyển công chức cấp xã cao hơn so với quy định của Trung ương nhằm tuyển dụng được nguồn nhân lực có chất lượng cao vào công tác tại bộ máy chính quyền cấp xã, nhất là tại các xã. Thực hiện quyết định của Ủy ban nhân dân và Kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy, các huyện trên địa bàn thành phố đã tổ chức tuyển dụng được 475 người, trong đó ứng viên có trình độ cao đẳng, đại học 391 người, số còn lại có trình độ trung cấp tuyển dụng vào vị trí Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng quân sự xã, qua đó trình độ của đội ngũ công chức chuyên môn cấp xã đã được nâng lên đáng kể, làm cơ sở để nâng cao chất lượng tham mưu, giải quyết công việc đối với tổ chức, cá nhân.

2.3 Bố trí, sắp xếp và luân chuyển đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã

Thực hiện việc bố trí, sắp xếp hợp lý đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã đảm bảo theo quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP của Chính phủ, đồng thời tăng cường bố trí kiêm nhiệm một số chức danh để tiết kiệm biên chế, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; theo đó, tại 143 xã trên địa bàn thành phố có 68 Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch Hội đồng nhân dân, 2 Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch ủy ban nhân dân, 10 Phó Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch Hội đồng nhân dân, 01 Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân kiêm Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc và 01 Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân kiêm Chỉ huy trưởng quân sự xã. Đồng thời, tăng cường luân chuyển cán bộ, công chức huyện về đảm nhận các chức vụ chủ chốt cấp ủy, chính quyền xã như Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch ủy ban nhân dân xã... để tập trung chỉ đạo thực hiện và hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, trong đó tập trung chỉ đạo để hoàn thành các chỉ tiêu trong Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

2.4 Tổ chức giao ban, đánh giá

Việc giao ban nhằm đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố, trong đó xây dựng các điển hình về xây dựng nông thôn mới, bố trí cho cán bộ, công chức xã đi thực tế, trực tiếp học tập các mô hình mới thành công, rút kinh nghiệm để tổ chức triển khai thực hiện tại địa phương mình. Hàng năm, thành phố đều bố trí kinh phí hỗ trộ các huyện tổ chức cập nhật kiến thức về nông nghiệp, nông thôn và các lớp bồi dưỡng về kỹ năng để giải quyết một vấn đề cụ thể, còn vướng mắc trong quá trình triển khai xây dựng nông thôn mới cho cán bộ, công chức xã.
Với các giải pháp về nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, công chức xã, đến hết năm 2017 thành phố Hải Phòng có 74 xã hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đồng thời quyết tâm hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới tại 139/139 xã trên địa bàn thành phô' trong năm 2019.

Nguyễn Đào Sơn – Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng
 

tcnn.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Phước Long tập trung xây dựng NTM kiểu mẫu

Ngày đăng 26/06/2019
Huyện Phước Long (tỉnh Bạc Liêu) là 1 trong 5 huyện của cả nước được Trung ương chọn làm điểm chỉ đạo xây dựng nông thôn mới. Sau khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2017, Phước Long đang quyết tâm xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2020. Ngày 9/3/2018, Ban chỉ đạo (BCĐ) xây dựng nông thôn mới (XDNTM) kiểu mẫu huyện Phước Long tổ chức một hội nghị với khoảng 300 đại biểu từ huyện tới ấp được triển khai đề án, kế hoạch… xây dựng ấp, xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu giai đoạn 2018 - 2020. Một quyết tâm chính trị mới của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Phước Long đã chính thức bắt đầu.

Phong Điền tập trung hoàn thành xây dựng xã NTM nâng cao trong năm 2019

Ngày đăng 26/06/2019
Phong Điền là huyện vùng ven của thành phố Cần Thơ, được thành lập năm 2004, hiện có 6 xã và 1 thị trấn. Năm 2016, Phong Điền đón nhận danh hiệu huyện nông thôn mới đầu tiên của thành phố Cần Thơ. Ngay sau khi được công nhận, cấp ủy, chính quyền và nhân dân toàn huyện đã bắt tay ngay vào việc xây dựng NTM theo bộ tiêu chí nâng cao - cơ sở để tiến đến xây dựng xã NTM kiểu mẫu theo quy định của Chính phủ.

Lào Cai phát triển các mô hình liên kết sản xuất trong xây dựng NTM

Ngày đăng 26/06/2019
Trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựngNTM, hình thức tổ chức sản xuất là một trong những tiêu chí quan trọng. Muốn xây dựng nông thôn mới thì địa phương đó phải có tổ hợp tác hoặc hợp tác xã hoạt động có hiệu quả. Do đó, các tổ chức kinh tế hợp tác mà nòng cốt là vai trò của hợp tác xã nông nghiệp được coi là quan trọng, vừa là hỗ trợ để thực hiện những tiêu chí cần đạt được và là điều kiện phát huy nội lực trong xây dựng nông thôn mới của các địa phương.

Hà Tĩnh: Phê duyệt 239,304 tỷ đồng hỗ trợ thực hiện chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn và cơ chế xây dựng NTM năm 2019

Ngày đăng 25/06/2019
UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Quyết định số 1922/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ thực hiện chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn và cơ chế xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2019 theo Nghị quyết số 123/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh.

Chương trình OCOP - giải pháp xây dựng, phát triển nông thôn mới hiệu quả

Ngày đăng 18/06/2019
Nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là cơ sở và nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) bền vững, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh, quốc phòng; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và bảo vệ môi trường sinh thái. Vì vậy, Ðảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách quan trọng để phát triển đồng bộ nông nghiệp, nông thôn, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân.

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).