Hà Nội, Ngày 24/06/2019

Cà Mau: Đẩy mạnh thi đua yêu nước xây dựng địa phương phát triển

Ngày đăng: 11/04/2019   03:32
Mặc định Cỡ chữ
Với khẩu hiệu hành động “đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước phấn đấu xây dựng tỉnh Cà Mau sớm trở thành tỉnh khá vùng đồng bằng sông Cửu Long”, năm 2019 được xác định là năm Cà Mau bứt phá trong việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2016 - 2020 mà tỉnh đã đề ra.
 

Là một tỉnh còn nhiều khó khăn, nhằm phát huy tinh thần vượt khó, lao động sáng tạo để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Cà Mau chú trọng đến các phong trào thi đua như “Cà Mau chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Đồng thời, tổ chức phát động sâu rộng phong trào thi đua yêu nước lồng ghép với thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”, giảm nghèo bền vững và các phong trào thi đua trên các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, khoa học công nghệ, y tế, an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa và các phong trào thi đua khác nhằm góp phần tích cực vào việc xây dựng, bảo vệ và phát triển của tỉnh. Đồng thời thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân và doanh nghiệp đặc biệt về giải quyết thủ tục hành chính theo hình thức trực tuyến; nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

Về thực hiện phong trào thi đua “Cà Mau chung sức xây dựng nông thôn mới”, tỉnh đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung, các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; tập trung hỗ trợ, giúp đỡ, huy động mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng về kinh tế - xã hội ở nông thôn và xem đây là phong trào thi đua trọng tâm; phấn đấu thực hiện đạt các tiêu chí để công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Tỉnh cũng chú trọng đẩy mạnh phong trào thi đua trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh và xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị: nâng cao chất lượng các phong trào “Thi đua quyết thắng”, “Vì an ninh Tổ quốc”, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; giảm thiểu tai nạn giao thông; đẩy mạnh phong trào toàn dân thi đua bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

 Đồng thời, thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua trong lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và chính quyền các cấp hướng các phong trào thi đua thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Theo: tuyengiao.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Hà Nội: Tập trung nâng cao các chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động của chính quyền

Ngày đăng 24/06/2019
Thành phố Hà Nội đã đạt được kết quả khả quan ở nhiều chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền. Tuy nhiên, một số chỉ số nội dung còn thấp, thậm chí sụt giảm trong năm 2018. Nhằm tiếp tục giữ thứ hạng cao và khắc phục tồn tại, hạn chế, ngày 7/6/2019, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND “Về đẩy mạnh các giải pháp nhằm nâng cao các chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động của chính quyền thành phố Hà Nội”, trong đó nêu rõ các giải pháp, thời gian khắc phục.

Hà Nội: Khắc phục bệnh hình thức trong việc đánh giá, phân loại cán bộ

Ngày đăng 21/06/2019
Thời gian qua, TP Hà Nội đã có nhiều đổi mới trong công tác đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước chuyển mạnh về kỷ cương, kỷ luật, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, tại một số cơ quan, đơn vị vẫn còn hiện tượng nể nang, làm chiếu lệ, cần chấn chỉnh kịp thời để công tác này đạt kết quả thực chất hơn.

Đa số cử tri Bắc Kạn ủng hộ Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

Ngày đăng 21/06/2019
Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã được đa số cử tri ủng hộ.

Ninh Bình: Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Ngày đăng 21/06/2019
Thực hiện Kết luận số 18-KL/TW, ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư khoá XII về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khoá X “Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” trong tình hình mới, Hướng dẫn số 12-BTCTW, ngày 6/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương “Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, thời gian qua các cấp ủy đảng trong Đảng bộ tỉnh Ninh Bình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Qua đó, các chi bộ đã có nhiều đổi mới cả về nội dung, phương pháp, cách thức sinh hoạt.

TP Hồ Chí Minh triển khai mô hình "phòng họp không giấy"

Ngày đăng 20/06/2019
Văn phòng UBND TP Hồ Chí Minh vừa thông tin, UBND thành phố đã chấp thuận chủ trương triển khai mô hình “Phòng họp không giấy” đối với các buổi họp của lãnh đạo UBND thành phố và mô hình “Ứng dụng giao việc tức thời và nhắc việc thông minh”.

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).