Hà Nội, Ngày 21/04/2019

Sóc Trăng: Hiệu quả “Năm dân vận chính quyền”

Ngày đăng: 10/04/2019   03:00
Mặc định Cỡ chữ
Xác định dân vận chính quyền là một trong những nội dung quan trọng và không thể thiếu trong công tác dân vận của hệ thống chính trị. Vì vậy, trong năm qua tỉnh tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác này và đưa ra nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

Nhận thức được tầm quan trọng về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, qua 1 năm thực hiện, các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp tập trung thực hiện nghiêm túc công tác dân vận, như: chủ động ban hành nhiều chủ trương, chính sách phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát những vấn đề mà người dân quan tâm, bức xúc; nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị nhất là trong tiếp công dân, theo dõi việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân; chỉ đạo cắt giảm các thủ tục rườm rà, tạo môi trường kinh doanh thông thoáng cho doanh nghiệp; cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nâng cao tinh thần phục vụ, ý thức trách nhiệm trước nhân dân trong thực thi công vụ. Bên cạnh đó, các cấp ủy, chính quyền địa phương tích cực chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho các tầng lớp nhân dân; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước đối với gia đình chính sách, người có công với cách mạng, đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội… từng bước tăng cường, củng cố mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền với nhân dân.

Phát huy dân chủ, người dân tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền các cấp thông qua hội nghị tiếp xúc cử tri. 

Đặc biệt, thực hiện “Năm Dân vận chính quyền”, tỉnh tập trung thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính. Rà soát, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các quy định, thủ tục hành chính chưa phù hợp, không cần thiết; đẩy mạnh cung ứng dịch vụ hành chính công trực tuyến. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 1.818/1.818 thủ tục hành chính được cung cấp ở mức độ 2, 281 thủ tục mức độ 3 và 113 thủ tục mức độ 4. Bên cạnh đó, tỉnh đã triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong việc cấp chứng minh thư số, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho nhân dân tiếp cận, giám sát hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước các cấp... Qua đó đã hạn chế những hành vi nhũng nhiễu của cán bộ thực hiện thủ tục hành chính, tạo được sự hài lòng của công dân, tổ chức khi tham gia thực hiện các thủ tục hành chính.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào thi đua “Dân vận khéo”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cùng với đó, việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” được các địa phương triển khai thực hiện sáng tạo, phù hợp với thực tiễn ở cơ sở. Qua đó, không chỉ các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, công chức, viên chức nâng cao nhận thức, trách nhiệm trước nhân dân, đi đầu gương mẫu, chấn chỉnh phong cách, lề lối làm việc theo hướng “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân”, “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, mà bản thân từng người dân cũng hiểu và thực hiện quyền làm chủ của mình trong tham gia bầu cử, đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền, tham gia giám sát các công trình phúc lợi phục vụ dân sinh, bình xét hộ nghèo ở địa phương, tham gia các phong trào thi đua yêu nước… làm cho bộ mặt nông thôn không ngừng thay đổi, đời sống người dân được cải thiện, pháp chế xã hội chủ nghĩa được tăng cường, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Một trong những kết quả mang lại trong thực hiện “Năm Dân vận chính quyền” không thể không nhắc đến là công tác tiếp công dân, đối thoại với nhân dân, giải quyết kiến nghị, đơn thư khiếu nại, tố cáo được người đứng đầu chính quyền, cơ quan hành chính nhà nước các cấp thực hiện nghiêm túc. Bố trí phòng tiếp công dân; lên lịch tiếp công dân; bố trí thùng thư góp ý đặt trước trụ sở, cơ quan, đơn vị; thông báo địa chỉ, số đường dây nóng, xây dựng và duy trì chuyên mục “Hỏi đáp hành chính”, “Dân hỏi - chính quyền trả lời”… Qua đó, nhiều vấn đề bức xúc của người dân đã được lãnh đạo các cấp giải quyết kịp thời, có tình có lý, hạn chế tình trạng đơn thưa vượt cấp, điểm nóng, khiếu nại phức tạp kéo dài, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền, trọng tâm là tập trung nâng cao chỉ số hài lòng của nhân dân đối với các cơ quan hành chính nhà nước. Xem công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của chính quyền các cấp. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong toàn hệ thống chính trị gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, triển khai có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức, trách nhiệm công vụ; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực, chuyên môn cao, tận tụy phục vụ nhân dân… Tiếp tục phát huy dân chủ trong nội bộ Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân, công chức, viên chức và người lao động tham gia giám sát hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

H.Lan

Theo: baosoctrang.org.vn

Tin tức cùng chuyên mục

TPHCM: Giảm chi thường xuyên để tạo nguồn cải cách tiền lương

Ngày đăng 19/04/2019
UBND TPHCM vừa ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019, nhấn mạnh việc xây dựng và thực hiện chương trình tiết kiệm chống lãng phí năm 2019 là yếu tố quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và của cả kế hoạch 2016-2020. 

Vĩnh Phúc: Năm 2021, mỗi thôn, tổ dân phố có không quá 3 người hoạt động không chuyên trách

Ngày đăng 19/04/2019
Tỉnh Vĩnh Phúc ban hành văn bản gửi các sở, ban, ngành và các địa phương trong tỉnh việc tiếp tục triển khai sâu rộng việc thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế.

Hà Nội: Bảo đảm ổn định tư tưởng cán bộ được sắp xếp

Ngày đăng 19/04/2019
Ngày 18/4, Ban Chỉ đạo Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế thành phố tiến hành hội nghị lần thứ 14, dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng ban Chỉ đạo, nhằm đánh giá kết quả công tác quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II và các tháng còn lại của năm 2019.

Kiên Giang: Bảo đảm tính kế thừa, phát triển trong đội ngũ cán bộ

Ngày đăng 18/04/2019
Tăng cường, đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của HĐND, bên cạnh tiếp tục nâng cao nhận thức và hiểu biết đầy đủ về HĐND, đổi mới phương thức lãnh đạo, các cấp ủy Đảng cần mạnh dạn bố trí cán bộ. Một mặt, tăng cường công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ hiện có; mặt khác điều động, luân chuyển những cán bộ có trình độ, năng lực, am hiểu về pháp luật, hành chính, về hoạt động của HĐND sang công tác cơ quan HĐND, nhằm bảo đảm tính liên tục, tính kế thừa và phát triển trong đội ngũ cán bộ của HĐND.

Nghệ An nỗ lực sắp xếp, tinh gọn bộ máy trong hệ thống chính trị

Ngày đăng 17/04/2019
Ngay sau khi có Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục sắp sếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả", Kế hoạch số 07-KH/TW ngày 27/11/2017 về thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) và các Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã thành lập Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo và ban hành kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện. Theo đó, tỉnh đã đề ra 43 việc cần làm ngay, 6 việc làm thí điểm và 12 việc thực hiện theo kế hoạch và hướng dẫn của Trung ương, đồng thời lựa chọn 12 đơn vị làm điểm để triển khai Nghị quyết. Đến nay, có 46/61 việc đã được triển khai thực hiện. 

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).