Hà Nội, Ngày 21/04/2019

Cà Mau: Đẩy mạnh thi đua yêu nước xây dựng địa phương phát triển

Ngày đăng: 11/04/2019   03:32
Mặc định Cỡ chữ
Với khẩu hiệu hành động “đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước phấn đấu xây dựng tỉnh Cà Mau sớm trở thành tỉnh khá vùng đồng bằng sông Cửu Long”, năm 2019 được xác định là năm Cà Mau bứt phá trong việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2016 - 2020 mà tỉnh đã đề ra.
 

Là một tỉnh còn nhiều khó khăn, nhằm phát huy tinh thần vượt khó, lao động sáng tạo để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Cà Mau chú trọng đến các phong trào thi đua như “Cà Mau chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Đồng thời, tổ chức phát động sâu rộng phong trào thi đua yêu nước lồng ghép với thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”, giảm nghèo bền vững và các phong trào thi đua trên các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, khoa học công nghệ, y tế, an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa và các phong trào thi đua khác nhằm góp phần tích cực vào việc xây dựng, bảo vệ và phát triển của tỉnh. Đồng thời thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân và doanh nghiệp đặc biệt về giải quyết thủ tục hành chính theo hình thức trực tuyến; nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

Về thực hiện phong trào thi đua “Cà Mau chung sức xây dựng nông thôn mới”, tỉnh đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung, các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; tập trung hỗ trợ, giúp đỡ, huy động mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng về kinh tế - xã hội ở nông thôn và xem đây là phong trào thi đua trọng tâm; phấn đấu thực hiện đạt các tiêu chí để công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Tỉnh cũng chú trọng đẩy mạnh phong trào thi đua trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh và xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị: nâng cao chất lượng các phong trào “Thi đua quyết thắng”, “Vì an ninh Tổ quốc”, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; giảm thiểu tai nạn giao thông; đẩy mạnh phong trào toàn dân thi đua bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

 Đồng thời, thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua trong lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và chính quyền các cấp hướng các phong trào thi đua thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Theo: tuyengiao.vn

Tin tức cùng chuyên mục

TPHCM: Giảm chi thường xuyên để tạo nguồn cải cách tiền lương

Ngày đăng 19/04/2019
UBND TPHCM vừa ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019, nhấn mạnh việc xây dựng và thực hiện chương trình tiết kiệm chống lãng phí năm 2019 là yếu tố quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và của cả kế hoạch 2016-2020. 

Vĩnh Phúc: Năm 2021, mỗi thôn, tổ dân phố có không quá 3 người hoạt động không chuyên trách

Ngày đăng 19/04/2019
Tỉnh Vĩnh Phúc ban hành văn bản gửi các sở, ban, ngành và các địa phương trong tỉnh việc tiếp tục triển khai sâu rộng việc thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế.

Hà Nội: Bảo đảm ổn định tư tưởng cán bộ được sắp xếp

Ngày đăng 19/04/2019
Ngày 18/4, Ban Chỉ đạo Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế thành phố tiến hành hội nghị lần thứ 14, dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng ban Chỉ đạo, nhằm đánh giá kết quả công tác quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II và các tháng còn lại của năm 2019.

Kiên Giang: Bảo đảm tính kế thừa, phát triển trong đội ngũ cán bộ

Ngày đăng 18/04/2019
Tăng cường, đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của HĐND, bên cạnh tiếp tục nâng cao nhận thức và hiểu biết đầy đủ về HĐND, đổi mới phương thức lãnh đạo, các cấp ủy Đảng cần mạnh dạn bố trí cán bộ. Một mặt, tăng cường công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ hiện có; mặt khác điều động, luân chuyển những cán bộ có trình độ, năng lực, am hiểu về pháp luật, hành chính, về hoạt động của HĐND sang công tác cơ quan HĐND, nhằm bảo đảm tính liên tục, tính kế thừa và phát triển trong đội ngũ cán bộ của HĐND.

Nghệ An nỗ lực sắp xếp, tinh gọn bộ máy trong hệ thống chính trị

Ngày đăng 17/04/2019
Ngay sau khi có Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục sắp sếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả", Kế hoạch số 07-KH/TW ngày 27/11/2017 về thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) và các Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã thành lập Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo và ban hành kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện. Theo đó, tỉnh đã đề ra 43 việc cần làm ngay, 6 việc làm thí điểm và 12 việc thực hiện theo kế hoạch và hướng dẫn của Trung ương, đồng thời lựa chọn 12 đơn vị làm điểm để triển khai Nghị quyết. Đến nay, có 46/61 việc đã được triển khai thực hiện. 

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).