Hà Nội, Ngày 27/06/2019

Trọng dụng tài năng trẻ

Ngày đăng: 30/05/2019   03:33
Mặc định Cỡ chữ
Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nhấn mạnh: “Tạo mọi điều kiện cho sự tìm tòi, sáng tạo của đội ngũ trí thức” và “Có cơ chế, chính sách phát hiện, thu hút, sử dụng nhân tài”. Đảng ta luôn xác định con người là mục tiêu và động lực của sự phát triển và “Phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao” là một trong ba khâu đột phá trong Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2011-2020.
(Ảnh minh họa: TTXVN)

Ban Tổ chức Trung ương vừa ban hành thông báo về thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ. Đây là lần đầu tiên cơ quan này có chính sách thu hút tài năng trẻ vào làm việc với hình thức xét tuyển thay vì thi tuyển công chức như thông thường.

Trước đó, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng ra thông báo tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc, bằng hình thức xét tuyển vào công chức ngạch chuyên viên.

Nhiều tỉnh, thành phố cũng đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 140 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc và cán bộ khoa học trẻ.

Những chủ trương, chính sách nêu trên mở ra cơ hội thực sự cho những tài năng trẻ; tiếp tục khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ cùng các ban, ngành, địa phương trong việc thu hút, trọng dụng tài năng trẻ.

Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nhấn mạnh: “Tạo mọi điều kiện cho sự tìm tòi, sáng tạo của đội ngũ trí thức” và “Có cơ chế, chính sách phát hiện, thu hút, sử dụng nhân tài”. Đảng ta luôn xác định con người là mục tiêu và động lực của sự phát triển và “Phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao” là một trong ba khâu đột phá trong Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2011-2020. Đặc biệt trong bối cảnh nước ta đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, việc phát huy tài năng trẻ, tài năng khoa học trẻ càng có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Theo đó, Đảng và Nhà nước ta ngày càng chú trọng vào việc đào tạo, bồi dưỡng, phát huy và trọng dụng tài năng trẻ nói chung và tài năng khoa học trẻ nói riêng. Điều đó thể hiện ở nhiều chủ trương, chính sách, những quyết nghị, chỉ đạo của các cấp lãnh đạo và việc thực hiện của các ban, ngành, đoàn thể.

Nhiều tỉnh, thành ủy đã đề ra chủ trương, giải pháp phù hợp với điều kiện của từng địa phương và tích cực chỉ đạo thực hiện, thu hút được không ít nhân tài trẻ về làm việc với cơ cấu khá toàn diện.

Có những tỉnh, thành phố tổ chức thi tuyển một số chức vụ lãnh đạo, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng để nhân tài trẻ cống hiến và phát triển.

Nhiều nhân tài trẻ đã được quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm vào các chức vụ lãnh đạo, quản lý phù hợp và phát huy hiệu quả năng lực, sở trường, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của đất nước.

Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy việc trọng dụng và phát huy tài năng trẻ vẫn còn những bất cập; số lượng nhân tài thu hút được ở các địa phương chưa đồng đều và thiếu bền vững. Chính sách trọng dụng nhân tài thời gian qua nhìn chung chưa đủ thu hút mạnh mẽ tài năng trẻ vào làm việc trong các cơ quan đảng, nhà nước, các tổ chức chính trị-xã hội và lực lượng vũ trang.

Một số nơi còn lúng túng, bị động trong bố trí, sử dụng số tài năng trẻ thu hút được. Có nơi còn định kiến, chưa mạnh dạn đề bạt tài năng trẻ, dẫn tới cán bộ trẻ chưa yên tâm công tác, không phát huy hết năng lực, sở trường, gây lãng phí nguồn lực, phát sinh dư luận không tốt về chủ trương sử dụng nhân tài của Đảng và Nhà nước. Việc thực hiện chính sách ưu đãi, thu hút tài năng trẻ về địa phương công tác chưa kịp thời, chưa đồng bộ, chưa thỏa đáng...

Để thu hút nhân tài trẻ, trước hết cần kết hợp chặt chẽ giữa trọng thị, trọng dụng và trọng đãi; thực hiện liên tục, đồng bộ việc phát hiện, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, trọng dụng, đãi ngộ và tôn vinh nhân tài trẻ ở cả phạm vi vi mô và vĩ mô.

Cần có những quy định theo hướng mở, tạo cơ sở pháp lý cho các bộ, ngành và địa phương vận dụng cơ chế, chính sách phù hợp với điều kiện để thu hút, trọng dụng người trẻ có tài năng.

Giải pháp cần thiết là đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc trọng dụng, thu hút nhân tài trẻ.

Cùng với đó, cần có những cơ chế, chính sách cụ thể, hợp lý nhằm huy động được nhiều nguồn lực tài chính phục vụ công tác phát hiện, đào tạo, đãi ngộ xứng đáng tài năng trẻ./.

Theo: qdnd.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Phân cấp, phân quyền trong bộ máy nhà nước: Khắc phục tình trạng “cào bằng”

Ngày đăng 26/06/2019
Để có một bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, thực tiễn đòi hỏi phải đẩy mạnh việc phân cấp, phân quyền. Tuy vậy, hiện nay tình trạng phân cấp, phân quyền còn diễn ra nửa vời, cào bằng giữa các khu vực đô thị cũng như miền núi, thành phố lớn cũng như thành phố nhỏ… Hệ quả là không ít địa phương lúng túng trong xử lý công việc.

Đưa đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng

Ngày đăng 25/06/2019
Những năm qua, có dư luận cho rằng số lượng đảng viên hiện nay đông nhưng không mạnh. Đảng ta cũng thẳng thắn nhìn nhận thực trạng này.

Niềm tin xã hội và sứ mệnh của báo chí

Ngày đăng 21/06/2019
Muốn góp phần củng cố niềm tin xã hội, không để xói mòn niềm tin xã hội, thì trước hết, báo chí phải củng cố được niềm tin của độc giả, của nhân dân với chính mình.

Báo chí chính thống phải trở thành dòng thông tin chủ lưu

Ngày đăng 20/06/2019
Dòng thông tin tích cực của báo chí vẫn phải là dòng thông tin chủ lưu, chính xác, kịp thời và khách quan.

Để đảm bảo trách nhiệm nêu gương trong tu dưỡng và rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên

Ngày đăng 14/06/2019
Trong suốt tiến trình giữ vai trò cầm quyền, lãnh đạo đất nước, Đảng ta đã luôn quan tâm, chăm lo đến việc bồi dưỡng cán bộ, giáo dục phẩm chất, rèn luyện đạo đức, nâng cao năng lực, uy tín và vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, coi việc nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên là một trong những chất keo gắn kết giữa Đảng với quần chúng, gia tăng sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, là một trong những phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng trong điều kiện hiện nay. Trên tinh thần đó, Hội nghị trung ương 8 (Khóa XII) vừa qua, Đảng ta đã ban hành Quy định số 08-QĐi/TW về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí Thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương”. Một trong những nội dung cần gương mẫu đi đầu đó là: “không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng. Mẫu mực về đạo đức, lối sống. Thực sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành”. Để đảm bảo trách nhiệm nêu gương trong việc học tập, tu dưỡng đạo đức, lối sống, mỗi cán bộ, đảng viên cần nhận thức và thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).