Hà Nội, Ngày 24/06/2019

Nghệ An: Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm “Năm cải cách hành chính 2019"

Ngày đăng: 11/04/2019   03:32
Mặc định Cỡ chữ
UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 8/4 triển khai các nhiệm vụ trọng tâm “Năm Cải cách hành chính” 2019.

Ảnh minh họa: Internet

Chỉ thị nêu rõ: Trong những năm qua, việc thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã được các cấp, các ngành triển khai thực hiện và đạt được những kết quả tích cực, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác CCHC vẫn còn một số tồn tại, hạn chế chưa đáp ứng được yêu cầu xây dựng nền hành chính kiến tạo, kỷ luật, kỷ cương, liêm chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp như: chất lượng xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật chưa đáp ứng được với nhu cầu thực tiễn phát triển; công tác cải cách hành chính còn chậm, chưa tạo ra những đột phá; chất lượng cán bộ, công chức, viên chức một số cơ quan, đơn vị còn hạn chế, tinh thần trách nhiệm chưa cao trong giải quyết công việc; việc ứng dụng công nghệ thông tin chưa đáp ứng yêu cầu trong công tác CCHC, cung cấp dịch vụ hành chính công ở một số lĩnh vực chưa tốt, mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp chưa cao…

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế và đẩy mạnh việc thực hiện, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác CCHC, thực hiện thành công “Năm cải cách hành chính 2019” trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã tập trung chỉ đạo, triển khai đồng bộ, hiệu quả, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ CCHC theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020 và các văn bản liên quan; xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch CCHC của từng cơ quan, đơn vị; kịp thời khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, điều hành.

Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất và phù hợp; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc, thái độ phục vụ và trách nhiệm trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; gắn việc thực hiện công tác CCHC với chất lượng, hiệu quả giải quyết công việc chuyên môn của từng cán bộ, công chức, viên chức; tiếp tục cải cách mạnh mẽ TTHC, thực hiện hoặc kiến nghị thực hiện đảm bảo mỗi cơ quan, đơn vị phải có từ 20-30% số thủ tục hành chính được đơn giản hóa hoặc giảm thời gian thực hiện; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, văn bản chỉ đạo của tỉnh về công tác CCHC, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền; nội dung, hình thức tuyên truyền phải đảm bảo tính thời sự, chính xác và phù hợp với từng đối tượng, địa bàn...

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ - cơ quan thường trực về công tác cải cách hành chính tham mưu UBND chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác CCHC trên địa bàn tỉnh; tập trung tham mưu công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường thanh tra, kiểm tra, đánh giá định kỳ hàng năm đối với các nhiệm vụ quản lý nhà nước thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của ngành. Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh đưa kết quả thực hiện CCHC hàng năm của các cơ quan, đơn vị là một trong những tiêu chí để bình xét thi đua, khen thưởng cho tập thể và cá nhân; theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất kết quả thực hiện Chỉ thị này với Bộ Nội vụ, UBND tỉnh theo quy định.

Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ, các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành thực hiện công tác CCHC trên địa bàn tỉnh; tăng cường theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố trong thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; tham mưu giải pháp nâng cao hiệu quả, chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC của các cơ quan, đơn vị; đôn đốc, kiểm tra, theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ cải cách TTHC theo quy định.

UBND tỉnh cũng giao Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Nghệ An, Cổng thông tin điện tử tỉnh và các cơ quan thông tin, truyền thông trên địa bàn tỉnh duy trì chuyên trang, chuyên mục đưa tin, phản ánh kịp thời kết quả thực hiện CCHC ở các cấp; xây dựng chuyên trang để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân đối với việc giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị. Các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức triển khai và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc phạm vi quản lý thực hiện nghiêm Chỉ thị này.

UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, đoàn thể các cấp phối hợp chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, góp ý, phản biện, tuyên truyền vận động thực hiện CCHC theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, tổ chức mình.

Khang Nguyên

Tin tức cùng chuyên mục

Sóc Trăng tăng 22 bậc về chỉ số cải cách hành chính

Ngày đăng 24/06/2019
Năm 2018, tỉnh Sóc Trăng tăng 22 bậc về chỉ số cải cách hành chính (CCHC), từ vị trí 46/63 tỉnh, thành phố (năm 2017), tỉnh vươn lên hạng 24/63 tỉnh, thành phố với 78,35 điểm. Với thứ hạng này, Sóc Trăng vươn lên đứng hàng thứ 5 trong khu vực Tây Nam bộ.

Đồng Nai: Cải cách hành chính - Hành động quyết liệt

Ngày đăng 24/06/2019
Sau nhiều năm đứng ở vị trí tốp những tỉnh dẫn đầu cả nước về chỉ số cải cách hành chính (Par Index), năm 2018, Đồng Nai bất ngờ tụt hạng khá mạnh, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) vẫn đứng nguyên tại chỗ, trong khi đó chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) cũng chuyển sang nhóm đạt mức trung bình thấp.

Điện Biên: Xây dựng nền hành chính hiện đại

Ngày đăng 24/06/2019
Trước xu thế hội nhập và phát triển ngày càng sâu rộng như hiện nay, tỉnh Điện Biên đang tích cực xây dựng một nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, chuyển dần từ nền hành chính quản lý sang phục vụ nhân dân. Với quyết tâm đó, địa phương đã mạnh dạn đổi mới nhằm tạo bước phát triển đột phá trong cung cấp dịch vụ hành chính công, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX).

Quảng Trị: Nâng cao nghiệp vụ về ứng dụng phần mềm Một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến

Ngày đăng 24/06/2019
Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị bắt đầu triển khai đợt tập huấn nghiệp vụ về ứng dụng phần mềm Một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh năm 2019. Theo kế hoạch dự kiến sẽ có hơn 500 cán bộ, công chức, viên chức thuộc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các Sở ngành chuyên môn và công chức phụ trách công nghệ thông tin của các đơn vị trên địa bàn tỉnh tham dự.

Quảng Nam: Ban hành Kế hoạch đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước

Ngày đăng 24/06/2019
UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Kế hoạch số 3520/KH-UBND về đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2019.

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).